rechtspositiebesluit ocmw personeel algemene vergadering afdeling ocmw s dendermonde 17 juni 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 498 Views
 • Uploaded on

Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010. Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s. Uitgangspunt: OCMW-decreet. Art. 104: 3 categorieën: Gemeenschappelijke functies

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rechtspositiebesluit OCMW-personeel Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010' - sandra_john


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rechtspositiebesluit ocmw personeel algemene vergadering afdeling ocmw s dendermonde 17 juni 2010

Rechtspositiebesluit OCMW-personeelAlgemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010

Katleen Janssens, stafmedewerker OCMW-personeel

Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s

uitgangspunt ocmw decreet
Uitgangspunt: OCMW-decreet
 • Art. 104: 3 categorieën:
  • Gemeenschappelijke functies
  • Specifieke functies
  • Personeel van specifieke diensten en voorzieningen en personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk in mededinging met andere marktspelers gebeuren

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

3 categorie n
3 categorieën
 • Gemeenschappelijke functie: functie die ook bij de gemeente bestaat
 • Specifieke functies: functies die niet bij de gemeente bestaan + secretaris en financieel beheerder
 • Voltallige personeel van specifieke diensten:
  • van verplegende,verzorgende en dienstverlenende instellingen of diensten die federaal of Vlaams genormeerd en gefinancierd worden

En voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk in mededinging met andere marktspelers gebeuren

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

gemeenschappelijke functies
Gemeenschappelijke functies
 • OCMW volgt de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
 • Geen afwijkingsmogelijkheden
 • Vraag blijft: wat maakt een functie gemeenschappelijk? (cf. vroegere toepassing art. 42 OCMW-wet)

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

specifieke functies
Specifieke functies
 • RMW stelt rechtspositieregeling vast
  • Bezoldiging, toelagen en vergoedingen: binnen minimale voorwaarden VR
  • Andere personeelsaspecten: overname gemeentelijke rechtspositieregeling, maar binnen eventuele afwijkende minimale voorwaarden VR
 • Dus:
  • afwijkingsmogelijkheden OCMW worden bepaald door VR
  • hoe meer de VR toelaat, hoe meer er mogelijk is
  • als VR niets toelaat, volgt OCMW regeling gemeente

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

specifieke diensten
Specifieke diensten
 • RMW kan op gemotiveerde wijze afwijken van rechtspositieregeling gemeentepersoneel
  • M.u.v. bezoldiging en salarisschalen
 • Vlaamse regering kan afwijkingsmogelijkheden regelen
 • Dus :
  • afwijkingsmogelijkheid OCMW is principieel voorzien en hangt niet af van VR
  • VR kan afwijkingsmogelijkheden wel inperken of uniformiseren

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

voorontwerp uitvoeringsbesluit 1
Voorontwerp uitvoeringsbesluit (1)
 • Twee grote onderdelen
  • Alle OCMW-personeel: personeelsformatie, mandaatstelsel, aanwerving van personen met een arbeidshandicap
  • Specifieke functies en/of specifieke diensten: alle andere aspecten rechtspositieregeling
 • Niet van toepassing op artikel 60-ers

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

voorontwerp uitvoeringsbesluit 2
Voorontwerp uitvoeringsbesluit (2)
 • Specifieke functies: weinig afwijkingsmogelijkheden
 • Specifieke diensten: afwijkingsmogelijkheden op het vlak van:
  • Aanwervingsprocedures
  • Bevorderingsprocedures
  • Diplomavereisten
  • Werkgelegenheidsmaatregelen en tijdelijke betrekkingen
  • Invulling vormingsrecht/plicht
  • Anciënniteiten en meenemen externe ervaring
  • Ambtshalve herplaatsing om gezondheidsredenen, om functionele of persoonlijke redenen
  • Enkele toelagen en vergoedingen (beperkt)
 • Verloven en afwezigheden

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

geen afwijkingsmogelijkheden
Geen afwijkingsmogelijkheden
 • Proeftijd: evaluatie en gevolgen ervan
 • Evaluatie: procedure én gevolgen (snellere doorgroei of niet, ontslagmogelijkheid of niet, …)
 • Functionele loopbaan A-niveau (keuze A1a-A2a-A3a of A1a-A1b-A2a)
 • Verschillende toelagen en vergoedingen

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

toelagen en vergoedingen
Toelagen en vergoedingen
 • Principe: zie gemeente
 • OCMW kan enkel afwijken in negatieve zin (minder dan gemeente of niet toekennen als gemeente wel toekent), hier en daar kleine uitzondering

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

verloven en afwezigheden
Verloven en afwezigheden
 • Voor specifieke diensten: strikt gereglementeerd en beperkter dan gemeenten
 • Uitgangspunt: maximale afstemming op de zorgsector

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

overzicht
Overzicht
 • 26 vakantiedagen (i.p.v. 30 - 35)
 • 11 feestdagen (i.p.v. 14)
 • Ziekteverlof, bevallings- en opvangverlof, omstandigheidsverlof (klein verlet), disponibiliteit: cf. gemeenten
 • Deeltijdse prestaties, verlof voor opdracht, onbetaald verlof: eigen keuze OCMW, los van de gemeente
 • Géén betaald verlof wegens overmacht voor opvang zieke inwonende familieleden (4 d)
 • Enkel dienstvrijstelling voor kiesverrichtingen, borstvoeding op het werk en prenatale onderzoeken
 • Géén dienstvrijstelling voor bloedgift, afstaan beenmerg etc., vrijwillige brandweer, civiele bescherming, Rood of Vlaams Kruis
 • Eventuele andere dienstvrijstellingen kunnen enkel als gemeente ze ook voorziet en niet gunstiger dan gemeente

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

overgangsbepaling
Overgangsbepaling
 • Elk personeelslid dat op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit een gunstigere regeling heeft m.b.t. vakantie- en feestdagen, behoudt die ten individuele titel voor de verdere duur van de loopbaan

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

vergelijking met private zorgsector
Vergelijking met private zorgsector
 • Federale gezondheidssectoren (ROB-RVT-DVZ)
  • 23 vakantiedagen (20 wettelijke + 3 CAO-dagen)
  • 10 feestdagen + 11 juli als extra verlofdag
  • ADV-regeling: zelfde als publieke sector
  • Bijkomend verlof voor wie geen ADV heeft: vergelijkbaar met publieke sector
 • Vlaamse zorgsectoren
  • Kinderdagverblijven: 22 vakantiedagen (20 wettelijke + 2 CAO-dagen)
  • BKO: 20 vakantiedagen
  • Vrijstelling van prestaties met behoud van loon vanaf 45 jaar; bestaat niet in de publieke sector (wordt niet gefinancierd)

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

uitgangspunten vvsg
Uitgangspunten VVSG
 • Mikken op een regeling voor gans de sector om lokaal opbod van de vakbonden tegen te gaan
 • Vergelijkingspunt is de private welzijnssector, niet de gemeentelijke rechtspositieregeling
 • Problematiek beschikbaarheid personeel: stap vooruit zetten in vergelijking met huidige situatie op het terrein

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

standpunt vvsg over de tekst
Standpunt VVSG over de tekst
 • Goed punt: vergelijking met de sector waarin men actief is, zo niet prijzen we ons uit de markt, vooral wat betreft verloven en afwezigheden
 • Zelfs met beperking van vakantie- en feestdagen behoudt het personeel een zeer gunstige rechtspositieregeling in vgl. met private zorgsector
  • maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage richting 13de maand, vaste benoeming voor statutairen, tweede pensioenpijler contractanten, verminderde prestaties, gezinsvriendelijkere werktijdregeling, bediendencontract voor de meeste verzorgenden
 • Zwak punt: afwijkingsmogelijkheden te beperkt
  • specifieke functies
  • evaluatie
  • toelagen en vergoedingen

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

standpunt vakbonden
Standpunt vakbonden
 • ACOD en VSOA: algehele afwijzing
 • ACV-OD: 3 eisen:
  • 30 vakantiedagen (wie ADV krijgt op 45 jaar valt op dat moment terug op 26)
  • 14 feestdagen
  • C3 voor verzorgenden

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

standpunt vlaamse overheidsdelegatie
Standpunt Vlaamse overheidsdelegatie
 • Tekst voorgelegd aan comité C1 als onderhandelingsbasis
 • Tussenvoorstellen:
  • Facultatieve extra vakantiedagen (max. 30) of meer feestdagen (14)
  • Verlof voor overmacht (opvang ziek gezinslid, max. 4 dagen)
  • Extra leeftijdsdagen vanaf 45 jaar voor wie geen ADV heeft
  • C2 voor verzorgenden na 4 jaar i.p.v. na 9 jaar
 • Geen akkoord vakbonden, wél VVSG
 • Wil dat sociale partners verder onderhandelen met het oog op een akkoord tussen VVSG en minstens 1 vakbond
 • Ziet deze tekst als overgangsregeling: engagement sociale partners om te gaan naar een eigen rechtspositieregeling voor het zorgpersoneel

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken

eigen rechtspositieregeling zorgpersoneel
Eigen rechtspositieregeling zorgpersoneel
 • Publiek én privaat
 • Vergt nieuw regelgevend kader (aanpassen OCMW-decreet, regelgeving m.b.t. sociaal overleg)
 • Vergt nieuw onderhandelingsplatform: werkgevers + werknemers uit private + publieke sector
 • Quid federale overheid?

rechtspositiebesluit OCMW-personeel - stand van zaken