Siófok 2011. június 10. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Siófok 2011. június 10. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Siófok 2011. június 10.

play fullscreen
1 / 68
Siófok 2011. június 10.
148 Views
Download Presentation
sana
Download Presentation

Siófok 2011. június 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos FórumaMunkáltatók feladatai és felelőssége a munkavédelmi érdekképviseleti munka támogatása során Siófok 2011. június 10.

 2. A munkahelyi egészség és biztonság megteremtése közös érdek • Dr. Koch Mária, az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, • a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség elnöke, • Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. ügyvezető igazgatója, • a Népszava Könyv Kft. ügyvezetője

 3. A munkavédelem alapjai A munkavédelem jogi szabályozása Az 1993. évi XCIII. tv. és végrehajtási rendelete, az 5/1993. (XII. 26.) MüM sz. rendelet Szervezett munkavégzés

 4. A munkavédelem alapelvei A védelem elve A tripartizmus elve • Az állam szabályozási és ellenőrzési feladatai • A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért • A munkavállalók kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét

 5. A munkavédelem alapelvei • A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve • Az együttműködés elve • Az adatok védelmének elve • A szaktevékenység elve

 6. A legfontosabb további jogszabályok • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről • 3/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről • 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

 7. Munkáltatókkal szembeni legfontosabb követelmények Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében: • Veszélyek elkerülése • A nem elkerülhető veszélyek értékelése • A veszélyek keletkezési helyükön leküzdése • Az emberi tényező figyelembevétele • A veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel

 8. Munkáltatókkal szembeni legfontosabb követelmények • Műszaki fejlődés vívmányainak alkalmazása • Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása • Kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest • A munkavállalók ellátása megfelelő utasításokkal

 9. Munkáltatók kötelezettségei • Szükséges utasítások és tájékoztatás • A munkakörülmények folyamatos ellenőrzése • A munkavállalók ismereteinek és az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése • Megfelelő munkaeszközök biztosítása • Új technológiák előtt tájékoztatás

 10. Munkáltatók kötelezettségei • Rendellenesség, bejelentés, veszélyeztetés kivizsgálása • Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén eljárás • Védőeszközök biztosítása • A munkakörülmények folyamatos javítása

 11. Munkáltatók kötelezettségei Összehangolás Mvt. 40. § (2) • Több munkáltató munkavállalója • Egyidejűleg • Egy munkahelyen Cél: A munkavégzés a dolgozókra és a tevékenység hatókörében tartózkodókra ne jelentsen veszélyt

 12. Munkáltatók kötelezettségei Felelős az összehangolásért: • a szerződésben megjelölt munkáltató, vagy • a fővállalkozó, vagy • a tényleges irányítást végző személy, szervezet, vagy • akinek a területén a munkavégzés folyik

 13. A munkavégzés személyi feltételei • Jogszerű foglalkoztatás • Egészségügyi alkalmasság • Ismeretek • Készség • Jártasság • Munkavédelmi ismeretek • Megbízás az adott munka végzésére

 14. Szervezett munkavégzés A munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka. A munkavédelmi törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.).

 15. Egészségügyi alkalmasság • Munkaköri alkalmassági vizsgálat • Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat A munkáltató által megjelölt munkakörre, illetve járványügyi szempontból kiemelt munkatevékenységre Előzetes, időszakos, soron kívüli és záró vizsgálatok

 16. ISMERET A munkáltató által birtokolt, a munkavállalók részére is átadott, olyan mennyiségű és minőségű információ, amely elégséges a normál munkavégzés során, illetve meghibásodás, műszaki hiba alkalmával, vagy rendkívüli helyzet esetén - a munkavédelmi kockázatokat elkerülő – megoldások, cselekvések gyakorlati kivitelezéséhez.

 17. KÉSZSÉG Az ismeretek olyan magas szintje, melynek birtokában a munkáltató és a munkavállaló bármely, akár váratlan helyzetben és szituációban is tudja azt, hogy kinek mi a teendője.

 18. JÁRTASSÁG A munkavállaló az elsajátított ismeretek és a készség birtokában nem csak tudja, hogy mi a teendője, de a gyakorlatban nagy biztonsággal – tétovázás és tévedés nélkül – cselekvően tudja alkalmazni.

 19. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS • munkába álláskor, • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, • ezek biztonsági követelményeinek változásakor, • munkaeszköz átalakításakor vagy • új munkaeszköz üzembehelyezésekor, • új technológia bevezetésekor

 20. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS • Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott, vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

 21. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS • A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni.

 22. A munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek körében • Munkavédelmi szakember foglalkoztatásának kötelezettsége a Vhr. 2. sz. melléklet szerint • Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató szerződtetésének kötelezettsége • Egyes feladatok ellátásához kapcsolódó kötelezettségek

 23. Vállalkozások munkavédelemben • A vállalkozókkal, vállalkozásokkal kötött szerződések sajátosságai • Vegyes szerződések: megbízási és vállalkozási elemekkel • Felelősségi viszonyok • Több tevékenység ellátása az általános

 24. Megbízási szerződés Ptk. 474. §Gondossági kötelem • A megbízó érdekeinek megfelelően • A megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni • Személyesen köteles eljárni a megbízott • Közreműködő igénybevétele: • a megbízó hozzájárulásával, vagy ha • a megbízás jellegével együtt jár • A megbízó utasításai szerint

 25. Vállalkozási szerződés Ptk. 389. §Eredménykötelem • Valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására … vagy más munkával elérhető eredmény előállítására • Alvállalkozó igénybe vételének joga • A megrendelő utasítása szerint, de: a munka szervezésére nem terjedhet ki, és terhesebbé nem teheti a teljesítést • Megrendelő elállhat bármikor (kártérítés!)

 26. A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének elrendelését, illetve újraindítását megelőzően • Időszakos biztonsági felülvizsgálat fentiekre vonatkozóan • Soron kívüli ellenőrzés egyéni védőeszközre, munkaeszközre, technológiára vonatkozóan, ha közvetlen veszélyeztetés vagy munkabaleset következett be

 27. Mi a veszélyes? • Mvt. 87. § 11. Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

 28. Mi a veszélyes? • Mvt. 87. § alá tartozik, • rendelet veszélyesnek minősíti (pld. Vhr. 1/A.), • hatósági felügyelet alá tartozik (pld. felvonók), • a munkáltató maga veszélyesnek nyilvánítja

 29. A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai • Mentési terv készítésében közreműködés • Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának összeállítása • Kockázatértékelés • Munkavédelmi oktatás • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendje • Súlyos munkabalesetek kivizsgálása • Robbanásvédelmi vizsgálat, dokumentáció • Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése • Munka-egészségügyi feladatokban közreműködés

 30. A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai • Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor • Munkaeszköz ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálata • Megismételt használatbavételi vizsgálat • Bányászati munkabiztonsági szaktevékenységek • Munkáltatói munkavédelmi szabályozások kialakítása • Egyéb munkáltatói munkavédelmi feladatokban közreműködés

 31. A foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység • Igénybevétele kötelező! • Célja: • a munkahelyi megterhelés és a munkakörnyezeti kóroki tényezők felkutatása, • ezek szinten tartására javaslattétel, • a munka adaptálása a dolgozók testi, szellemi és lelki egészségi állapotának megfelelően, • a munkavállalók egészségének ellenőrzése.

 32. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai Alapszolgáltatás keretében: • Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése • Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása • A munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálata – meghatározott gyakorisággal • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás

 33. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai Alapszolgáltatás keretében: • Kémiai biztonsági feladatok ellátása • A munkavállalók felvilágosítása munkakörülményeikkel kapcsolatosan • Védőoltásokkal kapcsolatos feladatok • Krónikus megbetegedésben szenvedők gondozása • 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata

 34. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai Közreműködik: Az Mvt. 58. §-ban felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen: • A munkahelyi veszélyforrások feltárásában • A munka-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában

 35. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai Közreműködik: • A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi, szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében • A foglalkozási rehabilitációban • A munkáltatói katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.

 36. SZABÁLYSÉRTÉSEK 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes szabálysértésekről • 93. § A munkavállaló hátrányos megkülönböztetése • 94. § A munkaviszony létesítésére, megszüntetésére és a munkabérre vonatkozó rendelkezések megszegése • 95. § A munkahelyi érdekképviselők jogainak megsértése • 96. § Magán-munkaközvetítés szabályainak megsértése

 37. Szabálysértési kormányrendelet • 96/A. § A munkaerő-kölcsönzés szabályainak megsértése • 97. § Külföldi illegális foglalkoztatásának elősegítése • 98. § Munkavédelmi szabálysértés • 99. § Munkavédelmi képviselő akadályozása

 38. Szabálysértési kormányrendelet • 100. § Termelő-, illetőleg biztonsági berendezésekre vonatkozó szabályok megszegése • 102. § Fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása • 103. § Orvosi vizsgálat elmulasztása • 104. § Közegészségügyi szabálysértés

 39. 98. § Munkavédelmi szabálysértés 1) Aki a) a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,

 40. 98. § Munkavédelmi szabálysértés b) munkáltatóként a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetőleg a baleset valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza,

 41. 98. § Munkavédelmi szabálysértés c) a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti, illetőleg a kivizsgálást - ideértve az ehhez szükséges adatszolgáltatás megtagadását - akadályozza, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 42. 95. § A munkahelyi érdekképviselők jogainak megsértése (1) Az a foglalkoztató, aki a)a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából a munkahelyi érdekképviseleti szervezet szervezését biztosító szabályokkal összefüggő munkáltatói kötelezettségeket,

 43. 95. § A munkahelyi érdekképviselők jogainak megsértése b) a munkahelyi érdek-képviseleti szerv tisztségét betöltő munkavállalónak, az üzemi és a közalkalmazotti tanács tagjának és a munkavédelmi képviselőnek a munkajogi védelmére, valamint kedvezményére vonatkozó szabályokat,

 44. 95. § A munkahelyi érdekképviselők jogainak megsértése c) a munkahelyi érdek-képviseleti szervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefüggő munkáltatói kötelességeket megszegi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 45. 99. § Munkavédelmi képviselő akadályozása (1) Az a munkáltató, aki a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában szándékosan akadályozza, illetőleg a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 46. SZANKCIÓK 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről A helyszíni bírság 134. § (1) A szabálysértést meghatározó jogszabályban megállapított esetekben a (2) bekezdésben felsoroltak a szabálysértés tetten ért elkövetőjét helyszíni bírsággal sújthatják.

 47. Helyszíni bírság A helyszíni bírság kiszabására jogosult: A munkavédelmi felügyelő A helyszíni bírság összege: 3 000 Ft – 20 000 Ft-ig terjedhet.

 48. Munkavédelmi bírság Mvt. 82. § (1) A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.

 49. Súlyos veszélyeztetés Súlyos veszélyeztetés különösen: • Munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása (veszélyes gépek, berendezések, technológiák) • Időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása • Soron kívüli ellenőrzés elmulasztása (munkabaleset, súlyos veszélyeztetés)

 50. Súlyos veszélyeztetés • Kockázatértékelés elmulasztása (I. vesz. osztályba sorolt munkáltató esetén) • A szükséges védőberendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya • Munkaköri alkalmassági vizsgálat vagy biológiai monitorozás elmulasztása (veszélyes munkahelyek, munkaeszköz vagy technológia során végzett munka esetén)