Eiropas Valodu testēšanas un vērtēšanas asociācija (EALTA) - PowerPoint PPT Presentation

eiropas valodu test anas un v rt anas asoci cija ealta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eiropas Valodu testēšanas un vērtēšanas asociācija (EALTA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eiropas Valodu testēšanas un vērtēšanas asociācija (EALTA)

play fullscreen
1 / 15
Eiropas Valodu testēšanas un vērtēšanas asociācija (EALTA)
160 Views
Download Presentation
salim
Download Presentation

Eiropas Valodu testēšanas un vērtēšanas asociācija (EALTA)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eiropas Valodu testēšanas un vērtēšanas asociācija (EALTA) www.ealta.eu.org

 2. EALTA misija: EALTA mērķis ir veicināt valodas testēšanas un vērtēšanas teorētisko principu izpratni un praksē lietotās testēšanas un vērtēšanas veidu uzlabošanu, kā arī pieredzes apmaiņu visā Eiropā.

 3. EALTA rīcības vadlīniju projekts valodu testēšanai un vērtēšanai tādējādi ir adresēts trim mērķauditorijām: tiem, kas ir iesaistīti • (a) skolotāju apmācībā valodu testēšanas un vērtēšanas jomā, • (b) testēšanā un vērtēšanā mācību stundās un • (c) eksāmenu izstrādē valsts vai institūciju eksaminācijas nodaļās vai centros.

 4. Uz visām šīm grupām attiecināmi vairāki vispārēji principi: cieņa pret studējošajiem/eksaminējamiem, atbildība, taisnīgums, drošums, teorētiskā pamatotība un šajā procesā iesaistīto pušu sadarbība.

 5. EALTA vadlīnijas rīcības kodeksam valodu testēšanai un vērtēšanai

 6. EALTA biedri, kas piedalās skolotāju sagatavošanā testēšanas un vērtēšanas jomā, noskaidros paši sev un ieinteresētajām pusēm (skolotājiem-iesācējiem strādājošiem skolotājiem, mācību satura izstrādātājiem) sekojošo:

 7. Piemēram • Cik būtiska ir apmācība kursu dalībnieku darbam vērtēšanas jomā? • Cik precīzi testēšanas un vērtēšanas principi (piem., teorētiskā pamatotība, drošums, taisnīgums, ietekmējums) tiek saistīti ar apmācāmo darbības kontekstu? • Kā mācību gaitā samērojas teorija un prakse? • Kā apmācāmie tiek iesaistīti vērtēšanas procedūru izveidē, aprobēšanā un izvērtēšanā?

 8. EALTA biedri, kas iesaistīti testēšanas un vērtēšanas darbā klasē, noskaidros paši sev un attiecīgajām ieinteresētajām pusēm (sevišķi skolēniem/studentiem un, cik iespējams, vecākiem) sekojošo:

 9. Piemēram • Kāds ir vērtēšanas nolūks? • Cik atbilstošas vērtēšanas procedūras ir skolēniem? • Kas tiek darīts, lai nodrošinātu vērtēšanas rezultātu precizitāti un taisnīgumu? • Cik lielā mērā ņem vērā skolēnu viedokli par vērtēšanas procesu? • Kādas darbības tiek veiktas, lai uzlabotu mācību procesu? • Kāda ir atgriezeniskā saite skolēniem?

 10. EALTA biedri, kuri ir iesaistīti testu veidošanā, noskaidros paši sev un attiecīgajām ieinteresētajām pusēm (skolotājiem, skolēniem, sabiedrībai), un sagatavos atbildes uz jautājumiem, kuri uzskaitīti zem sekojošiem virsrakstiem:

 11. Bez tam testu veidotāji tiek aicināti iesaistīties dialogā ar atbildīgajām personām lēmējiestādēs un ministrijās, lai iepazīstinātu viņus gan ar labas, gan sliktas prakses piemēriem, tādējādi nodrošinot vērtēšanas sistēmu un prakses kvalitātes paaugstināšanos.

 12. Piemēram • Vai ir izstrādāta eksāmena programma? • Vai testa veidotājiem un uzdevumu rakstītājiem ir atbilstoša mācīšanas pieredze tai līmenī, kuru plānots vērtēt? • Kā apmācīti testu veidotāji un (testa jautājumu) uzdevumu rakstītāji? • Vai testi tiek aprobēti? • Vai darbu labotāji un vērtētāji tiek apmācīti katra testa administrēšanai?

 13. Piemēram • Vai subjektīvi labojamajiem testiem ir izstrādāta dubultās vērtēšanas sistēma? • Kāds ir ietekmējuma efekts? • Kādi pasākumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu testa saskaņotību ar izmaiņām standartā? • Vai tests ir pielīdzināts Kopējām Eiropas pamatnostādnēm? • Kas apliecina (tā) procesa kvalitāti, kurš tika izmantots, lai pielīdzinātu testus un eksāmenus EKP?

 14. Vadlinijas iztulkotas sekojošās valodās • Igauņu • Itāļu • Katalāņu • Krievu • Latviešu • Lietuviešu • Luksemburgiešu • Norvēģu • Angļu • Armēņu • Bulgāru • Čehu • Dāņu • Franču • Grieķu • Gruzīnu • Holandiešu • Poļu • Rumāņu • Slovēņu • Somu • Spāņu • Turku • Ungāru • Vācu • Zviedru

 15. EALTA vadlīnijas rīcības kodeksam valodu testēšanai un vērtēšanaipilns teksts pieejams www.ealta.eu.org