slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Praktyczne aspekty wypełniania wniosku beneficjenta o płatność Joanna Koczenasz Dział Obsługi Wniosków o Płatność Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Wrocław, 23 kwietnia 2009 r. 1. www.rpo.dolnyslask.pl. Wrocław, 23 kwietnia 2009 r. 2. UWAGA !

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.' - sadah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Praktyczne aspekty wypełniania wniosku beneficjenta o płatność
 • Joanna Koczenasz
 • Dział Obsługi Wniosków o Płatność
 • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

1

slide2
www.rpo.dolnyslask.pl

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

2

slide3
UWAGA !

Aby arkusz działał prawidłowo i aktywowały się poprawnie wszystkie opcje, musi być włączona obsługa makr.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide4
Sposób włączania makr

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide5
Najczęściej popełniane błędy we wniosku beneficjenta o płatność

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide6
Błędnie wypełniona pozycja 1

Daty wykazane w polach „od” – „do” nie mogą obejmować:

 • okresu dłuższego niż 3 miesiące kalendarzowe licząc od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność (nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność składanego w ramach realizowanego projektu, w którym okres ten ze względu na już poniesione wydatki może być dłuższy);
 • okresu przekraczającego dzień zakończenia finansowej realizacji projektu, który został określony w umowie/Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu, tzn. data w polu „do” nie może być późniejsza niż dzień zakończenia finansowej realizacji projektu;

Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

6

slide7
okresu krótszego niż daty poniesienia wydatków wykazanych w poz. 11, części A, kolumnie 4 wniosku beneficjenta o płatność

(tzn. w okresie, za jaki sporządza się wniosek o płatność, musi zawierać się okres w jakim zostały zapłacone dokumenty poświadczające poniesienie wydatków kwalifikowalnych)

 • okresu kończącego się wcześniej niż miesiąc, w którym wniosek beneficjenta o płatność jest składany w IZ RPO WD (nie dotyczy korekty wcześniej złożonego w IZ RPO WD wniosku beneficjenta o płatność).

Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

7

slide8
Błędnie wypełniona pozycja 7.B.

Jeżeli nastąpiły zmiany w kwocie dofinansowania w ramach projektu proszę podać kwoty wynikające z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu/Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide9
Błędnie wypełniona pozycja 11

Przykładowo:

 • omyłki pisarskie;
 • w kolumnie 5 niepełna nazwa towaru/usługi wynikająca z dokumentu księgowego;
 • nie zachowanie ciągłości numeracji wykazywanych dokumentów księgowych;

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide10
Proszę zachować numerację ciągłą

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide11
Błędnie wypełniona pozycja 14

Błędnie podane nazwy zadań/etapów i/lub nie wykazano wszystkich zadań.

Należy podać dokładną nazwę wszystkich zadań/etapów wynikającą z harmonogramu rzeczowo-finansowego

Ujmowanie wydatków niekwalifikowalnych w kolumnie 4 i 6.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide12
Błędnie wypełniona pozycja 16

Wypełnianie części dotyczącej wskaźników rezultatu we wnioskach nie będących wnioskami o płatność końcową

Wskaźniki rezultatu podaje się we wniosku o płatność końcową!

Błędnie podane nazwy wskaźników i/lub nie wykazano wszystkich wskaźników.

Należy podać wszystkie wskaźnikiw dokładnym brzmieniuwynikającym z zał. do umowy/Uchwały o dofinansowanie projektu

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide13
Błędnie wypełniona pozycja 18

Kwoty powinny być zbieżne z kwartalnym harmonogramem płatności

Błędnie wypełniana część dotycząca okresu.

Nie należy ujmować bieżącego kwartału, tzn. kwartału, w którym Beneficjent składa wniosek o płatność.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide14
Nie wykreślanie zapisów, które nie dotyczą Beneficjenta w:

poz. 2

poz. 7

poz. 8

poz. 20

poz. 21

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide15
BRAK WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ:

Najczęściej:

  • protokołówpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego-jeżeli zostały przeprowadzone;
 • „Kart zamówień A” lub „Kart Zamówienia B” (bez załączników) w przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ww. ustawy.

Typ karty uzależniony jest od typu Beneficjenta. Więcej na ten temat w wytycznych IZ RPO WD.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

15

slide16
umów oraz aneksów zawartych z wykonawcami;
 • nieprawidłowe dokumentowanie poniesienia wydatków, tj. załączanie

polecenia przelewu, zestawień przelewów, raportów

Należy załączyć:

  • wyciąg bankowy lub
  • potwierdzenie przelewu lub
  • Dowód wypłaty (KW) lub
  • Dowód wpłaty (KP)

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide17
Nieprawidłowy opis załączników lub brak wszystkich elementów opisu, np.:
 • Brak informacji o dokonaniu sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wraz datą i czytelnymi podpisami (lub pieczęciami imiennymi i podpisami) osób upoważnionych;
 • Brak adnotacji o miesiącu ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych wraz z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za to wskazanie;
 • Brak numeru kategorii wydatków;

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide18
Brak adnotacji lub podano niepełną informację odnośnie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

Na fakturze/dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić :

 • adnotację iż projekt jest realizowany/lub wykazane wydatki są poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz podać podstawę prawną zgodnie z ustawą – tj. numer artykułu (podany art. będzie wskazywał powód stosowania ustawy do danych wydatków lub powód wyłączenia ze stosowania przepisów ustawy);

Należy obowiązkowo zaznaczyć czy odnosimy się do ustawy sprzed czy po nowelizacji poprzez wskazanie numeru Dz.U.

 • numer umowy zawartej z wykonawcą, a w przypadku podpisania aneksu dodatkowo jego numer;
  • numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

18

slide19
Brak, niepełny lub nieprawidłowy zapis:

„kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ....... PLN, w tym cross - financing ...... PLN i VAT ..... PLN”

Nie należy modyfikować zapisu, nawet jeśli w ramach projektu nie występuje mechanizm cross-financing i/lub podatek VAT jest niekwalifikowalny.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide20
Nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów:
   • brak daty
   • czynność dokonana przez osoby nieupoważnione (potwierdzenia powinien dokonywać Beneficjent lub osoba/osoby przez niego upoważniona. Upoważnienie należy załączyć do wniosku o płatność)
   • potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów

Więcej w „Poradniku dla Beneficjenta”, rozdział 10.4

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide22
Ustawa o rachunkowości(Dz.U. 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

Art. 21 ust. 1 Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide23
1a.  Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.

art. 22 ust. 1

Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide24
ust. 2

Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

ust. 3

Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide25
Stwierdzone błędy/uchybienia
  • załączone faktury nie są wystawione na beneficjenta, co powoduje że wydatek w całości jest niekwalifikowalny

np. Beneficjentem jest gmina, a faktury wystawione są na urząd gminy

 • na fakturach widnieje inny NIP beneficjenta niż ten podany w umowie o dofinansowanie projektu
 • faktury są błędnie wystawione
 • zapisy na fakturach są skreślane, poprawiane itp. z pominięciem zasad przyjętych przepisami prawa.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide26
Inne uchybienia
 • Wymagany opis zamieszczany na odrębnej kartce zamiast na odwrocie dokumentu księgowego;
 • Załączniki nie są wykazane w kolejności wykazanej w poz.11 wniosku beneficjenta o płatność;
 • Dokumenty związane z danym wydatkiem nie są umieszczone za fakturą;
 • Kserokopie są nieczytelne;
 • Błędna numeracja stron wniosku o płatność.

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide27
Pomocne dokumenty
 • Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność
 • Poradnik dla Beneficjenta, rozdział 10

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

slide28
Dziękuję za uwagę

Joanna Koczenasz

e-mail: [email protected]

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.

28

ad