1 / 20

FABRİKA KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ

FABRİKA KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ. A.GAMZE ALİOĞULLARI. Bir üretim sisteminin tasarımında fabrikaların kurulacağı yerin saptanması öncelik taşır.Çünkü sürekli yada geçici olarak faaliyet gösterecek olan her işletmenin belirli bir yerde kurulması gerekmektedir.

ryder
Download Presentation

FABRİKA KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FABRİKA KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ A.GAMZE ALİOĞULLARI

 2. Bir üretim sisteminin tasarımında fabrikaların kurulacağı yerin saptanması öncelik taşır.Çünkü sürekli yada geçici olarak faaliyet gösterecek olan her işletmenin belirli bir yerde kurulması gerekmektedir. • Yer seçimi,işletmenin çok önem verdiği konulardan birisi olmalıdır.Uygun olmayan bir kuruluş yeri seçimi firmanın yok olmasına veya rekabet dışı kalmasına sebep oalbilir.

 3. Yeni bir işletmenin kurulması mevcut kuruluş yerinin genişletilmesi,Pazar kayması,kaynakların tükenmesi,taşıma olanaklarının değişmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilen yer seçimi probleminin uygun çözümü,firmaların faaliyetlerini ve maliyet yapılarını önemli ölçüde etkiler

 4. Kuruluş Yerinin Tanımı • Dar anlamda kuruluş yeri,işletmelerin üretim faaliyetlerini üzerinde yürüttükleri yerdir. • Daha geniş bir anlamda,üretim faaliyetleri için gerekli teknik ve ekonomik koşulları diğer yerlere göre en elverişli bir biçimde sağlayan dolayısıyla girişimciyi başarılı kılan yer kuruluş yeridir. • Başka bir ifadeyle,işletmenin tedarik üretim depolama ve dağıtım gibi temel fonksiyonlarını ve bunlara bağlı ekonomik amaçlarını gerçekleştirebileceği en uygun yerdir.

 5. Bir fabrikanın yerinde kalması veya taşınması problemi ile sık sık karşılaşılır.Ancak taşınma oldukça pahalı bir işlem olduğundan uygulanması daha ucuz olan başka alternatiflerle beraber düşünülerek değerlendirilir.Bir işletme yer sorunu karşısında şu alternatiflere başvurabilir. • -mevcut tesisleri genişletmek yerine yan sanayilere verilen iş miktarını artırmak • -mevcut tesisleri genişletmek • -ihtiyaç duyulan ek üretim gücünü başka bir yerde kurulacak yeni bir fabrika ile karşılamak • -mevcut tesisleri olduğu gibi satmak veya hurdaya çıkarmak yada yeni bir fabrika kurmak

 6. Yer seçimi temel olarak iyi bir yer bulunması işlemidir.İşletmeci açısından yer seçimi,ölçülmesi mümkün maliyet unsurları ile uzun vadeli ve görünmeyen maliyet unsurlarının toplamını min.yapan bir çözüm bulunmasıdır. Yer seçimi 3 aşamadan oluşur. • Tesisin kurulacağı bölgenin seçimi:ülkenin mevcut bölgelerinden biri seçilir. • Bölgenin belirli bir yerinin seçimi:tespit edilen bir bölge içinde belli bir seçilir. • Belirlenen yer içerisinde tesisin kurulacağı arazi parçasının seçimi Kuruluş yeri ayrıca 50-100 km çapında bir daire çizilerek bu daire içinde kalan yerin daire dışında kalan yerden daha avantajlı olduğu kabul edilerek belirlenir.

 7. Kuruluş yerlerini şehre olan uzaklığı ile ilgili ayırmak ve her birinin olumlu ve olumsuz yönlerini belirtmek gerekir. • Kuruluş yerleri şehir içinden kırsal bölgeye doğru şöyle bir ayrıma tabi tutulabilir. • -Şehir içindeki bir kuruluş yeri • -Şehir dolaylarındaki bir kuruluş yeri • -Kırsal bölgedeki bir kuruluş yeri

 8. Şehir içindeki bir kuruluş yerinin olumlu yönleri • -hammadde,işgücü mamul mallar için çok iyi taşıma sistemleri • -geniş işgücü arzı(vasıflı,vasıfsız) • -tamamlayıcı yan sanayiler(mal.kay,kalifiye işg.) • -geniş yerel pazarlar(sanayi ve par.müşteriler) • -büyük finans kolaylığı • -kamu hizmetleri(caddeler,polis,itfaiye) • -işletme hizmetleri(bilgi işlem) • -sanayi ve işletmeye yönelik yurttaşlıkla ilgili tutumlar

 9. Şehir dolaylarındaki kuruluş yerinin olumlu yönleri • -uyum(aynı anda hem şehir hem de kırsal kesimin avantajlarından yararlanabilme ) • -planlı sanayi parkları(organize sanayi böl.) • -geniş arazi bulma olanağı(düşük vergiler vs.) • -kalifiye işgücü,yan sanayiler,finans,yerel pazarların çok yakındaki şehirdeki yerlerle mukayese edilmesi olasıdır. • Kırsal bölgedeki kuruluş yerinin olumlu yönleri • -bol su(derelerden göllerden) • -ucuz arazi(genişleme park etme) • -çok düşük vergiler • -sınırlayıcı yasaların azlığı • -işgücünün sabit olması(düşük rekabet,düşük ücretler) • -eğlence olanağı(avcılık balıkçılık gibi)

 10. Yer seçimini etkileyen faktörler • Bölge seçimi: bölge analizinde göz önüne alınacak faktörler • -talep ve dağıtım olanakları açısından pazarın elverişliliği • -hammadde kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki durumu • -yan sanayi kuruluşları • -çeşit,yoğunluk ve maliyetler açısından ulaşım olanakları • -enerji kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki durumu ve maliyetleri • -fabrika faaliyet ve personel yaşamını etkileyen iklim • -miktar kalite ve işgücü açısından işgücü kaynakları • -devletin belirlediği kısıtlayıcı ve teşvik edici faktörler.

 11. Yer seçimini etkileyen faktörler • Yer ve arazi seçimi:yer seçiminde atılacak adımların şu sıra ile yapılması gereklidir. • -planlanan gelişmeler göz önüne alınarak gelecek hakkında tahminler yapılır • -bölge seçimi kriterleri tanımlanır • -seçilen kriterlere dayanılarak,yer seçimi için gerekli hesaplamalar kalitatif ve kantitatif yöntemlerle karşılaştırmalar yapılır. • Ulaşım,işgücü tedariki,genişleme olanakları,toplumsal yapı ve davranışlar,tedarik kaynaklarına yakınlık,enerji su kaynakları,ulaşım tesisleri ve maliyetleri,yaşam koşulları vb. birçok faktörü yer ve arazi seçiminde işletmeler dikkate alır.

 12. Yer seçimini etkileyen faktörlerin sınıflandırılması • Genel olarak bu faktörleri fiziksel ve fiziksel olmayan faktörler olarak sınıflandırabiliriz • Fiziksel faktörler;sayısal olarak ifade edilebilen taşıma,işgücü sermaye maliyetleri,faaliyet giderleri vb.gibi unsurları kapsar. • Fiziksel olmayan faktörler ise;sendikalaşma derecesi,kamu hizmetlerinin varlığı,iklim,toplumun tutumu,yaşama imkanları gibi sayısal olarak ölçülemeyen ancak bir yerden diğer bir yere göre nisbi olarak değerlendirilebilen faktörleri kapsar.

 13. Kurulu yeri faktörlerinin önemli olduğu aşamalar

 14. Kurulu yeri faktörlerinin önemli olduğu aşamalar

 15. Fabrika yerinin seçiminde kullanılan değerleme yöntemleri • Faktörlerin karşılaştırılması yöntemi:bu yöntemin yararlı yanı kuruluş yeri seçimini etkileyen bütün faktörlerin tutulmasıdır.k3 aşamadan oluşur • -birinci aşamada her faktörü alınacak kuruluş yeri kararı içindeki tartı veya ağırlık derecesi belirlenir • -ikinci aşamada her bir aday kuruluş yeri için faktörlerin ağırlık dereceleri belirlenir. • -üçüncü aşamada 1. ve 2.aşamadaki değerler birbiriyle çarpılarak o faktörün aday kuruluş yeri için tartılı değeri bulunur.En yüksek değere sahip olan kuruluş yeri en uygun kuruluş yeridir. • Bir sakıncası vardır karar vericinin kisisel yargılarına dayandığı için her kişiye göre farklı sonuçlar çıkabilir.

 16. kuruluş yeri kuruluş yeri • A B

 17. Bu örnekte görüldüğü gibi iki kuruluş yeri arasında seçim yapmak durumunda olan işletme iki aday arasında en yüksek toplam ağırlık değerine sahip olanı seçecektir.A yerinin değeri 866 iken B yerinin değeri 834 olduğundan yüksek değere sahip olan Ayeri fabrika yeri olarak seçilecektir.

 18. tedarik kaynağı • Maliyet faktörleri A B Kum ocağı-şantiye uzaklığı 5km 4km Kazı maliyeti yok 0,8 tl Kum ocağı kirası 120.000 ytl yok Kum ocağı yolunu 275.000 ytl yok Düzeltme masrafı Ön kazı masrafı yok 250.000ytl Taşıma masrafı 1.5 ytl 1.8ytl A ve B tedarik kaynaklarının maliyet unsurları

 19. Yol için kullanılacak kumun miktarı 150.000 m tür.Kumun A ve B kaynaklarından şantiyeye getirilmesinin toplam maliyetleri sırası ile 1.520.000 ve 1.450.000 ytl olup B ocağından tedarik edilmesi daha ekonomik olacaktır.

 20. Ulaştırma yöntemi • Toplam maliyetler içinde ulaştırma maliyetleri önemli bir yer tutuyorsa fabrika yeri seçiminde ulaştırma yöntemini kullanıyoruz.

More Related