5018 sayili kamu mal y net m ve kontrol kanunu
Download
1 / 210

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1181 Views
 • Uploaded on

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. Sunucu: HAYRETTİN GÜNGÖR İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanı (Kamu Yönetimi Uzmanı) E-mail: hayrettin.gungor@icisleri.gov.tr. GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI. MERKEZİ PLANLAMAYA DAYALI MERKEZİ YÖNETİM VE KONTROL AĞIRLIKLI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - frasier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5018 sayili kamu mal y net m ve kontrol kanunu

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Sunucu:

HAYRETTİN GÜNGÖR

İçişleri Bakanlığı

Kontrolörler Kurulu Başkanı

(Kamu Yönetimi Uzmanı)

E-mail:hayrettin.gungor@icisleri.gov.tr


Geleneksel kamu y net m anlayi i
GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI

 • MERKEZİ PLANLAMAYA DAYALI

 • MERKEZİ YÖNETİM VE KONTROL AĞIRLIKLI

 • MEVZUAT ODAKLI-KURALLARA DAYALI

 • GİRDİ ODAKLI

 • HATA ARAMAYA ODAKLI, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUĞU ARAŞTIRAN DENETİM SİSTEMİ

 • TEK TARAFLI VE KAPALI BİR YAPI


Yen kamu y net m anlayi i
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI

 • KATILIMCI VE PAYLAŞIMCI

 • ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR

 • STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS YÖNETİMİNE DAYALI

 • GELECEK YÖNELİMLİ

 • SONUÇ VE HEDEF ODAKLI

 • YEREL VE YERİNDEN YÖNETİM AĞIRLIKLI

 • YATAY ORGANİZASYON YAPISI VE YETKİ DEVRİ

 • YÖNETİME DEĞER KATAN SİSTEM ODAKLI DENETİM


Kamu mal y net m nde de m
KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

 • 1-MEVCUT SİSTEMİN AKSAKLIKLARI

 • 2-İÇ ETKENLER

 • KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMI KONUSUNDA ARTAN KAMUOYU HASSASİYETİ

 • KAMU KESİMİNDE VE AKADEMİK ÇEVRELERDE OLUŞAN DEĞİŞİM TALEPLERİ

 • 3-DIŞ ETKENLER

 • AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ

 • IMF VE DÜNYA BANKASI İLE İLİŞKİLER


Kamu mal y net m s stem m ze y nel k ele t r ler 1
KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİMİZE YÖNELİK ELEŞTİRİLER-1

 • MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN VE BÜTÇENİN KAPSAMININ DAR KALDIĞI

 • BÜTÇE DIŞI HARCAMALARIN ARTTIĞI

 • KALKINMA PLANI İLE BÜTÇELER ARASINDAKİ BAĞIN KOPTUĞU

 • KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILAMADIĞI

 • HARCAMA SÜRECİNİN KATI ÖN KONTROLE TABİ OLDUĞU

 • HARCAMA SÜRECİNDE YETKİ-SORUMLULUK DENGESİNİN İYİ KURULAMADIĞI

 • BÜTÇE HAZIRLAMA, UYGULAMA VE KONTROL SÜRECİNDE İDARELERE YETERLİ İNİSİYATİF TANINMADIĞI


Kamu mal y net m s stem m ze y nel k ele t r ler 2
KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİMİZE YÖNELİK ELEŞTİRİLER-2

 • SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMININ DAR KALDIĞI

 • BÜTÇE KOD YAPISININ YETERSİZ OLDUĞU

 • MUHASEBE SİSTEMİNİN YETERSİZ OLDUĞU

 • YENİ KAMU MALİ YÖNETİM ANLAYIŞINDA HAKİM OLAN; STRATEJİK PLANLAMA, ÇOK YILLI BÜTÇELEME, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME, HESAP VEREBİLİRLİK, MALİ SAYDAMLIK, ETKİN İÇ MALİ KONTROL İLKELERİNİN SİSTEMDE YER ALMADIĞI

 • MALİ YÖNETİMİN OTOMASYON VE ENFORMASYON SİSTEMİNİN YETERSİZ OLDUĞU


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

KOD YAPISINDAN KAYNAKLANAN PROBLEM ELEŞTİRİLER-2 (PROĞRAM BÜTÇE)


Kamu mal y net m nde de m ali malari
KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI ELEŞTİRİLER-2

 • 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA,

 • ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNDA,

 • 2001, 2002, 2003 YILLARI PROGRAMLARINDA,

 • ULUSAL PROGRAMDA (2001),(2003),

 • KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNDE,

 • IMF’YE VERİLEN NİYET MEKTUPLARINDA,

 • TÜRKİYE’DE SAYDAMLIĞIN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANINDA,

 • 59. HÜKÜMET PROGRAMINDA VE ACİL EYLEM PLANINDA,

  ELEŞTİRİLEN KONULARDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE YER VERİLMİŞTİR.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

5018 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ-1 ELEŞTİRİLER-2

TBMM’nce 10.12.2003 tarihinde kabul edilen ve 24.12.2003 gün ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılıKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bütün hükümleri ile yürürlüğü 01.01.2005 tarihi olmasına rağmen, Kanunun bütçe hazırlığına ilişkin hükümleri 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş, ancak 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37.maddesi ile bütçe uygulamasına ilişkin maddelerinin yürürlüğü 2006 yılına ertelenmiştir.


5018 say l kanunun y r rl 2
5018 Sayılı Kanunun Yürürlüğü-2 ELEŞTİRİLER-2

5018 sayılı Kanunda değişiklik öngören 5433 sayılı Kanun 30.11.2005 tarihinde TBMM’nde kabul edilmiş, ancak 8’inci ve Geçici 1’inci maddesi bir defa daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca TBMM’ne geri iade edilmiştir. TBMM tarafından Cumhurbaşkanının iade ettiği maddeler 22.12.2005 tarihinde tekrar görüşülüp değiştirilerek kabul edilmiş ve 5018 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı Kanun 24.12.2005 gün ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bütçe hazırlığına ilişkin maddeleri yürürlükte olan 5018 sayılı Kanunun, 5436 sayılı Kanunla değiştirilen 49’maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları hariç diğer hükümleri 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

1050 Sayılı Kanun Yürürlükten Kalktı ELEŞTİRİLER-2

09.06.1927 tarih ve 606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Genel Muhasebe Kanunu) aradan geçen yıllar içinde bazı değişikliklere uğramış olsa da, (78) yıl süreyle uygulanmıştır.

5018 sayılı Kanun, yaklaşık bir asırlık kanun olan 1050 sayılıMuhasebe-i Umumiye Kanununu01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırmıştır.


5018 say l kanunun amac
5018 sayılı Kanunun Amacı: ELEŞTİRİLER-2

 • Madde-1; Bu kanunun amacı,

  • Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

  • Ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

  • Hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere,

  • Kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini,

  • Kamu bütçelerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını,

  • Tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini,

  • Raporlanmasını ve malî kontrolü,

 • düzenlemektir.


5018 say l kanunun getirdikleri
5018 Sayılı Kanunun Getirdikleri ELEŞTİRİLER-2

 • Hesap verilebilirlik,

 • Mali saydamlık,

 • Kamu mali yönetiminin yeniden dizaynı,

 • Bütçeleme anlayışı ve sürecinin değişmesi,

  • çok yıllı bütçeleme

  • performans esaslı bütçeleme

 • Mali disiplin,

 • Harcama sürecinin değişmesi,

 • İç kontrol ve dış denetim,


Genel y netim
Genel yönetim ELEŞTİRİLER-2

MADDE 3.- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan,

  • merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri,

  • sosyal güvenlik kurumları,

  • mahallî idareleri,


5018 say l kanunun kapsam
5018 Sayılı Kanunun Kapsamı: ELEŞTİRİLER-2

Madde-2; Bu Kanun,

 • Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,

 • Sosyal güvenlik kurumları,

 • Mahallî idarelerden,

  oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar.

 • Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir.

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68 ve 76’ncı maddelerine tâbidir.


Mahalli idareler a s ndan kapsam geni letilmi tir
Mahalli idareler açısından kapsam genişletilmiştir. ELEŞTİRİLER-2

Mahalli İdare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren;

 • Belediye,

 • İl özel idaresi,

 • Bunların kurdukları birlik ve idareyi,

  kanun mahalli idare olarak saymıştır.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

Mahalli idare: ELEŞTİRİLER-2 Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren;

 • Belediye,

 • İl özel idaresi,

  • Bunlara (il özel idaresi ve belediye) bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları

   • birlik,

   • idareleri,


Birlik ve dareler mahalli dare
Birlik ve İdareler (Mahalli İdare) ELEŞTİRİLER-2

 • Birlik:Belediye ve il özel idarelerinin kurdukları veya üye oldukları yerel yönetim birlikleri.

 • Bağlı İdare: Belediyelere bağlı ASKİ, İSKİ, EGO, İETT gibi, kamu tüzel kişiliğine haiz ve müstakil bütçesi olan kuruluşlar.

 • İl özel idaresi/Belediye işletmeleri: Tüzelkişiliği olmayan, TTK hükümlerine göre kurulmayan ve şirket olmayan işletmeler, Belediye ve il özel idaresi tüzel kişiliği içinde değerlendirilecektir.

 • Üyelerinin tamamı köylerden oluşan birlikler: 5018 sayılı Kanunun kapsamına dahil değildirler.

 • Köyler: 5018 sayılı Kanunun kapsamına dahil değildirler.


1050 say l kanundan farkl yeni b t e tan mlar getirilmi tir
1050 sayılı Kanundan farklı yeni bütçe tanımları getirilmiştir.

Kanunun 12.maddesi, bütçe türleri ve kapsamı genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri;

 • Merkezî yönetim bütçesi,

 • Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri,

 • Mahallî idareler bütçeleri,

  olarak üç şekilde hazırlanıp, uygulanacağını ve kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamayacağını belirtmektedir.


1 merkezi y netim b t esi
1-Merkezi yönetim bütçesi getirilmiştir.

a)-Genel bütçe:Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.

b)-Özel bütçe:Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleridir.

c)-Düzenleyici ve denetleyici kurum:Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleridir.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

(IV) SAYILI CETVEL getirilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI


3 mahall dareler b t esi
3 getirilmiştir.-Mahallî İdareler Bütçesi

 • İl özel idaresi,

 • Belediye,

 • Yerel yönetim birlikleri,

 • Belediyelere bağlı özel kanunla kurulan (ASKİ, EGO, İSKİ ve İEET gibi) idareler,

 • Köyler,


Stratejik planlama
Stratejik planlama getirilmiştir.

MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.


Stratej k planlama ned r

STRATEJİK getirilmiştir.PLANLAMA

STRATEJİK PLANLAMA NEDİR ?

Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.


Performans esasl b t eleme
Performans Esaslı Bütçeleme getirilmiştir.

Madde 9:

Kamu idareleri bütçelerini,stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.


Performans esasli b t eleme
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME getirilmiştir.

KAYNAKLAR GİRDİLER ÇIKTILAR GETİRİLER

EKONOMİKLİK VERİMLİLİK ETKİNLİK

DIŞ FAKTÖRLER


Peb temel unsurlar
PEB TEMEL UNSURLAR getirilmiştir.

Misyon

 • Stratejik Plan

 • Performans Programı

 • Faaliyet Raporu

Vizyon

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Performans Hedefleri

Faaliyet/Projeler


5302 say l l zel daresi kanunu
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu getirilmiştir.

Stratejik plân ve performans plânı

MADDE 31. — Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.


5302 say l kanun
5302 sayılı Kanun getirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 31 inci maddesinde öngörülen stratejik plânların hazırlanmasına dair altı aylık süre Kanunun yürürlüğünü müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik plânlar için bir yıl olarak uygulanır.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu getirilmiştir.

Stratejik plân ve performans programı

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.


5393 say l kanun
5393 Sayılı Kanun getirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4.- 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır.


Yeni b t e ve muhasebe sistemi getiriyor abs ve tems
Yeni Bütçe ve Muhasebe Sistemi Getiriyor. getirilmiştir.(ABS ve TEMS)

Bütçe ilkeleri: (13.madde)

Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

k) Bütçeler;

 • Kurumsal,

 • İşlevsel,

 • Ekonomik,

  sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.

  Kanunun 49.maddesi hükmüne göre, muhasebe sistemi; malî raporların düzenlenmesi ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak ve karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür.

  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacak çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerine ilişkin hususlar, Kurul tarafından belirlenen muhasebe ve raporlama standartları çerçevesinde, ilgili idarelerin de görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

  2006 yılından itibaren yerel yönetimlerin tamamıda uygulamaya konulan tahakkuk esaslı muhasebe sistemidir


Mahalli dareler b t e ve muhasebe y netmeli i
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği getirilmiştir.

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin analitik bütçe sistemine göre hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve mahalli idare birliklerininbütçe ve muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48’inci, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65’inci maddesi, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22 ve 18’inci maddeleri ile Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


M bmy
MİBMY getirilmiştir.

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

Madde 462- Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya, ayrıca kapsamdaki idarelerden üyelerinin tamamı köylerden oluşan mahalli idare birliklerinin bütçe ve muhasebe işlemleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen belge, cetvel, bütçe kodları ve hesaplardan hangilerinin ve ne düzeyde tutulacağını yeniden belirlemeye Bakanlık yetkilidir.


Mahalli dareler b t e muhasebe y netmeli i
Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği getirilmiştir.

 • 466 Maddeden

 • 91 Adet Ekten

 • 125 Adet Muhasebe hesabından

  Oluşmaktadır.

  Yayımlamak üzere Başbakanlığa Sevk Edilmiştir.


Mahalli dareler harcama belgeleri y netmeli i
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği getirilmiştir.

Giderin gerçekleştirilmesi

MADDE 33.-

Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, mahallî idareler için İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Not: Yönetmelik taslağı Maliye Bakanlığının görüşüne sunulma aşamasına getirilmiştir.


B t e y l takvim y l olmakla birlikte ok y ll b t eleme sistemi getirilmi tir
Bütçe yılı takvim yılı olmakla birlikte, getirilmiştir. çok yıllı bütçeleme sistemi getirilmiştir.

Kanunun “Bütçe ilkeleri” başlıklı 13.maddesinin (d) bendi; Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

Kanunun 60.maddesine göre kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.


Kamu idarelerinin mali y netim ve kontrol sistemleri
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; getirilmiştir.

57’nci maddesinin birinci fıkrası, (5436 sayılı Kanunla Getirilen)

 • Harcama birimleri,

 • Muhasebe ve mali hizmetler,

 • Ön mali kontrol,

 • İç denetimden,

  oluşur.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

İta amiri, Sayman, Tahakkuk Memuru getirilmiştir. ünvanları kaldırılmış, yerine yeni görev ve ünvanlar getirilmiş.

 • Üst yönetici

 • Harcama yetkilisi

 • Muhasebe yetkilisi

 • Muhasebe yetkilisi yardımcısı

 • Muhasebe yetkilisi mutemedi

 • Gerçekleştirme görevlileri

 • Mali hizmetler birimi başkanı / yöneticisi

 • Mali hizmet uzmanı(5436 sayılı Kanunla Getirildi)

 • İç denetçiler

  Mali kontrol yetkilisi (5436 sayılı Kanunla Kaldırıldı)


St y netici
Üst Yönetici getirilmiştir.

Kanunun 11.maddesinde,üst yöneticiler;

 • Bakanlıklarda müsteşar,

 • Diğer kamu idarelerinde en üst yönetici,

 • İl özel idarelerinde vali,

 • Belediyelerde belediye başkanı,

  üst yönetici olarak sayılmıştır.


Ba l darelerde ve birliklerde st y netici
Bağlı İdarelerde ve Birliklerde Üst Yönetici getirilmiştir.

Diğer kamu idarelerinde en üst yönetici ifadesinden;

 • Bağlı İdarelerde (ASKİ, EGO gibi ) -Genel Müdür,

 • Yerel Yönetim Birliklerinde- Birlik Başkanı,

  üst yönetici gözükmektedir.


Harcama birimi
Harcama Birimi getirilmiştir.

Tanımlar Başlıklı 4.Madde;

k) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,


Abs kurumsal kodlama n
ABS KURUMSAL KODLAMA İÇİN getirilmiştir.

Kamu idarelerinin bütçelerinde birim bazında kurumsal kodlama yapmak için o birimin;

 • Siyasi ve idari sorumluluğu bulunacak,

 • Kuruluşu mevzuattan kaynaklanacak,

 • Birim olacak,


Harcama birimleri
Harcama birimleri getirilmiştir.

 • Genel sekreterlik,

 • Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerdeki il özel idaresinde ve bağlı idarelerde daire başkanlıkları,

 • İl özel idaresi ve belediyelerde birim müdürlükleri (imar, fen işleri, zabıta, itfaiye, yazı işleri vb. müdürlükler gibi),

 • Özel kalem müdürlükleri,

 • ……………..


Birim olarak kabul edilmeyecekler
Birim olarak kabul edilmeyecekler. getirilmiştir.

 • belediye başkan yardımcıları

 • genel sekreter yardımcıları

 • daire başkan yardımcıları

 • müdür yardımcıları

 • ………..


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

Harcama Yetkisi ve Yetkilisi getirilmiştir.

Madde 31. – (Değişik:5436 s.K.md.1) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu
5018 sayılı kanunun 31.maddesindeki benzer hükümler mahalli idarelerin teşkilat kanunlarında da yer almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 63.maddesi; Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 46.maddesi İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetkikaymakam tarafından kullanılır.

5355 sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununun 14’üncü maddesine göreharcama yetkilisi birlik başkanıdır.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

Madde 99 - (Değişik: 16/5/1987-3360/8 md.) mahalli idarelerin teşkilat kanunlarında da yer almıştır.İl özel idare müdürü; il özel idaresinin validen sonra en üst düzeyde yetkili ve görevli memuru olup, il özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden, valiye karşı sorumludur. İl özel idare müdürünün görevleri şunlardır:

1. Özel idare teşkilatını vali adına yönetmek,

2. İlin yıllık programı, bütçe tasarısı ve kesin hesabını hazırlamak,

3. Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve vali tarafından

verilecek diğer işleri yapmak.


5302 say l l zel daresi kanunu1
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu mahalli idarelerin teşkilat kanunlarında da yer almıştır.

İl özel idaresi teşkilâtı / MADDE 35.- İl özel idaresi teşkilatı;

 • Genel sekreterlik,

 • Malî işler,

 • Sağlık,

 • Tarım,

 • İmar,

 • İnsan kaynakları,

 • Hukuk

  işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun No. 5286Kabul Tarihi : 13.1.2005

GEÇİCİ MADDE 4.-

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Bölge Müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere birinci fıkra uyarınca görevleri sona erenler ve İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve il müdürlüklerinde Şube Müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar ile devredilen diğer kadro unvanlarından ilgili kurum tarafından ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalışan personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde derece ve kademelerine uygun olmak kaydıyla Kurumca ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanır.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun No. 5286Kabul Tarihi : 13.1.2005

 • GEÇİCİ MADDE 3.- Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait kadrolar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış ve söz konusu kadrolardan; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığına devredilen personelin kadroları (I) sayılı cetvelin adı geçen bakanlıklara ilişkin bölümüne, İstanbul ve İzmit Büyükşehir belediyeleri ile il özel idarelerine devredilen personelin kadroları ilgili büyükşehir belediyesi ile il özel idaresinin kadro cetveline eklenmiş;


5018 say l kanun madde 31
5018 sayılı Kanun Madde-31; BAZI

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

H.Y. Belirleme, birleştirme, devredilme BAZI

 • Harcama yetkililerin belirlenmesi,

 • Harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesi,

 • Harcama yetkisinin devredilmesi,


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi BAZI

Madde-31:

Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

1-Bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan kasaba (belde) belediyeleri ve mahalli idare birliklerinde, harcama yetkisi belediye başkanı ve birlik başkanı,

2-Birim düzeyinde kurumsal sınıflandırma yapılmakla birlikte özel kalem müdürlüğü kadrosu bulunmayan, ancak üst yönetimin giderleri özel kalem olarak kodlanan mahalli idarelerde, “ 02-Özel Kalem” kurumsal kodundan yapılacak giderlerde harcama yetkisi Vali, belediye başkanı ve birlik başkanı

3-Bütçelerinde birim düzeyinde kurumsal kodlama yapılması gerektiği halde, birim düzeyinde kurumsal kodlama yapılmamış olan il özel idarelerinde harcama yetkisi genel sekreter,

4-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60 ıncı maddesine göre harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemeyeceğinden, harcama yetkisi, üst yöneticinin belirleyeceği kişi,

(5018 sayılı Kanunun 31 ıncı maddesindeki yetki devri hükmü kalmak şartıyla)

Tarafından kullanılacaktır.


I leri bakanl n n 24 02 2006 genelgesi
İçişleri Bakanlığının 24.02.2006 Genelgesi Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

Bazı mahalli idarelerce,

 • bütçelerinde birim düzeyinde kurumsal kodlama yapılması gerektiği halde birim düzeyinde kodlama yapılmaması,

 • norm kadro standartlarının oluşturulmaması,

 • birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen harcama sürecinin gerektirdiği teşkilat ve personel yapısına sahip olamamaları

  nedenleriyle, harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlükler bulunduğu, ayrıca ihale yetkilisi konusunda tereddütler oluştuğu hususları Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.

  Uygulamaya açıklık getirilmesi ve harcama sürecinde karşılaşılan problemlerin giderilmesi amacıyla, mahalli idarelerde harcama yetkililerinin belirlenmesi ve harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesi hususunda; 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ve Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ ile Bakanlığımıza verilen yetkiler ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.


I leri bakanl n n 24 02 2006 genelgesi1
İçişleri Bakanlığının 24.02.2006 Genelgesi Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

A-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi : (Belediyelerde)

 • 1-Bütçelerinin kurumsal sınıflandırmasında harcama birimleri kodlanmakla birlikte, nüfusu 10.000 (onbin) ve aşağı olan ilçe ve ilk kademe belediyelerinde harcama yetkisinin belediye başkanı,

 • 2-Bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan kasaba (belde) belediyelerinde harcama yetkisinin belediye başkanı,

 • 3- Mahalli idare birliklerinde harcama yetkisinin birlik başkanı,

  Tarafından kullanılması, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmü uyarınca Bakanlığımızca uygun görülmüştür.


I leri bakanl n n 24 02 2006 genelgesi2
İçişleri Bakanlığının 24.02.2006 Genelgesi Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

A-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi : (İl Özel İdaresinde)

5- 2006 yılında teşkilatlanma çalışmaları dolayısıyla bütçelerinde birim düzeyinde kurumsal kodlama yapılması gerektiği halde birim düzeyinde kurumsal kodlama yapılmamış olan il özel idarelerinde harcama yetkisinin genel sekreter,

Tarafından kullanılması, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmü uyarınca Bakanlığımızca uygun görülmüştür.


I leri bakanl n n 24 02 2006 genelgesi3
İçişleri Bakanlığının 24.02.2006 Genelgesi Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

A-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi :

4-Üst yönetimin giderleri, kurumsal sınıflandırmada özel kalem olarak kodlanan, ancak özel kalem müdürlüğü kadrosu bulunmayan idarelerde “02-Özel Kalem” kurumsal kodundan yapılacak giderlerde harcama yetkisinin il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı,

…..

6- Mali hizmetler birim amirliği ve muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birleşen mahalli idarelerde, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince, harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemeyeceğinden, mali hizmetler biriminin harcama yetkisi üst yönetici veya belirleyeceği kişi,

Tarafından kullanılması, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmü uyarınca Bakanlığımızca uygun görülmüştür.


I leri bakanl n n 24 02 2006 genelgesi4
İçişleri Bakanlığının 24.02.2006 Genelgesi Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

A-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi :

Yukarıda sayılanlar dışında harcama yetkisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi (Birim amiri) tarafından kullanılacaktır.


3 harcama yetkisinin birle tirilmesi
3. Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G.

Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir.

Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilme gerekçesine ayrıntılı olarak yer verilir.

Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.


Mahalli idarelerde birle tirme
Mahalli idarelerde birleştirme Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

İçişleri Bakanlığı mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi:

Mahalli idarelerde harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesi;

 • il özel idareleri,

 • büyükşehir belediyelerinde

  mümkün bulunduğundan, bütçelerinde birim düzeyinde kurumsal kodlama yapmış olan il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerinde birimlerin harcama yetkileri, harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen genel sekreter veya yardımcılarında, üst yöneticinin onayı ve Bakanlığımızın uygun görüşü üzerine birleştirilebilir. Bu konudaki uygun görüş taleplerinin Bakanlığımıza yapılması ve talep yazılarında birleştirilme gerekçesinin belirtilmesi


4 harcama yetkisinin devri
4. Harcama Yetkisinin Devri Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G.

Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin;

- Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,

- Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine,

kısmen veya tamamen devredebilirler.


4 harcama yetkisinin devri1
4. Harcama Yetkisinin Devri Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G.

Her bir harcama işlemi itibarıyla,

 • mal ve hizmet alımlarında 250.000-YTL,

 • yapım işlerinde ise 1.000.000-YTL,

  aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

  Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

 • Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

 • Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

 • Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

  Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


Harcama yetkilisinin g revde olmamas
Harcama Yetkilisinin Görevde Olmaması Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G.

Harcama yetkilisinin;

 • kanuni izin,

 • hastalık,

 • geçici görev,

 • disiplin cezası uygulaması,

 • görevden uzaklaştırma,

  ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.


5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

Harcama Yetkilisinin Harcama Yapma Sınırı Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.


Harcama talimat ve sorumluluk
Harcama talimatı ve sorumluluk Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

MADDE 32.- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında

 • hizmet gerekçesi,

 • yapılacak işin konusu ve tutarı,

 • süresi,

 • kullanılabilir ödeneği,

 • gerçekleştirme usulü ile

 • gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

  • Onay Belgesi = Harcama Talimatı olabilir.

  • Harcama talimatı Onay belsinden ayrıda düzenlenebilir.


Harcamada st y neticinin rol
Harcamada Üst Yöneticinin Rolü Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği

Ödenek kullanımı

Madde 35- Hizmetlerin önceliği ve mevcut nakit durumu gibi gerekçelerle ayrıntılı harcama ve finansman programları gözetilerek, mali hizmetler biriminin görüşleri alınarak üst yönetici tarafından ödenek kullanımına ilişkin ilkeler belirlenebilir.

Not: Ayrıca harcama için üst yönetici “ön izin alma” kuralı getirebilir. Bu iç kontrolün bir parçasıdır.


Harcama yetkililerinin sorumlulu u
Harcama yetkililerinin sorumluluğu Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

Madde-32:

Harcama yetkilileri,

 • Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına,

 • Kanun,

 • Tüzük,

 • Yönetmelikler,

 • Diğer mevzuata uygun olmasından,

 • Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,

 • Bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden,

  sorumludur.


Harcama yetkilisi hale yetkilisi 4734

4734 /4.maddesi: Müdürlüğünün 30.12.2005 gün ve 2005/133 Genelgesi (Harcama Yetkisinin Belirlenmesi)

(Değişik: 4964/ 3 md.) İhale Yetkisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

5018/32.maddesi:

MADDE 32.- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

Harcama Yetkilisi - İhale Yetkilisi (4734)


I leri bakanl mahalli dareler genel m d rl n n 24 02 2006 tarihli genelgesi
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi

C- İhale Yetkilisi:

1-5018 sayılı Kanunda düzenlenen harcama yetkilisi, harcama yetkisi ve harcama talimatı kavramlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale yetkilisi ve yetkisini de kapsadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlerde, ihale yetkilisi sıfatının üst yöneticiler tarafından kullanılma imkanının kalmadığı, dolayısıyla ihale yetkilisi sıfatının da harcama yetkilileri tarafından kullanılması gerekmektedir.


Ba l idarelerde sk ask kask asat vb harcama yetkilisi ve hale yetkilisi 1
Bağlı idarelerde Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi(İSKİ, ASKİ, KASKİ, ASAT vb.)Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi -1

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Yönetim Kurulunun görevleri:

Madde 9 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/6 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/7

md.)

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,


Ba l idarelerde sk ask kask asat vb harcama yetkilisi ve hale yetkilisi 2
Bağlı idarelerde Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi(İSKİ, ASKİ, KASKİ, ASAT vb.)Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi-2

 • Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen birimlerin en üst amirirleridir.

 • İhale Yetkilisi: Yönetim Kuruludur.

  Harcama talimatı harcama yetkilisi tarafından verilecek, ihale süreci yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılacaktır. İhale sonucunda “ödeme emri” harcama birimi tarafından düzenlenecektir.

  Yönetim Kurulu “ihale yetkilisi sıfatını” harcama birimlerin devredebilir.


I leri bakanl mahalli dareler genel m d rl n n 24 02 2006 tarihli genelgesi1
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi

C- İhale Yetkilisi:

3- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde, “Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek” yönetim kurulunun görevleri arasında sayıldığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da “kanunların verdiği yetkiye istinaden kurul kararı ile yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurula ait olur” hükmünün bulunduğu, dolayısıyla 2560 sayılı Kanuna tabi idarelerin (İSKİ, ASKİ, vb.), 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi işlerinde,harcama yetkililerinin 5018 sayılı Kanunun 32 inci maddesine uygun olarak verecekleri harcama talimatı ile birimlerin talepleri genel müdür aracılığı ile yönetim kuruluna iletilecek, bunun üzerine ihale yetkisi yönetim kurulu tarafından kullanılacak, harcamaya ilişkin ödeme emri harcama biriminde düzenlenerek harcama yetkilisi olan birim amirince imzalanacaktır.


Ba l idare ego ett vb
Bağlı idare (EGO, İETT vb.) Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi

2560 sayılı Kanuna tabi idareler dışında kalan diğer bağlı idarelerde (EGO, İETT vb.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi işlerde ihale yetkilisi sıfatı harcama yetkilileri (birim amirleri) tarafından kullanılacaktır.

Harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi bütçeyle ödenek tahsis edilen birim amirleridir.


2886 say l kanuna g re hale yetkilisi
2886 sayılı Kanuna Göre İhale Yetkilisi Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi

2886 S.K.

İhale yetkilisi:

Madde 3 - Bu Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ve ihaleye, idarelerin ita amirleri yetkilidir.

1050 S.K.

İta amiri

Madde 10- "Devlet hizmetlerine ilişkin giderlerin geçici yada kesin olarak ödenmesi hakkında saymanlara yazılı emir ve izin verenlere ita amiri denir."

2886 sayılı Kanuna göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar “üst yöneticiler” ihale yetkilisi kabul etmek gerekecektir.


I leri bakanl mahalli dareler genel m d rl n n 24 02 2006 tarihli genelgesi2
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi

C- İhale Yetkilisi: (2886 S.K.)

2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 3 üncü maddesinde, bu kanunda yazılı işleri (harcama dışında) yaptırmaya ve ihaleye idarelerin ita amirlerinin yetkili olduğu hükmü bulunmaktadır. 31.12.2005 tarihinden itibaren yürürlükten kalkan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda ita amiri "Devlet hizmetlerine ilişkin giderlerin geçici yada kesin olarak ödenmesi hakkında saymanlara yazılı emir ve izin verenlere ita amiri denir" şeklinde tanımlanmış idi. 1050 sayılı Kanunun yürürlükten kalkması ile birlikte ita amirliği ve sayman kavramı ortadan kalkmış ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda tanımlanan ihale yetkilisinin kim olacağı hususunda tereddüt oluşmuştur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesi hükmüne göre, il özel idareleri ve belediyelerde encümenlerin ihale komisyonu olarak görev yaptıkları, bu komisyonların başkanlarının da bu idarelerin üst yöneticileri olduğu dikkate alındığında ve ayrıca ita amirliği tanımının düzenlendiği 1050 sayılı Kanun yürürlükten kalkmış olmakla birlikte, üst yöneticilerin ihale yetkilisi sıfatını kaldıran veya başka kişiye veren bir düzenleme olmadığından dolayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi işlerin ihalesinde bu idarelerin üst yöneticileri (vali ve belediye başkanı) ihale yetkilisi sıfatını kullanmaya devam edeceklerdir.


Darenin b t n n ilgilendiren harcamalar
İdarenin bütününü ilgilendiren harcamalar Müdürlüğünün 24.02.2006 Tarihli Genelgesi

Madde-60:

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden;

 • idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim,

 • sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri

  tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla,

 • harcama birimlerinin talebi,

 • üst yöneticinin onayıyla,

  bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.


Ger ekle tirme i inin ba ka birimce yap lmas ve ihale yetkilili i g revi
Gerçekleştirme işinin başka birimce yapılması ve ihale yetkililiği görevi

4734/Madde 4:

İhale yetkilisi: (Değişik: 4964/ 3 md.) İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,


Ger ekle tirme g revlileri 1
Gerçekleştirme görevlileri-1 yetkililiği görevi

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine;

 • işin yaptırılması,

 • mal veya hizmetin alınması,

 • teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması,

 • belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması,

  görevlerini yürütürler.

 • Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

 • Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.


 • Ger ekle tirme g revlileri 2
  Gerçekleştirme görevlileri-2 yetkililiği görevi

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G.)

  Ön malî kontrol süreci

  Madde 12- Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasındanbir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.


  Giderin ger ekle tirilmesi ve deme emri
  Giderin gerçekleştirilmesi ve “ yetkililiği göreviÖdeme Emri”

  MADDE 33.- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.


  Harcama yetkilisi ve deme emri
  Harcama Yetkilisi Ve “ yetkililiği göreviÖdeme Emri”

  5018 sayılı Kanunun 33.maddede, Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin “Ödeme Emri” belgesini (Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri/Nakit/Mahsup) imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanacağı açıklanmıştır.


  5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

  K0ntrol edilmiş yetkililiği görevi

  ve uygun

  görülmüştür.

  Kontrol edilmiş

  ve uygun

  görülmüştür.


  5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

  Harcama Birimi ve Yetkilisi yetkililiği görevi

  Ödeme Emri Düz.

  Mali Hizmetler Bir.

  Gerçekleştirme

  Görevlisi

  Ön Mali

  Kontrol

  Muhasebe Yet.

  Harcama Talimatı

  Gerçekleştirme

  Görevlileri

  Mal ve hizmet satın alması


  Merkezi dare yat r mlar nda harcama yetkilisi
  Merkezi İdare Yatırımlarında Harcama Yetkilisi yetkililiği görevi

  5302 S.K.

  İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları

  Madde 6-

  (Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.


  M bmy1
  MİBMY yetkililiği görevi

  Bağış ve yardımlar

  Madde 17- Herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleri ile ilişkilendirilerek bağış ve yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz.

  Yapılan her türlü bağış ve yardımlar bütçeye gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulur ve kayıt altına alınır.

  Yapılan şartlı bağış ve yardımlar, üst yöneticinin onayı ile gelir bütçesinde bağış ve yardımlar bölümüne gelir yazılır ve gider bütçesinde bu hizmetin ödeneği varsa bu ödeneğe eklenir; yoksa, bütçede öngörülen tertibe ödenek yazılarak tahsis amacına harcanır. Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.

  Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlara ilişkin ödenekleri iptal etmeye üst yönetici yetkilidir.

  Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.


  Mali hizmetler birimi 1
  Mali hizmetler birimi-1 yetkililiği görevi

  Madde 60.- (Değişik:5436 md.7) Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

  a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

  b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

  c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

  d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

  e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.


  Mali hizmetler birimi 2
  Mali hizmetler birimi-2 yetkililiği görevi

  f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

  g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

  h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

  i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

  j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

  k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

  l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

  m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

  n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


  Mali hizmetler uzman
  Mali hizmetler uzmanı yetkililiği görevi

  Madde-60:

  İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Bunlar sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe malî hizmetler uzman yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar malî hizmetler uzmanı olarak atanırlar. Malî hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


  Mali hizmetler biriminde uzman d nda di er personelde al t r labilir
  Mali hizmetler biriminde uzman dışında diğer personelde çalıştırılabilir.

  Mali Hizmetler Biriminin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

  Birim personeli

  Madde 33- …..

  Malihizmetler biriminde, malihizmetler uzmanı dışında, gerekli nitelik ve sayıda diğer personel de çalıştırılabilir.


  Mali hizmetler biriminin kurulmas
  Mali Hizmetler Biriminin Kurulması çalıştırılabilir.

  Mali Hizmetler Biriminin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

  Mali hizmetler biriminin kurulması

  Madde 25- Mali hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre mali hizmetler birimi kurulur.

  • Stratejik planlama alt birimi (Madde-26)

  • Bütçe ve performans programı alt birimi (Madde-27)

  • Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi (Madde-28)

  • İç kontrol alt birimi (Madde-29)


  Mali hizmetler te kilat emas
  Mali Hizmetler Teşkilat Şeması çalıştırılabilir.


  Mahalli idarelerde mali hizmetler biriminin g revlerini kim yapar
  Mahalli idarelerde mali hizmetler biriminin görevlerini kim yapar?

  İçişleri Bakanlığının 24.02.2006 Tarihli Genelgesi

  D- Diğer Hususlar:

  1–5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan mali hizmetler biriminin görevleri, norm kadro uygulamasına geçilmesine ve birimin kurulmasına kadar muhasebe yetkililiği görevini yürüten kişiler (hesap işleri daire başkanı, hesap işleri müdürü, muhasebeci, sayman, muhasip vb.) tarafından yerine getirilir.

  Ancak teşkilat yapısında, Kanunun mali hizmetler birimine vermiş olduğu görevleri yapan diğer birimlerin de bulunması halinde, mali hizmetler biriminin muhasebe hizmetleri dışındaki diğer görevleri üst yöneticinin onayı ile bu birimler tarafından yerine getirilebilir.


  Muhasebe hizmeti muhasebe yetkilisi
  Muhasebe Hizmeti /Muhasebe Yetkilisi yapar?

  MADDE 61.-Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir.

  Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğineetkisi yoktur.


  Muhasebe yetkilisinin g rev ve yetkisi 1
  Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkisi-1 yapar?

  Madde-61:

  Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

  a) Yetkililerin imzasını,

  b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

  c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

  d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

  Kontrol etmekle yükümlüdür.


  Muhasebe yetkilisinin g rev ve yetkisi 2
  Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkisi-2 yapar?

  Madde-61:

  Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

  Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.


  Muhasebe yetkilisinin sorumluluklar
  Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları yapar?

  Madde-61:

  Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Madde 34.- (Değişik:5436 s.K.md.2) Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.


  Muhasebe yetkilisi yard mc s ve yetki devri
  Muhasebe yetkilisi yardımcısı ve yetki devri yapar?

  Madde-61:

  Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  MYÇY

  Görev, yetki ve sorumlulukların devri

  Madde 26- Muhasebe yetkilileri, kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerinden bir kısmını Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yardımcılarına devredebilirler.

  Muhasebe yetkilileri hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki devri yapılanlar hakkında da uygulanır.

  Muhasebe yetkilileri devrettikleri görev ve sorumlulukların, yardımcılar tarafından usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekle yükümlüdür.


  Muhasebe yetkilisi mutemedi
  Muhasebe yetkilisi mutemedi yapar?

  Madde-61:

  Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına; para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Veznedar, tahsildar, ambar memuru gibi.


  Muhasebe yetkilisinin nitelikleri
  Muhasebe yetkilisinin nitelikleri, yapar?

  Madde 62. - (Değişik:5436 md.8) Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.

  b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.

  c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak.

  d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak.

  e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

  f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak.

  Ancak, belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir.


  L e zel dare m d rleri
  İlçe Özel İdare Müdürleri yapar?

  5018 sayılı Kanununa göre İlçe Özel İdare Müdürleri Muhasebe Yetkilisidir.


  Muhasebe yetkisinin atanmas
  Muhasebe yetkisinin atanması yapar?

  9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

  • genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca,

  • diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından

   atanır.

   Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.

   Muhasebe yetkililerinin eğitimi ve bunlara sertifika verilmesi ile çalışma usûl ve esasları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


  Muhasebe yetkilisi ge ici madde 5
  Muhasebe Yetkilisi- Geçici Madde 5. yapar?

  – (Değişik:5436- md.9) 31.12.2005 tarihi itibarıyla;

  a) Maliye Bakanlığı kadrolarında Bütçe Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Askeri Defterdar, Devlet Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Denetmeni olarak görev yapanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; (Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları ile Muhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bunların yardımcıları ile kadro unvanı sayman olanlar ise Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı,

  b) Özel bütçeli idareler, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe birimlerinde, birinci derecede sorumlu olarak çalışanlar iledaha önce bu görevi en az beş yıl yapmış olanlarlabu idarelerde bütçe dairesi başkanı, gelir ve gider dairesi başkanı, muhasebe daire başkanı, gelir müdürü, bütçe müdürü ve muhasebe müdürü olanlar anılan idarelerdeMuhasebe Yetkilisi,

  Olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.


  Muhasebe yetkilisi ge ici madde 51
  Muhasebe Yetkilisi -Geçici Madde 5. yapar?

  – (Değişik:5436- md.9) 31.12.2005 tarihi itibarıyla;

  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak olanların Maliye Bakanlığınca verilecek meslekî eğitimden geçmeleri ve yapılacak sınavda başarı göstererek sertifika almaları şarttır.

  Ancak, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan sınavla bu kadrolara atanmış olanların muhasebe yetkilisi olarak atanmalarında sınav şartı aranmaz. (Eğitim şart!)


  Sertifikal muhasebe yetkilisi atan ncaya kadar
  Sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar yapar?

  Geçici Madde-5:

  31.12.2005 tarihi itibarıyla kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derece sorumlu olarak yürütmekte olanlar, bulundukları kamu idarelerinin muhasebe yetkililiği görevini 1.1.2006 tarihinden itibaren sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar yürütürler.Bu kişiler, sertifika alamamaları halinde kadrolarına uygun bir göreve atanırlar.

  Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen idarelerde muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği kişilerce yürütülür.


  Mali hizmetler birim amirli i muhasebe yetkilili i
  Mali Hizmetler Birim Amirliği/Muhasebe Yetkililiği yapar?

  5018 sayılı Kanunun 60.maddesine göre mahalli idarelerde muhasebe hizmetleri mali hizmetler birimi tarafından yerine getirilmektedir. Mali hizmetler birim amirliği görevi ile muhasebe yetkilisi görevi birleşmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır.

  Bu takdirde mali hizmetler biriminin harcama yetkilisi üst yönetici tarafından belirlenir.


  N mali kontrol
  Ön mali kontrol yapar?

  İki aşamalıdır;

  • Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller,

  • Malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri,

   kapsar.


  N mal kontrol 5018 s k
  Ön malî kontrol yapar?(5018 S.K.)

  Madde 58.-(Değişik:5436-md.6) Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

  Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

  Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

  Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir.


  N mali kontrol ve kapsam
  Ön mali kontrol ve kapsamı yapar?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde-3; ve Madde;10:

  Ön Malî Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü,


  N mal kontrol n niteli i ve ba lay c l
  Ön malî kontrolün niteliği ve bağlayıcılığı yapar?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 11- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

  Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


  N mal kontrol s reci
  Ön malî kontrol süreci yapar?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 12- Malî hizmetler birimininön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmak zorundadır. Malî hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.


  Kontrol usul
  Kontrol usulü yapar?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 13– Harcama birimlerinde ve malî hizmetler biriminde yapılan kontrol sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir.

  Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine gönderilir.

  Malî hizmetler birimince, Usul ve Esasların 17 ve 26 ncı maddeleri uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.


  N mali kontrol yetkisi
  . yapar? Ön mali kontrol yetkisi

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 14– Malî hizmetler birimindeön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler birimi yöneticisi, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür.

  Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir.

  Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir.


  Uygun g r verilmeyen mal karar ve i lemler
  Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemler yapar?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 28- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.


  G revler ayr l ilkesi
  Görevler ayrılığı ilkesi yapar?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 15- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.


  Mali hizmetler birimi taraf ndan yap lacak n mali kontrol sistemi her idarede kurulacak m

  Mali hizmetler birimi tarafından yapılacak Ön mali kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?


  Mal hizmetler biriminin n mal kontrol ne t bi mal karar ve lemler 1
  Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler-1

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanması

  Madde 16- Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarıları, malî yüklerinin hesaplanmasını sağlamak üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Kanun tasarılarının malî yükleri en az üç yıllık bir dönem için hesaplanarak, orta vadeli program ve orta vadeli malî plan çerçevesinde, idarenin stratejik planı, performans programı ve bütçesi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplama yapılır.


  Mal hizmetler biriminin n mal kontrol ne t bi mal karar ve lemler 2
  Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler-2

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları

  Madde 17- İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı;

  • mal ve hizmet alımları için bir milyon (1.000.000-) Yeni Türk Lirasını,

  • yapım işleri için iki milyon (2.000.000-) Yeni Türk Lirasını,

   aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.


  Mal hizmetler biriminin n mal kontrol ne t bi mal karar ve lemler 21
  Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler-2

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları

  Madde 17- …

  02/07/1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin işler, uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışına gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin edilen her türlü mal ve hizmete ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakı tutarı ne olursa olsun kontrole tâbi değildir.

  Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderilir.

  Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.


  Mal hizmetler biriminin n mal kontrol ne t bi mal karar ve lemler 3
  Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler-3

  Geçici işçi pozisyonları

  Madde 23- Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yetki çerçevesinde, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarında çalıştırılacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımı kontrole tâbidir.

  Norm kadro uygulamasına geçilmemiş mahalli idarelerde çalıştırılacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar itibarıyla dağılımının İçişleri Bakanlığı tarafından vizesini müteakip, idarelerin çalıştıracakları geçici işçilerin birimlere dağılımını gösteren cetveller kontrole tâbidir.

  Geçici işçi pozisyonları malî hizmetler birimince en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.


  Mal hizmetler biriminin n mal kontrol ne t bi mal karar ve lemler 4
  Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler-4

  İdarelerce yapılacak düzenlemeler

  Madde 27 –Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez değerlendirilir.

  İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, üst yöneticinin onayını izleyen on işgünü içinde Bakanlığa bildirilir.


  5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

  K0ntrol edilmiş kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  ve uygun

  görülmüştür.

  Kontrol edilmiş

  ve uygun

  görülmüştür.


  Kontrol 5018 s k
  İç kontrol (5018 S.K) kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  İç kontrolün tanımı

  MADDE 55.- İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

  Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.


  Kontrol n amac
  İç kontrolün amacı kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  MADDE 56.- İç kontrolün amacı;

  a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

  b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

  c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

  d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

  e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

  Sağlamaktır.


  Kontrol standartlar
  İç kontrol standartları kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 5- İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır. İdareler, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

  Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilir.


  Kontrol n temel ilkeleri
  İç kontrolün temel ilkeleri kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 6- İç kontrolün temel ilkeleri şunlardır:

  a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

  b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.

  c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.

  d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.

  e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.

  f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.


  Kontrol n unsurlar ve genel ko ullar
  İç kontrolün unsurları ve genel koşulları kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G)

  Madde 7- İç kontrolün unsurları ve genel koşulları şunlardır:

  a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir.

  b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.

  c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

  d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.

  e) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.


  Kontrole ili kin yetki ve sorumluluklar
  İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

  Madde 8- Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.

  İdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.

  Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

  Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler.

  İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır.


  Birle emeyecek g revler
  Birleşemeyecek görevler kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  Madde- 60;

  Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.


  5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

  Faaliyet Raporları kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  • Madde 41.- (5436 Sayılı Kanunla Değişik)

   • Üst yöneticiler,

   • ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince,

  • hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir.


  Mahalli darelerin faaliyet raporlar
  Mahalli İdarelerin Faaliyet Raporları kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  Madde-41 (5436 sayılı Kanunla Değişik)

  Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği

  • Sayıştay ve

  • İçişleri Bakanlığına

   gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına gönderilir.


  Faaliyet raporlar ve say tay ca yap lacak lem
  Faaliyet Raporları ve Sayıştay’ca Yapılacak İşlem kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  Madde- 41 (5436 S.K. Değişik)

  Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.


  5393 say l belediye kanunu
  5393 sayılı Belediye Kanunu kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  Faaliyet raporu

  MADDE 56.-Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

  Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.


  5302 say l l zel daresi kanunu2
  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kontrol sistemi her idarede kurulacak mı?

  Faaliyet raporu

  Madde 39- Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

  Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.


  5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

  MAHALLİ İDARELERİN BÜTÇE TAHMİNLERİ VE KESİN HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.


  Merkezi y netim b t esine eklenecekler
  Merkezi yönetim bütçesine eklenecekler HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  • Yılı bütçe tahmini

  • İzleyen iki yılın bütçe tahminleri

  • Son iki yılın bütçe gerçekleşmeleri


  5018 say l kanun madde 18
  5018 sayılı Kanun Madde-18 HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere;

  e) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerininson iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri (kesin hesap) ileizleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri,

  f) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri,

  eklenir.


  5393 say l kanunun 62 maddesi
  5393 Sayılı Kanunun 62.Maddesi HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Bütçenin hazırlanması ve kabulü

  MADDE 62.- Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.


  Mahalli dareler b t e ve muhasebe y netmeli i1
  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Bütçe tasarısının bakanlığa gönderilmesi

  Madde 25- Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibariyle) bütçe gerçekleşmeleri, Bakanlıkça belirlenecek şekil ve içerikte Eylül ayının ilk haftası içinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, bütçe rakamlarının elektronik ortamda gönderilmesini isteyebilir.


  Denetim
  İç Denetim HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  İç denetim

  MADDE 63.- İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız , nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

  İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.


  Denetim birimi
  İç Denetim Birimi HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Madde-63 (5436 sayılı Kanunla Eklenen)

  Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.


  Denetimin yap lmas ve raporlar
  İç Denetimin Yapılması ve Raporlar HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Madde – 64:

  • Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

  • İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar.

  • Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir.

  • İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geçiki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunagönderilir.

  • İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.


  Denet inin g revleri
  İç Denetçinin Görevleri HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

  a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

  b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

  c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

  d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

  e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

  f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.

  g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

  İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.


  Kimler denet i olabilir
  Kimler İç Denetçi Olabilir? HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  MADDE 65.- İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.

  b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

  c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

  d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak.


  Denet ilerin e itimi ve atanmas
  İç Denetçilerin Eğitimi ve Atanması HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İç Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. Eğitim programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe, malî kontrol, kamu ihale mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ve mesleki diğer konularda yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usûlle görevden alınır. İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


  5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

  İç Denetçiliğe Atanma Geçici 5.madde HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  31.12.2005 tarihi itibarıyla;

  c) Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Millî Emlak Kontrolörü, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi,

  d) Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi,

  e) Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, mahallî idarelerde İç Denetçi,

  Olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.

  (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen görevlere atananlar bu Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik eğitime tâbi tutulurlar. Atamalarda ilgilinin ve idaresinin muvafakati alınır.


  5436 say l kanunun 16 maddesi
  5436 sayılı Kanunun 16.Maddesi HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olanlar için genel idare hizmetleri sınıfından dördüncü dereceli 1200 adet İç Denetçi kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadrolarda derece değişikliği yapmak suretiyle idarelerden uygun görülenlere tahsis etmeye İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Altı ve yedinci fıkra hükümlerine göre idarelere tahsis edilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

  Mahallî idarelerin iç denetçi kadroları İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile ihdas edilir. İhdas edilen bu kadrolar ilgili mahallî idarenin norm kadrosuna dahil edilmiş sayılır.


  Denetim koordinasyon kurulu
  İç Denetim Koordinasyon Kurulu HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Madde-66:

  Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim

  Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur.

  Üyelerden;

  • Biri Başbakanın,

  • Biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın,

  • Biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın,

  • Biri İçişleri Bakanının,

  • Başkanı dahil üçü Maliye Bakanının,

   önerisi üzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bunların 67’nci maddede belirtilen görevleri yapabilecek niteliklere sahip olması şarttır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, işletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri arasından olması şartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.


  Denetim koordinasyon kurulunun g revleri
  İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki görevleri yürütür:

  a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.

  b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini geliştirmek.

  c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak.

  d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.

  e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.

  f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.

  g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.

  h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.

  i) İşlem hacimleri dikkate alınmak suretiyle ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.

  j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.

  k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.


  Sorumluluklar
  SORUMLULUKLAR HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  • Bakanların sorumluluğu,

  • Üst yöneticilerin sorumluluğu,

  • Genel sorumluluk,

  • Taşınır mal teslim edilenlerin sorumluluğu,


  Bakanlar n sorumlulu u
  Bakanların Sorumluluğu HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Madde- 10:

  Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.


  St y neticilerin hesap verme sorumlulu u
  Üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.


  St y neticiler bu sorumlulu un gereklerini
  Üst yöneticiler bu sorumluluğun gereklerini HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  • Harcama yetkilileri,

  • Malî hizmetler birimi,

  • İç denetçiler,

   aracılığıyla yerine getirirler.


  Genel hesap verme sorumlulu u
  Genel hesap verme sorumluluğu HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Kanunun 8.maddesi;

  Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkiliolanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.


  Mal y netiminde etkinlik ve sorumluluk
  Mal yönetiminde etkinlik ve sorumluluk HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.

  Kanunun 48.maddesine göre;

  Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.

  Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

  Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur.


  Kamu idarelerinin d mali denetimi say tay a b rak lm
  Kamu idarelerinin “ HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.dış mali denetimi”Sayıştay’a bırakılmış:

  Kanunun 68.maddesine göre;

  Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim (mahalli idareler dahil) kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.


  I leri bakanl n n mali denetimi
  İçişleri Bakanlığının HESAPLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE EKLENİR.Mali Denetimi

  Madde-77:

  Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda;

  • il özel idareleri için ilgili valinin,

  • belediyeler için ilgili belediye başkanının,

  • talep etmesi,

  • veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine,

   İçişleri Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilir.

   İçişleri Bakanlığını yaptığı bu denetim dış denetim değil, iç denetim niteliğindedir.


  Denemeyen giderler ve emanet hesaplar muhasebe kay tlar na al nma s ras na g re denir
  Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Madde-34:

  Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.


  N deme avans ve kredi
  Ön Ödeme kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.=(Avans ve Kredi)

  Madde-35:

  • Harcama yetkilisinin uygun görmesi,

  • Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla,

  • İlgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi giderler için,

  • Her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenecek tutarların altında kalan giderler için,

   avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.


  Ta nmaz tahsisi
  Taşınmaz tahsisi kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Madde 47. – (Değişik:5436-md.4) Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.

  Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.


  Sorumluluk stlenme deruhte i mesuliyet yeniden d zenlenmi tir
  Sorumluluk Üstlenme ( kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.Deruhte-i Mesuliyet) Yeniden Düzenlenmiştir.

  Kanunun 58.maddesine göre, harcama öncesi kontrol sürecinde uygun görülmeyen veya vize edilmeyen işlemlerin gerekçesi harcama yetkilisine yazılı olarak bildirilir. Harcama yetkilisinin ısrarı halinde, malî kontrol yetkilisine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmiş olması kaydıyla malî işlemler gerçekleştirilir. Bu durumda harcama yetkilisi, kişisel sorumluluk üstlenmiş sayılır ve bu işlemler en geç beş iş günü içinde malî kontrol yetkilisince ilgili üst yönetici ile Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay’a bildirilir. (5436 İLE KALKTI)


  Denek st harcama
  Ödenek üstü harcama kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  MADDE 70.-

  Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere,

  • ayrıntılı harcama programlarına,

  • serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya

  • ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan

   harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamınıniki katı tutarına kadarpara cezası verilir.


  Kamu zarar
  Kamu zararı kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  MADDE 71.-Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

  Kamu zararının belirlenmesinde;

  a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

  b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

  c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

  d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

  e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

  f) Mülga-5436-md.10-c/9

  g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

  Esas alınır.


  Kamu zarar na sebep olanlar
  Kamu zararına sebep olanlar kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Madde-71;

  • Kontrol,

  • Denetim,

  • İnceleme,

  • Kesin hükme bağlama, (Sayıştay)

  • Yargılama, (Adli ve İdari Mahkemeler)

   sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikteilgililerden tahsil edilir.


  Konusu ayn zamanda su te kil eden kamu zarar
  Konusu aynı zamanda suç teşkil eden kamu zararı kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Madde-71;

  Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibigösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

  Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


  Para cezalar ve yetkili merciler
  Para cezaları ve yetkili merciler kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  MADDE 73.-

  Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.


  Para cezalar nda zaman a m
  Para cezalarında zaman aşımı kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  MADDE 74.-

  Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar.


  Y klenmeye giri ilmesi
  Yüklenmeye girişilmesi kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  MADDE 26.-

  Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir.

  • Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez.

  • Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır.

   Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

   Kanunun bu maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5.maddesinde belirtilen“ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”hükmüyle uyum sağlanmıştır.

   Not: Bu kuralın iki istisnası vardır.


  Ertesi y la ge en y klenme 1
  Ertesi yıla geçen yüklenme-1 kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  MADDE 27.- Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için;

  • her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini,

  • izleyen yılın Haziran ayını geçmemek,

  • yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere,

  • ilgili üst yöneticinin onayıyla,

   ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:


  Ertesi y la ge en y klenme 2
  Ertesi yıla geçen yüklenme-2 kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Madde-27:

  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

  b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.

  c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri.

  d) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.

  e) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası.

  f) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.

  Ancak (d) bendinde sayılan işler için bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için aranmaz.


  Ertesi y la ge en y klenme 3
  Ertesi yıla geçen yüklenme -3 kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62’nci maddesinin (b) bendi, “ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.”

  Bu hüküm, 5018 sayılı Kanunun 27.maddesi ile paralellik göstermektedir.


  Ertesi y la ge en y klenme rnek
  Ertesi Yıla Geçen Yüklenme - kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.Örnek

  (B) Belediye / İl özel idaresi 2006 mali yılı içinde süreklilik arz eden iş olan akaryakıt ile ilgili 2007 mali yılına geçen alım için ihaleye çıkmak istemektedir.

  2006 mali yılı bütçe ödeneği 2.000.YTL’dir. Bu iş ile ilgili yüklenme süresi 01.11.2006 tarihinde başlayacaktır. Bu durumda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27’ncı maddesi hükmü gereği, 2006 mali yılı bütçe ödeneğinin yarısı olan 1.000.YTL’ye kadar ertesi yıla geçen yüklenmeye girişebilir. Yüklenme süresi en fazla on iki ay olabilir. Yüklenme başlangıç tarihi 01.11.2006 esas alındığında 2007 yılı 31.10.2007 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir gözükse de bu şekilde yüklenmeler hiçbir şekilde gelecek yılın (2007) Haziran ayını geçemeyecektir.


  Gelecek y llara yayg n y klenmeler
  Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  MADDE 28.-Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.

  Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması, aşı ve anti serum alımı, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri için süresi üç yılı geçmemek üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

  Bu madde de mahalli idareler için bir hüküm bulunmamaktadır.


  Mahalli darelerde
  Mahalli İdarelerde kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  5393 sayılı Kanun

  Meclisin görev ve yetkileri

  MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

  5302 sayılı Kanun

  İl genel meclisinin görev ve yetkileri

  MADDE 10. — İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.


  5018 sayili kamu mali y netimi ve kontrol kanunu

  5393 sayılı Kanun Madde- 67: kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri

  Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.


  5302 say l l zel daresi kanunu3
  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri

  MADDE 50. — İl özel idarelerinde il genel meclisinin, il özel idaresine bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe ve havuz bakımı; araç kiralama, kontrollük, temizlik ve yemek hizmetleri; araç, bilgisayar, faks, fotokopi ve diğer teknolojik ürünlerin bakım ve onarım işleri süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.


  4734 say l kanunun 62 maddesinin a bendi
  4734 sayılı Kanunun 62. maddesinin (a) bendi; kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabileceği,

  Bu durumda;

  • Programlamanın yapılarak işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerine konulması gerektiği,

  • İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamayacağı,

  • Başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamayacağı,

   belirtilmiştir.


  B t en n g cetvel
  BÜTÇENİN-(G) CETVELİ kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli eklenecek ve meclis yetkili kılınacak.


  Y llara yayg n y klenme rnek
  Yıllara yaygın yüklenme - kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.Örnek:

  (B) Belediye / İl özel idaresi proje maliyeti 400.-YTL olan atık su arıtması ile ilgili yatırım projesi hazırlamış ve bununla ilgili programı da yapmıştır. İş üç yılda tamamlanacaktır Programa göre işin 40.YTL’ lik kısmı birinci yıl, 160.YTL ’ lik kısmı ikinci yıl ve 200. YTL’ lik kısmı üçüncü yılı tamamlanacaktır. Bütçenin ilgili tertibinde ilk yıl için konan ödenek tutarı 41.YTL’dir. İlk yıl için öngörülen ödenek tutarı bütçede en az proje maliyetinin % 10’u olan 40.YTL’ lik kısmı fazlası ile karşıladığından, proje maliyetinin tamamını karşılamasa bile bu iş için ihaleye çıkılabilecektir. Ancak, bu durumda ihale çıkılırsa programda belirtilen miktarlarda ikinci yıl 160.YTL ve üçüncü yıl 200.YTL ödeneğinde kalan iki yıl bütçesine konması zorunludur. İkinci ve üçüncü yıl bütçenin ilgili tertibine programda belirtilen miktardan daha az bir ödenek konamaz.

  Yukarıdaki örneğimizde bütçede ilk yıl için öngörülen ödenek tutarı 39.YTL olsa idi, bu ödenek tutarı proje maliyetinin % 10’u olan 40.YTL’ lik kısımdan az olduğundan ihaleye çıkılması mümkün olmayacaktı.


  B t elerden yard m yap lmas
  Bütçelerden yardım yapılması kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  MADDE 29.- Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek,

  • Dernek,

  • Vakıf,

  • Birlik,

  • Kurum,

  • Kuruluş,

  • Sandık,

  • Benzeri teşekküllere,

   yardım yapılabilir.

   Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


  Kamu alacaklar n n silinmesi
  Kamu Alacaklarının Silinmesi kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  İdare hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir. Bu tutarı aşan kamu alacaklarından silinmesi öngörülenler merkezî yönetim bütçe kanununa ekli cetvelde gösterilir.


  Letmelerin b t e i ine al nmas
  İşletmelerin bütçe içine alınması kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  GEÇİCİ MADDE 11.-Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmeleri ve fonların bütçeleri, ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alır.

  Bu Kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri 31.12.2007 tarihine kadar yeniden yapılandırılır.

  Döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıncaya kadar bunların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Fonların muhasebesi de bu Kanunun öngördüğü muhasebe sistemine göre yürütülür.

  (Bu 4.Fıkra Mülga-5436-md.10-c/12)


  5393 say l belediye kanunu1
  5393 sayılı Belediye Kanunu kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  İşletme tesisi

  MADDE 71. — Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.


  5302 say l l zel daresi kanunu4
  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  İşletme tesisi

  MADDE 53. — İl özel idaresi, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurarak yapabilir.

  Bu işletmeler il özel idaresinin tâbi olduğu usule göre denetlenir.


  Lem s rec
  İŞLEM SÜRECİ kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

  • STRATEJİK PLANA VE PERFORMANS PROĞRAMA UYGUN BÜTÇE

  • AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

  • HARCAMA TALİMATI

  • MAL VEYA HİZMETİN TESLİM ALINMASI

  • ÖDEME EMRİ BELGESİ

  • ÖDEME

  • MUHASEBE

  • FAALİYET RAPORU

  • İÇ DENETİM


  Te ekk rler

  TEŞEKKÜRLER kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.