หน่วยที่ ๑ - PowerPoint PPT Presentation

rupali
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หน่วยที่ ๑ PowerPoint Presentation
Download Presentation
หน่วยที่ ๑

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
หน่วยที่ ๑
726 Views
Download Presentation

หน่วยที่ ๑

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. หน่วยที่ ๑ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

 2. จังหวะเพลงไทย

 3. วิธีการอ่านโน้ต 1. การอ่านออกเสียงโน้ตไทย จะมีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร แทนการออกเสียงดังต่อไปนี้ อ่านออกเสียง โด สัญลักษณ์ที่แทนเสียงคือ ด อ่านออกเสียง เร สัญลักษณ์ที่แทนเสียงคือ ร อ่านออกเสียง มี สัญลักษณ์ที่แทนเสียงคือ ม อ่านออกเสียง ฟา สัญลักษณ์ที่แทนเสียงคือ ฟ อ่านออกเสียง ซอล สัญลักษณ์ที่แทนเสียงคือ ซ อ่านออกเสียง ลา สัญลักษณ์ที่แทนเสียงคือ ล อ่านออกเสียง ที สัญลักษณ์ที่แทนเสียงคือ ท

 4. การฝึกนับจังหวะ ให้นับจังหวะอย่างสม่ำเสมอ 1 2 3 4 ในใจ และปรบมือ • หรือเคาะปลายเท้าลงพื้น ในจังหวะที่ 4 ของแต่ละห้องเพลง ตามตัวอย่างต่อไปนี้ • ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ

 5. 5.1 อ่านโน้ต “ด ร ม ฟ ซ ล ท”โดยออกเสียงในจังหวะที่ 1 2 3 4 และปรบมือ ในจังหวะที่ 4 ของแต่ละห้องเพลง ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ

 6. 5.2 อ่านออกเสียงในจังหวะที่ 2 และ 4 พร้อมทั้งปรบมือในจังหวะที่ 4 ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ

 7. 5.3 อ่านออกเสียงในจังหวะ 2 3 และ 4 พร้อมทั้งปรบมือ ในจังหวะที่ 4

 8. บทร้อง เพลงลาวเสี่ยงเทียน (สองชั้น) ธูปเทียนทองสองมือ ถือไว้ตั้งใจวันทา น้อมเคารพบูชา พระศาสดาของชาวพุทธ พระปัญญาเลิศล้น ทรงค้นพบสัจธรรม พระการุณเลิศล้ำ ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์ พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์ สอนชนเพื่อหลุดพ้นความทุกข์ทน

 9. ท่อน 1 ท่อน 2

 10. บทร้อง เพลงลาวดวงเดือน สองชั้น ท่อน 1 โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย พี่มาเว้า รักเจ้าสาว คำดวง โอ้ดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรัก เจ้าดวงเดือนเอย ท่อน 2 ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม พี่นี้รักเจ้าหนอ ขวัญตาเรียม จะหาไหน มาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย ท่อน 3 หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้าย เจ้าสูของเรียมเอย หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยัง บ่ เลย เนื้อหอมทรามเชย เราละหนอ

 11. - ด ด ด - ด ด ด - - - - ) ซ ล ด ม ด ร ม ซ ด ร ม ซ - ซ ซ ซ - - - - ) - ร ร ร ร ม ซ ด - - - - - - - ด - - - ซ - - - - - - - - - - - ด ( - - - - - - - - ( - - - - - - - ร ซ ล ซ ด ล ซ ด ล - ม ซ ร - ด ร ม ด ร ด ล - - - - - - - - - ม ซ ม ด ร ด ล ล ซ ด ล - ซ - ด ร ม ซ ล ซ ล ด ล - ร - ม ซ มซ ร ด ซ ล ด ซ ม ซ ร ด ซ ล ด - ร - ม ม ร ด ล - - ด ล - - ด ล ม ด ร ม - - - ด - ด ร ม ( - - - - - ร - ซ - ซ - ซ ม ด ร ม ( - - - - - ซ - ล ซ ม ซ ล ซ ล ด ร - - - - ) - - - -) - ซ - ม - ด ด ด - ล - ด - - - - - ล - ด ร ด ล ซ ด ร ด ล ร ด ล ซ ซ ล ด ล - ด - ร ซ ล ซ ม - ม ซ ร - ด ร ม ร ม ซ ม ร ม ซ ม ร ด - ร ม ซ ล ด - ม - ซ - ซ - ม ซ ร ม ซ - ร - ด ม ร ด ล ร ด - ร ซ ม - ซ มซ ล ด

 12. - - - -) - - - - ) - - - -) ด รม ซ ด ร ม ซ ซ ล ซ ด ซ ล ซ ด - - - - - - ด ม - - - - - - ด ม ( - - - - ( - - - - ( - - - - - ด - ม ล ซด ล - ด - ม - ด - ม - - ล ด - ล - ด ล ซ ด ล ม ล ซ ม ซ ล ซ ด ม ล ซ ม ซ ล ซ ด ซ ล ด ซ ซ ม ร ด ซม ร ด ( - - - - - - ล ด - - - - ( - - - - ซ ล ด ร - - ล ด ซล ด ร ม ล ซ ม ด ล ด ซ - ด - ล - - - - ) - - - - ) ม ล ซ ม ด ลด ซ ลซม ซ ซ ม ร ม - ซ - ม ซ ม ร ม ล ซ ม ซ ซ ล ซ ด ซ ล ซ ด ซ ล ซ ม ซ ล ซ ม - ร - ด - ล - ด ซ ล ด ซ ซ ล ด ซ - ล - ด

 13. โน้ตคืออะไร สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการนำเสนอระดับเสียง (pitch) และความยาวของเสียงในทางดนตรี