1 / 6

Východiska evropské úpravy

Východiska evropské úpravy. Uskutečnění vnitřního trhu. Prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Svoboda pohybu osob – svoboda usazování (podnikání). Odstranění překážek při zakládání org. složek a dceřinných společností.

rumer
Download Presentation

Východiska evropské úpravy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Východiska evropské úpravy Uskutečnění vnitřního trhu Prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu Svoboda pohybu osob – svoboda usazování (podnikání) Odstranění překážek při zakládání org. složek a dceřinných společností Výkon samostatné podnikatelské činnosti včetně zakládání obchodních společností Primární svoboda usazování Právo podniklatele přemístit na území jiného členského státu výkon své podnikatelské činnosti Právo zakládat na území jiných členských států organizační složky, pobočky, dceřiné společnosti nabývat účast na již existujících společnostech Sekundární svoboda usazování Odstranění napětí vyplývajícího z existence pravidel vnitřního trhu a národními právními režimy, které upravují postavení a činnost obchodních společností

  2. Právní nástroje k realizaci svobody podnikání Primární komunitární právo Zakládací dokumenty Evropských společenství Čl. 43 (svoboda usazování): zákaz překážek, které by byly kladeny volnému usazování státních příslušníků jednoho členského státu na území jiného členského státu včetně zakládání organizačních složek, agentur, dceřiných společností Čl. 48 (pojem obchodní společnosti): společnosti občanského i obchodního práva a další právnické osoby veřejného i soukromého práva s výjimkou těch, které nesledují žádný výdělečný účel Sekundární komunitární právo směrnice nařízení Mezinárodní smlouvy Rozhodnutí Evropského soudního dvora

  3. Směrnice realizované Publikace údajů o společnostech, jednání jménem společnosti, neplatnost společnosti První směrnice č. 68/151/EHS Ochrana osob, které vstupují do vztahů s akciovými společnostmi: základní kapitál, vklady Druhá směrnice č. 77/91/EHS Vnitrostátní fúze akciových společností Třetí směrnice č. 78/855/EHS Vnitrostátní rozdělování akciových společností Šestá směrnice č. 82/891/EHS Účetní závěrky Čtvrtá směrnice č. 78/660/EHS Konsolidované účetní závěrky Sedmá směrnice č. 83/349/EHS Ověřování účetních závěrek Osmá směrnice č. 2006/43/EHS Přeshraniční fúze Desátá směrnice č. 2005/56/ES Publikace údajů o pobočkách zahraničních společností Jedenáctá směrnice č. 89/666/EHS Jednočlenná společnost s ručením omezeným Dvanáctá směrnice č. 89/667/EHS Nabídky převzetí Třináctá směrnice č. 2004/25/ES

  4. Směrnice připravované Vnitřní struktura akciové společnosti Pátá směrnice Koncernové právo – nebude přijata Devátá směrnice Přemístění sídla obchodní společnosti Čtrnáctá směrnice

  5. Nařízení Nařízení č. 2137/85 o vytvoření Evropského hospodářského zájmového sdružení Nařízení č. 2157/2001 o statutu Evropské společnosti (SE) Nařízení č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

  6. Nařízení v českém právním řádu Evropské hospodářské zájmové sdružení Nařízení č. 2137/85 z. č. 360/2004 Sb. Evropská společnost Nařízení č. 2157/2001 z. č. 627/2004 Sb. Evropská družstevní společnost Nařízení č. 1435/2003 z. č. 307/2006 Sb. Obchodní zákoník Další právní předpisy

More Related