Årsmöte 2011 - PowerPoint PPT Presentation

rsm te 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsmöte 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsmöte 2011

play fullscreen
1 / 34
Årsmöte 2011
226 Views
Download Presentation
rumer
Download Presentation

Årsmöte 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6 April klockan 18:00 Fiskerilokalen Årsmöte 2011 Bidragsvägar Gamla Bua Bys SFF www.gamlabua.se

 2. Gemensamhetsvägar

 3. §2 Årsmöte Gamla Bua Bys Samfällighetsförening 6 April klockan 18:00 i fiskerilokalen Bua Hamn Uppsatt på Värö Center den 19 mars Anslagen anslagstavla Värö Center

 4. Dagordning • Årsmötet öppnande • Stämman behörigt utlyst • Val av ordförande för årsmötet • Val av sekreterare för årsmötet • Val av 2 justeringsmän • Godkännande av föreslagen dagordning • Styrelsens och revisorernas berättelser (7:1, 7:2 7:3 7:4 7:5) • Ansvarsfrihet för styrelsen • Framställning från styrelsen eller motioner • Ersättning till styrelsen och revisorerna • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd • Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter, fyllnadsval • Val av revisorer och suppleanter • Fråga om val till valberedning • Övriga frågor • Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt • Mötet avslutas

 5. Dagordningspunkterna 1-5 1 Årsmötet öppnande 2 Val av ordförande för årsmötet ……………………. 3 Stämman behörigt utlyst …………………………… 4 Val av sekreterare för årsmötet …………………… 5 Val av 2 justeringsmän …………………………….. ……………………………..

 6. Dagordningspunkt 6 • Godkänns dagordningen? …..

 7. Dagordningspunkt 7 • 7:1 Verksamhetsberättelse • 7:2 Ekonomisk rapport • 7:3 Framtid • 7:4 Budget • 7:5 Revisor berättar:

 8. 7:1 Verksamhetsberättelse Sedvanliga underhållsarbeten är gjorda Extra bidrag har utlovas av staten Kristina och Hans har gott igenom fastighetsregistret (LM har ingen koll) Innevarande år skall vi gå igenom fastighetsägare med näringsverksamhet och se vilken näring de utövar. (Man skall betala efter hur man brukar vägen) Fortum grävning vid Gärskulleskolan (Kontrakt skrivit, slutbesiktning efter 2 år) Vivab lägger ner råvattenledning (gräver ej i väg) Åverkan på SF-väg (vägområde) är egenmäktighet och polisanmäles.

 9. §7:1 Trafikverket ger vinterpeng till enskilda väghållare Trafikverket ger 95 miljoner kronor extra till enskilda väghållare efter två hårda vintrar som inneburit mer snöröjning än normalt. Sammanlagt finns 7 600 mil enskilda vägar som anses så viktiga att väghållarna får statliga bidrag till drift och underhåll. Därutöver finns ytterligare 36 000 mil enskilda vägar utan bidrag, till exempel småvägar till enskilda fastigheter. Det finns 23 000 väghållare i Sverige, vilket alltså betyder att de flesta vägar är mycket korta. Det visar sig även i fördelningen av den extra vinterpengen. De flesta får ett tillskott på mellan 1 000 och 10 000 kronor, men ett antal väghållare får 50 000 kronor eller mer. Fördelningen av pengarna grundar sig även på hur viktig vägen anses vara enligt fastställda bedömningskriterier. Med den extra vinterpengen innebär det att det statliga bidraget i år till enskilda vägar totalt uppgår till 1,1 miljard kronor.

 10. 7:2 Ekonomi Kommunalt bidrag 49145 (för år 2009) Stadsbidrag 100255 (för år 2010) Extra bidrag 0 Ränteintäkter 3069 Medlemsavgifter 139820 (inbetalt 2010) Utgående balans 833138 Aktuella konton per den 2011-03-19 138087 + 699289 837376 kr

 11. Utdebitering för 2010 154025 Inbetalt under 2010 139820 14205 Inbetalt för 2009 +3695 17900 Inbetalt under 2011 7602 Fodringar 10298 828 kr Viktor Sjöstedt 828 kr Allan Eriksson (tel, betalar så fort hon är frisk) 460 kr Sven Gejderstam (död 2008, inget dödsbo) 828 kr Ny medlem 4220 kr Kent (inbetald nu, efter lite oklarheter) 460 kr Bua 14:14 2674 kr som osäkra fodringar (dödsbon, m.m.)

 12. 7:3 Framtid • Ny beläggning på ………………………………………………… • Fråga: En ägare som äger 2 fastigheter, parkeringsplats på den ena • (sommarstuga 1000 andelar + tomt)

 13. https://evv.vv.se/secure/logon/extVVanv.aspx?url=https://evv.vv.se/Secure/AF02/Login.aspxhttps://evv.vv.se/secure/logon/extVVanv.aspx?url=https://evv.vv.se/Secure/AF02/Login.aspx (Farutan)

 14. Budget för 2011 Inkomster: Stads och Kommunal bidrag 149000 Medlemsavgifter 160000 ======================================== Summa inkomster 309000 Utgifter: Kontorsmaterial 6000 REV/lantmäteriet 6000 Arvoden/ inköpt konsultarvode 45000 Vägunderhåll Trafiksäkerhetsåtgärder 200000 Vägförrättning (1000 kr/fastighet ) 100000 ============================================= Summa utgifter 359000 Debiteringslängd : Utdebitering 150000 kr fördelat enl. senaste vägförrättningen Direktupphandling (LOU)kan ske om medlemsavgifterna är större än bidragsdelen Medlemsfakturor utsänder under oktober månad med senaste betalningsdag 30 november

 15. Dagordningspunkt 8 §8 • Kan styrelsen få ansvarsfrihet?

 16. Dagordningspunkt 9 Inkommen motioner: Att söka bidrag för Tollviksvägen och till Östra Sanddamsvägen till fastboende

 17. Styrelsens framställning • Utdebiteringen förelås till 160000 kr • Nybeläggning av …………………………

 18. Dagordningspunkt 10 • Ersättning till styrelsen och revisorerna Telefonersättningar är nuvarande 500/300 kr/år nya ersättningar föreslås till 700/400 kr/år

 19. Dagordningspunkt 11 • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat ( se budget) • samt debiteringslängd (kommer att inhandlas från LM innan fakturorna skall göras, så att de blir så aktuella som möjligt)

 20. Dagordningspunkt 12 • Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter, firmatecknare

 21. Dagordningspunkt 13 • Val av revisorer och suppleanter

 22. Dagordningspunkt 14-16 14. Fråga om val till valberedning 15. Övriga frågor 16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 23. Dagordningspunkt 16 Stämmoprotokollet finns för närvarande hos: Hans Blomqvist Pribesgårdsvägen 2 Väröbacka Internet : www.gamlabua.se

 24. Var dessa dokument för beskådande på årsmötet ? • Stagarna utlagda ……… • 2. Reskontran utlagd ………. • 3. Debiteringslängd utlagd ……..

 25. Dagordningspunkt 17 • Mötet avslutas