1 / 100

28-30- 11 / 2011

28-30- 11 / 2011. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM FAALİYETLERİ ANTALYA/2011. O . G . M. 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ. O . G . M. 2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ. 1997-2011 BİRİM FİYAT VE TEFE ARTIŞ YÜZDELERİ (KÜMÜLATİF OLARAK).

lixue
Download Presentation

28-30- 11 / 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 28-30- 11 / 2011 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM FAALİYETLERİ ANTALYA/2011

 2. O.G.M 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ

 3. O.G . M 2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ

 4. 1997-2011 BİRİM FİYAT VE TEFE ARTIŞ YÜZDELERİ (KÜMÜLATİF OLARAK)

 5. 2011 YILI ÜRETİM PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Üretim programının gerçekleştirilmesinde dikkat edilecek en önemli husus piyasa talebine paralel bir üretim gerçekleştirme hususudur. Talep olan ürünlerde üretim artışına gidilebileceği gibi, talep daralması olan ürünlerde de programdan eksik gerçekleştirme söz konusu olabilecektir. Yıl sonuna yaklaşıldığı şu günlerde süratle üretimlerin toparlanması ve stok birikimine yol açmadan satış hazırlıklarının hızlandırılması gerekmektedir.

 6. STRATEJİK PLANDA PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİNİN ÜRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1-ÜRETİM PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 2-VERİM YÜZDESİNİN % 84’E YÜKSELTİLMESİ 3-I. VE II. SINIF TOMRUK ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI

 7. 1-ETA TESPİTİ 3234 SayılıTeşkilatKanunumuzagöre; Ormanlarınamenajmanplanlarınıyapmak, yaptırmak,buplanlarınuygulamadurumlarını, yenilenmelerini,geliştirilmelerinisağlamak, takipvekontroletmekgöreviOrmanİdaresivePlanlamaDairesiBaşkanlığına, Ormanamenajmanplanlarınınyapılmasınaesasolacaksilvikültürtekniğinibelirlemek, ormanlarınimar, ıslah, bakımvegençleştirilmesinisağlamaküzeresilvikültürplanlarıveuygulamaprojelerinitanzimetmek,bu plan veprojegereğincekesilecekağaçların,tespitvedamgalamaişleriniyürütmekvebunlarınuygulamalarınıtakipvekontroletmekgöreviise, SilvikültürDairesiBaşkanlığınaverilmiştir. Buna dayanılarakGenelMüdürlüğümüzün 5.9.1997 günve 50 SayılıOlur'uileyıllıküretimprogramınaesasolacaketalarıntespiti, adıgeçenDaireBaşkanlıklarıncavebuDairelerinBölgeMüdürlüklerindekibirimleriolan Plan veProjeŞubeMüdürleriileSilvikültürŞubeMüdürleritarafındanyapılacaktır.

 8. 2-DAMGALAMA VE KRİTERLER İLE VAHİDİ FİYATIN BELİRLENMESİ Üretimöncesiağaçlarındikilihaldeikendikiliağaçdamgası, mamul hale getirildiğindemamuldamgailedamgalanmasıkonusunda 10.04.2004 tarihve 25429 sayılıResmiGazetedeyayınlananDamgaYönetmeliğiyleusulveesaslarbelirlenmiştir. Buna göre; göğüsçapı 20 cm veüzerindekiağaçlartoprakseviyesine en yakınyerde, dip kütüktekalacakşekildeaçılacakaynaya, yinegöğüsçapları 8-20 çapındakiağaçlardaaynayaveyakesimyüzeyineuygulanabilecektir. Göğüsçapı 8 cm'denküçükağaçlardamgalanmadankesilecektir 3-ÜRETİM İŞİNİN TEVZİİ 6831 SayılıOrmanKanununun 40. maddesindebelirtilenesaslarçerçevesinde; üretimişleri, işyerininveişyerindeçalışacaklarınhangimülkihudutveormanteşkilatıhudutlarıiçerisindekaldığınabakılmaksızın, öncelikleişyerivecivarındakiormanköylerinikalkındırmakooperatiflerineveişyerindekiköylülereveyaişyericivarındakiormanişlerindeçalışanköylülere, işyerineolanmesafeleriileişgüçleridikkatealınarakdağıtılacaktır. Amenajmanplanlarındaköykesimdüzeniesasınagöreyapılanbaltalıkişletmelerinde, ormanlarhangiköyünmülkihudutlarıiçerisindekalıyoriseüretimişleri o köytarafındanyapılacaktır

 9. 4-ÜRETİM İŞLERİNİN YAPTIRILMASI Üretimişleri 01.01.2003 tarihinde 4734 SayılıKamuİhaleKanunununyürürlüğegirmesiylebukanununöngördüğühükümlerçerçevesindeyaptırılmayabaşlanmışancaksözkonusukanunun 4964 SayılıKanunladeğiştirilmesiyle15.08.2003 tarihindenitibaren 4734 SayılıKamuİhaleKanunun 3-a maddesinegöre“6831 SayılıOrmanKanunugereğinceormanköylerikalkındırmakooperatiflerindenveköylülerdenalınacakhizmetalımları”istisnakapsamınaalınarakbunlarayaptırılacaküretimişlerinde 31.12.2002 tarihindenöncekidönemdeolduğugibivahidifiyat (BirimFiyat) yöntemiyleuygulanmayabaşlanmıştır. Buradadikkatedilmesigerekenhususlar, istisnakapsamınagirenlerinormanköyüveyadiğerköylerolduğunabakılmaksızıntümköylülerinolduğuveköyyadakasabalardakurulduğunabakılmaksızın 290 SayılıTebliğdeaçıklandığışekliyletümormanköylerikalkındırmakooperatifleriolduğudur.

 10. Kasabalardakiüretimişlerininyaptırılmasında;üretimişçiliğiköylülerveormanköylerinikalkındırmakooperatifleritarafındanyapılıyorise, istisnakapsamındavahidifiyatlayaptırılabilecekolupkasabalardakigerçekkişilerinişyapmakistemesidurumunda, istisnakapsamındaolmadıklarından4734 SayılıKanunhükümleriçerçevesindeişyaptırılabilecektir. Kasabalardaüretimişlerininyaptırılmasında 4734 SayılıKanunuygulanacaksa; 6831 sayılıOrmanKanunun 40.maddesi gereğikanuniönceliksahibiolanköylülerveormanköylerikalkındırmakooperatifleriistisnakapsamındaolduğundan 2004 YılıKamuİhale GenelTebliğigereğidoğrudanteminyöntemikullanılırkendikkatliolunmalıdır. Üretimişlerininyaptırılmasındabazalınanünitebölmeolupbölmedahilindeyaptırılacaküretimişçiliğidoğrudanteminlimitininüzerindekalıyorsaihaleyöntemleritercihedilmelidir. ZiraAçıkİhaleYöntemiyleteminigerekenbirihtiyacınkanunun 22. maddesi d bendiiçinöngörülenparasalsınırlarınaltındakalacakşekildeadetbazındaveyakalemlereyadagruplarabölünerekaynıkanunun 22.d maddesinegöreteminininsorumlulukdoğuracağıbelirtilmektedir.

 11. Buradakiistisnaihusus, OrmanKanunun34.maddesi gereğiköylüPazarsatışıhakkıolankasabalardakigerçekkişilerkanunihaksahibiolduğundanköylü-pazarsatışınakonualanlardakesimblokları, kesimparsellerişeklindeçalışılabildiğindenveTebliğdebelirtilen “ihaleusulüyleteminigerekirken“ şartınıtaşımadığındanişinbölümlereayrılmasındabirsakıncagörülmemektedir.

 12. 5-ÜRETİM İŞLERİNDE İŞ YERİ TESLİMİ VE ŞARTNAMELER İşindağıtımıneticesindeişialankooperatiflerveköylüleregerekliizahatlarverilerekişyeriteslimedilirvegereklişartnamelerimzalattırılarakişebaşlamalarınaizinverilir. Buradadikkatedilmesigerekenhususişinbaşındaykenşartnamelerineksiksizolaraktanzimedilerekimzalanmasıdır. İşingelişiminegöreşartnamelerinbilahareimzalanmaküzerebırakılmasıdurumunda, doğabilecekolumsuzluklar,usulsüzlüklerhalindeişiştengeçmişolacaktır.Budurumdabirçokmeslektaşımızmağduriyeteuğramaktadır. Yinedikkatedilecekbaşkabirhususistifişlerindeşartnamedüzenlenmemesidir. (288 Sayılı Tebliğ 4.1.2 md.)Ziraşartnamedüzenlenmesidurumundaistisnaakditanımıdışınaçıktığındanistifteçalışanlarınsigortalısayılmalarıvebunagöreişlemyapılmasıgereğiortayaçıkmaktadır. İstif işini yapan ile idare arasında düzenlenecek evrak ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzden gönderilen 9.05.2008 tarih ve210 sayılı yazımız eki taahütname örneği kullanılacaktır.

More Related