Download
atferds og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atferds- og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atferds- og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager

Atferds- og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager

245 Views Download Presentation
Download Presentation

Atferds- og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Atferds- og endringsteorii forhold til muskel og skjellettplager

 2. Muskel- og skjelettlidelser Oppstår når muskler, sener og/eller ledd utsettes for en påkjenning eller belastning som over tid, intensitet eller type overskrider vevets tåleevne. Det er ikke en enkeltårsak til lidelsene, men et samspill av flere (NOU 1991:10)

 3. Forekomst av muskel- og skjelettplager og utgifter • 80 % rammes av korsryggsplager i løpet av livet • Manuell håndtering fører til økt risiko • Anslagsvis koster sykefravær knyttet til muskel- og skjelettplager det norske samfunnet 40-50 milliarder årlig i direkte og indirekte utgifte • 50 – 60 prosent får nakkeplager i løpet av livet. • Rundt halvparten av alle norske kvinner blir benskjøre etter menopausen.

 4. Hva kan gi plager i korsryggen • Individuelle faktorer • Alder, kjønn, kroppsbygning, nikotininntak, inaktiv livsstil. • Fysiske faktorer knyttet til arbeidet • Manuell bæring og håndtering av tunge løft • Hyppige bevegelser som involverer bøyning og vridning ( særlig av ryggen) • Statisk og/eller langvarige arbeidsstillinger • Vibrasjon som påviker hele kroppen.

 5. Hva kan gi plager i korsryggen(2) • Psykologiske og organisatoriske faktorer • Tidspress, • Organisering av arbeidet • Mangel på selvstendighet i arbeidet • Manglende hjelp fra andre • Manglende samarbeid og anerkjennelse • Samt utilfredshet med arbeidet

 6. Beskytt deg mot faren for belastningslidelser: • § 2-2 Arbeidsgiver plikter overfor andre enn egne arbeidstakere • A) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig • § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt • (1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø

 7. Ergonomiske grunnprinsipper 1.Arbeid med god understøttelse flate og i god balanse 2. Belaste ledd i mellomstilling og unngå ytterstilling 3. Arbeid med kortest mulig vektarm 4. Bruk store muskelgrupper ved tungt arbeid 5. Unngå ensidig belastning og vridning i arbeidet 6. Unngå statisk belastning og ”holdearbeid” 7. Varier arbeidet og bruk kroppen aktivt

 8. Analysemodell Internkontroll Bedriftsnivå Mestring/ helseatferd Individnivå Arbeidsmiljø Helse og fravær

 9. Målsetting • Hvilke forhold bestemmer folks handlinger? • Mulige tiltak på individ- og organisasjonsnivå

 10. I hvilke situasjoner, og overfor hvem, arbeider du med å få til atferdsendring (relatert til helse)? Hvordan gjør du dette?

 11. Atferdsendring i fritid • trene mer • slutte å røyke • drikke mindre • ”5 om dagen” • delta i ”helsepolitisk” arbeid

 12. Atferdsendring på arbeid • bruk av verneutstyr • endre arbeidsteknikk • bruk av løfte-hjelpemiddel • delta i HMS-arbeid

 13. Helseatferd ” Det repertoar av vaner og atferd individet rår over og utviser, som på kortere eller lengre sikt bidrar til å fremme helse eller gi økt risiko for sykdom.” (Raaheim & Aarø 1990)

 14. Tiltak på individnivå • undersøk mestringsmuligheter (kontroll) • undersøk mestringsforventing • klare og oppnåelige mål • benytt belønning • tidlig tilbake i tilpasset arbeid • benytt rollemodeller på arbeid • benytt ”gyldne øyeblikk” • opplæring nært knyttet til arbeid

 15. Tiltak på organisatorisk nivå • ergonomisk arbeidsmiljø • Organisering av arbeid (egenkontroll og læring) • Veiledning/motivasjon av ledelse og ansatte (helse og sosial støtte) • Systematisk HMS-arbeid

 16. Arenaer hvor tiltak mot muskel- og skjelettplager kan iverksettes Individ Samfunn Bedrift Produksjon Organisasjons- kultur • ”Modifiers” • trening • ryggskole • avspenning Lovverk, marked o.l. Fysisk eksponering (Modifisert etter Westgaard og Winkel 1997)

 17. Hva sier lovverket ? • Arbeidsmiljøloven § 4 • Systematisk HMS-arbeid, (F. best.nr 544) • Tungt og ensformig arbeid (F, best. nr. 531) • Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (V, best. nr. 444) • Organisering og tilrettelegging av arbeidet (V, best. nr. 327) • Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel – og skjelettlidelser • (V, best. nr. 538) • (Forskrifter (F), veiledninger (V) fra Arbeidstilsynet)

 18. Effekt av intervensjon (Westgaard og Winkel 1997) • Organisasjonskultur • Tiltak rettet mot ”risikoindivid” • Deltakerstyrt intervensjon • Engasjert ledelse

 19. Helsefremmende og forebyggende arbeid på individ- og organisasjonsplan bør samordnes!

 20. Utfordring • Godt samarbeid mellom: • behandlere • bedriftshelsetjeneste • bedrift

 21. Sammenhenger mellom fysiske belastninger Og psykososiale faktorer Fysisk arbeidsmiljø og belastning Psykososialt arbeidsmiljø Mestring av sympt./ belastning Symptom HELSE

 22. Eksempel på arbeidsplass som trenger ergonomisk tilrettelegging