slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kjennskap til nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kjennskap til nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Oppfølging av sykmeldte Endringer fra 1. 7. 2011. Kjennskap til nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes Aksen mellom arbeidsgiver og sykmelder styrkes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kjennskap til nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder.' - debbie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Oppfølging av sykmeldte

Endringer fra 1. 7. 2011

 • Kjennskap til nye krav og forventninger til
 • arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder.
 • Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte
  • Frister for oppfølging fremskyndes
     • Aksen mellom arbeidsgiver og sykmelder styrkes
     • Økt bruk av gradert sykmelding
     • Sykmelder skal i større grad delta i Dialogmøte 1
     • Sanksjoner
slide2
Regelendringene og IA-avtalen satt i en sammenheng

Arbeidslinja introduseres i norsk sosialpolitikk

1990

2000

2010

Utredningsfase

Reformfase

Bekymring over utenforskap i arbeidslivet. Høyt sykefravær. Høy uførepensjonering. Høy arbeidsledighet. Demografiske utfordringer. Folketrygdens bærekraft?

2006

Vedtak NAV

Trygderegler

innskjerpes

2005

Pensjonsforlik

I Stortinget

2001

IA-avtalen

Pensjonskommisjonen

Initiativ sammenslåing

av etater (NAV)

1991-92

Attføringsmeldingen

2010

NAV i alle kommuner

Ny IA-avtale

2010/2011

Pensjonsreformen

1994-95

Velferdsmeldingen

2000

Sandmannutvalget

tidlig oppf lging skal fortsatt skje p arbeidsplassen 1
Tidlig oppfølging skal fortsatt skje på arbeidsplassen (1)

Arbeidsgiver skal

Nytt: Utarbeide oppfølgingsplan innen 4 uker, og sende den til sykmelder

Nytt: Avholde dialogmøte innen 7 uker for helt og delvis sykmeldte

Nytt: Innkalle sykmelder til dialogmøtet, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det er uhensiktsmessig

Sørge for at BHT deltar i dialogmøtet (hvis virksomheten har BHT)

Sykmeldte skal

Oppfylle sin medvirkningsplikt

tidlig oppf lging skal fortsatt skje p arbeidsplassen 2
Tidlig oppfølging skal fortsatt skje på arbeidsplassen (2)

Sykmelder skal

Nytt: Motta oppfølgingsplan ved 4 uker og bruke planen som grunnlag for å vurdere den sykmeldtes mulighet for arbeidsrelatert aktivitet

Delta i dialogmøte 1 etter innkalling

Gi beskjed til arbeidsgiver om det er ønskelig at dialogmøtet avholdes på behandlers kontor eller som telefonmøte, eventuelt om det er umulig å møte

NAV skal

Bidra med veiledning og ulike virkemidler ved behov

Innhente oppfølgingsplan ved behov

Arbeidsgiver har det lovbestemte hovedansvaret for å følge opp sine sykmeldte arbeidstakere. Spesielt er dette uttalt i de åtte første ukene. NAV og andre aktører skal bistå arbeidsgiverne i dette arbeidet.

tidligere oppf lging p arbeidsplassen
TIDLIGERE OPPFØLGING PÅ ARBEIDSPLASSEN

Dialog-møte 1 - innen 7 uker

Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder

Viktigste endringer

 • 4 uker (tidligere 6 uker): Utarbeide oppfølgingsplan
 • Dialogen mellom arbeidsplass og sykmelder styrkes: sykmelder skal ha kopi av oppfølgingsplanen (ikke NAV på dette tidspunktet)
 • 7 uker (tidligere 12 uker): Dialogmøte 1, også for gradert sykmeldte
 • Sykmelder skal øke sin deltakelse i dialogmøte 1 (evt telefonmøte)

8 uker

4 uker

n r sykefrav ret varer over 8 uker 1
Når sykefraværet varer over 8 uker (1)

Sykmelder skal

Sende melding på sykmeldingsblanketten om arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig av medisinske årsaker

Nytt: Aktiv sykmelding opphører, mer gradert sykmelding

NAV skal

Vurdere aktivitetsplikten ved 8 uker

Nytt: Motta oppfølgingsplan og rapporteringsskjema fra arbeidsgiver ved 9 uker (elektronisk innsending vil spare arbeidsgiver og NAV for arbeid)

Avklare behov for arbeidsrettet oppfølging fra NAV

Nytt: Fatte oppfølgingsvedtak etter NAV-lovens § 14a for sykmeldte uten arbeidsgiver

gradert sykemelding kt jobbn rv r
Gradert sykemelding økt jobbnærvær
 • Partene mener gradert sykmelding ved sykdom bør være normen.
 • Dette må sees i sammenheng med økte krav om nærvær og aktivitet.
 • Gradert sykemelding er et tilretteleggingstiltak.
gradert sykemelding ker jobbn rv ret
Gradert sykemelding – øker jobbnærværet
 • Partene mener det et mål at flere skal få gradert sykmelding ved sykdom
 • Dette må sees i sammenheng med økte krav om nærvær og aktivitet
 • Gradert sykemelding er et tilretteleggingstiltak
  • NB! Husk at det er arbeidsevnen som er sykemeldt, ikke arbeidstiden
sykefrav ret
Sykefraværet
 • Det er fraværet i midten vi arbeider med – Det er her potensialet ligger!

Ca 0-5%

Ca. 20-25%

Ca. 70-75%

Skulk

VALG

MÅ-fravær

diagnose og funksjonsevne
Diagnose og funksjonsevne

Diagnose

Behandling

Medisinske begrensninger og muligheter

Funksjonsvurdering

Lege

Syk

Funksjonsvurdering

Tilrettelegging

Arbeidsevnevurdering

Oppfølging

Arbeidsgiver

arbeidsplassen den viktigste arena
Arbeidsplassen – den viktigste arena

Arbeidstilsynet

Lege /

sykemelder

Leder

NAV

Arbeidslivs-

senter

Arbeidstaker

Leder

Tillitsvalgt

Verneombud

NAV

Hjelpemiddel-

sentral

Bedrifts-

helsetjenesten

NAV

n r sykefrav ret varer over 8 uker 2
Når sykefraværet varer over 8 uker (2)

Arbeidsgiver skal

Nytt: Sende rapport og oppfølgingsplan til NAV innen 9 uker (kan sendes elektronisk). Ikke forhåndsvarsel.

Sykmeldte skal

Oppfylle krav om arbeidsrelatert aktivitet med mindre medisinske årsaker gjør dette umulig

Nytt: Sykmeldte uten arbeidsgiver skal ha kontakt med NAV for oppfølging

dialogm ter i regi av nav
Dialogmøter i regi av NAV

Dialogmøte 2

Skal fortsatt avholdes innen 26 uker, og det er fortsatt NAV som vurderer om det er hensiktsmessig at sykmelder/behandler deltar

Nytt: Møtet skal avholdes på et tidligere tidspunkt hvis en av de andre aktørene krever det

Nytt: Arbeidsgiver skal sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV senest 1 uke før dialogmøte

Dialogmøte 3

Nytt: NAV har plikt til å avholde et dialogmøte 3 hvis en av aktørene krever det eller NAV finner behov for et slikt møte

Nytt: Aktørene kan ved behov kreve dialogmøte 3

sanksjoner 1
Sanksjoner 1

NAV får et tydeligere ansvar for å sanksjonere

Nytt: Sykmeldte, arbeidsgivere og sykmeldere skal ilegges sanksjon hvis de ikke bidrar i oppfølgingsprosessen slik loven forutsetter (den sykmeldte risikerer at sykepengene blir stoppet, mens arbeidsgiver og sykmelder kan få overtredelsesgebyrer)

Målet med sanksjoner er å få innarbeidet en oppfølgingskultur

sanksjoner 2
Sanksjoner 2

Arbeidsgiver skal ilegges overtredelsesgebyr for brudd på følgende oppfølgingsplikter:

Hvis rapporteringsskjema og/eller oppfølgingsplan ikke er sendt

uoppfordret til NAV innen 9 uker sykmelding

Ved manglende avholdelse av dialogmøte 1

Ved manglende deltakelse i dialogmøter i regi av NAV

Hvis oppdatert oppfølgingsplan ikke er sendt NAV innen en uke før møte (dialogmøte 2 og 3)

Overtredelsesgebyret tilsvarer seks rettsgebyr (kr. 5.160)

Overtredelsesgebyr ilegges for hvert pliktbrudd

Målet med sanksjoner er å få innarbeidet en oppfølgingskultur

sanksjoner intern arbeidsdeling i nav
Sanksjoner - intern arbeidsdeling i NAV
 • Sanksjon av sykmeldte
  • NAV-kontoret får ansvar for å sende forhåndsvarsel og motta respons, og å utarbeide saksgrunnlag til NAV forvaltning
  • NAV forvaltning får ansvar for vedtak om og stans av sykepenger
 • Sanksjon av arbeidsgivere
  • NAV- kontoret får ansvar for å sende forhåndsvarsel
  • NAV AA-register mottar respons på varselet og fatter vedtak om overtredelsesgebyr
 • Sanksjon av sykmeldere
  • Automatisk "telling" når sykmelder unnlater å delta i dialogmøter
  • NAV Kontroll Øst foretar vurdering av sakene og står for håndtering av forhåndvarsel og vedtak om overtredelsesgebyr
slide19
Oppfølgingsplan

Rapporteringsskjema

9 uker

slide20
Eksempel 1- Side 8

Førstesiden til innsendelsen din.

Følg instruksjonene på denne siden

sykefrav r som varer utover 8 uker
SYKEFRAVÆR SOM VARER UTOVER 8 UKER

Rapporterings-skjema og oppfølgingsplan sendes NAV - innen 9 uker

Dialogmøte 2i regi av NAV - innen 26 uker

Eventueltdialogmøte 3i regi av NAV - hvis behov

Viktigste endringer

 • 9 uker: Sende rapporteringsskjema og oppdatert oppfølgingsplan til NAV (mulighet for elektronisk innsending via Altinn)
 • Dialogmøte 2 kan avholdes tidligere hvis en av aktørene krever det
 • NAV skal etter behov avholde et dialogmøte 3 hvis en av aktørene krever det
 • Oppdatert oppfølgingsplan skal sendes NAV senest en uke før et dialogmøte

8 uker

26 uker

4 uker

alt var bedre f r
Alt var bedre før ?

De ansatte maa holde seg friske…

 • § 8. De Ansatte maa holde sig friske. Løndudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom. Det anbefales at hver Ansat foretager Oppsparing for at sikre sig mot Sygdomsfravær og for at forebygge Alderdommen, saaledes at de ikke bliver en Byrde for Samfundet.

Arbeidsreglement fra 1872

slide23
Tidsakse

Uke 52

Uke 4

(nå 6)

Uke 8

(nå 12)

Dag 1

Dag 9

Uke 26

”Grønt lys”

I arbeid

”Gult lys”

I faresone

Kontakt

Sykepenger slutt

Utbet. redusert til 66%

Eventuelt dialogmøte 3

 • FOREBYGGE
 • Fysisk
 • Psykososialt
 • Organisasjonskultur
 • Ledelse
 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • m.m.

Sykmelding fra lege

Individuell oppfølgingsplan

(sendes lege/sykemelder)

Dialogmøte 2 (NAV)

Dialogmøte 1 (arbeidsgivers ansvar, sykemelder deltar, også ved gradert sm)

slide24
Lovendringene vil gjelde nye tilfeller fra 1. juli

Dialog-møte 1 - innen 7 uker

Rapportskjema + oppfølg.plan sendes til NAV – innen 9 uker

Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder

Dialogmøte 2- innen 26 uker

Dialogmøte 3- ikke obligatorisk

8 uker

6 måneder

4 uker

?

1 år

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt - Bedriftsinterne tiltak …………………………………………………→

NAV skal avklare behov for arbeidsrettede tiltak, rehab, ytelser etter sykepengeåret

NAV skal vurdere arbeidsrettede tiltak el rehab

NAV skal vurdere aktivitetsplikten+ Sykmeldt utenarbeidsgiver: Oppfølgingsvedtak fra NAV

NAV skal sanksjonere overfor sykmeldte, arbeidsgivere og sykmeldere som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet

ad