eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap. KomRev NORD, 27. april 2006 Direktør Runa Opdal Kerr, KS Bedrift. Kort om KS Bedrift. Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter tilknyttet KS Eget styre Hovedarbeidsområder: Arbeidsgiverspørsmål Næringspolitikk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap

Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap

KomRev NORD, 27. april 2006

Direktør Runa Opdal Kerr,

KS Bedrift

kort om ks bedrift
Kort om KS Bedrift
 • Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter tilknyttet KS
 • Eget styre
 • Hovedarbeidsområder:
  • Arbeidsgiverspørsmål
  • Næringspolitikk
  • Markedseksponering
  • Rekruttering av medlemmer
forts ks bedrift
Forts. KS Bedrift
 • 442 medlemmer pr. 21. april 2006
 • De fleste tjenesteområder, men hovedtyngde:
  • Energi
  • Avfall
  • Revisjon
  • VA
  • Eiendom
kommunalt eide selskaper i s kelyset
Kommunalt eide selskaper – i søkelyset
 • Nedre Romerrike
 • Trondheim Renovasjon
 • .....
 • Statsråd Åslaug Haga:
  • Ukultur
  • Behov for bedre kontroll
  • Fokus på styremedlemmene
avklaringer f r selskapsetablering
Avklaringer før selskapsetablering
 • Hvorfor organiseres tjenesten i selskaper? Finnes andre alternativer?
 • Hvilken selskapsform passer best for denne tjenesten og for vår kommune?
 • Hvordan ivaretas eierskapet i vår kommune?

Husk politisk forankret beslutning!

hvorfor dette fokuset
Hvorfor dette fokuset?
 • Kommunalt eide selskaper leverer i hovedsak tjenester innbyggerne/kommunene er grunnleggende avhengig av
 • Behov for et godt omdømme
kommunal vs privat sektor
Kommunal vs privat sektor?
 • Et skille som mer og mer viskes ut?
  • Private bedrifter i kommunesektoren
  • Offentlig eide selskaper i markedet
 • Men interessentene de samme?
selskapsorganisering
Selskapsorganisering
 • Intet nytt, men økende tendens:

Brønnøysundreg.: ca 2000 kommunale selskaper

 • Kommunale foretak
 • Interkommunale selskaper
 • Aksjeselskap
 • Stiftelser
slide9

Kommunal/interkommunal organisering

Forvaltning

Forretning

aksjeselskapstiftelse

(asl) (stiftelsesloven)

etat (§10) institusjon (§11) foretak (kap.11)

IKS

(IKS-loven)

samarbeid (§ 27)

Selskap (kml. § 27)

Eiere:

begrenset

Ansvar:

ubegrenset

Eiere:

ubegrenset

Ansvar:

begrenset

integrert del av (fylkes-)kommunen

selvstendig rettsubjekt

interkommunalt selskap iks
Interkommunalt selskap (IKS)

Kommunestyre

3 (1/3)

Kommunestyre

2 (1/3)

Kommunestyre

1 (1/3)

Representantskapet

Styret

Daglig leder

behov for klar eierstrategi
Behov for klar eierstrategi
 • KS/ECON undersøkelse 2004:
  • Kommunale selskap etterlyser klare signaler på hva eierne vil med selskapet
  • Et fåtall kommuner med klar eierstrategi
 • Hva ønskes oppnådd?
  • Kortsiktig
  • Langsiktig
slide12

Selskapskontroll

Kommuneloven § 77, nr. 5:

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Forskrift om kontrollutvalg § 14

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3.

 • Bevisst sitt formål med å etablere eller investere i selskapet.
 • Opptatt av selskapets formål og forretningsidé, strategi, utvikling og fremtid.
 • Definerer sine forventninger til styret gjennom informasjon, samspill og rådgivning.
 • Vurderer hva slags styre selskapet skal ha (kompetanse).
 • Opprettholder distanse og overblikk.
slide13

Erstatningsansvar IKS-loven § 38

Deltaker, medlem av representantskapet, styremedlem,

daglig leder og medlem av avviklingsstyret, plikter å

erstatte skade som vedkommende forsettlig eller

uaktsomt volder selskapet, den enkelte deltaker eller

andre.

Erstatningsansvar etter første ledd kan lempes for såvidt

dette finnes rimelig under hensyn til utvist skyld,

skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers.

fou prosjekt
FOU prosjekt
 • ”Politisk styring og kontroll av kommunalt eide selskaper” – KS og Nordlandsforskning
 • Oppstart mai 2006
 • Ferdigstilles primo desember 2006
god eierstyring
God eierstyring
 • Avhenger av hva eierne vil med selskapet!
 • Avhenger av om eierne klarer å forene sine interesser
 • Eierne må være oppmerksomme på selskapets rammevilkår
 • Eierne må formidle eiersignaler som grunnlag for styrets selskapsstrategi
slide16

Eiers forhold til selskapet

Politisk

nivå

Representantskapet

Eierforhold

(vedtekter)

kommunen

selskap

Administrativt

nivå

Daglig

leder

Driftsforhold

(driftsavtaler)

slide17

Eierstrategi

 • Hvorfor skal kommunen eie selskapet?
 • Hva er forutsetningene for å eie?
 • Bevisst valg av styrerepresentanter?
 • Skal kommunen/fylkeskommunen kjøpe tjenester av selskapet?
 • Hvordan kommuniserer eierne med selskapet og vs?
 • Hvordan kommuniserer selskapet med kommunen som evnt. kunde?
hva vil eierne med komrev nord
Hva vil eierne med KomRev NORD?
 • ”skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne
 • Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
 • Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. kommuner m.v. ”

Jf. selskapsavtalens § 4

klarer eierne forene sine interesser
Klarer eierne å forene sine interesser?
 • Eierinteressene utøves gjennom eierorganet – Representantskapet

Til diskusjon:

 • Mange eiere – en utfordring?
 • Enig om ”kjøreregler”?
 • Hvordan hentes styringssignalene?
hva er selskapets rammevilk r
Hva er selskapets rammevilkår?
 • Lov om interkommunale selskaper
 • Selskapsavtalen
 • Eiernes styringssignaler
 • Kundene/markedet
 • Øvrig lovverk
 • Annet
interkommunale selskaper
Interkommunale selskaper
 • Hjemmel: IKS-loven av 29. januar 1999 nr. 6
 • Kun fylkeskommuner, kommuner og IKS kan være deltakere, jf. § 1
 • Ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel, jf. § 3
 • Kommunal instruksjonsrett kun gjennom sin representant i representantskapet, jf. § 7 første ledd
 • Representantene har personlige varamedlemmer, jf. § 6 første ledd
 • Styret samme myndighet og ansvar som styret i andre selskaper (AS), jf. §§ 13 og 38
 • Daglig leder forestår daglige ledelse av selskapet, som ikke omfatter saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jf. § 14
slide22

Hva er ”markedet” for offentlige revisjonsselskaper?

 • Kommuner
 • Kommunale foretak
 • IKS
 • Kirkelige regnskaper
 • Stiftelser
 • Hva med kommunale AS?
slide23

Offentlig anskaffelse og egenregi

 • Forskrift om offentlig anskaffelse (foa):
  • Kontrakter om salg av varer og tjenester til det offentlige over en viss verdi (terskelverdi) skal baseres på konkurranse
 • Egenregi
  • Forskjellige juridiske personer: ”oppdragsgiver må utøve kontroll over leverandøren som ved egen avdeling (kontrollkriteriet). Omsetningen må i hoveddel skje til oppdragsgiver (omsetningskriteriet)”
slide24

Oppfylt

Ikke oppfylt

Egenregi kriteriene:

Egenregi

Offentlig anskaffelses regelverket gjelder

Innenfor egen kommune (eks. KF)

IKS

AS

Kontroll

Omsetning

Kontroll

Omsetning

Eierskap?

Kommuner/fylkeskommuner

Tjenestekjøp

relevante avgj relser fra ef domstolen
Relevante avgjørelser fra EF-domstolen
 • Teckal-saken (1999)
 • Stadt Halle-saken (jan. 2005)
 • Coname-saken (juli 2005)
 • Parking Brixen-saken (okt. 2005)

Klar tendens – strammer grepet for egenregi

slide26

Offentlig støtte

 • Utgangspunktet all støtte til næringsvirksomhet -
 • 4 kumulative vilkår:
  • offentlige midler
  • vri konkurransen
  • begunstige enkelte
  • påvirke samhandelen (EØS)
  • Markedsinvestorprinsippet
  • Selskap med ubegrenset offentlig eieransvar
  • - IKS-loven av 29. januar 1999
offentlighetsloven
Offentlighetsloven
 • Ot prp nr. 9 (2005-2006) Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
 • Forslag – eierskap avgjørende
 • Unntak – i hovedsak driver i konkurranse
slide28

Alternativ: Konsernmodell

Moderselskap

IKS/AS

-forvaltning

Datter

AS

-monopol

Datter

AS

-konkurranse

selskapets rammevilk r
Selskapets rammevilkår

Til diskusjon:

 • Hva er rammevilkårene i dette selskapet?
selskapets omd mme behovet for opptre samfunnsansvarlig
Selskapets omdømme – behovet for å opptre samfunnsansvarlig
 • Optimalisere bedriftens tillitt generelt
 • Øke de ansattes trivsel, motivasjon og tillitt til ledelsen
 • Være en attraktiv arbeidsgiver
 • Øke selskapets realverdi
forts behovet for opptre samfunnsansvarlig
forts. behovet for å opptre samfunnsansvarlig
 • Sikre og øke kundegrunnlaget
 • Unngå negative medieoppslag
 • Synliggjøre bedriftens verdigrunnlag
 • Forebygge behov for streng lovgivning
slide32

Etikk- til diskusjon

 • Bør det stilles strengere krav til

selskap som er offentlig eid når det gjelder korrekt opptreden og etiske regler?

 • Kan for strenge etiske regler gjøre at selskapet ikke blir konkurransedyktige mot private selskap?
 • Hva kan dere som eierorgan gjøre for at SF revisjon skal få et godt omdømme?
 • Hvilke verdier mener dere bør være viktig for revisjon?