Hodnocení způsobilosti procesů - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hodnocení způsobilosti procesů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hodnocení způsobilosti procesů

play fullscreen
1 / 6
Hodnocení způsobilosti procesů
310 Views
Download Presentation
rue
Download Presentation

Hodnocení způsobilosti procesů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hodnocení způsobilosti procesů • způsobilost procesu (Process Capability) je schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná kritéria jakosti • znalost způsobilosti procesu je u výrobce důležitým podkladem pro plánování a zlepšování jakosti • informace o způsobilosti procesu zákazníkovi poskytují důkaz o tom, že produkt vzniká ve stabilních podmínkách zabezpečujících pravidelné dodržování předepsaných kritérií jakosti • k hodnocení způsobilosti procesu se používají indexy způsobilosti

  2. Indexy způsobilosti procesů • Indexy způsobilosti porovnávají předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. • Před vyhodnocením způsobilosti procesu pomocí indexů způsobilosti musí být splněny dvě základní podmínky: • proces musí být statisticky zvládnutý, využití regulačního diagramu • rozdělení sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení. přibližné posouzení normality lze provést na základě sestrojeného historgramu a exaktně se normalita ověřuje použitím některého z testů dobré skody (např. test chí-kvadrát, Kolmogorov-Smirnův test, Shapiro-Wilkův test) • Nejčastěji jsou využívány indexy Cp a Cpk, které posuzují potenciální a skutečnou schopnoct procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. • V současné době se obvykle považuje proces za způsobilý, když hodnota indexů způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33 (Cp ≥ 1,33, Cpk ≥ 1,33).

  3. Index způsobilosti Cp • tento index je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota sledovaného znaku jakosti ležela uvnitř tolerančních mezí • hodnota tohoto indexu je poměrem maximálně přípustné variability a skutečně dosahované variability sledovaného znaku jakosti bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli • hodnota tohoto indexu je poměrem maximálně přípustné variability a skutečně dosahované variability sledovaného znaku jakosti bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli LSL … dolní toleranční mez USL … horní toleranční mez USL – LSL … toleranční pole  … směrodatná odchylka  … střední hodnota

  4. Index způsobilosti Cpk • tento index charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodržovat předepsané toleranční meze • tento index, na rozdíl od indexu Cp , zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím • hodnota tohoto indexu je poměrem vzdálenosti střední hodnoty sledovaného znaku jakosti od bližžší toleranční meze k polovině skutečné variability hodnot • hodnota tohoto indexu je poměrem vzdálenosti střední hodnoty sledovaného znaku jakosti od bližžší toleranční meze k polovině skutečné variability hodnot LSL … dolní toleranční mez USL … horní toleranční mez USL – LSL … toleranční pole  … směrodatná odchylka  … střední hodnota

  5. Proč využívat kombinaci indexů způsobilosti pro komplexnější vyhodnocení způsobilosti procesů? Protože každý z indexů charakterizuje způsobilost procesu jiným způsobem a jejich výsledná hodnota nemusí vždy jednoznačně odrážet způsobilosti, doporučuje se uvádět jejich kombinace a rovněž grafické zobrazení sledovaného znaku jakosti (např. pomocí historgramu) vůči tolerančním mezím.

  6. Postup hodnocení způsobilosti procesů Volba znaku jakosti. Analýza systému měření zvoleného znaku jakosti. Viz. hodnocení způsobilosti výrobních zařízení. Shromáždění údajů z probíhajícícho procesu. Zobrazení rozdělení sledovaného znaku pomocí histogramu. Viz. histogram. Posouzení statistické zvádnutosti procesu. Viz. regulační diagram. Ověření normality sledovaného znaku jakosti. Viz. histogram a testy dobré shody. Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. Případný návrh a realizace opatření ke zlepšení procesu.