foreldrem te i tu barnehage 09 09 14 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foreldremøte i Tu barnehage 09.09.14 . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foreldremøte i Tu barnehage 09.09.14 .

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Foreldremøte i Tu barnehage 09.09.14 . - PowerPoint PPT Presentation

rubaina-manaf
228 Views
Download Presentation

Foreldremøte i Tu barnehage 09.09.14 .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foreldremøte i Tu barnehage 09.09.14. Innhald : Presentasjon av ”Være saman” Leiken og arbeidet i leikegrupper Dialogisk lesing Kunst, kultur og kreativitet Forventningar Presentasjon av personalet Val av foreldrerepresentantar

 2. ” Være saman ” • Materiell : • Kompetanseheving for personalet • Direkte arbeid med barna på sikt med materiellet • Teoridelen i Programmet Være Saman er utarbeida av førsteamanuensis Pål Roland og førsteamanuensis Ingunn Størksen v/senter for Atferdsforskning v/UIS • ”Være Saman” som metodikk. Korleis me kam førebyggja mobbing/utestenging i barnehagen v/Eivind Skeie

 3. Handlingsplan mot mobbing • Kva mobbing er • Korleis me som personalforheld oss til mobbing • Korleis oppdaga mobbing, tendens til mobbing • Kva gjer me • Korleis hindra • Forventningar til foreldra og personalet gode modellar • Samtalar rundt middagsbordet mv. • Bursdagsfeiringar • Å bli med kvarandre heim frå barnehagen

 4. Vaksenrolla • Den autoritative vaksenrolla : • Ein viktig del av personalet si forståing og barnehagen sin pedagogiske plattform • Dette går ut på : • At me vaksne jobber med ein varm relasjonsbygging til barna, samstundes som me har ein tydleg vaksenrolle når det gjeld å setja krav og grenser.

 5. Ei slik rolle handlar om å balansera : • Innleving og forståing • Krav og forventningar • Forsking om den autoritative vaksenrolla viser at den bidrar til å framma positiv atferd og hemmer negativ atferd hos barnet.

 6. KONTROLLAKSE MYE KONTROLL AUTORITÆR VOKSENSTIL AUTORITATIV VOKSENSTIL RELASJONSAKSE MYE VARME LITE VARME ETTERGIVENDE VOKSENSTIL FORSØMMENDE VOKSENSTIL LITE KONTROLL

 7. Den autoritative vaksenrolla • Viser varme og omsorg overfor barnet, samstundes som ein er tydeleg. • Den vaksne jobber bevisst med å utvikla gode relasjonar til barnet, og viser ein aksepterande haldning • Autoritative vaksne har respekt for barnet sin autonomi ( dvs. retten til å bestemma over seg sjølv) og framma demokratiske prinsipper • Samstundes har dei vaksne klare forventningar og følgjer barnet opp på ein tydeleg måte når det gjeld grenser og normer. • Autoritaitv vaksenstil påverkar barn generelt i ein positiv retning, også barn med ein utfordrande atferd

 8. Den ettergjevande vaksenrolla • Den ettergjevande rolla : Innebærer ein responderande og støttande stil overfor barna. Men den vaksne har vanskar med å gjennomføra tydleg kontroll dersom det er behov for dette • Har ofte problem med å setja grenser der det er nødvendig , noko som kan skapa vanskar t.d når det gjeld å handtera krevandeatferd. • Utydleg leiing kan og skapa uro og utrygghet

 9. Den autoritære vaksenrolla • Den vaksne er oppteken av å ha kontroll og set klare rammer for atferdsstandard • Dette blir ofte gjort gjennom at den autoritære vaksne i for liten grad tek inn barna sitt perspektiv og medverknad. • Den autoritære vaksne har mindre å bidra med i relasjonsarbeidet,- det skapes ein ubalanse mellom fokus på kontroll og relasjon • Rolla er prega av intoleranse og konformitet(dvs.innordna seg etter gjeldande normer og reglar) • Ein slik rolle kan gje grunnlag for å auka aggresjon og motstand hos barn

 10. Den forsømmande vaksenrolla • Den forsømmande vaksne viser lite intressefor relasjonsbygging til barna og utøverlite kontroll • Den vaksne bryr seg lite om korleis barnet har det eller kva barnet gjer • Ein slik vaksenrolle kan gje svært uheldig påverknad til barnet, og har negative konsekvensar på mange viktige utviklingsområder. • Denne rolla blir forbunde med omsorgssvikt

 11. Relasjonsbygging • Perspektivtaking (Mead, 1934): • Vaksne som ser gjennom barna sine auge og set seg inn i deira tankar, kjensler og ønsker • Den vaksne må ønska å setja seg inn i barnet sin kjensleverden • Sinne er ei kjensle, medan aggresjon er negative handlinger som skader andre(Aronson, 2004) • ”Bankingtime” (Pianta, 1999) : • Det første og viktigastetiltak ved utfordrande og avvisande atferd hos barn : • Den vaksne må tilbringa kvalitetstid saman med barnet/vera saman på barnet sine premisser • Investera ”pengar” i barnet sine relasjonelle og emosjonelle erfaringsbank slik at ein har noko å gå på når ein treng å ta uttak ; Irettesetting eller grensesetting

 12. Grenesetting : • Den tydlege vaksne • Forutsigbarhet og gode rutinar • Den vaksne må gje barnet positiv tilbakemelding > På personalmøter, planleggingsdagar og gjennom rettleiing, jobber personalet mot å utvikla seg til autoritative vaksne ved hjelp av litteratur og praksisfortellingar.

 13. Leiken og arbeidet i leikegrupperv/Joveig • Kva er leik ? • Den viktigaste leiken er rolleleik • Rolleleik er avansert • Kva er leikegrupper ? • Kvifor er dette viktig ?

 14. Utviklingsplanen • Kommunal overordna visjon : Meir læring for all • Etaten sine satsingsområder : Danning, leik og læring • Overordna kommunalt verdigrunnlag : Engasjement, inkludering, omsorg, målretting, utfordring • Omsorg og relasjonsbygging Danning • Leik • Læring og medverknad Mestring • Kommunikasjon, spåk og tekst • Foreldresamarbeid • Fagområda med vekt på estetiske fag ”Være saman”  I utviklingsplanen står kjerneprosessar med mål for kva barna skal læra og tiltak som personalet skal jobba med for å oppnå måla. Alt dette heng saman i danningsprosessen.

 15. Dialogisk lesing (forskar G.J.Whitehurst) V/ingrid • Definisjon : Systematisk måte å lesa bøker på • Kven er dialogisk lesing for ? • Barnehagen si oppgåve, heimane • Hovudmålet med dialogisk lesing : • Kvifor bøker ?

 16. Dialogisk lesing – korleis ? • Gode ord • Samtale om illustrasjonar • Kreativ aktivitet inspirert av boka • Setningar som skal repeterast • Bokquiz

 17. Årshjul med kunst, kultur og kreativitet(utdrag) v/ Marie

 18. Forventningar • www.minbarnehage.no/tubhg : * Månadsplanar * Anna informasjon : Det meste ligg under fana, foreldresamarbeid, men og på høgre side, på framsida • Held orden på barna sin plass, tek heim våte kle og fyller på med nytt. NB! Merka kleda! • Me helsar og seier god morgon når me kjem i barnehagen • Ikkje snakking i mobil når de følger/henter barna i barnehagen • Lukka og låsa portane !!!!

 19. Diverse informasjon Foreldrekursa • Familieenheten ved helsestasjonen i Klepp kommune : Tilbyr hjelp til barn i alderen 0-18 år som har utfordringar i kvardagen. Tek utgangspunkt i familien sine behov • Anerkjente metoder som blir brukt : • Marte Meo • De utrolige årene (DUÅ) • Systematis familieterapi • PMTO - foreldrerettleiing • Psykologtenesta (tilbod til barn og ungdom fram til 20 år) • Kor finn du dette og korleis får du kontakt : www.kleppkommune.no : Helse • Barnehagen har meldeplikt til barnevernet ved bekymring

 20. Foreldrerepresentantar i FAU • Kjell Åge Skauvik • Anne Mette Høyland • Ovar Haugland – stiller til gjenval • Arne Bill – stiller til gjenval • Aina Leite – stiller til gjenval • Thorsten Gøtterup – stiller til gjenval

 21. Frå barnemunn : (Denne praksisfortellinga vart diverre gløymt på foreldremøtet, men tek den med her) • Den første fellessamlinga i haust, hadde styrar ansvar for. Styrar spurte : Kva er min jobb i barnehagen ? Mange hender i været, og fleire er oppteken av at eg er sjefen. Så kom det nydelege og sanne svaret frå gut, 5 år : ” Du skal passa på at eg får vera meg ” Det er vårt oppdrag !!