velkomen til foreldrem te i tu barnehage 03 09 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VELKOMEN TIL FORELDREMØTE i Tu barnehage 03.09.2013. PowerPoint Presentation
Download Presentation
VELKOMEN TIL FORELDREMØTE i Tu barnehage 03.09.2013.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

VELKOMEN TIL FORELDREMØTE i Tu barnehage 03.09.2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

VELKOMEN TIL FORELDREMØTE i Tu barnehage 03.09.2013. Danning Leik Læring Handlingsplan mot mobbing Forventningar Diverse informasjon. Danning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VELKOMEN TIL FORELDREMØTE i Tu barnehage 03.09.2013.' - forest


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkomen til foreldrem te i tu barnehage 03 09 2013

VELKOMEN TIL FORELDREMØTEi Tu barnehage03.09.2013.

Danning

Leik

Læring

Handlingsplan mot mobbing

Forventningar

Diverse informasjon

danning
Danning
 • Danning er ein livslang prosess som skjer i møte mellom menneske og som handlar om å utvikla evne til å reflektera over eigne handlingar og væremåtar.

Det er ein balanse mellom vaksne som former og barnet som skapar.

Barna skal vera aktørar i eige liv, uttrykt i haldning og handling

danning gjennom leik
Danning gjennom leik
 • Rammeplanen s.31:
 • ”Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sine behov for omsorg og leik, og framma læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.”
 • Leiken skal ha ein sentral plass
 • Leiken har eigenverdi
 • Leiken har mange uttrykksformer og kan føra til forståing og venskap på tvers av alder, språk og kulturell ulikskap
m let for danning
Målet for danning
 • At barna skal bli trygge på seg sjølv
 • At barna blir oppmuntra til å ta sjølvstendige val og få hjelp til å forstå konsekvensen av sine eigne handlingar, => utviklar eit meir bevisst forhold til seg sjølv som individ.
 • At barna blir betre kjent med sin eigen personlighet
 • At barna blir tryggare på sin eigen kulturelle identitet

(Anne Aasgaard : Se meg, pedagogiske arbeid i barnehagen)

kjenneteikn p leik
Kjenneteikn på leik :
 • (iflg.Lillemyr ) ”Lekens flertydighet” av Maria Øksnes
 • Typisk aktivitet blant barn
 • Lystbetont- gjev glede og fryd
 • Frivillig aktivitet, barnet velger å delta
 • På liksom – erfarer den verkelege verda
 • Det skapas orden med regler og system
 • Lokalisert til bestemt tid og stad
 • Gjev spenning
 • Uttrykk for indre drift
 • Førebu til vaksen alder
krav til vaksenrolla og etisk praksis
Krav til vaksenrolla og etisk praksis
 • Våga å la barna bli aktørar i eige liv
 • Sjå på barnet som subjekt og medverkar(aktør)
 • Ser på det unike i kvart enkelt barn og det unike i kvar enkelt situasjon
 • Holdningar og handlingar i tråd med verdiar og føringar
 • Kultur for kritisk refleksjon over eigen praksis
 • Jobba i tråd med føringane
 • Vera rollemodellar ; haldningar viser att i praktisk handling
 • Kunnskap om barn
 • Tileigna oss ny kunnskap på barnehagefeltet
 • At personalet støtter og hjelper barnet til å vera konstruktiv og løysingsorientert => utviklar barna sin evne til å reflektera over eigen måte å vera på.
 • At personalet gjev positiv bekreftelse til barn som tek initiaitv til å hjelpa og visa omsorg overfor andre barn
danning gjennom l ring
Danning gjennom læring
 • Rammeplanen s.32 :
 • Barna skal få utfalda skaparglede, undring og utforskertrong.
 • Dei skal læra å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen.
 • Barna skal utvikla grunnleggjande kunnskapar og ferdigheter.
 • Dei skal ha rett til medverknad tilpassa alder og forutsetningar.
 • Barnehagen skal støtta barna sin nyskjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gje utfordringar med utgangspunkt i barna sine interesser, kunnskapar og ferdigheter.

(NB! Årsplan m/progresjonsplanar)

n r barnet seier g har bare lekt
Når barnet seier; æg har bare lekt …..
 • Samarbeida med andre
 • Brukt språket aktivt, både verbalt og non-verbalt

i samtale/dialog med andre

 • Delt med andre
 • Venta på tur, innretta seg etter kvarandre
 • Bearbeida inntrykk, gjort seg erfaringar
 • Fått nye innspel og idear
 • Brukt dei ulike sansane
 • Vore fysisk og sosailt aktiv
 • Vore i rolle
 • Brukt fantasien og vore kreativ, utforska ulikt materiale og teknikkar
 • Lært seg sjølv betre å kjenna
 • Hatt det kjekt, vore glad, brukt humor
danning gjennom sosialisering god framferd
Danning gjennom sosialisering,god framferd
 • Sosial kompetanse: Årsplan m/progresjonsplan
 • Revidert handlingsplan mot mobbing
 • Venskap
 • Empati-og rolletaking Danning !!!
 • Prososiale handlingar
 • Sjøvlkontroll
 • sjølvhevding
handlingsplan mot mobbing
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING
 • Kva mobbing er
 • Korleis me som personalforheld oss til mobbing
 • Korleis oppdaga mobbing, tendens til mobbing
 • Kva gjer me
 • Korleis hindra
 • Forventningar til foreldra og personalet
forventningar
FORVENTNINGAR
 • Lesa på barnehagen si heimeside

www.minbarnehage.no/tubhg

 • Månadsplan
 • Diverse informasjon
 • Held orden på barna sin plass, tek heim våte kle og fyller på med nytt.

NB! Merka kleda!

 • Invitasjon ang.bursdagsfeiring: Døme : Alle 4-åringane/alle gutane/jentene. Avklar med personalet, ingen må bli utestengt!
 • Å bli med kvarandre heim:Vera bevisst på dette, for barna kan av og til stenga ute andre i barnehagetida når ein skal vera med ein annan heim
diverse informasjon
DIVERSE INFORMASJON

1. Foreldrekursa

2. Familieenhetenligg under helsestasjonen

 • DUÅ = Dei Utrolege Åra

(foreldrerettleiingskurs)

* PMTO = refleksjon rundt foreldrerolla

NB! Familieenheten - lågterskeltilbod

Kontaktpersonar :Irene Havrevoll Refsnes,

Astrid Merethe Grødem og Marit S. Aanonsen

3. Barnehagen har meldeplikt

4. Feriestengt i vekene 29 og 30, 2014.

4 rskontroll
4-årskontroll
 • PPT og barnevern kjem i barnehagen og observerer dei som fyller 4 år
 • 4-årskontrollen føregår på helsestasjonen
 • Oppsumeringsmøte kvart halvår
 • Foreldra får informasjonsskriv og samtykkeskjema

Tidleg oppdaging, tidleg hjelp!

bringing og henting
Bringing og henting
 • Barnehagen si opningstid : kl.7.00- 16.30
 • Respektera opningstida
 • Barn som ikkje blir henta : Barnehagen kontaktar barnevernsvakta.

NB! Viktig med fleire tlf.nr.: besteforeldre mv.

Hugs oppdaterte nummer.

Henting av andre enn mor og far :

Gje barnehagen beskjed!

 • Barnas opphaldstid : maks 9 timar
 • Frukost : ferdig kl.8.30
ulike men unike barn og vaksne blomstrar saman
Ulike, men unike barn og vaksne blomstrar saman
 • Du ser ikke

det jeg ser

selv om vi ser

det samme.

Gi rom for forskjellighet!

val av medlemmer til fau
Val av medlemmer til fau
 • FAU sine oppgåver :
 • Drøfta evt.høyringar frå kommune
 • Drøfta saker som foreldra kjem med
 • Planleggja foreldremøtet til våren
 • FAU har ca. 4 møter i året
 • Leiar i FAU + eit medlem til blir med i SU

Desse stiller til gjenval:

Stina Haugland, Hanne Thu-Kure

Ny medlemmer : Aina Leite, Torsten Gøtterup,

Grete Hovelsen. Me får og forhåpentlegvis

med ein far til.