Lika villkor i skolan hur blev det
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Lika villkor i skolan – hur blev det?. Nya regler för bidrag till fristående skolor fr.o.m. 2010. Likabehandlingsprincipen ska gälla, vilket innebär att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rowena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nya regler f r bidrag till frist ende skolor fr o m 2010
Nya regler för bidrag till fristående skolor fr.o.m. 2010

 • Likabehandlingsprincipen ska gälla, vilket innebär att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

 • Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för beräkningarna. Bidragsbeslut ska fattas innan kalenderårets början.

 • Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

 • De fristående huvudmännen får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.


Grundbeloppet
Grundbeloppet

 • Grundbeloppet ska avse ersättning för:

 • Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem)

 • Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning för förskola och fritidshem)

 • Elevvård och hälsovård

 • Måltider

 • Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans faktiska kostnad)

 • Administration (en schablon på tre procent, pedagogisk omsorg en procent)

 • Moms (en schablon på sex procent)


Till ggsbelopp
Tilläggsbelopp

 • Utöver grundbeloppet ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.


Lag f rordningar m m

Lag, förordningar m.m.

Skollagen (2010:800)

Skolförordningen (2011:185)

Gymnasieförordningen (2010:2039)

Proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor Proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter

Cirkulär 09:41 Nya bidragsregler

Cirkulär 09:75 Förvaltningsbesvär

Cirkulär 10:50 Komplettering av bidragsvillkor

Frågor och svar på SKL:s webbplats

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/lagar_och_regler_1/fragor_och_svar_1

Projectplace – domar och sammanställning av domar, statistik m.m.
Otydliga ber kningsunderlag m m 1
Otydliga beräkningsunderlag m.m. 1

Avslag i förvaltningsrätten

FKA 7943-10 Det är tillräckligt att skicka beräkningar och motivering vid förfrågan.

FKA 4756-10 Det går inte att kräva att en samverkanskommun, som använder genomsnittlig kostnad, ska kunna redovisa övriga kommuners beräkningar.

Bifall i förvaltningsrätten

FVA 354-10 Beslutet innehåller ingen motivering. Redan på denna grund ska beslutet upphävas och visas åter till BUN för nya beslut.

FLI 4488-10 Att kommunen erbjuder programmet via samverkansavtal innebär inte att kravet på redovisning kan efterges.

Kammarrätten

KST 3750-10 Avslag huvudmannen p.g.a. kommunen inte kan ta fram sammanställningen med rutinbetonade åtgärder.


Otydliga ber kningsunderlag m m 2
Otydliga beräkningsunderlag m.m. 2

Bifall i förvaltningsrätten

FMA 886-11 Inget konkret som tyder på att bidraget beräknats i strid med likabehandlingsprincipen.

Att kommunen enbart kan specificera beloppen avseende olika kostnadsslag som ska ingå i grundbeloppet samt vilka belopp som ligger till grund för det procentuella påslaget för administration och mervärdesskatt bör enligt FR inte generellt anses tillräckligt.

En redogörelse för vilka budgeterade kostnader som inte ingår i beräkningsunderlaget kan i vissa fall vara avgörande för frågan om bidraget beräknats på samma grunder. FR anser därför att redovisningskravet ska kunna omfatta en skyldighet att lämna en sådan redogörelse.


Gr nsdragning administration
Gränsdragning administration

Avslag i förvaltningsrätten FMA 4090-10 SYV inte är undervisning.

FGO 5013-10 SYV inte orimligt krav men finns inte uttalat lagstöd och kommunens förklaring tas för god.

Bifall i förvaltningsrätten

FUM 1100-10 SYV ingår in undervisning (arbetslivs-orientering) ska ingå.


Samverkansomr den gymnasiet l gsta pris
Samverkansområden gymnasiet – lägsta pris

Avslag i förvaltningsrätten

FKA 332-11 m.fl. FR argumenterar kring att modellen inte är generellt lagstridig men kan vara det i vissa fall. Dock avslag p.g.a. fristående skolan inte överklagat per program eller angett i vilka kommuner som verksamheten bedrivs i.

FKA 1737-11 m.fl. Den fristående skolan överklagar ett program men får ändå avslag p.g.a. att de ej uppgett övriga kommuner de verkar i.

Bifall i förvaltningsrätten

FKA 333-11 m.fl. Nästan samma argument som 332-11 m.fl. Här har dock huvudmannen överklagat ett programpris (NP), angett kommuner och får bifall till ersättning enligt genomsnittligt pris i samverkansområdet.

FKA 1560-11 m.fl. Har angett program ES. Alla inriktningar framgår inte av prislista men erbjuds. Ska använda de olika priserna per inriktning. Lägsta pris förefaller inte vara i överensstämmelse med likabehandlingsprincipen.


Pris per program eller per inriktning
Pris per program eller per inriktning

Avslag i förvaltningsrätten

FLI 4186-11 Bolaget anordnar en utbildning som motsvarar energiprogrammet inriktning sjöfartsteknik. Enligt Skolverkets beslut är utbildningen i bidragshänseende att hänföra till energiprogrammet. Såvitt framgår av utredningen i målet har kommunen bestämt bolagets bidrag efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till kommunens egna energiprogram

Bifall i förvaltningsrätten

FST 21921-10 m.fl. Kommunen erbjuder inte inriktningen Sjöfartsteknik. Bidraget ska beräknas enligt riksprislistan.

FUP 2390-10 Kommunen erbjuder inte inriktningen Sjöfartsteknik. Bidraget ska beräknas enligt riksprislistan.


Lokaler 1
Lokaler 1

Avslag i förvaltningsrätten FLU 924-10 Lokalkostnaden är skälig, ej ersättning för faktisk.

Bifall i förvaltningsrätten

FLU 922-10 Svartlå att betrakta som glesbygd, kommunen ej hävdat att hyran är oskälig, rätt till faktisk lokalkostnad.

Kammarrätten

KSU 2319-10 (924-10 överklagat av fristående) KSU-2245 (922-10 överklagat av kommun) Kommunen har undantagit två skolor, därför blir det inget genomsnittligt belopp. Återvisas för ny beräkning enligt huvudregeln eller ersättning med faktisk.


Lokaler 2
Lokaler 2

Avslag i förvaltningsrätten FLU 751-00 Kommunen har högre kostnader p.g.a. högre stadier med mer ytor, flera skolor är nybyggda eller renoverade. Skulle bli överkompenserade med genomsnittlig kostnad.

Kammarrätten

KSU 2964-10 och 1439-10 Bifall huvudmannen Kommunen har tillämpat undantagsregeln samtidigt som ett principbeslut begränsar maxkostnaden till kommunens genomsnitt. Förordningen ger ej utrymme för att kombinera huvud- och undantagsregel. Dessutom har kapitalkostnader beräknats enligt kommunens snitt.


Fria nyttigheter
”Fria nyttigheter”

Avslag i förvaltningsrätten

FHA 2623-10 m.fl. Kommunen kan tillhandahålla specialpedagog trots att förskolan hellre vill ha bidrag och själv anställa.

FUP 414-11 m.fl. Kommunen erbjuder alla elever tillgång till kostnadsfri studievägledning. Med hänsyn till likabehandlings-principen är därmed kostnader för arbetslivsorientering inte en ersättningsberättigad post för friskolan i detta fall.

Bifall i förvaltningsrätten

FGO 7956-10 Fria nyttigheter ska ingå i elevpengen. Kommunens bidragssystem ska inte vara styrande för hur den fristående skolan disponerar sina resurser.


Avl sningstillf llen
Avläsningstillfällen

Avslag i förvaltningsrätten

FHA 2623-10 Avläsning en gång per termin men utbetalning månadsvis strider ej mot bestämmelser.

FGO 8978-10 Antal mättillfällen ej reglerat, kommunen råder själv över. Här 4gg/år.

Bifall i förvaltningsrätten

FVA 1387-11 Anser att varje månadsskifte är lämpligt mättillfälle eftersom utbetalning ska ske med en tolftedel per månad.

Kammarrätten

KJO 3088-11 Bifall för kommunen, avsaknad av reglering av mättillfällen talar för att kommunerna avgör själv hur ofta avstämning ska göras.


Avgiftsavdrag
Avgiftsavdrag

Avslag i förvaltningsrätten

FGO 21083-10 Finns inga riktlinjer för om avgiftsavdrag ska göras före eller efter schablonberäkningar.

FKA 4626-10 och FR Göteborg 14753-10 Bedömer att avgiftsavdrag ska göras före schablonberäkningar.

FLU 924-10 Friskolan ej visat att avgiftsavdrag för skola med ftd skiljer sig åt mot kommunens (totalt snitt för fsk, fdgh och skolbarnsomsorg), inga skäl beräkna på annat sätt.

Kammarrätten

KSU2319-10 Bifall huvudmannen Kommunens sätt att beräkna avgift sammanslaget för två skolformer missgynnar verksamhet som bara bedriver en skolform. Återvisas till kommunen.


Socioekonomisk viktning
Socioekonomisk viktning

Avslag i förvaltningsrätten FGO 7873-10 Socioekonomiskt index bestäms på samma grunder.

Bifall i förvaltningsrätten

FHA 2630-10 Tillägg för socialstruktur med 15 000 kronor, kommunala förskolor får 15 000 oavsett struktur per förskola.

Kammarrätten

KGO 3666-11 Bifall huvudmannen Den metod som har använts för att beräkna den del av det socioekonomiska indexet som beaktar låga intagningspoäng för skoloma, innebär att indexet inte har beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpat vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.


Strukturbidrag sm skolor
Strukturbidrag/små skolor

Avslag

FLI 4255-10, 5209-10 Extra tillskott fördelas på lika sätt till alla huvudmän, bolaget har inga små skolor.

Bifall

FUM 838-10, 839-10 ska betala strukturbidrag även till enskild regi. Att endast ge det till kommunala förskola är ett avsteg från likabehandlingsprincipen.

Kammarrätten KSU 55-11 Vad kommunen anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte ändring av förvaltningsrättens avgörande.


Utg fr n barnen och eleverna transparenta och j mf rbara underlag
Utgå från barnen och eleverna!Transparenta och jämförbara underlag!


Till ggsbelopp1
Tilläggsbelopp

Fall 1

FMA 5585-10 ADHD, stort behov Intyg BUP, neuropsykiatrisk problematik, behöver stöd (ej i uv) hela dagen. Bifall 40 timmar.

KGO 3983-10 Eleven skulle inte fått tilläggsbelopp i kommunal verksamhet, tilläggsbelopp ska därför inte lämnas.

Fall 2

FMA 8006-10 BUP-intyg ADHD och trotssyndrom. Elevassistent gör det möjligt vistas i skolan, ej anknytning till uv, tilläggsbelopp bör lämnas. Extra lärarinsats nödvändig för neuropsykiatriska funktionshinder, tilläggsbelopp beviljas.

KGO 3807-10 Resurslärare för att hjälpa eleven nå målen ska rymmas inom grundbeloppet. Assistent gör det möjligt för eleven att vistas i skolan, tilläggsbelopp beviljas. Anses inte vara betydande ek. eller org. svårigheter för kommunen.

Högsta Förvaltningsdomstolen 4314-11 Upphäver kammarrättens och förvaltnings-rättens dom och fastställer Malmö kommuns beslut att avslå ansökan om tilläggsbelopp. Behov av stöd i undervisning. Skulle inte berättiga till tilläggsbelopp om eleven gått i en kommunal skola i hemkommunen.