slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smernica 2000/60/ES ustanovujúca rámec aktivít Spoločenstva v oblasti vodohospodárskej politiky a jej vzťah k ochrane pr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smernica 2000/60/ES ustanovujúca rámec aktivít Spoločenstva v oblasti vodohospodárskej politiky a jej vzťah k ochrane pr

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Smernica 2000/60/ES ustanovujúca rámec aktivít Spoločenstva v oblasti vodohospodárskej politiky a jej vzťah k ochrane pr - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Smernica 2000/60/ES ustanovujúca rámec aktivít Spoločenstva v oblasti vodohospodárskej politiky a jej vzťah k ochrane prírody. Seminár “Komunikácia a finančné nástroje v ochrane prírody” Banská Bystrica, 24. februára 2005. Milan Janák DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Smernica 2000/60/ES ustanovujúca rámec aktivít Spoločenstva v oblasti vodohospodárskej politiky a jej vzťah k ochrane pr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Smernica 2000/60/ES ustanovujúca rámec aktivít Spoločenstva v oblasti vodohospodárskej politiky a jej vzťah k ochrane prírody

Seminár “Komunikácia a finančné nástroje v ochrane prírody”

Banská Bystrica, 24. februára 2005

Milan Janák

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

slide2

Účelom Rámcovej smernice o vode (čl.1.)...

...je ustanoviť rámec pre ochranu vnútrozemských povrchových vôd, prechodných vôd, pobrežných vôd a podzemnej vody.

slide3

Účel Rámcovej smernice o vode (čl.1.)...

 • Predchádza ďalšiemu poškodzovaniu, chráni a zlepšuje stav vodných ekosystémov a s ohľadom na ich potreby tiež suchozemských ekosystémov a mokradí priamo závislých na vodných ekosystémoch;
 • Podporuje trvaloudržateľné využívanie vôd založené na dlhodobej ochrane dostupných vodných zdrojov;
 • Má za cieľ posilnenú ochranu a zlepšenie vodného prostredia, medzi iným prostredníctvom špecifických opatrení na postupné znižovanie vypúšťania, emisií a únikov prioritných látok a zastavenie alebo vzdanie sa vypúšťania, emisií a únikov prioritných nebezpečných látok;
 • Zaisťuje progresívnu redukciu znečistenia podzemnej vody a predchádza jej ďalšiemu znečisťovaniu;
 • Prispieva k zmierňovaniu následkov povodní a sucha;
slide4

Kľúčové úlohy, ktoré členské štáty musia zabezpečiť

 • Identifikovať jednotlivé riečne povodia v rámci územia štátu, priradiť ich k jednotlivým oblastiam povodí a určiť príslušné orgány do roku 2003 (Článok 2, Článok 24).
 • Charakterizovať oblasti povodí vo vzťahu k súčasnému stavu, vplyvoma dopadom a ekonomike využitia vôd a vypracovať register chránených území v rámci oblastí povodí do roku 2004 (Článok 5, Článok 6, Príloha II, Príloha III).
 • Vykonať v spolupráci s Európskou komisiou interkalibráciu systémov klasifikácie ekologického stavu vôd do roku 2006 (Článok 2 (22), Príloha V).
 • Uviesť do prevádzky sústavu na monitoring stavu vôd do roku 2006(Článok 8).
slide5

Kľúčové úlohy, ktoré členské štáty musia zabezpečiť

 • Monitorovať a analyzovať charakteristiky riečnych povodí za účelom identifikovania a programovania ekonomicky efektívnych opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov RSV do roku 2009 (Článok 11, Príloha III).
 • Vypracovať a publikovať Plány manažmentu riečnych povodí pre jednotlivé oblasti povodí vrátane určenia výrazne zmenených vodných útvarov do roku 2009 (Článok 13, Článok 4.3).
 • Zaviesť systém platieb za odbery a využitie vôd, ktoré zlepšia udržateľné využívanie vodných zdrojov do roku 2010 (Článok 9).
 • Začať s realizáciou programu opatrení do roku 2012 (Článok 11).
 • Realizovať opatrenia a dosiahnuť environmentálne ciele smernice do roku 2015 (Článok 4).
slide6

Čo znamená ‘dobrý stav’ – povrchové vody

‘Dobrý stav povrchových vôd’ = dobrý ekologický + dobrý chemický stav.

 • ‘Dobrý ekologický stav’ znamená miernu biologickú odchýlku od prírodných/nenarušených (referenčných) podmienok (žiadne chemické znečistenie, odbery vody alebo fyzické zmeny, ako napr. hrádze alebo úpravy brehov).
 • ‘Dobrý chemický stav’ je dosiahnutý ak kvalita vody zodpovedá environmentálnym štandardom podľa legislatívy EÚ.
slide7

Čo znamená ‘dobrý stav’ – podzemná voda

‘Dobrý stav podzemných vôd’ = dobrý chemický stav + dobrý kvantitatívny stav.

 • Žiadne zasolenie alebo znečistenie inými látkami
 • Relevantné kvalitatívne štandardy sú splnené
 • Povrchové vody a suchozemské ekosystémy ako napr. mokrade nie sú negatívne ovplyvnené.
 • Odbery vody sú nižšie ako prirodzená dlhodobá dopĺňania zásob podzemnej vody, prítok vody je dostačný na zabezpečenie ekologických funkcií súvisiacich povrchových vôd alebo suchozemských ekosystémov.
slide8

Povinnosť nezhoršovania stavu vôd podľa RSV

RSV (Články 1, 4.1 [a] a [b]) zaväzuje členské štáty upustiť od aktivít, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom znížiť ekologický,chemickýalebokvantitatívny stav akéhokoľvek vodného útvaru. Táto požiadavka sa vzťahuje nielen na nové štandardy stanovenými RSV ale aj na všetky ostatné existujúce štandardy kvality vôd stanovené inou legislatívou EÚ.

slide9

Povinnosť nezhoršovania stavu vôd podľa RSV

Aby sa predišlo konfliktom medzi uplatňovaním RSV a uspokojovaním dôležitých spoločenských požiadaviek, smernica (Článok 4.7) umožňuje výnimky z povinnosti nezhoršovania stavu vôd, za predpokladu, že sú splnené uvedené požiadavky:

 • Neexistuje lepšia environmentálna alternatíva.
 • Aktivita predstavuje inovatívny prístup alebo ide o využitie podzemnej vody alebo aktivita prispieva k trvalo-udržateľnému rozvoju spoločnosti.
 • Aktivita predstavuje prevažujúci verejný záujem alebo je potrebná pre ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti, ktoré prevažujú nad environmentálnymi prínosmi.
 • Na zmiernenie negatívnych dopadov boli použité všetky dostupné opatrenia.
slide10

Povinnosť nezhoršovania stavu vôd podľa RSV

Okrem predchádzajúcich podmienok, RSV (Článok 4.8 a 4.9) ďalejvyžaduje, že pokiaľ by malo dôjsť k zhoršenia stavu vodného útvaru, nesmie byť znemožnené dosiahnutie environmentálnych cieľov RSV u iných vodných útvarov, alebo k znemožneniu realizácie iných environmentálnych politík EÚ alebo zníženiu ochrany životného prostredia, ktorú požaduje iná legislatíva EÚ, ako napríklad Smernice o biotopoch.

slide11

Register chránených území podľa RSV

Členské štáty musia zabezpečiť vytvorenie registra(ov) všetkých území v rámci každej z oblastí povodí, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu podľa špecifickej legislatívy ES za účelom ochrany povrchových vôd, podzemnej vody alebo ochrany biotopov a druhov priamo závislých na vode.

Register musí byť vypracovaný do konca roku 2004.

slide12

Register chránených území podľa RSV

Register chránených území bude obsahovať nasledujúce typy chránených území:

(i) Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody podľa Článku 7;

(ii) Chránené oblasti určené pre ochranu hospodársky významných vodných druhov;

(iii) Chránené oblasti určené na rekreáciu vrátane vôd vhodných na kúpanie podľa Smernice 76/160/EHS;

(iv) Chránené oblasti citlivé na nutrienty podľa Smernice 91/676/EHS a Smernice 91/271/EHS; a

(v) Chránené územia pre ochranu biotopov a druhov, v ktorých je udržanie a zlepšenie stavu vôd dôležitým predpokladom ich ochrany, vrátane relevantných území Natura 2000 vyhlásených podľa Smernice o biotopoch 92/43/EHS a Smernice o vtákoch 79/409/EHS.

slide13

Programy opatrení RSV

Programy opatrení vypracované pre jednotlivé oblasti povodí musia zahŕňať všetky relevantné opatrenia vyžadované niektorou zo smerníc menovaných v Prílohe VI. časť A, okrem iného aj:

(ii) Smernice o vtákoch (79/409/EHS);

(v) Smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (85/337/EHS);

(x) Smernice o biotopoch (92/43/EHS)

slide14

Implementácia RSV na Slovensku

Za implementáciu smernice zodpovedá MŽP SR, Sekcia vôd.

Pracovné skupiny na prípravu metodického zabezpečenia RSV (9→4) sú koordinované Odborom štátnej vodnej správy.

Zložené z odborníkov prevažne z oblasti vodného hospodárstva (VÚVH, SVP, SHMÚ, ŠGÚDŠ, STU atď.), zatiaľ bez účasti štátnej ochrany prírody aj MVO.

Stratégia implementácie RSV schválená vládou SR, vrátane finančného zabezpečenia.

slide15

Implementácia RSV na Slovensku

 • Stav implementácie RSV:
 • Druhá národná správa – Implementácia čl. 5, príloh II. a III., čl. 6 bude Európskej komisii zaslaný do 15.3.2005!!!
 • Obsahuje o.i.:
 • Určenie oprávnených orgánov na národnej a regionálnej úrovni
 • Typológia útvarov povrchových vôd
 • Identifikácia útvarov povrchových vôd
 • Identifikácia významných vplyvov
 • Vyhodnotenie dopadov na stav tečúcich vôd
 • Výrazne zmenené vodné útvary (predbežná identifikácia)
 • Ekonomická analýza užívania vôd
 • Zoznam chránených území
slide16

Ďakujem za pozornosť!

Kontakt:

Milan Janák

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Bratislava

janak@changenet.sk

www.daphne.sk