html5-img
1 / 6

Vad är läsförståelse? Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå

Vad är läsförståelse? Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå det man läser ? Vad är lässtrategier ? Vilka strategier använder sig en god läsare av för att förstå texten? Vilken betydelse kan en god tillämpning av olika lässtrategier ha?

Download Presentation

Vad är läsförståelse? Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vad är läsförståelse? • Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå • det man läser? • Vad är lässtrategier? • Vilka strategier använder sig en god läsare av för att • förstå texten? • Vilken betydelse kan en god tillämpning av olika • lässtrategier ha? • Hur kan man undervisa i lässtrategier?

  2. ReciprocalTeaching (RT) Modellen bygger på Browns och Palinscars forskning (1980) Reciprok undervisning ger dokumenterad effekt på läsförståelse både när det gäller skönlitteratur och faktatexter (Westlund 2010). Lärandet sker i dialog med andra och att eleverna skapar mening tillsammans.

  3. Läsförståelse och de faktorer den är beroende av LÄSAREN Avkodning Ordförrådet Förkunskap Omvärldskunskap Kunskap om texter Kognitiv kapacitet Motivation Intresse Uppmärksamhet och koncentrationsförmåga Användning av lässtrategier

  4. Texten Innehåll och ämne Genre Struktur Meningsbyggnad Ordval KONTEXTEN Aktivitet - uppgiftens utformning Sociokulturellt sammanhang

  5. Ömsesidigt lärande • Förutsäga - Spågumma • Klargöra – Herr Detektiv • Ställa frågor – Reporter • Sammanfatta – Cowboy - Jim

  6. En explicita undervisningen kan bidra till att: • Fler elever börjar läsa medvetet och strategiskt • Strategierna gör eleverna mer aktiva • Strategierna/verktygen – kan fungera som motor trots bristande motivation och intresse.

More Related