Etika penggunaan e mail internet sekolah
Download
1 / 5

Etika Penggunaan E-mail & Internet Sekolah - PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

Etika Penggunaan E-mail & Internet Sekolah. Oleh : Ang Aik Seng Nang Siew Joo Tan See See. ETIKA PENGGUNAAN EMEL & INTERNET. Tujuan Etika ini adalah bertujuan bagi memastikan penggunaan internet dan e- mel pihak sekolah yang teratur dan terkawal oleh warganya .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etika Penggunaan E-mail & Internet Sekolah' - ronia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Etika penggunaan e mail internet sekolah
EtikaPenggunaanE-mail & Internet Sekolah

Oleh :

 • AngAikSeng

 • Nang SiewJoo

 • Tan See See


Etika penggunaan emel internet

ETIKA PENGGUNAAN EMEL & INTERNET

Tujuan

 • Etikainiadalahbertujuanbagimemastikanpenggunaan internet dan e-melpihaksekolah yang teraturdanterkawalolehwarganya.

 • Etikainimerupakanmaklumattambahankepadapihaksekolahdanbagimemenuhikeperluanpersekitarankhususkepadapengguna internet dan e-meldiSekolahJenisKebangsaanCina Hun Bin.


Etika penggunaan internet
ETIKA PENGGUNAAN INTERNET

 • Pihaksekolahberhakmenyekatsebaranglaman web dankandunganlaman web darisemasakesemasaterutamanya yang berunsurnegatifmelalui internet.

 • Dilarangmenggunakan Instant Messaging (IM) dan web chatting kecualiataskebenaranpihaksekolah.

 • Muridhanyadibenarkanmengakses internet semasaKelasKomputeratausemasaluarwaktusesi P&P sahaja (cth : wakturehat).

 • Muridhendaklahmencarimaklumat yang berkaitandengantugasanataumatapelajaran. Gunalahenjinpencari yang sesuaibagimelaksanakantugasandenganlebihcepatdanefisyen.

 • Muriddilarangmelayarilaman web yang berunsurpornografi, jenayahdantidakbermoral yang bolehmencemarkannamabaikandadansekolah.

 • Muridperlumemastikankeselamatanketikamenggunakan internet bagimengelakkandaripadajangkitan spyware, adware, Trojan dan virus.


Etika penggunaan emel
ETIKA PENGGUNAAN EMEL

 • Adalahmenjaditanggungjawabpenggunauntukmenggunakansumberinidenganbetul, cekap, beretika, berkesandanberbudibahasasepanjangmasadankeadaan.

 • Semuaakaun e-mel yang terdapatdalamsistemsekolahadalahhakmilikpihaksekolahdanbukannyaindividudanpihaksekolahmempunyaihakuntukmengawasidanmemantausebarangpenggunaanakaune-mel.

 • Penggunatidakdibenarkanmeyimpan e-meldi server pihaksekolahkecualiapabilamuridtelahmendapatkebenarandaripadapihaksekolah.

 • Penggunatidakdibenarkanmelakukanpenyalahgunaan e-melbagimenyebarkanunsur-unsurnegatif.

 • Penggunatidakdibenarkanmelampirkanmenggunakan format .exe, .com dan .bat keranaiamemudahkanpenyebaran virus.

SJK ( C ) HUN BIN

TANJUNG TOKONG 11000 ,

PULAU PINANG

Phone: 04 8901871

Fax: 04 8901871

E-mail: sjk c hun bin_yahoo.com


Harapan kami
Harapankami……..

Kamiberharappenulisanetikadanpanduanpenggunaaninternet dan e-melinidapatdijadikansebagaiogarispanduankepadamurid-muriddanpengguna-pengguna internet sekolah agar tidakmenyalahgunakankemudahandanperkhidmatan yang telahkamisediakan.

Sekiandanterimakasih.

SJK ( C ) HUN BIN

TANJUNG TOKONG 11000 ,

PULAU PINANG

Phone: 04 8901871

Fax: 04 8901871

E-mail: sjk c hun bin_yahoo.com

Organization


ad