wie s hy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wie’s Hy ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wie’s Hy ?

play fullscreen
1 / 11

Wie’s Hy ?

631 Views Download Presentation
Download Presentation

Wie’s Hy ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wie’sHy? Adam Small

  2. Wie’sHy? Die poet, wie’shy? djulle het so baiebekoorie poet, ma wie’shy? Is hyrêragsoesdjulle dink die oumoerie pen ennie ink wat in sy study sit en poems dink? Nai, djulle’s mistaken, niehynie ma d’julle is die poets, djullewatinniestraatloep enniegladdebekverkoep ma die dinge sien en soema net daa God tienhulleroep!

  3. Ontronding:

  4. VRYE VERS • Geenvasterymskema (tog bietjierym in gedig) • Geenvasteritme • Lengte van versreëlswissel • Lengte van strofeswissel • (Hierdiegedig het WEL hoofletters en leestekens) • Herhaling van woorde (wie’shy/ djulle)

  5. TEMA • Almalwattaalspeels en kreatiefgebruik, is digters. • Digterskap is dusnie net om in studeerkamerteskryfnie. • Digterskapkanook PROTESTEER teen watverkeerd is (“God tienhulleroep”)

  6. Saamgesteldeur:E Cronje HoërskoolKampsbaai