1 / 16

Ajalugu

Ajalugu. Venemaa 18. sajandil Evelin Gill ja Anna-Liisa Põldaru 8c. Sisukord. Slaid1 Slaid2 Slaid3 Slaid4 Slaid5 Slaid6 Slaid7 Slaid8 Slaid9 Slaid10 Slaid11 Slaid12 Slaid13 Slaid14. Uue ajastu algus.

rollin
Download Presentation

Ajalugu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ajalugu Venemaa 18. sajandil Evelin Gill ja Anna-Liisa Põldaru8c

 2. Sisukord • Slaid1 • Slaid2 • Slaid3 • Slaid4 • Slaid5 • Slaid6 • Slaid7 • Slaid8 • Slaid9 • Slaid10 • Slaid11 • Slaid12 • Slaid13 • Slaid14

 3. Uue ajastu algus 17. Sajandi lõpul sai Venemaa tsaariks Peeter I. 1697. aastal suundus Peeter I suure saatkonnaga välisreisile. Ta lootis leida liitlasi võitluseks türgi vastu.

 4. Peeter I (1682-1725)

 5. Peeter I reformid • Põhjasõda sundis Peetrit looma uut korraliku väljaõppe ja relvastusega sõjaväge. Ohvitseride väljaõpetamiseks rajati mitmeid sõjakoole. Sõjapidamine nõudis suuri kulutusi. Seega muudeti põhjalikult Venemaa valitsemiskorraldust. Veneema ajaks võeti maailmakalender.

 6. Venemaa Peeter I valitsusaja lõpul • Peeter I teostatud reformid võimaldasid Venemaal Põhjasõda võita. Venemaast oli saanud Ida-Euroopa võimsaim riik. Saavutatud võidu auks kroonis ta ennast keisriks. 1725. aasta algul haigestus ta ja suri ootamatult. Ta elas 52 aastaseks.

 7. Paleepöörete ajajärk Venemaal • Peeter I surm tõi kaasa pingelise võimuvõitluse uusaadli ja nimekate suguvõsa esindajate vahel. Uusaadlit võimult kõrvalda ei õnnestunud.

 8. Katariina II tõus troonile • Venemaa tuleva keisrinna sündis Saksa väikevürsti tütrena. Katariina kutsuti Venemaale 14-aastasena. Teda taheti panna mehele troonipärijale ja hilisemale keisrile Peeter III’le. Peeter III’s kukutati troonilt ja uueks valitsejaks sai Katariina II.

 9. Katariina II (valitses 1762-1796)

 10. Valgustatud valitseja • Katariina II kavandas Venemaal suuri ümberkorraldusi. Ta koostas ise Venemaa uue seadustekogu projekti, võttes mõtteid tuntumate Euroopa valgustajate töödest. 1767. aastal kutsus Katariina II Moskvasse erinevatest riikidest esinduskogusid. Peagi kehtestati keisrinna soov. Pooleteist aasta pärast saatis ta saadikutekogu laiali.

 11. Talurahvasõda • Talurahvasõda kestis 2 aastat. (1773-1775) Sõja eesotsas oli JemeljanPugatšov. Ta nimetas end Peeter III’ks, kes tapeti pärast paleepööret. 1775. aastal kehtestati uus haldusseadus, millega kubermangudes ja maakondades loodi kohtu- ja politseiasutused.

 12. Katariina II laiendab Venemaa piire • Põhjasõjas saavutatud võit liigutas Venemaa piirid läänemere rannikule. Katariina II jätkas vallutuspoliitikat. Peamine vene vastane oli Türgi. Lisaks mustamere rannikule laienesid Venemaa piirid. Venemaa sai Poola pärandusest põhjasõjas Läti osad, Leedu ning suurema osa Valgevenest ja Ukrainast.

 13. Katariina II seadustiku kavandist • Tsaar peab olema ise valitseja. • Suurriiki Venemaad on võimalik valitseda vaid koguvõimu enda kätte koondades. • Muu valisemisvorm oleks Venemaa jaoks kahjulik ja hukutav. • Venemaale tuleb jalule seada kindel kord ja õiglus. • Katariina II soovis näha oma riiki ja alamaid õnnes, rahuolus ja kindlustundes.

 14. Peeter I’se iseloomustus • Ta on kirjeldatud väga suure ja tugeva inimesena. • Tema pikkuseks on arvatud 204 cm. • Tugevuse iseloomustamiseks on väidetud, et ta võis vabalt hõbenõusid rulli keerata. • Tsaar polnud sugugi hea tervisega. • Ta oli peaaegu igal aastal raskelt haige. • Lapsepõlves Kremlis pealtnähtud mäss põhjustas tal elulõpuni näolihaste krampe.

 15. Kasutatud kirjandus • Ajaloo õpik. • Ajaloo vihik. • Pildid google.com-ist.

 16. Aitäh kuulamast! Koostajad Evelin Gill ja Anna-Liisa Põldaru HWG 8c

More Related