1 / 36

Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord. Status 2010. Forventninger til regnskab 2010 - vigtig forudsætning for budgetlægning 2011. Nødvendig tillægs- bevilling vintertjeneste Nye anlæg finansieret af lån. 40 mio. kr. i kassen

robyn
Download Presentation

Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord

 2. Status 2010

 3. Forventninger til regnskab 2010 - vigtig forudsætning for budgetlægning 2011 Nødvendig tillægs- bevilling vintertjeneste Nye anlæg finansieret af lån • 40 mio. kr. i kassen • - Finansiering af • vintertjeneste • Overskud på • beskæftigelsesområdet Forventet forbrug af overførsler - Hvis ikke: forbedring af likviditet Faresignaler Ingen overraskelser – Budgettet forventes at holde

 4. Overførsler – udskydelse af drift og anlæg mv. Ændringer i over- førslerne påvirker likviditeten • Hvor meget overføres • til 2011? – skøn: • Drift: 57 mio. kr. • Anlæg: 47 mio. kr. Opfordring: Fremryk udgifter fra 2011 til 2010. Budget 2011 skal overholdes

 5. Forventet likviditetsudviklingultimo 2010 Mål: 105 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv

 6. Budget 2011

 7. Økonomisk politik – 20117 pejlemærker • Overholde aftalte rammer mellem regering og KL for driftsudgifter. • Driftsoverskud til anlæg og afdrag på gæld. Mål: 48 mio. kr. + 17½ mio. kr. i kvalitetsfond i alt 65½ mio. kr. • Anlæg skaber udvikling. Mål: 40 mio. kr. + op til 35 mio. kr. i kvalitetsfond til borgernære serviceområder.

 8. Økonomisk politik – 20117 pejlemærker (fortsat) 4. Skatterne holdes i ro. 5. Passende likviditet: 105 mio. kr. i gennemsnit. 6. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. 7. Decentrale enheder: opsparing 2-4%.

 9. ØkonomiudvalgetsBalancestrategi • Kommunernes økonomi under pres i 2011. • Dårlige udsigter for Skive Kommune i 2011 og ikke mindst de følgende år. • Driftsudgifterne er steget mere end på landsplan siden 2007. • Driftsudgifterne er steget mere end indtægterne. Prognose

 10. ØkonomiudvalgetsBalancestrategi (fortsat) • Reduktion med 1% i pris- og lønfremskrivning (18 mio. kr.) i rammeudmeldingen. • Fastlæggelse af en flerårig balancestrategi. Beredskabskatalog med besparelser på mindst 50 mio. kr. i 2013. • Styr på økonomien – budgetterne holder – nok også i 2010. • Ingen akutte besparelser i 2010 – tid til at gennemføre tilpasninger på en ordentlig måde. www.skive.dk

 11. Aftale mellem regering og KL – budget 2011 • 0-vækst i serviceudgifter. • Opbremsning af vækst i udgifter til handicappede, udsatte børn og unge samt specialundervisning. • 2 mia. kr. til borgernær anlæg – dagpasning, skoler, ældre og idræt. Skive andel 17½ mio. kr. bloktilskud. • Lånepulje 0,8 mia. kr. borgernær anlæg. Skive andel: 6 mio. kr.

 12. Aftale mellem regering og KL – budget 2011 (fortsat) • Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 0,5 mia. kr. efter ansøgning. Skive Kommunes andel: 10 mio. kr. • Modregning – 75%, 50%, 50% & 25% - til staten for skattestigninger ud over aftalte 0,3 mia. kr. efter ansøgning. • 3 mia. kr. i betinget bloktilskud – udbetales hvis kommunerne overholder budget og regnskab for serviceudgifter i 2011. Skive andel 26 mio. kr. Kommunernes budget 2011 holder rammen.

 13. Budget 2011 – forudsætninger indtægter Skatteprocent 25,5% Grundskyld 20,68 % Kirkeskat 1% KL-fremskrivning - tilskud Selvbudgettering/statsgaranti? Vedtaget statsgaranti. Vækst i udskrivningsgrundlag? Indbyggertal? (statsgaranti 47.984) • Vigtige forudsætninger: • Udskrivningsgrundlag • Befolkningsudvikling • Ledighed

 14. Udskrivningsgrundlag Udskrivnings- grundlag = Summen af borgernes skattepligtige indkomster Historisk negativ vækst i 2008 og 2009 - især i Skive Kommune.

 15. Befolkning Nedgang i folketallet

 16. Ledighed, brutto Høj ledighed – Faldende siden marts

 17. Budget 2011 forudsætninger - Driftsudgifter 18 mio. kr. Udgangspunkt budgetoverslag 2011 Tekniske ændringer Løn og priser – KL fremskrivning –1,0 % Beslutninger i byråd Lovændringer Demografi Servicerammen er overholdt, 15 mio. kr. under rammen

 18. Driftsudgifter

 19. Driftsudgifter - fordeling

 20. Driftsudgifter – reduktioner, total

 21. Reduktioner – Teknik & Miljø – Turisme, erhverv, klima & energi

 22. Reduktioner – Kultur- og Fritidsudvalget

 23. Reduktioner – Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

 24. Reduktioner – Social- og ældreudvalget

 25. Reduktioner – Børne- og Familieudvalget

 26. Reduktioner - Økonomiudvalget

 27. Driftsudgifter – udvidelser, total

 28. Driftsudgifter - udvidelser

 29. Borgernær anlæg: • Dagtilbud • Folkeskolen • Idræt, børn & unge • Ældre • Ramme: minimum • 34,6 mio. kr. i udgifter. • Bloktilskud 17,3 mio. kr.

 30. Anlæg

 31. Anlæg

 32. Låneramme

 33. Gæld

 34. Vedtaget budget 2011 Yderligere information: www.skive.dk - Økonomi

 35. Likviditet

 36. ?

More Related