geografie hospod stv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geografie hospodářství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geografie hospodářství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 93

Geografie hospodářství - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Geografie hospodářství. Zkoumá prostorové rozšíření světového hospodářství a jeho vývoj v čase. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV - patří mezi nejstarší projevy hospodářské činnosti člověka vývoj: sběr plodů a lov zvěře >

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geografie hospodářství' - rhett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geografie hospod stv

Geografie hospodářství

Zkoumá prostorové rozšíření světového hospodářství a jeho vývoj v čase.

slide2
ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

- patří mezi nejstarší projevy hospodářské činnosti člověka

vývoj:

sběr plodů a lov zvěře >

usedlí způsob života (neolitická revoluce v mladší době kamenné) s primitivním způsobem obdělávání půdy→

zakládání prvních sídel (první výraznější nárůst počtu obyvatel).

slide3
Význam: poskytuje potraviny pro přímou spotřebu obyvatel a suroviny pro potravinářský průmysl a řadu odvětví lehkého průmyslu (oděvnictví, textilní...)

pro zemědělství se využívá asi 1/3 plochy země (z toho 1/10 tvoří orná půda, louky a pastviny ¼)

slide4
Rostlinná výroba

zákl.odvětvím zemědělství (2/3 zem.produkce). Rozhodující část produkce slouží k výrobě potravin a část pro krmiva hospod.zvířat.

Nejvýznamnější je pěstování obilovin (pšenice, kukuřice, rýže).

Olejniny zajišťují přibl.2/3 svět.spotřeby tuků (sója, slunečnice, řepka ol., podzemnice ol., len, olivovník...)

Hlíznaté rostliny tvoří skupinu rostlin, jejichž hlízy nebo dužnaté kořeny se využívají jako potraviny, krmivo, k výrobě škrobu a lihu (brambory, v teplém klimatu batáty - jamy, maniok).

slide16
K výrobě cukru se pěstují cukrová třtina (teplé klima) a

řepa cukrovka (mírné klima).

Z ovoce dominují citrusy, banány a jablka, zelenina se pěstuje v příměstských oblastech

Pochutiny (čaj, káva, kakao) se pěstují převážně plantážně v rozvojových zemích.Největšími dovozci jsou Evropa, USA, Japonsko.

produkce k vy v letech 2002 a 2007 v tis c ch ok zdroj international coffee organization
Produkce kávy v letech 2002 až 2007, v tisících žoků (Zdroj: International Coffee Organization)
slide45
Nejvýznamnější technické plodiny:

bavlník – teplé klima a závlahy

kaučukovník – význam výrobou levnějšího syntetického kaučuku klesá (použití – výroba pryže).

slide54
živočišná výroba

navazuje na produkci rostlinné výroby (závisí na ní).

Zajišťuje výživu obyvatelstva bílkovinami živočiš.původu a dodává suroviny pro některá odvětví zpracovatelského průmyslu.

Intenzita se vyjadřuje množstvím chovaných kusů na jednotku plochy (zem., nebo orné půdy), příp.množstvím určitého produktu na jednotku plochy

slide55
Typy živ. výroby:

a) extenzivní – kočovný a polokočovný chov (rozvojové země),

moderní extenzivní chov (prérie USA – hovězí dobytek, savany Austrálie – ovce, pampy Latinské Am. – ovce a hovězí dobytek)

slide56
b) intenzivní (stájový) – ve vyspělých zemích, vysoká produktivita

Rybolov:

významným zdrojem živočišných bílkovin pro řadu zemí.

Omezené zásoby ryb a nedostatek bohatých lovišť → mnoho mezinárodních sporů. Největší zásoby ryb se nachází v mořích bohatých na plankton (na styku studených a teplých moř.proudů).

slide57
Rybolov tvoří rozhodující část hodnoty zemědělské výroby v těchto zemích:

Norsko, Island, Peru , Japonsko.

Největší objem rybolovu podle roční produkce:

1. Čína, 2. Peru, 3. Japonsko, 4. Chile, 5. USA

slide58
informační zdroje světového zemědělství:
 • http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_en.asp?page=production
typy zem d lstv
Typy zemědělství
 • samozásobitelské (naturální) – zastaralé, malé výnosy, malý vliv na světové trhy, méně škodlivé k ŽP, převažuje v zaostalých zemích hlavně v tropic. oblastech
  • lov, sběr
  • kočovné pastevectví
  • úhorové hospodářství
  • usedlejší formy
slide60
komerční (obchodní) – moderní s využitím nových metod a technologií a silnou mechanizací a chemizací výroby – vyspělé země

podle množství zeměděls.výrobků rozlišujeme

- intenzivní – max.výnosy z malé plochy

- extenzivní – v oblastech řídce zalidněných, vzdálených od trhů, málo úrodných - (obilí, zahradnictví, zvířectvo). Př.prérie USA, Kanady, venezuelské savany zv.llanos, argentinské pampy, euroasijské stepi, pahorkatiny Nov.Zélandu, nížiny Austrálie, pastviny J Afriky

pr mysl
Průmysl

Sekundární sektor hospodářství tvoří průmysl. Je to členitý výrobní systém skládající se z mnoha oborů a odvětví.

Předpoklady pro vznik průmyslového střediska (jednotlivého závodu) se nazývají lokalizační faktory.

V počátcích prům.revoluce to byly suroviny, voda a velikost území.

Později k nim přibyly zdroje prac.sil, dopravní náklady a spotřebitelské zázemí.

slide62
Průmysl rozdělujeme na tyto odvětví:
 • těžba nerostných surovin
 • výroba a rozvod elektřiny,plynu a vody
slide63
3) zpracovatelský průmysl (spotřební)
 • potravin, nápojů a tabákový
 • textilní, oděvní a kožešnický a kožedělný
 • dřevařský a nábytkářský
 • papírenský, polygrafický a vydavatelský
 • chemický, farmaceutický, petrochemický, gumárenský a plastických hmot
 • skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot
 • hutnictví železa a neželezných kovů
 • kovodělný, strojírenský, elektrotechnický
 • ....
slide64
těžební průmysl

- závislý na výskytu, zásobách a kvalitě surovin a hospod.vývoji ve světě.

- klíčové suroviny jsou:

fosilní paliva (ropa+zem.plyn, uhlí), uran

- rudy – ložiska jsou vázána na štítů, kde je vlivem několikanásobné metamorfizace vysoké % zrudnění

při výrobě železa a oceli dominuje železná ruda a mangan

slide65
bauxit je surovina k výrobě hliníku, který se získává energeticky náročnou elektrolýzou

bohatá ložiska mědi jsou dnes vyčerpána, náklady na její těžbu neustále narůstají

slide66
chemický průmysl využívá kromě ropy a uhlí také fosfáty, soli, síru...
 • stavební průmysl vyžaduje těžbu písku, žuly, vápence aj.stavebních hmot (oblasti těžby jsou pro velké přepravní náklady v blízkosti míst spotřeby

drahé kovy (zlato, stříbro, platina) – využití v elektrotechnickém průmyslu a dalších odvětvích

slide67
Ve vyspělých zemích se zásoby většiny ner.sur.vyčerpaly a nebo si je chrání dovozem z rozvojových zemích

Energetika: je nepostradatelnou součástí hospodářského komplexu i denního života lidí. V podílu jednotlivých druhů elektráren existují velké regionální rozdíly podle dostupnosti primárních zdrojů.

elektrárny:

- tepelné

- atomové

- vodní

- alternativní (solární, geotermální, větrné, přílivové,

slide68
Zpracovatelský průmysl:

- v neustálém vývoji (strukturou, rozmístěním a objemem výroby)

 • na počátku stál textilní, potravinářský a lehký průmysl
 • ve vrcholné industrializaci dominoval těžký (hutnictví a strojírenství)
 • nové technologie méně náročné na vstupní suroviny, nízkou spotřebou a vysoký podíl vložené práce, přidané hodnoty (mikroelektronika, přesná mechanika a optika, telekomunikační techniky, léčiva a kosmetiky....)
slide69
Rozvoj nejpokrokovějších průmyslových odvětví se neobejde bez koncentrace výzkumných aktivit – v tzv. technopolis.

Výsadní postavení zaujímá automobilový průmysl (kde se uplatní nejvíce robotů a pružných výrobních systémů.

slide70
Většina (80 %) průmyslové výroby je soustředěna:
 • Západní Evropa
 • USA
 • Japonsko
 • Rusko
 • nově industrializované země
   • asijští draci (J Korea, Hongkong, Taiwan, Singapur)
   • nový draci (Malajsie, Thajsko, Indonésie, Filipíny, Čína)

6) Argentina, Brazílie, ,Chile a Mexiko

slide71
Rozdělení sektorů hospodářství

1) primární – zemědělství, rybolov

2) sekundární - průmysl

3) terciární - doprava,spoje, služby

4) kvartérní – věda, výzkum

Rozvojové země – převaha 1)

Rozvinuté – převaha 2),3)

Nejvyspělejší – převaha 3),4)

doprava
DOPRAVA
 • hospodářský rozvoj ani jeho fungování není možné bez dopravy
 • Složky dopravy
  • dopravní cesty (silnice, železnice, řeky, letecké koridory)
  • dopravní prostředky (vlaky, automobily, lodě, letadla,..)
  • dopravní zařízení (přístavy, letiště, překladiště..)
slide75
Druhy dopravy

- suchozemská (silniční , železniční, potrubní, doprava energií,...)

- vodní - vnitrozemská (říční, jezerní)

- námořní

- letecká, zpráv a informací

Úroveň dopravy se měří hustotou dopravních cest, rychlostí, spolehlivostí

Výkonnost se měří v osobokm nebo tunokm,

Intenzita dopravy=počet doprav.prostředků projetých v daném úseku za 24 h (u lodí a letedel větš. za rok)

slide76
Železniční doprava – stála na počátku rozmachu dopravy v minulém století.Ve vyspělých zemích se síť již nerozšiřuje,nerentabilní tratě se ruší,modernizují se hlavní dopravní koridory (vysokorychlostní tratě pro osobní přepravu). Objem zboží přepraveného po železnici se stále snižuje ve prospěch silniční dopravy. V rozlehlých zemích však hraje důležitou roli
slide77
Silniční doprava – délka silničních komunikací a jejich rozšiřování a zkvalitňování stále roste (dálnice, rychlostní komunikace) má rozhodující podíl na přepravě zboží i osob (2/3) na krátké i střední vzdálenosti. Značné regionální rozdíly v kvalitě doprav.cest i prostředků a zázemí. Má značně negativní vliv na životní prostředí (prašnost, hlučnost, jedovaté výfukové plyny..)
slide78
Rozmístění silnič a železnič.dopravy je nerovnoměrné v závislosti na přírodních podmínkách a vyspělosti země.
 • Námořní doprava – hraje nejdůležitější roli v přepravě zboží mezi kontinenty, i když vrcholu dosáhla v 60/70 letech min.st., osobní v 1.1/2 min.st. – potom její úlohu převzala letecká doprava.
cestovn ruch a rekreace
Cestovní ruch a rekreace

Je lidskou aktivitou, která vyvolává krátkočasové stěhování obyvatel do míst, které jsou schopny tuto mobilizaci vyvolat.

Podmínky pro rozvoj CR:

- mírové podmínky

- růst volného času

- a příjmů obyvatel

slide80
předpoklady CR

- lokalizační (schopnost krajiny poskytovat atraktivní podmínky pro různé formy CR

- selektivní (určují , kdo a v jaké míře se účastní CR )

- realizační (materiálně technická základna, komunikační dostupnost, ...

slide81
CR je významnou součástí národních

hospodářství – v menších zejm. ostrovních zemích, je CR základem ekonomiky

(př.Velké a Malé Antily – Antigua a Barbuda, Sv.Lucie, Barbados, Bahamy, ...v Indickém oc. Maledivy, Seychely...v Tichomoří Vanuatu, Fidži, Tuvalu...)

slide82
asi 60% návštěvníků připadá na Evropu a Rusko

20% na Ameriku

15% na Tichomoří a východní Asii

Velkou přitažlivost pro návštěvníky představují kuturní a přírodní památky UNESCO

Největší počet těchto lokalit mají Itálie, Španělsko, Francie, Německo a Čína.

kontroln ot zky
Kontrolní otázky

1) Stručně charakterizuj průmysl

2) Co bylo důležitým stimulačním podmětem ke vzniku průmyslu na počátku průmyslové revoluce?

3) Které prům. odvětví stály na počátku průmyslové výroby?

4) Která prům.odvětví dominují ve vrcholné industrializaci?

5) Jaké lokalizační faktory se nejvíce uplatní u jednotlivých průmyslových odvětvích ( např.potravinářského, těžebního, textilního průmyslu…)?

6) Které suroviny jsou klíčové pro rozvoj a fungování průmyslu vůbec?

7) Najdi na mapě světa lokality s nálezem a celosvětově významnou těžbou těchto surovin:ropa, zem.plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, želez.ruda, mangan, cín, měď, uran, zlato, diamanty.

8) Podle přírodních podmínek (tvar georeliéfu, podnebí, geologie, těžba nerost.surovin…) následujících zemí se pokus odhadnout podíl jednotlivých druhů elktráren na výrobě elektřiny: Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Itálie,Belgie, Francie, Švédsko, Norsko, Rusko, USA, Kanada, Brazílie, Paraguay, Čína, Japonsko, Saudská Arábie,

9) Které země světa mají významný podíl těžebního průmyslu na tvorbě HDP?

10) Na mapě světa vyhledej nejvýznamnější trasy vývozu ropy?

Odkud kam směřují a proč?

11) Které země patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů?

12) V jakých zemích v jednotlivých kontinentech má strojírenský průmysl významnou roli?

slide84
13) Jaké země světa mají největší hodnotu výroby průmyslu?

14) Uveď konkrétní příklady dopravních cest, zařízení a prostředků z různých druhů dopravy.

15) Které země v Evropě mají nejhustší železniční síť?

16) Které země v Evropě mají nejmenší počet obyvatel na 1 motorové vozidlo?

17) Přes které země do ČR proudí ropa a zemní plyn?

18) Jaký druh dopravy převažuje na přepravu zboží a osob na krátké a střední vzdálenosti?

19) Jaký je trend vývoje železniční dopravy ve vyspělých zemích?

20) Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy?

21) Popiš říční trasy zkracující dopravní cesty mezi

Baltským a Černým mořem

Černým a Severním mořem

Atlantským oc. a Středozemním mořem

Středozemním mořem a Severním mořem

Přes které země směřují?

22) a železniční dopravní spojení techto destinací:

Praha – Split

Brno – Innsbruck

Ostrava – Kyjev

České Budějovice – Madrid

23) Ve ktwrých zemích má cestovní ruch značný význam pro národní hospodářství

24) Vyjmenuj nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v jednotlivých kontinentech. Co v nich nejvíce přitahuje návštěvníky?

25) Které země světa mají významný potenciál CR, ale politická nestabilita či terorizmus je neumožňují plně využít?

nev robn sf ra
Nevýrobní sféra

označovaná souhrně jako terciérní sektor hospodářství zahrnuje nevýrobní činnosti spojené s dopravou osob, obchodem, veřejnou správou, školstvím, zdravotnictvím, finančnictvím, médiemi...

slide86
III. je nejprogresivnějším sektorem ekonomiky

(dnes zaměstnává přes 40% EAO, brzy bude největší „zaměstnavatel na světě“)

1) základní služby (př.zdravotnictví, školství, státní správa, obchod...)

2) doplňkové (reklama, pohostinství, kultura....)

kvart rn sektor hospod stv
Kvartérní sektor hospodářství

nejnáročnější odvětví hospodářství (věda, výzkum, informační technologie a přenos informací)

vysoké nároky na kvalifikaci a finanční vstupy (zajišťují však obrovskou přidanou hodnotu)