politick geografie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politická geografie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politická geografie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Politická geografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Politická geografie. Studuje politickou (mocenskou) nadstavbu společnosti v prostorovém a časovém měřítku. Vlastnosti státu: - přesně vymezené území - trvale bydlící obyvatelstvo - přítomnost a funkčnost systému moci (vlády) - společná ekonomika - společný komunikační systém.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Politická geografie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politick geografie

Politická geografie

Studuje politickou (mocenskou) nadstavbu společnosti v prostorovém a časovém měřítku.

slide2
Vlastnosti státu:

- přesně vymezené území

- trvale bydlící obyvatelstvo

- přítomnost a funkčnost systému moci (vlády)

- společná ekonomika

- společný komunikační systém

slide3
Formy vlády (státu, moci) = způsob organizace státní moci (zákonodárná výkonná a soudní) a režim jejího fungování

- demokratické (parlamentní, monarchie, prezidentská)

- autokratické (nedemokratické)

slide4
Základní klasifikace států:

- podle právního uspořádání a nadřazenosti zákonů z jednotlivých regionálních úrovních vlády

slide5
unitární– platí jedny zákony(ČR,SR,POLSKO,...)

znaky unitárního státu:

 • jednotná soustava státních orgánů a právní řád
 • nedělitelnost území
 • nedílná státní suverenita(stát zastupují navenek jen nejvyšší složky, na výkonné moci neparticipují nižšší správní orgány)
 • jedinné státní občanství
slide6
2) federace – jednotlivé vymezené oblasti (členové federace) mají svou vlastní samosprávu, klíčové oblasti (ekonomika, obrana, zahraniční vystupování...) jsou společné (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Rusko, USA..)

3) konfederace – volné sdružení více států, místní zákony jsou nadřazeny konfederačním (EU?, Bosna a Hercegovina...)

slide10
podle závislosti
   • suverénní (nezávislé vnitřně i ze vnějšku)
   • závislé – kolonie, protektoráty, zámoř.území, přidružené státy, kondominia, mandátní (poručenecké) úz.
slide13
podle formy vlády:
   • monarchie (konstituční, absolutní)
   • republiky (parlamentní, prezidentské, PAR-PREZ.)
slide14
podle stupně hospodářského rozvoje:
  • hlavním kritériem jsou hospodářské ukazatele např. HDP/os., podíl ob.pracujících v terciéru...

- nejvyspělejší země

- středně rozvinuté

- rozvojové (málo rozvinuté) země

mezin rodn integrace
Mezinárodní integrace

Vznikají za účelem kooperace několika států v určité oblasti – ta přináší značné výhody

Vojenské, politické, hospodářské

slide16
OSN (Organizace spojených národů, United Nation Organization)

Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem.

 • Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné – chybí však přímé donucovací prostředky a sankce za nedodržení verdiktu RB OSN.
slide17
členové OSN nejsou

KOSOVO

TCHAJ-WAN

VATIKÁN

eu evropsk unie
EU - Evropská unie

Nejsilnější hospodářsko-politická integrace v Evropě a jedna z nejvlivnějších ve světě vůbec. Dnes má 27 členů, téměř 500 mil ob., produkcí HDP zaujímá 1. místo na světě (12 173 mld EUR (2008)).

esvo evropsk sdru en voln ho obchodu
ESVO – Evropské sdružení volného obchodu

Sdružuje země, které z ekonomických a politických důvodů nevstoupily do EU

Členové: ISLAND, NORSKO, ŠVÝCARSKO, LICHTENŠTEJNSKO

nafta severoamerick z na voln ho obchodu
NAFTA – Severoamerická zóna volného obchodu

Hospodářské seskupení USA, KANADY a Mexika

oecd organizace pro hospod skou spolupr ci a rozvoj
OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Mezivládní organizace sdružující 26 nejvyspělejších zemí vč. ČR.

slide22
NATO – Severoatlantická aliance

Vznikla po 2.sv.válce k upevnění míru v Evropsko-americkém prostoru proti východnímu socialistickému bloku. Jeho reakcí byl vznik dnes již neexistující Varšavské smlouvy, jejíž součástí bylo i Československo.

Po pádu železné opony se NATO rozšiřuje směrem na východ, tedy do zemí, které bývaly prostorem zájmů SSSR (Ruska). To vyvolává obavy a politický neklid mezi Ruskem a členy NATO.

Členy NATO je většina zemí Západní, střední a jižní Evropy a USA a Kanady.

mercosur
MERCOSUR

společný trh jihu (BRAZÍLIE, ARGENTINA, PARAGUAY, URUGUAY, VENEZUELA

brics
BRICS

hospodářsko-politická organizace sdružující členy Brazílii, Rusko, Čínu, Indii, Jižní Afriku

(celkový objem HDP...)

slide26
OPEC
 • organizace států vyvážejících ropu
 • OPEC dnes kontroluje 75 % veškerých světových ropných zásob, v celosvětovém měřítku tak zajišťují jednu třetinu veškeré ropné produkce a celou polovinu z objemu vývozu ropy.
 • Členové:
  • Venezuela, Ekvádor, Nigérie, Alžírsko, Angola, Libye, Saudská Arábie, Kuvajt, Katar, Írán, Írák, Spojené arabské emiráty
kontroln ot zky
Kontrolní otázky
 • Vyjmenuj všechny monarchie v jednotlivých kontinentech.
 • Jaký typ státního zřízení převládá v Evropě?
 • Které země mají formu vlády absolutistickou monarchii? Nachází se taková v Evropě?
 • Stručně popiš nejvýznamnější politicko- hospodářské organizace světa .
 • Stručně popiš nejvýznamnější politicko - vojenské organizace světa.
 • Vyjmenuj všechny členské země organizace OPEC. Jak toto společenství ovlivňuje světový obchod.
 • Vyjmenuj aspoň 2 závislá území patřící bývalým koloniálním velmocím a urči jejich zeměpisnou polohu: Velké Británii, Španělsku, Portugalsku, USA, Francii, Holandsku
 • Vyjmenuj všechny členy EU, hlavní města jejich států, do jakých světadílů EU zasahuje přes závislá území.
poloha st tu
Poloha státu

astronomická (matematická) – daná zeměpisnými souřadnicemi

- délka státní hranice (přírodní/umělé)

- tvar území

- přístup k moři

socioekonomická: - vojenskopolitická, ekonomická, administrativní....

st tn zem
státní území
 • pojem mezinárodního práva
 • část země, jež podléhá suverenní mocistátu
 • Jeho součástí je
  • zemský povrch (všechny jeho části, které jsou uvnitř státních hranic, včetně vod i teritoriálních moří)
  • zemské nitro (vše pod úrovní zemského povrchu až do středu země) a
  • vzdušný prostor (prostor nad zemským povrchem až po hranice kosmického prostoru)
slide30
Nabýt státního území může pouze subjekt mající k tomu způsobilost, principiálně tedy jen stát.

Způsob nabytí:

- prvotní (originární)- území do té doby nepodléhalo suverenitě žádného státu; hovoříme o prvotní okupaci (dnes již reálně nemožné)

- odvozený (derivativní)- stát získá pod svou suverenitu území, které do té doby podléhalo suverenitě jiného státu

- anexe - násilné připojení části nebo celého území státu jiným státem(zakázáno mezinár.právem - čl. 2 odst. 4 Charty OSN používat v mezinárodních stycích sílu nebo hrozbu silou

slide31
Ztrátou území může být secese (odtržení), jestliže se na části státního území vytvoří stát jiný (např. odtržení Bangladéše od Pákistánu v roce 1971)
dekolonizace sv ta
Dekolonizace světa

= společensko-politický proces osamostatnění koloniálních držav (od mateřské země)

tvary st tn ch zem
Tvary státních území
 • Kompaktní: + snadná dostupnost všech jeho částí a náklady na infrastrukturu
  • př. Španělsko, Polsko, Svazijsko, Uruguay
 • Fragmentovaný: složen z více částí
  • jsou překážky v komunikaci, obchodu ...
  • př. Japonsko, Indonésie, Filipíny, Velká Brit....
 • Rozeklaný:vliv na tvar území je dán většinou tvarem pobreží, které je velmi podlouhlé
  • př. Barma, Thajsko, Řecko,
slide35
Perforovaný: území, ve kterém se nachází enklávy, je narušena celistvost území

- př. Itálie, J Afrika...

 • Prodloužený: nevýhody v infrastruktuře a ovladání celého území (výhody – přístavy, rybolov a kabotážní doprava)
  • př. Itálie, Chille, Norsko....
podle velikosti
podle velikosti
 • mikrostáty (většinou bez významných surovinových zdrojů), př. Vatikán, Monako...
 • makrostáty: Rusko, Kanada, Brazílie...
 • střední velikosti: ČR.....
podle p stupu k mo i
PODLE PŘÍSTUPU K MOŘI

STRATEGICKÉ HLEDISKO (DOPRAVA, OBCHOD, EKONOMIKA,OBRANA, POLITIC.VLIV...

 • PŘÍMOŘSKÉ
 • POLOUZAVŘENÉ: PŘÍSTUP K MOŘI JEN PŘES TERITORIÁLNÍ VODY JINÉHO STÁTU NEBO DÉLKA POBŘEŽÍ NEPŘESAHUJE 5% Z CELKOVÉ DÉLKY HRANICE
  • PŘ. Bosna a Herceg., Ukrajina, Litva, Estonsko...
 • UZAVŘENÉ (VNITROZEMSKÉ):
  • 44 STÁTŮ