1 / 16

Socioekonomická geografie

Socioekonomická geografie. Přednáška č. 10 - Geografie služeb. Literatura k tématu. BRYSON, J. R. - DANIELS, P. W. - WARF, B. Service Worlds: People, Organization, Technologies . London: Routledge, 2004

feng
Download Presentation

Socioekonomická geografie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Socioekonomická geografie Přednáška č. 10 - Geografie služeb

 2. Literatura k tématu • BRYSON, J. R. - DANIELS, P. W. - WARF, B. Service Worlds: People, Organization, Technologies. London: Routledge, 2004 • Ondřej Mulíček : Studijní materiály na webu MUNI (http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?kod=Z4042;fakulta=1431;obdobi=) • J. Maryáš, J. Vystoupil: Ekonomická geografie

 3. Oblast zájmu geografie služeb • Definování sektoru služeb • Význam sektoru služeb v ekonomickém růstu a rozvoji regionu • Prostorové trendy v rozmístnění služeb, principy lokalizace • Politiky v oblasti služeb

 4. Vymezení sektoru služeb • Negativní vymezení - vše co nebylo zařazeno do priméru či sekundéru • Služby jsou nehmotné výsledky práce, oddělené od materiální produkce • Jsou daleko více založeny na zkušenostech, znalostech, schopnostech pracovníků než na technologiích, fyzických procesech a zařízeních

 5. Specifika služeb Ve vztahu k: • Produkci – nižší úroveň kapitálového vybavení (mimo investicí do budov) • Pracovní síle – heterogenita nároků na kvalifikaci (pohostinství v. patentové služby) • Produktu – nemateriální, vysoká míra informace, často nepřenosný, často pro konkrétního zákazníka • Spotřebě – často neoddělitelné místo produkce a spotřeby

 6. Nárůst sektoru služeb • Průmysl generuje stále více příležitostí pro služby (doprava, komunikace, distribuce, reklama, účetnictví…) • Obyvatelstvo disponuje větším objemem času i financí na nákup spotřebitelských služeb • Stálý tlak na pokles nákladů (význam poradenství, výzkumu a vývoje…) • Stát hraje stále větší úlohu sociální a ekonomické oblasti rozvoje státu (nárůst státního aparátu) • Externalizace služeb (např. ve VB vzrostla zaměstnanost ve službách mezi roky 1946-1990 o 75%)

 7. Sektor národního hospodářství 1989 1992 1999 absolutně % absolutně % absolutně % Zemědělství, lesnictví, rybolov 629374 11,6 375497 7,9 223142 4,7 Průmysl a stavebnictví 2539698 46,7 2120776 44,5 1905928 40,2 Služby 2264030 41,7 2269842 47,6 2610050 55,1 Celkem 5433102 100,0 4766115 100,0 4739120 100,0 Zaměstnanost v ČR ve službách

 8. Externalizace služeb • Vyvazování služeb s průmyslové produkce - Outsourcing – soustředění firmy na jádrové aktivity, externí nákup služeb (úklid, účetnictví, reklama…).Statistický nikoliv faktický nárůst zaměstnanců ve službách - Centra sdílených služeb (mezinárodní dělba práce)

 9. Klasifikace služeb Základní klasifikace dle směru činnosti (Mulíček): • Terciární aktivity – maloobchod pohostinství, ubytování doprava, komunikace • Kvartérní aktivity – práce s informacemi (pojišťovnictví, administrativa, banky, právní služby…) • Kvintér – rozhodovací proces (výzkum, vývoj, vysoký management)

 10. Další klasifikace služeb • Spotřebitelské služby – orientované na individuálního koncového zákazníka. Maloobchod a osobní služby • Výrobní služby určené firmám a úřadům (intermediální výstup – je použit dalším subjektem k produkci finálního výrobku či služby) • Veřejné – poskytované veřejným sektorem, neziskový charakter, principem je prospěch společnosti

 11. Klasifikace služeb v ČR dle OKEČ • 50 – 52 obchod (velkoobchod i maloobchod) • 55 stravování, ubytování • 60 – 63 osobní a nákladní doprava • 64 pošta, telekomunikace • 65 – 67 finančnictví, pojišťovnictví • 70 -71 pronájem, koupě, zprostředkování • 72 tvorba softwaru, zpracování dat • 73 výzkum a vývoj • 74 ostatní podnikatelská činnost (právníci, auditoři, poradci, reklama) • 75 veřejná správa a obrana • 80 vzdělávání • 85 zdravotnictví • 90 nakládání s odpady • 92 umělecká a kulturní činnost

 12. Výrobní služby Výrobní služby (producer services, progresivní terciér) jsou určeny firmám, ty je potřebují pro efektivnost své produkce. Jedná se o bankovní, reklamní, marketingové, právní služby, expertní poradenství atd. Stávají se klíčovým faktorem v rámci konkurenceschopnosti podniku v režimu tzv. flexibilní výroby. Ta je založena na: • krátký životní cyklus výrobku • individualizace produkce • kontakt na zákazníka • výzkum, vývoj, • strategie atd.

 13. Firma a „nákup“ výrobních služeb • Firma řeší tento typ služeb interně – má vlastní organizační složku či divizi pro realizaci těchto služeb (velké podniky, industriální doba) • Firma nakupuje služby externě – trend od 80 let. Koncentrace výrobních služeb v metropolitních areálech • Firma vstupuje do ekonomických sítí, vytváří clastry (společné účelové uskupení více firem, např. společný marketing výrobků)

 14. Koncentrace výrobních služeb Koncentrace těchto aktivit do center osídlení je empiricky dokázána. Je podmíněna: • pozicí města v národní a evropské hierarchii • propojení města v rámci státu • vybavení města lidskými zdroji Podíly měst na celkové zaměstnanosti ve VS v daném státě: Londýn 43%, Vídeň 46% Kodaň 50%, Řím 9%

 15. Expertní poradenství v ČR

 16. Trendy v lokalizaci výrobních služeb • Koncentrovaná decentralizace – růst v metropolitních areálech je rychlejších než v samotných jádrových městech (obdoba rezidenční suburbanizace) – region Londýna, Ille de France, Lombardie • Regionální specializace – některé evropské regiony (technologický výzkum – Oxford, Cambridge, environmentální služby – Kodaň, finanční služby – Frankfurt, Londýn • Regionální hierarchie – firma lokalizuje prvotřídní služby ve světové metropoli, méně elitní pak v perifernějším regionu (client centrum IBM v Brně)

More Related