Державний стандарт 2011
Download
1 / 63

Державний стандарт 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Державний стандарт 2011. ПОСТАНОВА КАБІНЕТ У МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 листопада 2011 р. № 1392 Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до статті 31  Закону України “Про загальну середню освіту”  Кабінет Міністрів України  постановляє :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Державний стандарт 2011' - rhea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Державний стандарт 2011

ПОСТАНОВАКАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 23 листопада 2011 р. № 1392

Про затвердження Державного стандарту базовоїіповноїзагальноїсередньоїосвіти


Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

 • 1. Затвердити Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, що додається.

 • Установити, що зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року.


Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

 • спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.


Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу.

Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності.


 • ґрунтується на засадах інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану особистіснозорієн-тованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

 • При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.


 • Компетентнісний інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

  • уміння вчитися;

  • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;

  • математична;

  • базові компетентності в галузі природознавства і техніки;

  • інформаційно-комунікаційна;

  • соціальна;

  • громадянська;

  • загальнокультурна;

  • підприємницька;

  • здоров’язбережувальна компетентності;

  • предметні


До предметних( галузевих) інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану

 • комунікативна,

 • літературна,

 • мистецька,

 • міжпредметнаестетична,

 • природничо-наукова,

 • математична,

 • проектно-технологічна,

 • інформаційно-комунікаційна,

 • суспільствознавча,

 • історична,

 • здоров’язбережувальнакомпетентності


 • Цей інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану Державний стандарт включаєтакіосвітнігалузі:

  • “Мовиілітератури”,

  • “Суспільствознавство”,

  • “Мистецтво”,

  • “Математика”,

  • “Природознавство”,

  • “Технології”,

  • “Здоров’яіфізична культура”,


Визначальним для системи загальної середньої освіти є українознавче спрямування всіх освітніх галузей.


 • Протягом навчання в основній школі учні здобувають базову загальну середню освіту, що разом із початковою є основою загальноосвітньої підготовки, формує в них готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти в основній школі для всіх учнів єдиний.


 • Варіативність методик організації навчання, а також на-явність в учнів можливості обирати курси за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей дають змогу застосовувати особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи


 • У старшій школі, де організації навчання, а також нанавчання є профільним, обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення окремих предметів, курсів за вибором загальноосвітніх закладів відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі, або шляхом застосування модульної технології.

 • Освітня потреба старшокласників у профільному навчанні задовольняється шляхом створення мережі загальноосвітніх закладів різного типу, яка складається з однопрофільних і багатопрофільних ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл, що мають змогу повністю реалізувати профільність навчання, а також професійно-технічних навчальних закладів, коледжів


У організації навчання, а також настаршійшколіспіввідно-шеннянавчальних годин для вивченняобов’язковихпредметівіпредметів, самостійнообранихучнями для профільногонавчання, становить орієнтовно 50 на 50 відсотків.


 • Бюджетне організації навчання, а також нафінансуваннязагальноосвітнього закладу здійснюєтьсязурахуваннямустановленоїБазовимнавчальним планомсумарноїкількості годин інваріантної та варіативноїскладовихіможливості у процесівивченняокремихпредметівподілукласу на групи


Освітня організації навчання, а також нагалузь“Мовиілітератури”


Мет організації навчання, а також наа

 • розвитокособистостіучня,

 • формування в ньогомовленнєвоїічитацькоїкультури,

 • комунікативної та літературноїкомпетентності,

 • гуманістичногосвітогляду,

 • національноїсвідомості,

 • високоїморалі,

 • активноїгромадянськоїпозиції, естетичнихсмаківіцінніснихорієнтацій


Завданнями організації навчання, а також на в основнійшколі є:

 • формуваннястійкоїмотивації до вивченняукраїнськоїмовиілітератури, іноземнихмов, мовілітературнаціональнихменшин, світовоїлітератури, любовідоукраїнськоїмовиікультури, а такожповаги до іншихмові культур;

 • ознайомленнязмовною системою іформування на їїосновібазовихлексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописнихуміньінавичок;

 • виробленнявміньінавичок в усіх видах мовленнєвої (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та читацькоїдіяльності, різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);

 • формуваннякомунікативноїілітературної компетентностей;

 • ознайомленняізздобуткамихудожньоїоригінальної та перекладноїлітератури;

 • формуваннязнань про специфікухудожньоїлітератури як виду мистецтва, розвитокуміньінавичокучнівсприймати, аналізувати та інтерпретуватилітературнийтвір у літературному та культурному контексті, взаємозв’язкузіншими видами мистецтва;

 • формуваннямовленнєвоїічитацькоїкультури, творчихздібностей, культуриведеннядіалогу, розвиток критичного мислення та естетичнихсмаківучня;

 • формуваннягуманістичногосвітогляду, духовного світуучня, йогоморалі, загальноїкультури, особистісних рис громадянинаУкраїни, якийусвідомлює свою належність до світовоїспільноти.


Завданнями організації навчання, а також на в старшійшколі є:

 • подальшийрозвитокмотивації до вивченнямовиілітератури, засвоєння через мовуілітературуісторії, культури народу, моральних та естетичнихцінностей, формування духовного світуучнів, їхсвітогляднихпереконань, громадянськихякостей, утвердження за допомогоюзасобівмовиілітературинаціональнихізагальнолюдськихцінностей;

 • розвитокуміньвільноспілкуватися в різнихситуаціях, формулювати та відстоювативласну думку, вести дискусію, оцінюватижиттєвіявища, моральні, суспільні, історичні та іншіпроблемисучасності, висловлюватищодо них власнеставлення, досягативзаєморозуміння та взаємодіїзіншими людьми;

 • удосконаленнябазовихлексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописнихуміньінавичок, узагальнення та поглибленнязнаньучнів про мову як суспільнеявищеі про літературу - як мистецтво слова;

 • виробленнявміньорієнтуватися у різноманітнійінформаціїукраїнською та іншимимовами, у світікласичноїімасовоїлітератури, користуватисясучаснимиінформаційнимикомунікаціями (Інтернетом, системою дистанційногонавчаннятощо), провадитипошуково-дослідницькудіяльність;

 • удосконаленняпід час провадженнядослідницькоїдіяльностінавичоксамостійноїнавчальноїдіяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвитокхудожньо-образногомислення, інтелектуальнихітворчихздібностейучнів, їхемоційно-духовноїсфери, естетичнихсмаківізагальноїкультури


Освітня організації навчання, а також нагалузь“Суспільствознавство”


Мет організації навчання, а також наа

 • забезпеченнярозвиткуучня як особистості, що

  • керуєтьсягуманістичними нормами іцінностями,

  • усвідомлює себе громадяниномУкраїни,

  • успішносамореалізується в сучасномуукраїнськомусуспільстві


Завданнями організації навчання, а також наосвітньоїгалузі є:

 • забезпеченняреалізаціїможливостейрозвиткуучня як вільноїособистості, здатної за допомогоюнабутихключових та галузевих компетентностей ефективносамореалізовуватися в сучасномубагатоманітномуглобалізованомусвіті та брати участь у життідемократичної, соціальної, правовоїдержавиігромадянськогосуспільства, вчитисяпротягомусьогожиття;

 • розвитокінтелектудитини, її критичного та творчогомислення, визначення нею власноїідентичності як особистості, громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної та локальноїспільноти;

 • формування в учнівпочуттявласноїгідності, поваги до прав людини, гуманістичнихтрадицій та загальнолюдськихцінностей, здатностіформувативласнуетичнупозиціютадотримуватися правил соціальновідповідальноїповедінки.

 • Змістосвітньоїгалузіреалізується шляхом вивченняокремихнавчальнихпредметів (історії, права, економікитощо), щовідображаютьосновивідповідних наук, інтегрованихкурсів (громадянськоїосвіти, суспільствознавстватощо).


Історичний організації навчання, а також на компонент


Мет організації навчання, а також наа

 • формування в учнів

  • ідентичності та почуттявласноїгідності у результатіосмисленнясоціального та морального досвідуминулихпоколінь,

  • розумінняісторіїікультуриУкраїни в контекстіісторичногопроцесу


Історичний організації навчання, а також на компонент забезпечує:

 • розвитокінтересуучнів до історії як сферизнаньінавчального предмета, власнихосвітніхзапитівучнівівмінняїхзадовольняти;

 • отримання та засвоєннясистемнихзнань про головніподії, явища та тенденції в історіїУкраїни та світу;

 • ознайомленняучнівздуховнимиікультурниминадбаннями та цінностями, історико-культурнимитрадиціямиукраїнського народу іцивілізації в цілому;

 • визначення, відбірівикористання у процесіпошукуінформації про минулерізнихвидівісторичнихджерел, у тому числітекстових, візуальних та усних, артефактів, об’єктівнавколишньогоісторичногосередовища (музеїв, архівів, пам’ятоккультуритаархітектури), а такожінформаційно-комп’ютернихтехнологій;

 • вмінняпредставлятиобґрунтовані та структурованізнаннязісторії, власнерозумінняісторіїзвикористаннямвідповідногопонятійногоапаратутавиваженорозглядатиконтраверсійніісуперечливі теми


Суспільствознавчий організації навчання, а також на компонент


Мет організації навчання, а також наа

 • створення умов для розвиткуособистості компетентного, активного, відповідальногогромадянинаУкраїни, члена європейськоїісвітовоїспільноти, щоздатнийсприймати та ефективновідповідати на сучаснііндивідуальні та суспільнівикликиізагрози


Завданнями організації навчання, а також насуспільствознавчоїосвіти є:

 • розвитокінтересу до суспільствознавства;

 • формування в учнівцілісноїсистемивміньінавичокдослідженнясуспільних проблем, пропонуванняспособівїхрозв’язання, проведенняаналізу та оцінюваннясуспільнихявищ, процесівітенденцій у державі та світі;

 • здійсненнясамостійногопошуку у різних видах джерелінформації про життясуспільстваілюдини в ньому;

 • формуванняактивноїгромадянськоїпозиції, загальнолюдськихморальнихякостей, правової та економічноїкультури, мотивації до соціальноїактивності.


Освітня організації навчання, а також нагалузь“Мистецтво”


Мет організації навчання, а також наа

формування в учнів у процесісприймання, інтерпретації, оцінювання ними творівмистецтва та провадженняпрактичноїдіяльностісистемиключових, міжпредметнихестетичнихіпредметнихмистецьких компетентностей як цілісноїєдиноїосновисвітогляду, а такожздатності до художньо-творчоїсамореалізаціїі культурного самовираження


Завданнями організації навчання, а також наосвітньоїгалузями є:

 • оволодіння системою вміньінавичок у галузімистецтва, формуваннясвітогляду, креативнихікомунікативнихякостей;

 • формуваннявміньінавичоканалізувати, інтерпретувати та оцінювати твори мистецтва, виявлятиїхнаціональнусвоєрідність;

 • збагачення духовного світуучнів у результатівивченнятворівмистецтва;

 • формуванняціннісногоставлення до дійсностіітворівмистецтва, розвитокемоційно-почуттєвоїсфериучнів;

 • вихованняздатності до художньоїсамореалізації, культурного самовираження, задоволення потреби в мистецькійсамоосвіті


Освітня організації навчання, а також нагалузь“Математика”


Мет організації навчання, а також наа

 • формування в учнівматематичноїкомпетентності на рівні, достатньому для

  • забезпеченняжиттєдіяльності в сучасномусвіті,

  • успішногооволодіннязнаннямизіншихосвітніхгалузей у процесішкільногонавчання,

  • інтелектуальногорозвиткуучнів,

  • розвиткуїхуваги,пам’яті, логіки,культуримислення, інтуїції


Завданнями організації навчання, а також на в основнійшколі, є:

 • розширеннязнань про число,формуваннякультуриусних, письмових, інструментальних, точнихінаближенихобчислень;

 • формуваннясистемифункціональних понять, уміньвикористовуватифункції та їхграфіки для характеристики залежностейміж величинами явищіпроцесів;

 • забезпеченняоволодінняучнямимовоюалгебри, уміннямиздійснюватиперетворенняалгебричнихвиразів, розв’язуватирівняння, нерівності та їхсистеми, моделювати за допомогоюрівняньреальніситуації, пояснюватиздобутірезультати;

 • формуванняуявлень про математичну статистику ітеоріюймовірності як окремі науки, про особливостіорганізаціїстатистичнихдосліджень, наочнеподаннястатистичнихданих, визначеннячислових характеристик статистичного ряду, понять випадковоїподії та їїймовірності;

 • забезпеченняоволодінняучнямимовоюгеометрії, розвитокпросторовогоуявлення, уміньвиконуватигеометричніпобудови;

 • формуваннязнань про геометричніфігури на площині, їхвластивості, а такожуміньзастосовуватививчене у процесірозв’язуваннягеометричних задач;

 • ознайомленняіз способами і методами математичнихдоведень, формуванняуміньвикористовуватиїх у процесінавчання;

 • формуваннязнань про основнігеометричнівеличини, способиїхзнаходженнясередпласкихіпросторовихфігур, формуванняуміньзастосовуватиздобутізнання у навчальнихіжиттєвихситуаціях


Старша організації навчання, а також на школа

 • розширення компетентностей учнівщодототожнихперетвореньвиразів (степеневих, логарифмічних, ірраціональних, тригонометричних), розв’язуваннявідповіднихрівняньінерівностей;

 • завершенняформуванняпоняттячисловоїфункції у результатівивченнястепеневих, показникових, тригонометричнихкласівфункцій, формуваннявміньїхдосліджуватиівикористовувати для описуівивченняявищіпроцесів;

 • ознайомленнязідеямиі методами диференціального та інтегральногообчислення, формуванняелементарнихуміньїх практичного застосування;

 • формуванняпрактичноїкомпетентностіщодорозпізнаваннявипадковихподій, обчисленняїхймовірності, застосуваннябазовихстатистико-ймовірнісних моделей під час розв’язуваннянавчальнихіпрактичних задач та опрацюванняекспериментальнихданих у процесівивченняпредметівприродничого циклу;

 • формуваннясистемизнань про просторовіфігури та їхосновнівластивості, способиобчисленняплощїхповерхоньіоб’ємів, а такожуміньзастосовуватиздобутізнанняпід час розв’язуваннянавчальнихіпрактичних задач;

 • формуванняуявлення про аксіоматичнупобудовуматематичнихтеорій


Освітня організації навчання, а також нагалузь“Природознавство”


Мет організації навчання, а також наа

 • формування в учнівприродничо-науковоїкомпетентності як базової та відповіднихпредметних компетентностей як обов’язковоїскладовоїзагальноїкультуриособистостіірозвиткуїїтворчогопотенціалу


Загальноприродничий організації навчання, а також на компонент

 • забезпечуєформування в учнівосновицілісногоуявлення про природу імісцелюдини в ній,

 • пропедевтичнупідготовкуучнів до вивченняокремихнавчальнихпредметів, щосприяєрозвиткуцінніснихорієнтаційучнів у різних сферах життєдіяльності та їхадекватнійповедінці в навколишньому природному середовищі


Астрономічний організації навчання, а також на компонент

 • зорієнтований на забезпеченнязасвоєнняучняминауковихфактів, понять ізаконівастрономії, методівїїдослідження,

 • усвідомленнязнань про будовуСонячноїсистеми, створенняірозвитокВсесвіту, формуваннянауковогосвітогляду


Біологічний організації навчання, а також на компонент

 • забезпечуєзасвоєнняучнямизнань про закономірностіфункціонуванняживих систем, їхрозвитоківзаємодію, взаємозв’язокіз неживою природою,

 • оволодінняосновними методами пізнанняживоїприроди,

 • розуміннябіологічноїкартинисвіту, цінності таких категорій, як знання, життя, природа, здоров’я, формуваннясвідомогоставлення до екологічних проблем,

 • усвідомленнябіосферноїетики, застосуваннязнаньзбіології у повсякденномужитті та майбутнійпрофесійнійдіяльності,

 • оцінюванняїхролі для суспільногорозвитку, перспектив розвиткубіології як науки та їїзначення у забезпеченнііснуваннябіосфери


Географічний організації навчання, а також на компонент

 • спрямований на засвоєнняучнямизнань про природнуісоціальнускладовугеографічноїоболонкиЗемлі,

 • формування в учнів комплексного, просторового, соціальноорієнтованогознання про планету Земля у результатізастосуваннякраєзнавчого, регіональногоі планетарного підходів та усвідомленняцілісногогеографічного образу своєїкраїни


Фізичний організації навчання, а також на компонент

 • забезпечуєусвідомленняучнями основ фізичної науки,

 • засвоєння ними основнихфізичних понять ізаконів, науковогосвітоглядуі стилю мислення,

 • розвитокздатностіпояснюватиприродніявищаіпроцеси та застосовуватиздобутізнанняпід час розв’язанняфізичних задач, удосконаленнядосвідупровадженняекспериментальноїдіяльності,

 • формуванняставлення до фізичноїкартинисвіту,

 • оцінюванняролізнаньфізики в життілюдиниісуспільномурозвитку


Хімічний організації навчання, а також на компонент

 • забезпечуєзасвоєнняучнямизнань про речовини та їхперетворення, хімічнізакониіметодидослідження, навичкибезпечногоповодженнязречовинами,

 • формуєставлення до екологічних проблем ірозумінняхімічноїкартинисвіту, вмінняоцінювати роль хімії у виробництві та життілюдини


Освітня організації навчання, а також нагалузь“Технології”


Мет організації навчання, а також наа

 • формуванняірозвитокпроектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізаціїтворчогопотенціалуучнівіїхсоціалізації у суспільстві


Завданнями організації навчання, а також на в основнійшколіє

 • формування в учнівнавичоківміньпроводитиосновніопераціїзінформаційнимиоб’єктами, зокрема:

 • здійснюватипошукнеобхідноїінформаціїзвикористаннямпошуковихіекспертних систем, зокремаІнтернету;

 • створюватиінформаційніоб’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними івимірюватиїх, зокрема, в рамках реалізаціїіндивідуальнихіколективнихпроектів;

 • висуватиіперевірятинескладнігіпотезинавчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовуватиінформаційніоб’єкти;

 • використовуватизасобиінформаційно-комунікаційнихтехнологій для обмінуінформацією, спілкування;

 • планувати, організовуватиіндивідуальнуіколективнудіяльність в інформаційномусередовищі


Завданнями організації навчання, а також на у старшійшколіє

 • формування в учнівздатності:

  • виявляти та аналізуватиінформаційніпроцеси в технічних, біологічнихісоціальних системах;

  • будуватиівикористовуватиінформаційнімоделі, а такожзасобиопису та моделюванняявищіпроцесів


У організації навчання, а також нагалузітеоретичноїінформатикиучні:

 • вивчають, аналізуютьінформаційніпроцеси, щовідбуваються у живійприроді, суспільстві та техніці;

 • одержуютьуявлення про основиуправління, прийняттярішень, основніпринципироботизасобівінформаційнихтехнологій;

 • ознайомлюютьсязінформаційниммоделюванням;

 • розвиваютьалгоритмічнемислення як засібпланування, організаціїдіяльності


У організації навчання, а також нагалузісоціальноїінформатики

 • одержуютьуявлення про роль інформатики та інформаційно-комунікаційнихтехнологій у розвиткусучасноїцивілізації, інформаційнійінфраструктурісуспільства, про основнівидизасобівмасовоїінформації та взаємодіюлюдиниз такими засобами;

 • засвоюютьюридичні та морально-етичнінормироботизінформаційнимиданимиіпрограмними продуктами;

 • отримуютьуявлення про інформаційнубезпекусуспільства та особистості.


Завданнями організації навчання, а також нанавчаннятехнологій є:

 • формуванняцілісногоуявлення про розвитокматеріальноговиробництва, роль техніки, проектуванняітехнологій у розвиткусуспільства;

 • ознайомленняучнівізвиробничимсередовищем, традиційними, сучаснимиіперспективнимитехнологіямиобробкиматеріалів, декоративно-ужитковиммистецтвом;

 • формуванняздатностірозвиватинадбаннярідноїкультуризвикористаннямзасобівдекоративно-ужитковогомистецтва;

 • набуттяучнямидосвідупровадженнятехнологічноїдіяльності, партнерськоївзаємодіїіцінніснихставлень до трудовихтрадицій;

 • розвитоктехнологічнихуміньінавичокучнів;

 • усвідомленняучнямизначущостіролітехнологій як практичного втіленнянауковихзнань;

 • реалізаціяздібностей та інтересівучнів у сферітехнологічноїдіяльності;

 • створення умов для самореалізації, розвиткупідприємливості та професійногосамовизначення кожного учня;

 • оволодіннявміннямоцінювативласнірезультатипредметно-перетворювальноїдіяльності та рівнясформованостіключовихіпредметних компетентностей


Освітня організації навчання, а також нагалузь“Здоров’яіфізична культура”


Мет організації навчання, а також наа

 • розвитокздоров’язбережувальноїкомпетентності шляхом набуттяучняминавичокзбереження, зміцнення, використанняздоров’я та дбайливогоставлення до нього, розвиткуфізичноїкультуриособистості та готовності до дій в умовахнадзвичайнихситуацій та захистуВітчизни


Завданнями організації навчання, а також наосвітньоїгалузі є:

 • поглиблення в учнівзнань про власнездоров’я, фізичнийрозвиток, необхідністьведення здорового способу життя, безпечнуповедінку, фізичну культуру особистості, взаємозв’язокорганізмулюдинизнавколишнімприроднимсередовищем;

 • формування в учнівзнання про здоров’яібезпеку, здоровий ібезпечнийспосібжиття, фізичну культуру;

 • підвищеннярівняруховоїактивності;

 • удосконаленняжиттєвонеобхіднихумінь та навичок, вміннявикористовуватиїх у навчальній та повсякденнійдіяльності;

 • створеннямотиваціїучнівщододбайливогоставлення до власногоздоров’я, занять фізичною культурою, вдосконаленняфізичної, соціальної, психічноїідуховноїскладовихздоров’я;

 • усвідомленняучнямицінностіжиттяіздоров’я, значущості здорового ібезпечного способу життя та фізичноїкультури;

 • збагаченнявласногодосвідуучнівщодозбереженняздоров’я;

 • розширенняфункціональнихможливостейорганізмуучня шляхом цілеспрямованогорозвиткуприроднихздібностей, основнихфізичнихякостей;

 • підготовкамолоді до забезпеченнявласноїбезпеки та безпекиінших людей у надзвичайнихситуаціях мирного івоєнного часу, до служби у Збройних Силах та іншихвійськовихформуваннях


ad