primjena reach a i inspekcija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Primjena REACH-a i inspekcija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Primjena REACH-a i inspekcija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Primjena REACH-a i inspekcija - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

Primjena REACH-a i inspekcija. Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907/2006 europskoga parlamenta i vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (skraćeno REACH)objavljen u Narodnim novinama br. 53/08, u glavi V obrađuje inspekcijski nadzor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Primjena REACH-a i inspekcija' - rex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
primjena reach a i inspekcija
Primjena REACH-a i inspekcija
  • Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907/2006 europskoga parlamenta i vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (skraćeno REACH)objavljen u Narodnim novinama br. 53/08, u glavi V obrađuje inspekcijski nadzor.
slide2

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ koja utvrđuje posebne obveze proizvođača, uvoznika i daljnjih korisnika tvari pojedinačno, u pripravcima i u proizvodima i nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug rada i ovlasti sanitarne inspekcije kao i nadzor nad opasnim kemikalijama.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona obavlja ministarstvo.

slide3

Uredba se temelji na načelu da industrija kod proizvodnje, uvoza i uporabe tvari, odnosno njihovoga stavljanja u promet mora postupati s odgovornošću koja je potrebna da se osigura da ne dođe do štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš.

slide4

U kaznenim odredbama Zakona o provedbi Uredbe navedeni su razlozi zbog kojih se može novčanim kaznama u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti pravna osoba za prekršaj :

slide5

1. ako proizvođač, odnosno uvoznik tvari pojedinačno, ili u jednom ili više pripravaka u količinama od jedne tone godišnje i više, ne podnese registraciju Agenciji

slide6

2. ako proizvođač, odnosno uvoznik polimera Agenciji ne podnese registraciju za monomernu/e tvar(i) ili bilo koju drugu tvar, odnosno tvari koje nije registrirao njegov prethodnik u lancu opskrbe

3. ako proizvođač, odnosno uvoznik proizvoda ne podnese Agenciji registraciju za sve tvari sadržane u proizvodima

slide7

4. ako proizvođač, odnosno uvoznik proizvoda ne prijavi Agenciji tvari koje su razvrstane kao kancerogene ,mutagene, reproduktivno toksične, postojane, bioakumulativne i toksične

5. ako proizvođač ili uvoznik proizvoda primatelju proizvoda ne dostavi odgovarajuće upute,

slide8

6. ako proizvođač, odnosno uvoznik Agenciji ne podnese registraciju za sve tvari u proizvodima, ako su te tvari u proizvodima prisutne u ukupnim količinama iznad jedne tone godišnje po proizvođaču, odnosno uvozniku i ako Agencija ima razloga sumnjati da oslobađanje tvari iz proizvoda predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili okoliš

7. ako postupi protivno Uredbi u dijelu koji govori o jedinom zastupniku proizvođača izvan Zajednice

slide9

8. ako proizvođač, uvoznik odnosno proizvođač proizvoda Agenciji ne dostavi podatke o tvari koju je proizveo u Europskoj zajednici ili tvar uvozi u Europsku zajednicu s namjenom istraživanja i razvoja i koja je stoga u količini ograničenoj za namjenu istraživanja i razvoja izuzeta od opće obveze registriranja

9. ako proizvođač ili uvoznik proizvoda ne poštuje sve uvjete koje je odredila Agencija o izuzeću od opće obveze registriranja za istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu

slide10

10. ako proizvođač ili uvoznik tvari, odnosno proizvođač ili uvoznik proizvoda proizvede /uveze tvar ili proizvod prije isteka dva tjedna nakon prijave

11. ako podnositelj registracije ne izradi ocjenu kemijske sigurnosti ili ne izradi izvješće o kemijskoj sigurnosti za tvar koju je potrebno registrirati

slide11

12. ako podnositelj registracije ne utvrdi ili ako ne primijeni odgovarajuće mjere radi primjerene kontrole rizika utvrđenih u ocjeni kemijske sigurnosti i te mjere prema potrebi ne preporuči u Sigurnosno-tehničkim listovima

13. ako podnositelj registracije koji je obvezan provesti ocjenjivanje kemijske sigurnosti ne čuva i ne upotpunjuje izvješće o kemijskoj sigurnosti

slide12

14. ako proizvođač i uvoznik koji proizvodi, odnosno uvozi prevezeni izolirani intermedijer u količinama od najmanje jedne tone godišnje Agenciji ne podnese registraciju za taj intermedijer

15. ako vodeći podnositelj registracije ne dostavi Agenciji podatke o registriranju internih izoliranih intermedijera, o registriranju prevezenih izoliranih intermedijera i o zajedničkoj dostavi podataka o izoliranim intermedijerima dvaju ili više podnositelja registracije

slide13

16. ako podnositelj registracije po obavljenoj registraciji samoinicijativno i bez nepotrebnog odgađanja ne upotpuni registraciju sukladno novim relevantnim podacima

17. ako podnositelj registracije Agenciji ne dostavi upotpunjenu registraciju s podacima koji se zahtijevaju u odluci ili te podatke ne dostavi u za to određenom roku

slide14

18. ako podnositelj registracije odvojeno ne dostavi podatke o promjeni godišnje ili ukupne proizvodnje, odnosno uvoza ili promjeni količina tvari koje su prisutne u proizvodima koje je proizveo, odnosno uvezao, ako te promjene rezultiraju promjenom količinskog raspona, uključujući prestanak proizvodnje, odnosno uvoza

19. ako proizvođač, odnosno uvoznik čija proizvodnja ili uvoz prijavljene tvari dosegne količinski prag koji je određen u Uredbi i ako uz informacije za sve niže pragove ne dostavi i dodatne podatke predviđene za taj količinski prag

slide15

20. ako podnositelj registracije razmjenjuje podatke o svom tržišnom nastupu, a posebno o proizvodnim kapacitetima, opsegu proizvodnje ili prodaje, opsegu uvoza i tržišnim udjelima

21. ako podnositelj registracije namjerava registrirati tvar koja nije u postupnom uvođenju, odnosno namjerava registrirati tvar u postupnom uvođenju, a nije obavio prethodnu registraciju Agenciji, te ako nije provjerio je li za tu tvar već podnesena registracija ili ako ne dostavi tražene podatke

slide16

22. ako podnositelj registracije namjerava provesti registraciju i ponovno provede istraživanja koja uključuju pokuse na kralježnjacima

23. ako ne osigura podatke koji uključuju ispitivanja na kralježnjacima pravnoj osobi koja namjerava provesti registraciju za tvari koje su bile registrirane prije manje od 12 godina

slide17

24. ako sudjeluje u forumu za razmjenu informacija o tvari (Substance Information Exchange Forum – SIEF), a nije provjerila je li odgovarajuća studija koja uključuje ispitivanja na kralježnjacima za dobivanje podataka potrebnih za registraciju već dostupna

25. ako postupi protivno članku Uredbe koji govori o sukorištenju podataka iz ispitivanja

slide18

26. ako dobavljač tvari ili pripravka koji ispunjava mjerila za razvrstavanje ili dobavljač tvari koja je uvrštena u popis , primatelju te tvari, odnosno pripravka ne dostavi Sigurnosno-tehnički list

27. ako subjekt u lancu opskrbe koji je obvezan provesti ocjenjivanje kemijske sigurnosti tvari ne osigura da informacije u Sigurnosno-tehničkom listu budu usklađene s informacijama iz ocjene kemijske sigurnosti tvari

slide19

28. ako dobavljač pripravka na zahtjev primatelju ne dostavi Sigurnosno-tehnički list

29. ako distributer ne osigura odgovarajući scenarije izloženosti ili pri izradi Sigurnosno-tehničkog lista ne koristi druge odgovarajuće podatke iz Sigurnosno-tehničkog lista koji mu je bio dostavljen

slide20

30. ako ne osigura Sigurnosno-tehnički list na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu

31. ako subjekt u lancu opskrbe koji je obvezan sastaviti izvješće o kemijskoj sigurnosti, ne priloži u Sigurnosno-tehničkom listu odgovarajući predviđeni scenarij izloženosti

slide21

32. ako daljnji korisnik koji kod sastavljanja vlastitog Sigurnosno-tehničkog lista za identificirane uporabe ne uzme u obzir odgovarajuće scenarije izloženosti iz Sigurnosno-tehničkog lista koji mu je dostavljen, ili ne koristi i druge odgovarajuće podatke iz tog Sigurnosno-tehničkog lista

33. ako Sigurnosno-tehnički list ne dostavi bez naknade, pisano ili u elektroničkom obliku

slide22

34.ako dobavljač bez odgađanja ne upotpuni Sigurnosno-tehnički list čim budu raspoloživi novi podaci koji mogu utjecati na mjere upravljanja rizikom ili novi podaci o opasnostima, nakon što je dano ili uskraćeno odobrenje ili kad se uvede ograničenje, odnosno ako dobavljač ne osigura bez naknade novi Sigurnosno-tehnički list pisano ili u elektroničkom obliku svim ranijim primateljima kojima su u posljednjih 12 mjeseci isporučili tvar ili pripravak

35. ako dobavljač tvari pojedinačno ili u pripravku koji ne mora dostaviti Sigurnosno-tehnički list primatelju,ne dostavi podatke kao:broj(eve) registracije ,podliježe li tvar odobrenju, podatke o svim ograničenjima, sve ostale raspoložive i relevantne informacije o tvari koje su nužne za utvrđivanje i primjenu potrebnih mjera upravljanja rizikom bez naknade pisano ili u elektroničkom obliku do prve dostave tvari ili pripravka

slide23

36. ako dobavljač bez odgađanja ne upotpunjuje podatke, čim budu raspoloživi novi podaci koji mogu utjecati na mjere upravljanja rizikom ili novi podaci o opasnostima ili nakon što je dano ili uskraćeno odobrenje ili kad se uvede ograničenje, odnosno ako svim ranijim primateljima kojima su u posljednjih 12 mjeseci isporučili tvar ili pripravak bez naknade ne dostavi upotpunjene podatke pisano ili u elektroničkom obliku i kod svakog upotpunjavanja nakon registracije ne navede broj registracije

37. ako dobavljač proizvoda primatelju proizvoda ne pruži dovoljno podataka za sigurnu uporabu proizvoda, u mjeri u kojoj su mu ti podaci dostupni, a najmanje naziv te tvari

slide24

38. ako dobavljač proizvoda koji sadrži tvar u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela ne pruži potrošaču na njegov zahtjev dovoljno podataka za sigurnu uporabu proizvoda, u mjeri u kojoj su mu ti podaci dostupni, a najmanje naziv te tvari

39. ako subjekt u lancu opskrbe tvari ili pripravka , subjektu ili distributeru u lancu opskrbe neposredno iznad sebe ne proslijedi nove podatke o opasnim svojstvima, neovisno o tim uporabama ili sve ostale podatke koji bi mogli dovesti u pitanje primjerenost mjera upravljanja rizikom utvrđenih u Sigurnosno-tehničkom listu koji mu je dostavljen, samo za identificirane uporabe

slide25

40. ako poslodavac radnicima i njihovim predstavnicima onemogući pristup podacima s obzirom na tvari i pripravke koje oni koriste, odnosno kojima bi mogli biti izloženi tijekom rada

41. ako proizvođač, uvoznik, daljnji korisnik i distributer ne objedini i ne čuva sve podatke koji su mu potrebni za ispunjavanje obveza najmanje 10 godina nakon što je zadnji put proizveo, uvezao, isporučio, odnosno upotrijebio tvar ili pripravak i ako ih ne dostavi ministarstvu povodom njegovog zahtjeva

slide26

42. ako postupi protivno obvezi čuvanja informacija to je najmanje 10 godina nakon što je zadnji put proizveo, uvezao, isporučio odnosno upotrijebio tvar ili pripravak.

43. ako postupi protivno članku Uredbe o ocjeni kemijske sigurnosti daljnjih korisnika i obveza utvrđivanja, primjene i preporučivanja mjera za smanjenje rizika

slide27

44. ako daljnji korisnik tvari pojedinačno ili u pripravku ne sastavi izvješće o kemijskoj sigurnosti za sve uporabe koje nisu u skladu s uvjetima navedenim u scenariju izloženosti, odnosno kategoriji uporabe i izloženosti koja mu je proslijeđena u Sigurnosno-tehničkom listu i za sve uporabe koje njegov dobavljač ne preporučuje

45. ako daljnji korisnik ne utvrdi, ne primjenjuje i prema potrebi ne preporuči odgovarajuće mjere u svrhu primjerene kontrole rizika utvrđenih u Sigurnosno-tehničkom listu, odnosno listovima koji su mu dostavljeni ili u vlastitoj ocjeni kemijske sigurnosti ili u podacima o mjerama upravljanja rizikom koje su mu dostavljene

slide28

46. ako daljnji korisnik koji nije obvezan sastavljati izvješće o kemijskoj sigurnosti, ne ispita uporabu, odnosno uporabe tvari ili ako ne utvrdi ili ne primijeni sve potrebne mjere upravljanja rizikom kako bi osigurao primjerenu kontrolu rizika za zdravlje ljudi i okoliš i te podatke prema potrebi ne uključi u svaki Sigurnosno-tehnički list koji izrađuje

47. ako daljnji korisnik svoje izvješće o kemijskoj sigurnosti redovito ne upotpunjuje ili ne osigurava njegovu dostupnost

slide29

48. ako daljnji korisnik odmah ne dopuni i dostavi informacije za daljnje korisnike kada se one promijene

49. ako daljnji korisnik Agenciji ne prijavi da se njegovo razvrstavanje tvari razlikuje od razvrstavanja njegovog dobavljača

slide30

50. ako daljnji korisnik najkasnije 12 mjeseci nakon što od svoga dobavljača primi broj registracije u Sigurnosno-tehničkom listu ne izradi ocjenu kemijske sigurnosti

51. ako daljnji korisnik najkasnije šest mjeseci nakon što od svoga dobavljača primi broj registracije u Sigurnosno-tehničkom listu, Agenciji ne dostavi podatke o dodatnim informacijama i provjeri dostavljene informacije

slide31

52. ako podnositelj registracije Agenciji u određenom roku ne dostavi podatke o dodatnim informacijama i provjeri dostavljene informacije

53. ako podnositelj registracije ne obavijesti Agenciju o prestanku proizvodnje, odnosno uvoza tvari ili proizvoda ili ako daljnji korisnik ne obavijesti Agenciju o prestanku uporabe tvari ili proizvoda

slide32

54. ako podnositelj registracije ne obavijesti Agenciju da je po primitku nacrta odluke Agencije, prestao s proizvodnjom ili uvozom tvari, odnosno s proizvodnjom ili uvozom proizvoda, a daljnji korisnik prestao s uporabom tvari

55. ako podnositelj registracije povodom zahtjeva ministarstva i u određenom roku ne dostavi dodatne podatke, potrebne za izradu dosjea

slide33

56. ako proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik stavlja na tržište, odnosno sam koristiti tvar, ako je odobrena uporaba te tvari pojedinačno ili u pripravku odnosno ugradnja tvari u proizvod radi koje se tvar stavlja u promet ili zbog koje on sam koristi tvar

57. ako daljnji korisnik koristi tvar koja ispunjava mjerila i rabi tu tvar protivno uvjetima za uporabu iz odobrenja subjektu u lancu opskrbe iznad njega

slide34

58. ako imatelj odobrenja ne osigura da se izloženost smanji na najmanju moguću mjeru koja je tehnički i praktično izvediva

59. ako imatelj odobrenja kao i daljnji korisnik koji uključuju tvari u pripravak prije stavljanja na tržište- tvari, odnosno pripravka koji sadrži tu tvar na deklaraciji ne navede broj odobrenja

slide35

60. ako proizvode, stavlja na tržište ili rabi tvar kao takvu ili u pripravku ili u proizvodu za koju je predviđeno ograničenje protivno uvjetima iz ograničenja

proizvođač, proizvođač proizvoda i uvoznik, odnosno grupe proizvođača, proizvođača proizvoda ili uvoznika koji stavljaju na tržište tvar, dužni su Agenciji priopćiti informacije radi njihovoga uvrštenja u popis, osim ako su te informacije već dostavljene u okviru registracije

62. ako proizvođač, proizvođač proizvoda i uvoznik odnosno grupe proizvođača, proizvođača proizvoda ili uvoznika koji stavljaju na tržište tvar ne upotpune podatke

slide36

MANDATNA KAZNA

Za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja u promet ili korištenja kemikalija.

Ako osoba kažnjena za prekršaj ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

udru enje cleen
Udruženje CLEEN
  • Nadležne inspekcije u Europskoj uniji koje nadziru kemikalije surađuju u okviru Europske mreže za primjenu zakonodavstva na području kemikalija –udruženje -CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network).
  • Zadatak tog udruženja je jačanje suradnje kemijskih inspektora iz svih država Europske unije, usavršavanje u radu, razmjena iskustva te osiguravanje identičnog pristupa u provedbi propisa u različitim državama.
  • Budući da REACH predstavlja novo i zahtjevno područje i za inspektore, u okviru udruženja CLEEN-a u tijeku je projekt o primjeni REACH-a i identificiranju novih zadataka i prilagodbi novom zakonodavstvu.
  • Republika Hrvatska budući da nije član Europske unije nije član te mreže ali su u tijeku dogovori da se uključimo u suradnju i postanemo promatrači, što će zasigurno pomoći da povećamo stručnost inspekcije i postignemo uniformnost u radu s inspektorima u EU.