prakti na primjena zakona i pravilnika l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA i PRAVILNIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA i PRAVILNIKA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 37
obert

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA i PRAVILNIKA - PowerPoint PPT Presentation

187 Views
Download Presentation
PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA i PRAVILNIKA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA i PRAVILNIKA ŽELJKA BREGEŠ sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Zagreb, 21. siječnja 2011.

 2. OSNIVANJE DIONIČKOG DRUŠTVA Simultano osnivanje u stvarima i pravima Društvo se osniva jednim činom: Usvaja se statut Potvrđuju ulozi u stvarnom broju Preuzimaju dionice Osnivaju organi društva

 3. SIMULTANO OSNIVANJE DIONIČKOG DRUŠTVA • TVRTKA/SKRAĆENATVRTKA • SJEDIŠTE/ADRESA • PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI 6. JEDINI DIONIČAR 8. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE 10. UPRAVNI/NADZORNI ODBOR 11. ULOZI/TEMELJNI KAPITAL

 4. 14. PRAVNI ODNOSI: a) Pravno ustrojbeni oblik: dioničko društvo b) Osnivanje: Statut datum usvajanja 15. OSTALE IZJAVE: PRIJAVU POTPISUJU SVI ČLANOVI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ODNOSNO SVI IZVRŠNI DIREKTORI I ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 5. Unos stvari i pravačlanak 185.a ZTD • Osnivanje društva bez revizora ulaganjem ili preuzimanjem stvari ili prava ako su to: -vrijednosni papiri (ponderirana vrijednost, uređeno tržište i 3 mjeseca) -druge stvari ili prava koje procjeni neovisni sudski procjenitelj/vještak (starost procjene 6 mjeseci)

 6. Prijava za upis u sudski registarčlanak 187.a ZTD • Mora sadržavati: -da se društvo osniva ulaganjem stvari i prava bez revizije osnivanja, -opis predmeta ulaganja stvari ili prava, -vrijednost stvari i prava, -izjava podnositelja prijave da vrijednost stvari odnosno prava koja se ulažu odgovaraju najnižem iznosu za koji se izdaju dionice,

 7. Prijava za upis u sudski registarčlanak 187.a ZTD -osoba procjenitelja -metoda procjene koja je primjenjena -izjava podnositelja prijave da im nisu bile poznate izvanredne okolnosti koje su mogle utjecati na iznos ponderirane prosječne cijene vrijednostnih papira odnosno vrijednosti stvari i prava prije unošenja u društvo

 8. Prijava za upis u sudski registarčlanak 187.a ZTD • Prilog prijavi za upis: -isprave kojima se dokazuje kako je utvrđena prosječna ponderirana cijena vrijednosnih papira -elaborat o procjeni kojim je utvrđena vrijednost stvari ili prava

 9. UGOVOR O UNOSU STVARI ODNOSNO PRAVA U suštini radi se o različitim ugovorima Bitni sastojci ugovora su: - - clausula intabulandi - prijenos u samostalan posjed - stvari (u preddruštvo prenesen u samostalan posjed) - autorskog prava (autorsko djelo učinjeno dostupnim)

 10. UGOVOR O UNOSU STVARI ODNOSNO PRAVA • nekretnina : - u posjedu kako bi poslije upisa u sudski registar preddruštvo steklo vlasništvo na istoj - izvadak iz zemljišne knjige

 11. Sudski procjenitelj/vještak Uprava društva imenuje sudskog procjenitelja/vještaka s liste koju vode županijski, trgovački ili općinski sudovi NE IMENUJE GA SUD

 12. Sudsko ispitivanje prijavečlanak 188. ZTD IZNIMKA Ako bi bilo očito da je vrijednost stvari, prava odnosno vrijednosnih papira znatno precjenjena SUD ĆE ODBITI UPIS

 13. Izjava prema članku 40a ZID ZSR (NN91/10) • daju svi osnivači • na propisanom obrascu • potpis ovjeren od javnog bilježnika Izjava sadržava da on niti društva u kojima ima 5% ili više udjela u kapitalu nema nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza, te doprinosa za mirovinsko odnosno zdrastveno osiguranje

 14. DRUŠTVO S OGRANIĆENOM ODGOVORNOŠĆU • TVRTKA/SKRAĆENATVRTKA • SJEDIŠTE/ADRESA • PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI 4. ČLANOVI DRUŠTVA 8. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE 10. NADZORNI ODBOR 11. ULOZI/TEMELJNI KAPITAL

 15. 14. PRAVNI ODNOSI: a) Pravno ustrojbeni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću b) Osnivanje: Izjava/društveni ugovor datum usvajanja 15. OSTALE IZJAVE: PRIJAVU POTPISUJU SVI ČLANOVI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

 16. Društvo s ograničenom odgovornošćuposlovni udjeličlanak 385. st. 1. ZTD Osnivač može kod osnivanja društva preuzeti više poslovnih udjela. Ukupan iznos svi uloga mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala društva.

 17. Društvo s ograničenom odgovornošćuposlovni udjeliČlanak 390. stavak1 Bitan pojam Poslovni udjel izražava se u NOMINALNOM IZNOSU

 18. Društvo s ograničenom odgovornošćuunos prava i stvaričlanak 390. st. 4. ZTD Na unos stvari, prava i vrijednosne papire Primjenju je se članak 185b ZTD-a

 19. Upis u sudski registarČlanak 396. st.1. toč. 1 i 8 ZTD U stavku 1. toč.1 : Adresa društva u Republici Hrvatskoj U stavku 1. toč.8 : U sudski registar upisuju se svi članovi društva sa podacima koji su u Zakonu o sudskom registru predviđeni za jedinog člana društva

 20. Upis članova društva prema članku 52 ZID ZSR-a • Prijava za upis članova društva u skladu s odredbom članka 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru može sadržavati samo zahtjev za upis članova društva u smislu citirane odredbe. • U prijavi moraju biti navedeni svi podaci o članovima društva propisani zakonom: ime i prezime/naziv tvrtke, prebivalište/sjedište, OIB, za stranca: broj putovnice/osobne iskaznice, država koja je istu izdala, broj poslovnih udjela, redni broj pod kojim se u društvu vodi, nominalni iznos svakog pojedinog udjela, kako je uplaćen (stvari, novac, prava) i je li uplaćen u cijelosti

 21. Upis članova društva prema članku 52 ZID ZSR-a • Uz prijavu se podnosi popis članova društva kojeg je sačinio i potpisao javni bilježnik, i sukladno odredbi članka 410. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09). Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da je sve što je u popisu navedeno u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu i s podacima u knjizi poslovnih udjela prema izvatku iz knjige udjela koji javnom bilježniku dostavi uprava društva. Uz prijavu nije potrebno prilagati izjavu iz odredbe članka 40.a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.

 22. Upis članova društva prema članku 52 ZID ZSR-a • Ako u prijavi nisu navedeni svi podaci propisani zakonom, registarski sud će zaključkom pozvati predlagatelja na dopunu prijave s podacima koji nisu navedeni ili su nepotpuno navedeni i odrediti mu propisani rok za podnošenje dopunjene prijave. • Ako stranka u određenom roku (odnosno ni u produljenom roku) ne postupi po zaključku, registarski sud će dalje postupati u skladu s odredbom članka 45. Zakona o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/97, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07 i 91/10). • Ako se prijava podnese nakon 31. listopada 2010. podnositelj će bit kažnjen, ali će upis biti proveden. • Novčane kazne će se izricati i podnositeljima čije prijave budu nakon 31. listopada 2010. pravomoćno odbačene jer se smatra da takva prijava nije ni podnesena.

 23. Povećanje temeljnog kapitalaunosom stvari i pravačlanak 305.a ZTD • Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala • Objava ODLUKE u glasilu društva, odnosno datum kada je donesena i sve podatke iz članka 187a stavka1.ZTD • Nakon proteka četiri tjedna od objave odluke,upisuje se povećanje temeljnog kapitala u sudski registar ZAŠTITA MANJINSKIH DIONIČARA

 24. Povećanje temeljnog kapitalaunosom stvari i pravačlanak 306. ZTD • Prijava za upis u sudski registar uz ostale podatke mora sadržavati: -izjava podnositelja prijave da im nisu bile poznate izvanredne okolnosti koje su mogle utjecati na iznos ponderirane prosječne cijene vrijednosnih papira odnosno vrijednosti stvari i prava prije unošenja u društvo

 25. ODLUKA O UPORABI DOBITI • Donošenju odluke prethodi: - izrada godišnjih financijskih izvješća - utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća • Odluku o uporabi – rasporedu dobitka donosi: uprava glavna skupština za ostale pričuve za ostale pričuve, dividendu, ostale namjene

 26. UPOTREBA DOBITI 1. POKRIĆE GUBITKA PRENESENOG IZ RANIJIH GODINA 2. ZAKONSKE REZERVE 4. REZERVE ZA VLASTITE DIONICE 5. STATUTARNE REZERVE 6. OSTALE REZERVE 1/2 raspolaže uprava i NO 1/2 raspolaže glavna skupština ( podjela dioničarima)

 27. Stjecanje vlastitih dionica Članak 233. i 234. ZTD Uz ovlast skupštine Bez ovlasti skupštine Skupština određuje: Uvjete stjecanja Najveći broj dionica koje treba steći Vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje – 5 godina Ako je posao naplatan - najmanju i najveću vrijednost koju društvo daje za stjecanje • Uprava provodi postupak stjecanja: • kad postoji teška šteta • kad se nude zaposlenicima • kad se daje obeštećenje dioničarima • univerzalno sljedništvo • nadmetanje pred sudom Stjecanje protivno čl. 233 st.1.i 4. ZTD je valjano, a obveznopravni posao o prijenosu dionica je ništav Stjecanje je dopušteno samo uz stvaranje propisanih rezervi

 28. OSNOVNO PRAVO Nazočnost na skupštini Sudjelovanje u radu putem prijenosa slike i zvuka IZNIMKA Sudjelovanje elektroničkim putem OSTVARIVANJE PRAVA DIONIČARAčlanak 274. ZTD

 29. Nadležnost glavne skupštinečlanak 275. st. toč. 8 ZTD Odlučivanje o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja

 30. GLAVNA SKUPŠTINA • Redovna i izvanredna • Sazivatelji glavne skupštine • Odluka o sazivanju • Poziv za glavnu skupštinu • Rok za sazivanje • Zapisnik s glavne skupštine • Odluke glavne skupštine

 31. Privremene mjere • Članak 363.b. ZTD-a • Sud može privremenom mjerom zaustaviti primjenu odluku za koju se tužbom traži da se utvrdi ništetnom ako je vjerojatno da bi se njezinim provođenjem društvu mogla pričiniti nepopravljiva šteta

 32. MJERA NA STRANI TUŽENIKA • Tužba radi utvrđenje ništetnosti odluke - o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala - o izdavanju obveznica - o poduzetničkom ugovoru - o priključenju društva glavnom društvu - o prijenosu dionica manjinskih dioničara - kad tužba po zakonu nije dopuštena • Na prijedlog društva odluka se upisuje u registar • Tužitelj ima pravo na naknadu štete pričinjene upisom.

 33. Sazivanje glavne skupštinečlanak 277. ZTD • Odluka o sazivanj glavne skupštine sadrži: -dnevni red • Poziv sadrži: -uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na skupštini -prijedlozi odluka -naziv internetske stranice

 34. Zapisnik sa glavne skupštinečlanak 286. ZTD Zapisnik za svaku odluku treba sadržavati utvrđenje rezultata glasovanja donesenih odluka kako slijedi: -broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi -udjel temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih du dani valjani glasovi -broj glasova danih za pojedinu odluku, protiv ili suzdržanih

 35. Ništetnost Čl. 355 Nevaljanost saziva Nije unesena u zapisnik Nije u skladu s biti društva Suprotna moralu Ako je sudskom odlukom pobojna odluka utvrđena ništetnom Pobojnost Ako je donesena protivno zakonu ili statutu Rok 30 dana od skupštine ili saznanja Ovlaštenje za tužbu Ništetnost i pobojnost odluka glavne skupštine

 36. Učinak pobijanjačlanak 364. st.2 ZTD Ako se odlukom suda mijenja Statut uz prijavu za upis izmjena statuta treba dostavit: -presudu -potpuni tekst statuta ovjeren od j.b. s potvrdom da je u njemu uzeta u obzir presuda

 37. HVALA NA PAŽNJI!Pitanja i rasprava