presbit rium n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRESBITÉRIUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRESBITÉRIUM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
rene

PRESBITÉRIUM - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
PRESBITÉRIUM
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRESBITÉRIUM MIRE IS VÁLLALKOZTAM?!

 2. MI A FELADATOM? • „az istentiszteleten való részvétel egyháztagi kötelességem” • A tiszta erkölcsű, mértékletes, józan és ige szerinti életkeresztyéni kötelességem! • A gyülekezet anyagi támogatása és ily módon fenntartása gyülekezeti tagként kötelességem! • Az úrvacsorával való élés a megváltott Isten-gyermeki mivoltomból fakadó kötelességem!

 3. MI MÉG A FELADATOM? • A Krisztusról való bizonyságtétel, a másokért végzett közbenjáró imádság, az evangélium terjesztése, az elesettek felkarolása, a hitben gyengék bátorítása Megváltó Urunktól kapott tanítványi kötelességem! • Az egyházi törvények betartása konfirmálásom alkalmával magamra vállalt kötelességem!

 4. A PRESBITÉRIUM FELELŐSSÉGEITT KEZDŐDIK 1Tim 3,1-7; 1Tim 5,17-20; Titus 1,6-9; ApCsel 20,28; 1Pt 2,9 • Az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat végzi és teljesítésére felügyel. • Képes vagyok rá? • Elvárható ez tőlem? • Milyen alapon?

 5. A PRESBITÉRIUM FELELŐSSÉGEÍGY FOLYTATÓDIK • A gyülekezeti diakónia gyakorlását szervezi • Gyakorolja az egyházfegyelmezést • Új tisztségek és állások szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz • Az egyházközség ingó és ingatlan javait kezeli • Az egyházközség költségvetését és záró számadását évenként elfogadja, és jóváhagyásra felterjeszti.

 6. A PRESBITÉRIUM FELELŐSSÉGEEZ MÉG NEM A VÉG • Egyházközségi szabályrendeletet alkot • Az egyházmegyei közgyűlésre képviselőt választ, és szavaz a törvény értelmében felsőbb egyházi hatóságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról • egyházmegye, egyházkerület, zsinat • Választói névjegyzéket készít A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai!

 7. KI LEHET PRESBITER?HÁNY PRESBITERRE VAN SZÜKSÉG? • Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag és a választó gyülekezetnek legalább 1 éve tagja. • Akár 19 éves is lehet! • A presbitérium tagjainak létszámát maga a presbitérium határozza meg és az egyházmegyei közgyűlés hagyja jóvá. • A presbitérium létszáma min. 4, plusz a gondnok(ok) és a lelkész(ek). A pótpresbiterek létszáma a választott presbiterek számának legalább 1/4 része

 8. MEDDIG PRESBITER A PRESBITER? • Haláláig!? • A presbiter tisztsége megszűnik a választási ciklus lejártával, a választók névjegyzékéből való törléssel, továbbá elhalálozás, lemondás vagy jogerős határozattal történt elmozdítás folytán. • Ha a presbiter három egymást követő gyűlésen nem jelenik meg, és elmaradását nem igazolja, presbiteri tisztségéről lemondottnak kell tekinteni.

 9. FŐGONDNOK VAGY GONDNOK(OK) • A legalább 3 évi presbiteri szolgálattal rendelkező presbiterek közül gondnokot vagy gondnokokat kell választani. • Több gondnok esetén főgondnokot kell választani – aki a lelkésszel alkotja az egyházközség elnökségét DE MI A GONDNOK/FŐGONDNOK FELADATA?

 10. A FŐGONDNOK/GONDNOK HATÁSKÖRE • A presbitériumot a lelkésszel együtt összehívja és a gyűlés társelnöke • A lelkésszel együtt képviseli az egyházközséget • A lelkésszel együtt aláírja a presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét és határozatait • A lelkésszel együtt kezeli az egyházközség vagyonát, pénztáros esetén annak munkáját felügyeli • Gondoskodik az épületek jó karbantartásáról • A lelkésszel együttesen gondoskodik az egyházközség költségvetésének és záró számadásának elkészítéséről.

 11. A PRESBITERI GYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA • Legalább negyedévenként kell tartani! • A presbitérium ¼ része is kérheti összehívását; felsőbb egyházi hatóság is elrendelheti • A presbiteri gyűlés az egyháztagok számára nyilvános! • Az elnök vagy a jelenlevő presbiterek ¼ részének kívánságára zárt ülést kell tartani. • Presbiteri meghívó: gyűlés előtt legalább 48 órával; helyszín, idő, napirendi pontok • rövid úton vagy levél útján kell összehívni

 12. A PRESBITERI GYŰLÉSTECHNIKAI TUDNIVALÓI • A meghívón nem közölt ügyekben döntés nem hozható. • A gyűlés előtt legalább 24 órával beadott minden indítványt napirendre kell tűzni • HATÁROZATKÉPES: 50% +1 tag jelenlétével. • HATÁROZATHOZATAL a jelenlevők egyszerű többségével: 50%+1. • Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. • Személyi kérdés esetén titkos szavazással kell dönteni.

 13. A PRESBITERI GYŰLÉSLEBONYOLÍTÁSA • A lelkész imádkozással és bibliaolvasással nyitja meg és imádkozással zárja. • JEGYZŐKÖNYV TARTALMAZZA: jelenlevők felsorolása, az ügyek tárgyalásának részletes feltüntetése • aláírja: az elnökség, a jegyző és 2 felkért hitelesítő • A következő presbiteri gyűlésen ismertetni kell a jegyzőkönyvet, a határozatokat felolvasni, ezután kerül sor a hitelesítésre.

 14. A PRESBITERI GYŰLÉSHATÁROZATAI • Közlését követő 15 napon belül lehet fellebbezni az egyházmegyéhez • Fellebbezhet: érintett személy vagy a választók 10%-a • A presbitérium határozata fokozatos egyházi hatóság jóváhagyásával válik érvényessé: • Ingatlan vagyon szerzése, megterhelése, elidegenítése, kölcsön felvétele esetén • Ajándék, örökség elfogadása vagy visszautasításakor • Műemlék vagy műemlék jellegű ingatlan/vagyon/műkincs/egyházi tulajdon átalakítása vagy építkezése esetén