1 / 62

De Praktijk: Domotica voor thuiswonende mensen met dementie

De Praktijk: Domotica voor thuiswonende mensen met dementie. Charles G.Willems Johan van der Leeuw . Presentatie 14 mei 2008 Reehorst Ede. Inhoud. Naar een functioneel programma van eisen Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring

rene
Download Presentation

De Praktijk: Domotica voor thuiswonende mensen met dementie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. De Praktijk: Domotica voor thuiswonende mensen met dementie Charles G.Willems Johan van der Leeuw Presentatie 14 mei 2008 Reehorst Ede

 2. Inhoud Naar een functioneel programma van eisen Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

 3. Inhoud Naar een functioneel programma van eisen Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

 4. Domotica toegepast in kader van zorgvernieuwing Toepassingen voor thuis (zorg op afstand) Toepassing in kleinschalige groepswoningen

 5. Kader voor bespreking Functioneel programma van eisen voor thuiswonende mensen met dementie Versie 1.0 november 2007 Doelstelling functioneel PVE: samenhangende visie op technische en zorginfrastructuur geven

 6. Ontwikkeling Functioneel PVE Synthese van functionele mogelijkheden waarbij technologie kan worden toegepast Gericht op specifieke situaties (doelgroep, leefsituatie) Van experimentele toepassing Naar grootschaliger implementatie Ondersteund door analyse van concrete projecten

 7. Rol functioneel PVE Schept kader; technologie is een onderdeel van de oplossing Functie + technologie + zorgarrangement geeft beoogd resultaat Beschrijving is merk onafhankelijk

 8. Ad 1 Continue observatie op afstand Ad 2 camera observatie geinitieerd door sensoren

 9. 3 Dwaaldetectie in een gebouw

 10. 4 Dwaaldetectie in de openbare ruimte

 11. 5 Videocommunicatie tweeweg beeld en geluid

 12. 6 Toegangverlening tot de woning

 13. 7 Verlichting op maat Hulp bij de nachtelijke toiletbezoek van de bewoner Hulp bij de terugweg van toilet naar eigen kamer Uitlichten herkenningspunten Basis verlichting aanvullen met schemerlampen Dimmen Samen met kleuren de totale sfeer creëren Handmatig te overrulen Uit voorbeeld Leo polakhuis amsterdam

 14. 8 Monitoring activiteiten • Vivago® systeem: activiteiten meten om dag/nacht ritme vast te stellen

 15. 9 Actieve alarmering door de huisgenoot

 16. 10 Losse hulpmiddelen Met name veiligheid en orientatie Stopcontactbeveiliger Meedenkende kookplaat Thermostaatkraan Kalenderklok pictogrammen

 17. Onderdelen functioneel PVE Bewaking op afstand door inzet van sensoren en camera’s Video-observatie Dwaaldetectie in gebouw Dwaaldetectie in openbare ruimte Videocommunicatie tweeweg beeld en geluid Toegangverlening tot de woning Verlichting op maat Monitoring activiteiten Actieve alarmering door de partner/huisgenoot Losse hulpmiddelen

 18. tenslotte Deze technologie krijgt pas betekenis wanneer ze ingepast wordt in een totaalarrangement Zorg op maat Zie www.domoticawonenzorg.nl

 19. Inhoud Naar een functioneel programma van eisen Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

 20. Monitoring gedrag Richt zich op ondersteuning van de gezonde partner/huisgenoot van een licht dementerende persoon (= cliënt). via beeldinformatie op afstand monitoren van een thuiswonende cliënt met (beginnende) dementie

 21. video

 22. Inhoud Naar een functioneel programma van eisen Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

 23. Aktiviteitenmonitoring Activiteiten-registratie en Zorg-organisatie Gaat dat samen?

 24. uitgangspunt Veranderingen in fysiologische waarden worden gemonitored en zijn bron voor aanpassing van een behandel en begeleidingsplan. Chronisch hartfalen  gewicht Ontstekingsaandoeningen temperatuur Diabetes bloedsuiker Maar wat kan er in de langdurige zorg?

 25. Is meting (geleidelijke) verandering van activiteiten mogelijk? Relevant b.v. bij dementie (verandering dag nacht ritme) Vermindering sociale contacten – vereenzaming Ontstaan van een “niet pluis” gevoel Ontstaan geleidelijke gedragsveranderingen Vermindering van therapietrouw b.v. geneesmiddelgebruik

 26. Zo ja is gebruik in het kader van een zorgprotocol mogelijk? Wellicht relevant voor de inzet van zorg en ondersteuning in de ouderenzorg Regulier GGZ

 27. Te Gebruiken technologie Aan/uit contact Video monitor Watergebruik sensor Elektronisch slot en zorgtelelefoon • camera Bed- en stoelsensor Geluidssensor bewegingssensor Bewegings sensor valsensor Deursensoren Rook detector

 28. Twee pilots lopend Commercieel verkrijgbare technologie ADlife van Tunstall Quiet Care van BII

 29. ADlife Eerste pilot bij Appelgaard te Margraten 6 maanden 2006 6 clienten Uitgevoerd in opdracht van Tunstall NL

 30. Output via internet • zorgtoestel • sensoren

 31. resultaten ruwe data verzameld per dag

 32. Data verzameld vervolg eerste interpretatie vergelijking per dag yest last last activity erd 7 28 ay days days Back door usage 0 1 1 Fridge door usage 24 24 22 Front door usage 37 48 47 2 Hall/Stairs/Landing 44 61 54 1 visits Living Room visits 46 41 40 Main Bathroom visits 12 14 13 Master Bedroom visits 26 30 28 Microwave usage 2 1 0 Second Bedroom 50 44 54 visits TV usage 7 5 3 2 Click on any number ^ ^ ^ for more information 1 rood geel groen

 33. Fridge door 30/5 Fridge door 28/5 Detailanalyse gebruik koelkast

 34. Welke indexen willen we gebruiken? Indexen op de volgende gebieden Nutrition Voeding Mobility Bewegingen in huis Daytime act Activiteiten Cognitief Organisatie vaardigheden Personal Hygiene Persoonlijke verzorging Social interaction Contacten

 35. Voorbeeld index

 36. tussenconclusie Technologie werkt Levert voor cliënt en begeleiders herkenbare activiteitenpatronen op Wat je met de verschillende indexen zou kunnen is nog niet vast gesteld Manco pilot: gegevens niet real time beschikbaar gekomen

 37. Wat gaan we doen? Organisatie van pilot in GGZ Bij Team 290 te Groningen; 12 cliënten met gediagnosticeerde dementie wonend in een thuissituatie Dit keer met een real time beschikbaarheid van de indexen Bekostiging onderzoek via Nuts-Ohra

 38. Proefopstelling nu werkend

 39. Andere technologie andere aanbieder Quietcare systems Opdracht via Thuiszorg Noord Limburg en Zon-MW(arbeidsinnovatie)

 40. QuietCare

 41. Activity chart zaterdag

 42. Wat doen we Bij 25 clienten in thuiszorg noord limburg data vervolgen gedurende 6 maanden Rode triggers analyseren Beoordelen welke gegevens van belang zijn voor ondersteuning vanuit de thuiszorg

More Related