door heimen en peter l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
door Heimen en Peter PowerPoint Presentation
Download Presentation
door Heimen en Peter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

door Heimen en Peter - PowerPoint PPT Presentation


 • 419 Views
 • Uploaded on

door Heimen en Peter. De kerkruimte. ‘Vieren’ kun je overal, in een schuur, in een vergaderruimte. Toch blijkt in de geschiedenis dat mensen die voor de ere­dienst, de ontmoeting met de Heer van de Kerk, bijeenkomen ‘meer wensen’. Wat vertelt de ruimte je? Wat zijn de concentratiepunten?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'door Heimen en Peter' - betty_james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de kerkruimte
De kerkruimte

‘Vieren’ kun je overal, in een schuur, in een vergaderruimte. Toch blijkt in de geschiedenis dat mensen die voor de ere­dienst, de ontmoeting met de Heer van de Kerk, bijeenkomen ‘meer wensen’.

Wat vertelt de ruimte je?

Wat zijn de concentratiepunten?

Zijn de stoelen en banken hulpmiddelen?

Is de ruimte ‘vast’ of ‘dynamisch’? Wat staat centraal?

de aankleding
De aankleding
 • Kleuren
 • Kaarsen
 • Kinderen
 • Bloemen
symbolen in de kerk
Symbolen in de kerk
 • Een symbool is een drager van een betekenis; het heeft enerzijds een vorm of representatie (drager), en anderzijds een betekenis.
 • De betekenis van een symbool berust meestal op afspraken die de gebruikers van het symbool ooit hebben gemaakt.
slide8

Klaver vier, geluksbrenger

Een klavertjevier (ook wel klavervier) is een zeldzame mutatie van een klaver die uit vier deelblaadjes bestaat. Het vinden of het krijgen van een klavertjevier wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger.

Niet enkel de zeldzaamheid, maar ook de vorm die doet denken aan een kruis zorgt ervoor dat het klavertjevier als een geluksbrenger beschouwd wordt. Volgens de legende stelt elk deelblad iets voor: het eerste de hoop, het tweede vertrouwen, het derde liefde en het vierde vanzelfsprekend geluk.

slide10

Adelaar, symbool van Johannes In de christelijke iconografie is een arend het symbool van de apostel Johannes, die de ‘Adelaar van Patmos’ wordt genoemd

slide11

St. Nicolaas, beschermheilige van zeevarenden, Sint-Nicolaas is de beschermheilige van kinderen, ongehuwde vrouwen, kooplieden, studenten, geliefden, slagers, dieven, moordenaars, piraten et cetera en schutspatroon van de zeelieden. Veel havensteden hebben Sint-Nicolaas als beschermheilige: Aberdeen, Amsterdam, Sint-Niklaas . Sint-Nicolaas wordt in de Oosters-orthodoxe Kerk zeer vereerd en zijn beeltenis is op veel iconen te vinden. Hij is één van de beschermheiligen van het belangrijkste orthodoxe land, Rusland.

slide15

Elia met drie broden in de hand. Elias is de latijnse naam van Elia. Elia is de profeet die de komst van de Messias aankondigt.

slide16

Simon (de Zeloot) herkenbaar aan de zaag, verwijzend naar zijn marteldood. Er is verder niets van hem bekend.

slide17

Judas Thaddeus. Broer van Jezus? Uitgerust met een knots/ en boekrol, die verwijst naar zijn Bijbelboek. . In de Rooms-katholieke Kerk is hij de patroon heilige van wanhopige gevallen en verloren oorzaken.

slide19

Fasces

Het bestaat uit een bundel houten roeden die een bijl insluiten, bijeengehouden door roodleren riemen. Fasces werden door ambtenaren (lictores) voor de magistraten uit gedragen. De roeden, gewoonlijk berk maar soms iep, waren symbolisch voor de ‘Macht om te Straffen’. De bijl symboliseerde de ‘Macht over leven en dood’ en de riemen de ‘Macht om te arresteren’.

In de iconografie is een fasces een attribuut van de gepersonifieerde rechtvaardigheid.[1] Daarom is dit symbool aangebracht in de Amerikaanse senaat aan weerszijden van de zetel van de voorzitter. Ook is de fasces het symbool van eendracht, bijvoorbeeld in het huwelijk. Dan wordt het gedragen door Amor.

slide20

Helm, symbool van de adel. In de heraldiek kan een helm naar links kijkend duiden op een bastaard ( links = sinstre in het latijn i.t.t. dexter = rechts).

slide24

Kruis, vijf broden, twee vissen. O.a. Mat. 14 i.t.t. Mat. 15: 32 e.v.

Groen, kleur van de verwachting en hoop.

slide26

Wit

Alpha en Omega

slide27

Beker, brood, korenaren, druiven.

Wit, kleur van hoogtijdagen als Kerst, Pasen en reinheid.

slide28

Xp = Chi Rho, de eerste twee letters van Christus = Xpistos, korenaren.

Paars symbool voor soberheid, berouw, inkeer en voorbereiding.

slide30

Zevenarmige kandelaar

Een menora of menoure (Nederlands-Jiddisch) is een zevenarmige kandelaar. Het was het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en een van de oudste symbolen voor het jodendom in het algemeen. De menora symboliseert het brandende braambos dat Mozes zag op de berg Sinaï. De traditionele menora heeft zeven armen. Tijdens het chanoeka feest gebruikt men een kandelaar met negen armen, de chanoekia.

Mozes moest van God volgens precieze voorschriften een zevenarmige kandelaar laten maken en plaatsen in de Tabernakel bij de Ark van het Verbond waarin de stenen platen met de Tien geboden lagen (Exodus 25). In de eerste tempel, gebouwd door koning Salomo, brandden tien menora's.

Rood kleur van de Heilige Geest, vuur en symbool van het bloed van de martelaren.

slide31

Alpha en Omega, Tongen als van vuur (Handelingen 2) , cirkel, en hand (3 vingers, drie-eenheid?)

slide32

Alpha en omega (Openbaringen)

Openbaring 1:8 ‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Openbaring 21:6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.’

Openbaring 22:13 ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’

Kruis, korenaren (als de graankorrel niet sterft …, zonnerad (heidens van oorsprong, nu zon als symbool van Christus), druiven verwijzen naar de wijn aan het Avondmaal en naar de dood van Christus.

5 wierookkorrels verwijzen naar de 5 kruiswonden van Christus.

slide33

Toga, wit, doopkleed, priesterlijk, onderkleed in rooms-katholieke traditie is albe onder kazuifel.

slide35

Preekstoel ‘Gods woord’, doopvont en collecteschaal. Wat zegt het als de doopvont in het midden van de kerk staat en niet bijvoorbeeld bij de ingang (drempel)?

symbolen in de eredienst
Symbolen in de eredienst
 • Liturgische schikking – als verwijzing naar de kleur, het thema, de lezingen van deze zondag
 • Paaskaars – als verwijzing naar Jezus Christus, de Levende. Licht is sterker dan duisternis
 • Geopende bijbel – als symbool van Gods Woord dat tot ons komt
 • Doopvont
 • Tafel
 • Toga
 • Kleuren
slide40

Een ritueel is een serie handelingen die gezien worden als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond en cultuur.

 • Een ritueel kun je ook zien als een serie handelingen met of rondom een symbool.
rituelen in een eredienst
Rituelen in een eredienst
 • stilte in de eredienst:
    • bij de aanvang van de dienst;
    • voor het gebed van de zondag;
    • na de lezingen;
    • na de prediking;
    • tijdens de voorbede (voor persoonlijk gebed);
    • na het ontvangen van brood en wijn.
rituelen in een eredienst42
Rituelen in een eredienst
 • knielen bij schuldbelijdenis, gebed en (persoonlijke) zegen – als teken van ootmoed en concentratie;
 • gebedshoudingen (vouwen van de handen, opheffen van de handen) – als teken van toewijding en ontvankelijkheid;
 • handoplegging - als teken van zegen (bij doop, ambtsdragers en gemeenteleden aan wie een ambt of taak wordt toevertrouwd, mensen in specifieke persoonlijke situaties);
 • zich bekruisen – als teken van belijdenis en gedachtenis van de eigen doop.
rituelen in de eredienst
Rituelen in de eredienst
 • lopen bij avondmaal, kruismeditatie – als teken van opstaan, in beweging komen, onderweg zijn, pelgrimeren ……. (‘Gaandeweg Hem tegemoet
 • staan bij het gebed, de lezing(en), de geloofsbelijdenis, het avond­maalsgebed – als teken van eerbied.
 • kring bij Avondmaal, doop – als teken van gelijkwaardigheid voor God
 • groeten bij Groet, vredegroet (opgestoken hand, hand, kus, omhelzing) – als teken van open staan voor God en elkaar
rituelen in de eredienst44
Rituelen in de eredienst
 • Zegen (als handoplegging) – als teken van de nabijheid van God
 • Binnenbrengen van het Licht, voorbedeboek, doopwater, ….. – als teken van het niet vanzelfsprekende, het geschenkkarakter
 • Het uitschenken van het water bij de doop – als teken van het levende (niet stilstaande) water, d.w.z. Jezus
 • Aansteken van kaarsen – als teken van donker naar licht, van verbondenheid met het Licht
liturgisch jaar
Liturgisch Jaar
 • Kerstkring
  • Advent
  • Kerst
  • Epifanie
 • Paaskring
  • Veertigdagentijd of lijdenstijd
  • Stille week
  • Drie dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag)
 • Paastijd (van Pasen tot en met Pinksteren)
  • Trinitatis(Zondag na Pasen: kerst, Pasen en Pinksteren)
 • Zomertijd (vanaf 21 juni)
 • Herfsttijd (vanaf 21 september)
  • Allerheiligen en ‘Christus Koning’
slide47

Palm- en Passiezondag

 • Witte Donderdag
 • Goede Vrijdag
 • Stille Zaterdag
 • Deze laatste drie zijn de drie dagen van Pasen en worden als één doorgaande viering gevierd
witte donderdag
Witte Donderdag
 • Kleur Wit (verwijst naar Pasen: Ik heb macht het leven af te legen en macht het weer op te nemen ‘ (Joh. 10:18)
 • Witte Donderdag is een samenvatting van de drie dagen van Pasen
 • Inzetting van het Avondmaal
 • Voetwassing
 • Thema’s: Uittocht, bevrijding, dienstbaarheid, maaltijd, verraad
 • Kringviering
 • Afruiming van de Tafel, de nacht begint
goede vrijdag
Goede Vrijdag
 • Kleur Paars of Rood (martelaarschap)
 • De Schriften spreken
 • Gebeden
 • Kruismeditatie
 • Thema’s: Mensen doen elkaar het lijden aan.

‘’t en zijn de joden niet, Heer Jesu, die u kruisten’ Jacob Revius

‘Jezus is in doodsnood tot nu toe’ Blaise Pascal

stille zaterdag
Stille Zaterdag
 • Kleur Paars of Rood
 • Voorafgaand aan de Paaswake
 • Thema’s: Graflegging, ‘nedergedaald ter helle’, godverlatenheid
paaswake
Paaswake
 • Kleur Wit
 • Thema’s: lijden, sterven, opstanding, uittocht, doortocht, intocht, doop, doopgedachtenis
 • Wake, wachten op het Licht
 • Het licht
  • Wakend bij het vuur (vuurkolom in Exodus)
  • Aansteken van de nieuwe Paaskaars
  • Intocht van het Licht(door diaken)
  • Paasjubel
paaswake52
Paaswake
 • Lezingen rondom ‘doortocht’ als wake
 • Doop en doopgedachtenis
  • Doortocht
  • Doop en doopgedachtenis op basis van belijdenis
  • Openbare belijdenis (eventueel) en verzaking d.i. afwenden van het kwaad en toewenden naar de Levende
 • Proclamatie Paasevangelie (klokgelui)
 • De Maaltijd
slide53

Kleur Wit

 • Vijftig-dagen tijd
 • Trinitatis (Drieëenheid)
 • Hemelvaart
 • Pinksteren (Rood)
slide55

Allerheiligen

 • Allerzielen
 • Christus Koning (gedachtenis overledenen)