1 / 9

NEW YORK P6PA NEW YORK INC

LOND ON P6PA LONDON LTD. DUBLIN KOMPAS INTERNATIONAL ARCHITECTS LTD. PRAGUE P6PA+ARCHITECTS S.R.O. NEW YORK P6PA NEW YORK INC. LATIN AMERICA PXPARCHITECTS&PARTNERS. NOV É TRENDY ARCHITEKTURY S ÍŤ OV Ý CH PRODEJEN A RESTAURAC Í. český svět. honeywell tulsa. bellevue.

renate
Download Presentation

NEW YORK P6PA NEW YORK INC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LONDON P6PA LONDON LTD DUBLIN KOMPAS INTERNATIONAL ARCHITECTS LTD PRAGUE P6PA+ARCHITECTS S.R.O. NEW YORK P6PA NEW YORK INC LATIN AMERICA PXPARCHITECTS&PARTNERS NOVÉTRENDY ARCHITEKTURY SÍŤOVÝCH PRODEJEN A RESTAURACÍ

  2. český svět honeywell tulsa bellevue express sandwich dog´s bollocks zelená zahrada welness center fashion boutique

  3. Ipad menu toalety “FEELING” • Cíl: dobrýpocit z interiéruje soulad • několikaaspektů: • originální tématika - (příběh) • personifikace - “me in Italy“ • exklusivita -originalita • hudba - akustická pohoda • světlo- zacílení na podstatu • vůně - „scent management“ hollister pivní pípy různé židle babeland

  4. “SHOW” • Cíl: nezapomenutelný zážitek • z interiéru • zažitkovárestaurace • dynamika(pohyb) interiéru • originálníchování personálu • dokonalý„packaging“ produktu • prostoryvyhrazené zážitku • nezaměnitelnýservis hooters hill country hearthland brewery souteže hill country johny utah packaging

  5. “(DE) - CLUTTERING” • barevnéuspořádáníprostoru • zabydlenostinteriéru • zacíleníročníků na dekorace • VĚKOVÉ SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ • „Baby boomers“r. 1945-65 • Generace Jones r. 1955-65 • GeneraceXr.1965-85 • GeneraceYvěk 18+ babyboomers cluttering generace Jones generace x generace y generacey

  6. “NOVÉ TRENDY” • bubble tea • hale & hearthy soup • chipottle grill • japa dog • Korean grill • start-up offices bubble tea hale & hearthy soup chipottle grill japa dog korean grill startup offices

  7. “NOVÉ TRENDY” • dry-meat stores • micro-brewery • brunchtime„all you can eat“ • hollister • aéropostale • muji life dry-meat store micro-brewery brunch all you can eat hollister muji life aéropostale

  8. show.p6pa.cz Martin Klejna Tomáš Korb Zuzana Kotlářová klejna@p6pa.cz korb@p6pa.cz kotlarova@p6pa.cz

More Related