1 / 13

PROCES ZJEDNODUŠENÍ KOSMETICKÉ SMĚRNICE

PROCES ZJEDNODUŠENÍ KOSMETICKÉ SMĚRNICE. JUDr. Jan Levora výkonný ředitel České sdružení pro značkové výrobky. Veřejné konzultace Evropské komise. 12.1.2007 EK vyhlásila zahájení veřejné diskuse ohledně zjednodušení kosmetické směrnice (Termín: 16.3.2007)

remington
Download Presentation

PROCES ZJEDNODUŠENÍ KOSMETICKÉ SMĚRNICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROCES ZJEDNODUŠENÍ KOSMETICKÉ SMĚRNICE JUDr. Jan Levora výkonný ředitel České sdružení pro značkové výrobky Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 2. Veřejné konzultace Evropské komise 12.1.2007 EK vyhlásila zahájení veřejné diskuse ohledně zjednodušení kosmetické směrnice (Termín: 16.3.2007) Cíle EK: a) zjednodušení s cílem snížit administrativní náklady b) zavedení prvků „nového přístupu“, kde je to možné a účelné pro zjednodušení a zlepšení funkčnosti legislativy za současného zachování vysoké úrovně bezpečnosti kosmetických prostředků c) posílení určitých prvků týkajících se chemické bezpečnosti, zejména z pohledu inovace ingrediencí v kosmetických prostředcích 14.3.2007 ČSZV zaslalo EK oficiální písemné stanovisko 15.3.2007 ČR zaslala EK oficiální písemné stanovisko Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 3. Veřejné konzultace Evropské komise EK obdržela 70 vyjádření – 44 od průmyslových organizací nebo firem, 18 od národních a regionálních institucí, 4 od vědeckých odborníků, 3 od spotřebitelských organizací a 1 od organizace na ochranu zvířat. Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 4. Veřejné konzultace Evropské komise Ze zmíněných vyjádření bylo 7 od celoevropských asociací, 14 ze SRN, 9 z Francie, po 3 z Velké Británie, Rakouska a Švédska, po 2 z Litvy, Belgie a Lucemburska, Dánska, Norska, ČR, Španělska, Polska a Irska, po 1 z Finska, Malty, Maďarska, Nizozemí, Slovinska, Řecka, Slovenska, Lotyšska a Švýcarska a 6 z mimoevropských třetích zemí. Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 5. Studie v rámci přípravy zjednodušení Na doplnění k veřejným konzultacím nechala EK vypracovat v první polovině 2007 tři studie (členské státy EU a kosmetický průmysl byly požádány o komentáře, některé státy vybrány pro důkladnější analýzu): • Popis kosmetického průmyslu EU (cíl: pochopit současný evropský kosmetický průmysl a jeho specifika) • Dopad předpisů EU na bezpečnost spotřebitele (cíl: shromáždit, vyhodnotit a prezentovat informace o dopadu stávající směrnice na ochranu zdraví – s cílem nalézt potenciál pro zlepšení) • Dopad předpisů EU na konkurenceschopnost průmyslu (cíl: poskytnout podrobnou informaci o ekonomickém dopadu stávající směrnice a možných změn navrhovaných v rámci veřejných konzultací) Termín zveřejnění konečných studií : 2. polovina 2007 (web EK) Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 6. Další kroky Evropské komise 30.8.2007 EK dala k dispozici první neoficiální návrh dokumentu „ECProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cosmeticproducts (recast)“ 26.-28.9.2007První jednání platformy ICCR v Bruselu („InternationalCooperation Cosmetics Regulation“ – EU, Kanada, USA a Japonsko), koncem října 2007 byla otázka zjednodušení kosmetické směrnice projednávána také v rámci dialogu EU-ČLR Předpokládá se, že koncem listopadu 2007 EK předloží konečný návrh nařízení (spolu s vyhodnocením dopadů). Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 7. Hlavní navrhované změny I • Typ předpisu: směrnice  nařízení • Účinnost: datum bude teprve stanoveno, COLIPA upozorňuje na potřeby dostatečného přechodného období u některých ustanovení Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 8. Hlavní navrhované změny II (definice I) • Kosmetický prostředek: EK navrhuje drobné úpravy, podle COLIPA bez většího dopadu na stávající rozsah definice • Ingredience (přísada):„jakákoliv látka nebo směs syntetického nebo přírodního původu přítomná v kosmetickém prostředku, s výjimkou stopových množství a látek užívaných v přísně nezbytných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče pro parfémy a aromatické směsi“ – podle COLIPA je tato definice zbytečná, pokud bude zavedena, musí být jasné, že se vztahuje pouze na označování – COLIPA je rovněž proti zavedení samostatné definice stopových množství • Umístění na trh (placing on the market): je navrhována celá řada právních a technických definicí, situace zatím nejasná Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 9. Hlavní navrhované změny III (definice II) • Barviva a barvy na vlasy: navrhovaná definice barviv by v zásadě zahrnovala i barvy na vlasy, avšak COLIPA má např. pochybnosti, zda by pod tuto definici spadaly i oxidační barvy na vlasy – EK ji proto požádala o návrh přesnější definice – COLIPA doporučuje vytvoření samostatného pozitivního seznamu složek barev na vlasy namísto záměru EK zařadit tyto látky do existující přílohy pro barviva • Zodpovědná osoba: v zásadě osoba, která výrobek uvádí poprvé na trh ES, s tím, že touto zodpovědností by bylo možné pověřit i jinou osobu – to se však ještě může změnit, neboť EK nepovažuje toto řešení za optimální – COLIPA podporuje možnost, aby si firmy mohly zodpovědnou osobu vybrat • Další definice, které je podle COLIPA nutné zpřesnit: konzervanty, UV filtry apod. Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 10. Hlavní navrhované změny IV • Testy na zvířatech: EK nehodlá navrhovat žádné změny pravidel pro testy na zvířatech, které by vycházely nad rámec 7. novely kosmetické směrnice z r. 2003 • Cosmetovigilance: v souladu s návrhem COLIPA zavedení proaktivního oznamování závažných nežádoucích účinků + možnost, aby si členské státy vyžádaly informaci o koncentracích látek • Látky klasifikované jako CMR: v případě CMR 1 a CMR 2 EK navrhuje vazbu na přílohu XVII nařízení REACH a zrušení seznamů v kosmetickém nařízení, v případě CMR 3 navrhuje pokračovat stejným způsobem jako dosud – COLIPA se obává, že plošný přístup podle REACH v případě CMR 1 a CMR 2 znemožní řešení případ od případu velice specifických a výjimečných látek výhradně v kosmetických prostředcích Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 11. Hlavní navrhované změny V • Rozsah uchovávaných údajů o výrobku (product information file): ustanovení byla restrukturalizována – COLIPA navrhovala mít pouze zhodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku v příloze, EK umístila všechny prvky týkající se bezpečnosti v rámci informace o výrobku do tzv. „Cosmetic Product Information Report“ v příloze I, kterou následně rozdělila na dvě části – informace o bezpečnosti a zhodnocení bezpečnosti – COLIPA prosazuje možnost uchovávání v elektronické podobě • GMP (správná výrobní praxe): požadavek GMP vyňat z informace o výrobku a stanoven jako samostatný právní požadavek Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 12. Hlavní navrhované změny VI • Uvádění ingrediencí na obalu: EK nezmiňuje INCI jako odkaz pro účely označování a navrhuje vytvoření Glosáře obecných názvů ingrediencí – COLIPA považuje za velmi důležité, aby v nařízení byl jmenovitý odkaz na INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) a obává se termínu „obecné názvy ingrediencí“ (common ingredient names) i krátkých přechodných období • Notifikační požadavky: zavedení elektronické notifikace výrobků v rámci celé EU, důvěrnost informací • Tvrzení: EK navrhuje, aby v zájmu ochrany spotřebitele zákaz klamavých tvrzení ohledně účinnosti a jiných vlastností kosmetických prostředků byly používány harmonizované standardy – COLIPA je toho názoru, že standardy by se měly omezovat na technické oblasti (např. GMP, analytické metody, SPF), nikoliv na aspekty týkající se vnímání spotřebitelem (např. tvrzení o výrobku) Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

 13. Děkuji za pozornost. Seminář sdružení PROKOS - 14.11.2007

More Related