slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013. dr Teresa Małecka Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze Konferencja: „Szanse dla biznesu” Piła, 31 maja 2007 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013' - reese


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski

Szanse dla biznesu

Fundusze unijne 2007 - 2013

dr Teresa Małecka

Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego

Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze

Konferencja: „Szanse dla biznesu”

Piła, 31 maja 2007 r.

slide2

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015

Szanse i wyzwania dla Polski i regionów

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) - podstawowy dokument

strategiczny określający cele i priorytety polityki rozwoju w latach 2007 - 2015

Cel główny SRK

Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin

Priorytety

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej

i jej bezpieczeństwa

5. Rozwój obszarów wiejskich

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

slide3

Finansowanie rozwoju Polski

2007 - 2015

Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe

mld euro

 • Ceny z 2004 r.
 • Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego
 • mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)
slide4

Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013

Cele i programy operacyjne

85, 6 mld euro (środki UE + wkład krajowy)

na cele określone w Narodowej Strategii Spójności (NSRO)

slide5

Szanse i wyzwania dla Polski i regionów

Polityka spójności w Polsce 2007 - 2015

 • Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, razem z wkładem krajowym 85,6 mld Euro
 • Polska największym beneficjentem w UE - ok. 20% całości środków polityki spójności
 • Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Tworzenie warunków dla inwestycji – infrastruktura techniczna i społeczna - ponad 40% środków (PO IiŚ)
 • Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacjyjnośći Polski i regionów – 11% środków (PO IG) oraz średnio 25% środków RPO na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego – 13% środków (PO KL)
 • Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych – 16 regionalnych programów operacyjnych
 • Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne programowania i realizacji strategii rozwoju regionalnego
 • Sprawny system realizacji – ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
slide6

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytety

 • Alokacja ogółem - 9, 7 mld EUR, tym 8,3 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
slide7

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaWsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki

 • Wsparcie przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności
 • Wsparcie projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości
 • Wsparcie projektów B+R realizowanych na rzecz przedsiębiorstw
 • Wsparcie wdrożeń nowych technologii
 • Dwuetapowe wsparcie inicjowania działalności innowacyjnej
 • Wsparcie budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami
 • Wsparcie doradcze - internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
 • Wsparcie ochrony patentowej przedsiębiorstw
 • Wsparcie rozwoju usług elektronicznych świadczonych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz na zewnątrz
slide9

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytety

Alokacja ogółem – 36,4 mld EUR, w tym 21,5 mld EUR z Funduszu Spójności

slide10

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Wsparcie dla przedsiębiorstw- kierunki

 • Duże przedsiębiorstwa:
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych
 • Przedsiębiorstwa:
 • Zwiększenie efektywności energetycznej - modernizacja sieci elektroenergetycznych i cieplnych
 • Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw
 • Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego
slide11

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Beneficjenci

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • GDDKiA, PKP PLK S.A.
 • Jednostki administracji rządowej
 • Państwowe szkoły wyższe
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje naukowe
 • Instytucje kultury
 • Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
slide12

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytey

 • Alokacja ogółem - 11,4 mld EUR, w tym 9,7 mld EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Komponent krajowy - 39% (4,5 mld EUR) - działania horyzontalne
 • 1. Zatrudnienie i integracja społeczna
 • 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
 • 3. Wysoka jakość systemu oświaty
 • 4. Szkolnictwo wyższe i nauka
 • 5. Dobre rządzenie
 • 6. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym
 • Komponent regionalny - 61% (7 mld EUR)
 • 7. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
 • 8. Regionalne kadry gospodarki
 • 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 10. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • 11. Pomoc techniczna
slide13

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytety

Środki finansowe dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw - 1,5 mld EUR (EFS)

Środki finansowe na wsparcie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia - 882 mln EUR ( EFS)

Ogółem dla przedsiębiorstw, pracowników i przedsiębiorczości - 25% alokacji POKL

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Cele

slide14

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki

 • Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
 • • Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
 • Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Transfer wiedzy
 • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
slide15

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci

 • Instytucje rynku pracy
 • Instytucje szkoleniowe
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • Jednostki administracji centralnej
 • Przedsiębiorcy
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
 • Inne podmioty
slide17

Polityka spójności w Polsce

Zasady DOBREGO RZĄDZENIA

 • Warunkiem wykorzystania przyznanych Polsce funduszy unijnych
 • i związanej z nimi szansy wsparcia przemian gospodarczych i
 • społecznych do 2015 roku jest zapewnienie skutecznego i
 • efektywnego systemu realizacji europejskiej polityki spójności
 • w Polsce, w tym zwłaszcza:
 • Umocnienie systemu instytucjonalno-regulacyjnego
 • Utworzenie odpowiednich struktur instytucjonalnych i
 • organizacyjnych tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym,
 • a także lokalnym
 • Przygotowanie kadr, zwłaszcza pracowników administracji
 • publicznej do zarządzania i wdrażania programów operacyjnych
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i realizacji
 • programów i projektów (w tym informatyki)
 • Stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i dynamicznych
 • wspólnot samorządowych na poziomie regionów i lokalnym
 • Oznacza to stosowanie się do zasad DOBRERGO RZĄDZENIA
slide18

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoZasady DOBREGO RZĄDZENIA

Unia Europejska stworzyła w ramach polityki spójności odpowiednie mechanizmy dla finansowego wsparcia zdolności administracyjnych w krajach członkowskich tak, by możliwe było stosowanie zasad DOBREGO RZĄDZENIA

W realizacji polityki spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dąży do stosowania zasad DOBREGO RZĄDZENIA

 • Służy temu:
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r.
 • Przygotowywane przez MRR regulacje i procedury dotyczące systemu wdrażania
 • programów operacyjnych
 • Nadzór i kontrola nad tworzeniem odpowiednich struktur organizacyjnych
 • Przewidziane w programach operacyjnych środki na finansowanie projektów
 • służących realizacji celu pierwszego Narodowej Strategii Spójności – poprawie
 • jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowie
 • mechanizmów partnerstwa
slide19

Realizacja Programów Operacyjnych2007 - 2013

Ustawa o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju

z 6 grudnia 2006 r.określa

Podmioty zaangażowane i ich obowiązki

Rodzajeprojektów

Wybór projektóww trybie konkursu

Art. 28

Rozdz. 5

Art. 28 ust. 3, art. 29-31

 • indywidualne
 • systemowe
 • z konkursu
 • powyżej 25 mln EUR
 • sposób przeprowadzaniakonkursów
 • powołanie ekspertówdo oceny projektów
 • tryb odwoławczy
 • nadzór wojewody
 • instytucja zarządzająca
 • instytucja pośrednicząca
 • instytucja wdrażająca

Art. 35 Zadania MRR

Art. 36 Komitet Monitorujący

slide20

Realizacja Programów Operacyjnych2007 - 2013

Ustawa o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju

z 6 grudnia 2006 r.zapewnia

Przepływ informacji

między poszczególnymi

podmiotami

Łatwy dostęp do informacji

Jawność

i

przejrzystość

wszelkich procesów

Jasne kryteria

i

procedury

Włączenie w proces

przygotowań

i

wdrażania

ekspertów,

różnych instytucji

rządowych

i

pozarządowych,

a także

organizacji społecznych

slide22

Wdrażanie programów operacyjnych

Instytucje

Ministerstwo RozwojuRegionalnego przygotuje do końca kwietnia br. dla

Rady Ministrów raport nt. stanu przygotowania instytucji do pełnienia

powierzonych im funkcji

slide23

Rola MRR

Instytucja zarządzająca

 • Regulacje i procedury
 • Rozporządzenia MRR, w tym m.in.: przyjęcie programów operacyjnych i ich uzupełnień,
 • pomoc publiczna, kontrola realizacji projektów i programów, powoływanie ekspertów do oceny
 • projektów
 • WytyczneMinistra
  • - Wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych, w tym m. in.: szczegółowy opis priorytetów, zasady wyboru projektów,
  • płatności i rozliczenia, sprawozdawczość, system informatyczny, kontrola realizacji programów
  • operacyjnych, kwalifikowalność kosztów
  • Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych horyzontalnych - czerwiec 2007
  • - Wytyczne dotyczące zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi
 • Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych - wrzesień 2007
 • Zalecenia dla Regionalnych Programów Operacyjnych
slide24

Zwiększenie potencjału administracyjnego

 • Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013 (przyjęty przez RM dnia 17.04. 2007)
 • Utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych dla realizacji programów operacyjnych - zapewnienie operacyjności jednostek:
 • w krajowych programach operacyjnych - do końca maja 2007
 • w regionalnych programach operacyjnych - do końca czerwca 2007
 • Osiągnięcie odpowiedniego stanu zatrudnienia w administracji publicznej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych
 • Osiągnięcie odpowiedniego stopnia przygotowania struktur i pracowników administracji publicznej do wykonywania przewidzianych zadań: szkolenia, informatyzacja zarządzania, rozwój sieci współpracy z jednostkami naukowo- badawczymi, partnerami społeczno - gospodarczymi
 • Wspomaganie procesu przygotowania projektów kluczowych
slide25

Wdrażanie programów operacyjnych

Aktualne prace MRR

 • Negocjacje z Komisją Europejską programów operacyjnych
 • Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych
 • Przygotowywanie systemu instytucjonalnego
 • (pre-audyt)
 • Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe)
 • Przygotowywanie schematów pomoc publicznej
 • Opracowywanie Rozporządzeń i Wytycznych Ministra
 • Przygotowanie nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju
slide26

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoUl. Wspólna 2/4www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl