1 / 43

Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla biznesu

Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Działanie 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia.

posy
Download Presentation

Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla biznesu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla biznesu Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Działanie 8.2. Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie www.ciritt.put.poznan.pl

 2. Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Ogólne informacje: Firma lub instytucja może zrealizować ogólnopolski albo ponadregionalny projekt szkoleniowy lub doradczy. Może również dostać środki na uruchomienie studiów podyplomowych w dziedzinie przyczyniającej się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekty szkoleń czy doradztwa mogą być otwarte (czyli rekrutowani są chętni z wielu różnych firm) lub zamknięte (dla pracowników jednego lub maksymalnie kilku z góry określonych przedsiębiorstw). Jeśli z kolei chodzi o tematykę, szkolenia mogą być ogólne (uczące umiejętności przydatnych w wielu zawodach) bądź specjalistyczne (przydatne tylko w jednym zawodzie). Forma wsparcia:Projekty szkoleniowe i doradcze objęte są zasadami pomocy publicznej. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli liczyć tylko na częściowe pokrycie kosztów:- doradztwa: w wysokości 50 %,- szkoleń ogólnych: 60 %/80 % (większe dla małych i średnich firm),- szkoleń specjalistycznych: 35 %/45 % (większe dla małych i średnich firm). Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konkurs: Brak informacji o konkursie w 2011roku. Dodatkowe informacje:www.efs.gov.pl, www.parp.gov.pl

 3. Beneficjentami mogą być: - przedsiębiorcy,- podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, niebędący przedsiębiorcami. Realizując projekt w ramach Poddziałania 2.1.1 można uzyskać dofinansowanie na:- zamknięte projekty szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualną strategię przygotowaną w firmie (firma musi mieć przedstawicielstwa, filie, oddziały w przynajmniej dwóch różnych województwach; szkolenia muszą się odbywać również w co najmniej dwóch województwach);- otwarte projekty szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników firm (projekt musi być realizowany co najmniej w pięciu województwach);- organizację studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

 4. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Ogólne informacje: Celem tego Poddziałania jest przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Przeznaczenie: Dofinansowane będzie uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela jak również przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowanych do pełnienia zawodu nauczyciela. Forma wsparcia: Zaliczka dla beneficjenta do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Instytucja ogłaszająca konkurs może określić wymagany wkład własny. Instytucja: Ministerstwo Edukacji Narodowej Termin trwania konkursu: XIV runda konkursowa – do 26.11.2010; brak informacji o terminach konkursów w roku 2011. Dodatkowe informacje:www.men.gov.pl, www.efs.gov.pl

 5. Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Ogólne informacje: Celem Poddziałania jest opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie - od edukacji szkolnej po edukację w trakcie życia zawodowego. W ramach tego Poddziałania zaplanowano wsparcie ukierunkowane na ułatwienie uczniom dostępu do usług w zakresie poradnictwa zawodowego. Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Przeznaczenie: dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:- opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów,- budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa zawodowego,- publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych,- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Forma wsparcia: Dotacja w wysokości do 100 % kosztów projektu, przekazywana w formie zaliczki na dany kwartał realizacji projektu. Instytucja: Ministerstwo Edukacji Narodowej Termin trwania konkursu: X runda konkursowa – do 3.12.2010 Dodatkowe informacje: www.men.gov.pl, www.efs.gov.pl

 6. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Ogólne informacje: Wsparcie w ramach tego Podziałania ukierunkowane jest na podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym poprzez realizację programów rozwoju uczelni. Szczególnie istotnym elementem programów rozwojowych uczelni będzie dostosowywanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), a w szczególności uczelnie wyższe publiczne i prywatne. Forma wsparcia: Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane zgodnie z umową. Instytucja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Termin konkursu: drugi kwartał 2011 r. Dodatkowe informacje: www.mnisw.gov.pl, www.efs.gov.pl

 7. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Przeznaczenie środków w ramach Poddziałania 4.1.1:Dofinansowane mogą zostać projekty rozwoju uczelni obejmujące m. in.:- przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy;- rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej;- opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ;- współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania;- lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier;- podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania;- podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania,- organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej,- stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki;- projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni;- wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3).

 8. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Ogólne informacje: w ramach Poddziałania finansowane są projekty obejmujące realizacje nauczania na kierunkach wskazanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na tychże kierunkach. Beneficjent: O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Forma wsparcia: Środki na realizacje projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki lub refundacji. Instytucja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.mnisw.gov.pl, www.efs.gov.pl.

 9. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Przeznaczenie środków w ramach Poddziałania 4.1.2: Realizacja kształcenia zamawianego poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych poprzez realizację projektów obejmujących m.in.:- tworzenie programów stypendialnych dla studentów powyższych kierunków zamawianych,- tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków zamawianych, obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach,- wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach Poddziałania 4.1.3),- inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych. Kierunki wskazane to: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowisk oraz wzornictwo

 10. Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Ogólne informacje: Działanie ma na celu połączenie środowisk naukowych z przedsiębiorcami. Podniesienie kompetencji kadr systemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce. Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), a w szczególności ośrodki akademickie oraz przedsiębiorstwa ściśle współpracujące ze sferą nauki. Dofinansowanie w ramach projektu można przeznaczyć na: - studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla pracowników działu Badania i Rozwoju w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych;- podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie znaczenia prac rozwojowych dla gospodarki;- podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie potrzeb sektora nauki i gospodarki;- popularyzację osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Forma wsparcia: Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane zgodnie z umową. Instytucja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.mnisw.gov.pl, www.efs.gov.pl

 11. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Ogólne informacje: Działanie ma na celu poprawę sytuacji osób, które mają szczególne trudności na rynku pracy m.in. kobiet, osób do 25 lat, osób starszych, mieszkańców terenów wiejskich. Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Realizując projekt w ramach Poddziałania 6.1.1 można uzyskać dofinansowanie na: - diagnozowanie potrzeb osób bezrobotnych, np. w zakresie szkoleń oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, - organizację szkoleń i warsztatów uczących poszukiwania pracy oraz np. pracy zespołowej i innych kluczowych kompetencji na rynku pracy,- zorganizowanie wsparcia psychologa lub/i doradcy zawodowego dla osób wchodzących na rynek pracy lub powracających na rynek pracy,- program aktywizacji zawodowej, w którym zrealizowane będą osobno lub łącznie następujące elementy: pośrednictwo/poradnictwo pracy, staże/praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia; - promocję elastycznych form pracy (praca rotacyjna, na część etatu, telepraca);- wsparcie dla pracowników, którzy znaleźli pracę po ukończeniu szkolenia, już w miejscu zatrudnienia,- organizowanie kampanii promocyjnych wśród pracodawców zachęcających do zatrudniania osób w trudnej sytuacji oraz tworzenie bazy informacyjnej o ofertach pracy, szkoleń, staży, zwłaszcza za pomocą nowoczesnych technik, jak Internet,- szkolenia dla kadr firm i instytucji zajmujących się rynkiem pracy oraz promowanie współpracy partnerów prywatnych i publicznych,- badania i monitoring regionalnego rynku pracy. Forma wsparcia: Do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dotacja przekazana będzie w formie zaliczki przesyłanej zgodnie z umową o dofinansowanie. Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.efs.wup.poznan.pl, www.efs.gov.

 12. Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Ogólne informacje: Dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych czy placówek badawczych, które będą pomagać w tworzeniu nowych miejsc pracy, pobudzaniu przedsiębiorczego nastawienia i przejmowaniu inicjatywy. Propozycja może obejmować szkolenia i doradztwo dla innych, a także udzielanie dotacji tym, którzy chcą założyć i prowadzić własną firmę. Można także prowadzić akcje promocyjno-informacyjne na temat związany z promowaniem przedsiębiorczości, np. promować dobre praktyki. Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Preferowane będą podmioty, które posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów w obszarze przedsiębiorczości np. organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, jednostki naukowe i badawcze, publiczne służby zatrudnienia, uczelnie wyższe, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego. Przeznaczenie: - zapewnienie szkolenia i doradztwa z zasad i metod prowadzenia własnego biznesu, - zapewnienie pomocy finansowej na założenie firmy i jej rozwój do 40 tys. zł (spółdzielnie i spółdzielnie socjalne mogą otrzymać dotację do 20 tys. zł na osobę), - wspieranie finansowo nowopowstałych firm, które zostały założone w wyniku projektu oferując im przez pół roku pomoc i doradztwo w jak najlepszym wykorzystaniu otrzymanych środków finansowych. - finansowanie działań promocyjnych i informacyjnych, które przyczynią się do upowszechniania przedsiębiorczości i zbierania dobrych praktyk. Forma wsparcia: Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu. Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Brak informacji o terminie konkursu w 2010 roku. Dodatkowe informacje: www.efs.wup.poznan.pl, www.efs.gov.

 13. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Ogólne informacje: Zrealizowane zostaną działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizowania kwalifikacji zawodowych. W ramach Poddziałania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do podmiotów wspierających te osoby. Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Forma wsparcia: Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.Beneficjenci otrzymają środki w formie zaliczki. Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.efs.wup.poznan.pl, www.efs.gov.

 14. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Przeznaczenie środków w ramach Działania 7.2.1.: W ramach Poddziałania realizowane mogą być typy projektów dotyczące osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:- wsparcie m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe dla tworzenia i działalności podmiotów zajmujących się integracją społeczną,,- organizowanie kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,- staże oraz zajęcia pomagające w powrocie do pracy odbywające się bezpośrednio u pracodawcy,- pokrywanie części kosztów utrzymania pracownika pracodawcom, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym,- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe dla tych osób oraz ich otoczenia,- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego, - pomoc tym osobom w przezwyciężaniu ich indywidualnych barier w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy,rozwijanie u tych osób umiejętności współpracy z innymi ludźmi, które pomogą im w przyszłej pracy,- tworzenie instytucji pomagających osobom niepełnosprawnym w odnalezieniu się na rynku pracy,- promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,-tworzenie pozaszkolnych form integracji społecznej dla młodzieży, takich jak: świetlice czy kluby środowiskowe, - organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu,-rozwój współpracy między podmiotami publicznymi i społeczeństwem na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie.

 15. Działanie 8.2. Transfer wiedzy Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Ogólne informacje: Celem tego Poddziałania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami. Ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu regionów. Beneficjent: Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), szczególnie uczelnie, placówki badawcze oraz organizacje promujące przedsiębiorczość. Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów: - staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,- projekty dotyczące promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy,- szkolenia i doradztwo m.in. dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów,- wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami, a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym,- stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa. Forma wsparcia: Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu. Poziom wkładu własnego oraz szczegółowe kryteria określane będą bezpośrednio przez instytucje ogłaszające konkurs.Środki można otrzymać w formie zaliczki. Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.efs.wup.poznan.pl, www.efs.gov.pl

 16. Działanie 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Ogólne informacje: Działanie to ma na celu zachęcić osoby dorosłe do podejmowania nauki w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w szkołach dla dorosłych. Nacisk położony jest na podnoszenie jakości oraz na rozszerzanie i dostosowywanie oferty kształcenia ustawicznego osób dorosłych do potrzeb rynku pracy. Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Forma wsparcia: Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.Maksymalna wartość projektu: nie określono dla województwa wielkopolskiego. Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.efs.wup.poznan.pl, www.efs.gov.pl.

 17. Działanie 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych W ramach Działania 9.3 można sfinansować m.in: - prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego,- prowadzenie zajęć szkolnych dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem,- przygotowanie i realizację programów, których celem jest potwierdzenie kwalifikacji ogólnych lub zawodowych osób, które zdobyły te kwalifikacje w sposób nieformalny,- prowadzenie usług doradczych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia przez osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane kształceniem formalnym,- monitorowanie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,- rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej szkół dla dorosłych i placówek formalnego kształcenia ustawicznego,- podwyższenie jakości kształcenia szkół dla dorosłych i placówek formalnego kształcenia ustawicznego,- wdrożenie innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, np. e-learning.

 18. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Ogólne informacje: Działanie to ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz pracowników administracyjnych zatrudnionych w systemie oświaty do zmieniających się potrzeb edukacyjnych polskiego społeczeństwa. Działanie ma podnieść jakość nauczania w polskich szkołach, ale również pomóc przekwalifikować się nauczycielom, np. przygotować się do prowadzenia dodatkowego przedmiotu albo do nauczania osób dorosłych w systemie kształcenia ustawicznego. Beneficjent: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Oferta może zostać skierowana do: - nauczycieli, którzy chcą uzupełnić swoje wykształcenie, podnieść swoje kwalifikacje lub przekwalifikować się np. w celu rozpoczęcia nauczania dodatkowego przedmiotu,- pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje,- nauczycieli i pracowników administracyjnych systemu oświaty, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę z zakresu organizowania, zarządzania, finansowania i monitorowania działalności oświatowej.

 19. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty W ramach Działania 9.4 wybranej grupie lub grupom osób można zaproponować: - studia wyższe,- studia podyplomowe,- kursy doskonalące i uzupełniające wiedzę,- programy przekwalifikowujące,- szkolenia i inne formy podwyższania kwalifikacji. Przy czym studia kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli muszą być zgodne z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Forma wsparcia: Dla projektów realizowanych przez podmioty inne niż Jednostki Samorządu Terytorialnego dotacja do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.Dla projektów realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu musi zostać sfinansowane z budżetu tej jednostki. Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.efs.wup.poznan.pl, www.efs.gov.pl

 20. Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla biznesu Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych www.ciritt.put.poznan.pl

 21. Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Ogólne informacje : celem działania jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy Polski i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Projekt powinien wpłynąć na wybór najważniejszych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, które pozwolą na lepsze wykorzystywanie wyników badań w praktyce. Ważnym narzędziem, które umożliwi wskazanie polskich priorytetów badawczych, wspieranym w ramach niniejszego działania jest metoda foresight. Forma wsparcia: Dotacja do 100%. Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie określono. Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania: nie określono. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie refundacji lub zaliczki. Instytucja: Ośrodek Przetwarzania Informacji Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.opi.org.pl, www.poig.gov.pl .

 22. Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Beneficjentem w ramach Poddziałania 1.1.1 mogą być: • jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych); • uczelnie; • jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych; • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, • podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia), • samorząd województwa; • spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku; - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Przeznaczenie : Można pozyskać dofinansowanie na identyfikację, zaplanowanie, wskazanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: • Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych programów tego typu; • przygotowania regionalnych strategii rozwoju, • przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym; - przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych.

 23. Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Ogólne informacje: celem działania jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej. Przeznaczenie: Program TEAM Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) Program VENTURES Program WELCOME Instytucja: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Terminy trwania konkursów: Program TEAM: 15.01. do 15.03.2011r.;Program MPD: kolejne edycje nie są planowane; Program VENTURES: brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku; Program WELCOME: kolejne edycje nie są planowane Dodatkowe informacje:www.fnp.org.pl, www.poig.gov.pl Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

 24. Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Beneficjentem w ramach Działania 1.2 mogą być: - jednostki naukowe; - uczelnie; - studenci, absolwenci i doktoranci; - wybitnie uczeni; - zespoły naukowców. Forma wsparcia: w Programie TEAM finansowaniu podlegają: - imienne stypendia naukowe dla członków zespołu, granty badawcze. w Programie MPD finansowaniu podlegają: - imienne stypendia naukowe dla doktorantów, koszty ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ZUS (jeśli jest opłacane przez doktorantów), granty badawcze. w Programie VENTURES finansowaniu podlegają: - imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu, granty badawcze. w Programie WELCOME finansowaniu podlegają: - imienne stypendia naukowe dla uczonego z zagranicy, granty badawcze.

 25. Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe Ogólne informacje: celem działania jest zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. Beneficjenci:- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),- uczelnie,- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. Dofinansowane zostaną:- projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym,- projekty rozwojowe rozumiane jako projekty mające na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowania w praktyce,- projekty umieszczone na Liście projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych. Forma wsparcia: Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania - 85 %Minimalny wkład własny beneficjenta - 0 % (wkład krajowy w wysokości 15 % wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich projektów ze środków części 28 budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu publicznego). Instytucja: Ośrodek Przetwarzania Informacji Bark informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje:www.opi.org.pl, www.poig.gov.pl

 26. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Ogólne informacje: działanie to skierowane jest do firm, które chcą przeprowadzić badania, których celem ma być wynalezienie nowych produktów (usług) lub udoskonalenie tych, które już istnieją. Beneficjent: Wsparcie mogą otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Forma wsparcia Dla dużych firm:- dotacje na badania przemysłowe do 50 % wydatków kwalifikowanych,- dotacja na prace rozwojowe: do 25 % wydatków kwalifikowanych. Dla pozostałych:- dotacja na badania przemysłowe: do 70 % wydatków kwalifikowanych,- dotacja na prace rozwojowe: do 45 % wydatków kwalifikowanych. Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Brak informacji o terminach konkursów w 2011 roku. Dodatkowe informacje:www.parp.gov.pl, www.poig.gov.pl

 27. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Przeznaczenie: Wspierane będą prace mające na celu stworzenie nowych lub ulepszenie już istniejących produktów (usług) oraz niezbędne prace przygotowawcze do wprowadzenia do produkcji wyników badań. W ramach prac przygotowawczych można przeprowadzić niezbędne testy, stworzyć dokumentację techniczną, opracować niezbędne procedury – np. kontroli jakości czy badania rynku. Ostatnim elementem na który można uzyskać środki w ramach tego działania jest stworzenie prototypu. Jeżeli przeprowadzone badania zakończą się pomyślnie trzeba kontynuować prace i wprowadzić na rynek wymyślone lub unowocześnione produkty (usługi). Na wdrożenie wyników badań można otrzymać dofinansowanie z działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Środki można przeznaczyć na: - wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających projektem,- koszty zakupu lub używania sprzętu i aparatury w czasie realizacji projektu badawczego, niezbędnych do jego realizacji;- pokrycie kosztów amortyzacji budynków wykorzystywanych na potrzeby projektu badawczego objętego wsparciem i tylko w czasie trwania projektu,- nabycie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,- zakup badań i usług doradczych.

 28. Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Ogólne informacje: Efekty projektów realizowanych w ramach tego działania muszą wiązać się z rozwojem infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o dużych możliwościach badawczych, w których możliwe jest prowadzenie wysokiej jakości badań na poziomie europejskich standardów. Ponadto, rozwój infrastruktury powinien umożliwić jednostce osiągnięcie specjalizacji w konkretnej dziedzinie naukowo-badawczej. Przestarzała infrastruktura sfery badawczo - rozwojowej uniemożliwia polskim jednostkom naukowym również udział w realizacji projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej. Forma wsparcia: Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie zaliczki lub refundacji Instytucja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Brak informacji o terminach konkursów w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.mnisw.gov.pl, www.poig.gov.pl

 29. Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym O dofinansowanie w ramach Działania 2.1 mogą starać się: - jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),- uczelnie,- jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych,- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,- spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na:- rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale,- rozwój specjalistycznych laboratoriów badawczych,- projekty realizowane w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości). Dofinansowaniem mogą być objęte również szkolenia dotyczące użytkowania i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą, musi to być jednak element większego projektu. Wartość pomocy na szkolenia nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu

 30. Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Ogólne informacje: Projekt powinien polegać na rozwoju obiektów infrastruktury badawczej służących budowaniu współpracy naukowej między różnymi polskimi ośrodkami badawczymi. Ponadto projekt powinien łączyć jednostki naukowe i badawcze w celu uzyskania wspólnych możliwości prowadzenia prac badawczych i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Łączenie polskich jednostek naukowych i ich infrastruktury badawczej jest konieczne dla podniesienia ich konkurencyjności w Europie. W ramach działania można też sfinansować zakup aparatury o dużym znaczeniu dla prowadzonych badań. Dofinansowaniem będą objęte również projekty, których efektem będzie stworzenie wspólnej infrastruktury badawczej przez kilka jednostek naukowych. Projekty te będą polegały na przenoszeniu lub zakupie wspólnej infrastruktury badawczej Forma wsparcia: Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie zostanie przyznane w formie zaliczki lub refundacji. Instytucja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konkurs nie jest planowany na skutek wyczerpania alokacji. Dodatkowe informacje:www.mnisw.gov.pl, www.poig.gov.pl

 31. Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych O dofinansowanie w ramach Działania 2.2 mogą starać się:- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),- uczelnie,- jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych,- konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych,- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,- spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla osiągnięcia zysku. Dofinansowanie można otrzymać na:- wytworzenie nowej wspólnej dla kilku jednostek infrastruktury naukowo-badawczej,- przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej.

 32. Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Ogólne informacje: Działanie to przeznaczone jest dla instytucji, które planują zapewnić naukowcom stały i bezpieczny dostęp do sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem. Można zatem uzyskać środki na badania z zastosowaniem nowoczesnych technologii lub też na działania, które umożliwią polskim naukowcom komunikację z naukowcami z całego świata. W szczególności, zwiększa się szansa na dofinansowanie, jeśli projekt przyczynia się do rozwoju dostępnych sieci komputerowych razem z ich oprogramowaniem oraz umożliwi zapis zasobów nauki w postaci elektronicznej, co jest bardzo ważne do prowadzenia badań na poziomie europejskim. Forma wsparcia: Dotacja do 85 % kosztów kwalifikowalnych. Instytucja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Brak informacji o terminach konkursów w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.mnisw.gov.pl, www.poig.gov.pl

 33. Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki O dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.1 mogą starać się:- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),- uczelnie,- jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),- Centra Komputerów Dużej Mocy,- jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych,- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. Dofinansowanie można otrzymać na:- rozwój zaawansowanej infrastruktury sieciowej, umożliwiającej szybką i bezpieczną komunikację w sieci teleinformatycznej, - zakup zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego nowoczesne technologie informatyczne.

 34. Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Ogólne informacje: Działanie to skierowane jest do firm kontynuujących prace badawczo-rozwojowe w postaci wdrożeń, które zostały już wcześniej dofinansowane z działania 1.4 tego Programu („Wsparcie projektów celowych”). Można uzyskać dofinansowanie na praktyczne zastosowanie wyników prac badawczych w firmie, na zastosowanie ulepszeń w Twoich produktach, lub wprowadzenie nowych produktów (towarów lub usług). Aby móc skorzystać z dofinansowania, należy przedstawić sprawozdanie potwierdzające zakończenie prac objętych wsparciem z działania 1.4 oraz analizę ekonomiczną i badania rynkowe potwierdzające celowość wdrażania wyników prac. Działanie skierowane jest także do firm, które korzystały z Inicjatywny technologicznej I, mogą one złożyć wniosek jedynie na dofinansowanie części wdrożeniowej swojego projektu. Forma wsparcia: Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy publicznej. Intensywność wsparcia zależy od wielkości podmiotu, a także miejsca realizacji projektu. Dla mikro- i małych przedsiębiorstw wartość wsparcia wynosi od 50 % do 70 %, średnich: od 40 % do 60 %, zaś dużych: od 30% do 50%. Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Brak informacji o terminach konkursów w 2011 roku. Dodatkowe informacje:www.poig.gov.pl

 35. Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Beneficjent: O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych.Warunkiem uzyskania wsparcia w części wdrożeniowej 4.1 (Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R) jest pomyślne zakończenie fazy badawczej w ramach działania 1.4 (Wsparcie projektów celowych). Wyjątkiem są firmy korzystające z Inicjatywy Technologicznej I, które mogą złożyć wniosek o uzyskanie wsparcia wyłącznie z części wdrożeniowej. Przeznaczenie: W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty inwestycyjne związane z wprowadzeniem na rynek wyników prac badawczych realizowanych w ramach działania 1.4 (etap I) lub Inicjatywy Technologicznej I. Można uzyskać dofinansowanie na wprowadzanie wyników prac badawczych do realizacji, w tym na:- kupno materiałów, budynków, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, niezbędnych do wdrożenia projektu,- kupno gruntów lub nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów niezbędnych do realizacji projektu,- usługi doradcze związane z inwestycją,- nabycie robót i materiałów budowlanych.

 36. Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla biznesu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego www.ciritt.put.poznan.pl

 37. Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Ogólne informacje: Głównym celem działania jest zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, poprawa metod kształcenia poprzez np. wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt, co w znaczącej mierze wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną regionu, jak również stworzy warunki do wzrostu zatrudnienia. Forma wsparcia: Projekty nie objęte pomocą publiczną - dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Projekty objęte pomocą publiczną:- dotacja dla regionu - 40% wartości kosztów kwalifikowanych,- dotacja dla małych przedsiębiorstw - 20% kosztów kwalifikowanych,- dotacja dla średnich przedsiębiorstw - 10% kosztów kwalifikowanych. Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.umww.pl, www.wrpo.wielkopolskie.pl.

 38. Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Dofinansowanie jest przeznaczone głównie dla takich podmiotów jak:- szkoły wyższe,- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,- podmioty utworzone przez wyżej wymienione jednostki, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym,- administracja rządowa,- osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły i placówki edukacyjne,- kościoły i związki religijne oraz osoby prawne kościołów i innych związków religijnych,- podmioty naukowe prowadzące działalność edukacyjną,- organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością edukacyjną na poziomie wyższym. Dofinansowana może zostać:- budowa nowych, przebudowa, rozbudowa lub odbudowa istniejących obiektów dydaktycznych,- rozbudowa, przebudowa lub odbudowa infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek oraz obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym,- budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów sportowych przy szkołach wyższych (np. boiska, sale gimnastyczne itp),- zagospodarowanie otoczenia obiektów wymienionych w pierwszych trzech punktach (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego),- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach wymienionych w pierwszych trzech punktach oraz ich otoczeniu (wyłącznie jako element projektu),- wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt (poza komputerowym w przypadku gdy projekt nie obejmuje budowy lub rozbudowy obiektu dydaktycznego) i pomoce optymalizujące proces kształcenia,- budowa nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego), bibliotek.

 39. Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Ogólne informacje: Celem działania jest poprawa warunków kształcenia, unowocześnienie i wzbogacenie bazy regionalnych placówek oświatowych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a także kształcenia ustawicznego oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji podstawowej i średniej uczniów, szczególnie pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Beneficjentami wsparcia mogą być:- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,- jednostki organizacyjne jest posiadające osobowość prawną,- organizacje pozarządowe w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,- jednostki naukowe,- placówki prowadzące kształcenie ustawiczne i praktyczne w formach pozaszkolnych. Forma wsparcia: Maksymalny wkład Wspólnoty wynosi 75%. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 25%. Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Brak informacji o terminie konkursu w 2011 roku. Dodatkowe informacje: www.umww.pl, www.wrpo.wielkopolskie.pl.

 40. Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Typy realizowanych projektów: Schemat I. Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej: - budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, w szczególności budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych oraz pracowni komputerowych ,- budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących bibliotek przyszkolnych (z wyłączeniem zakupu książek),- budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów sportowych,- budowa nowych, przebudowa, rozbudowa i odbudowa istniejących obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej,- zagospodarowanie otoczenia obiektów będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego)- wyposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt (poza komputerowym) i pomoce optymalizujące proces kształcenia,- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach będących celem projektu oraz ich otoczeniu (jako element projektu). Schemat II. Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego:- budowa nowych, rozbudowa, przebudowa i kompleksowe wyposażenie (poza sprzętem komputerowym) obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego (CKU), praktycznego (CKP) oraz zakładów kształcenia językowego,- zakup wyposażenia (w tym wysoko specjalistycznego sprzętu technologicznego, służącego kształceniu ustawicznemu oraz praktycznemu), obejmujące sprzęt i pomoce dydaktyczne, służące realizacji przez nie zadań edukacyjnych i oświatowych (poza sprzętem komputerowym),- zagospodarowanie otoczenia obiektów będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego)- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach będących celem projektu oraz ich otoczeniu (jako element projektu).

 41. Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla biznesu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) Działanie 13.1 – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego www.ciritt.put.poznan.pl

 42. Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższegoDziałanie 13.1 InfrastrukturaInformacje ogólne:Głównym celem działania jest rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.Beneficjenci:UczelnieForma wsparcia:Wysokość wsparcia - do 100% wydatków kwalifikowanych; dokładny poziom dofinansowania wylicza się na podstawie przepisów art. 55 rozporządzenia nr 1083/2006, zgodnie z którymi w przypadku projektów generujących dochód, które nie są objęte zasadami pomocy publicznej, wysokość wydatków kwalifikowanych odpowiada luce finansowej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość dochodów generowanych w trakcie funkcjonowania projektu). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 20 mln PLN.Instytucja: Minister Rozwoju RegionalnegoWyczerpanie alokacji – nie przewiduje się kolejnego konkursu.Dodatkowe informacje:http://www.pois.gov.pl/ Działanie 13.1 – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

 43. Działanie 13.1 – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Przykładowe projekty: W ramach Działania 13.1 realizowane będą kompleksowe projekty mające na celu rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej • prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz • prowadzeniu działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na priorytetowych kierunkach, obejmujące w szczególności: • budowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów infrastruktury szkół wyższych wraz z wyposażeniem w aparaturę dydaktyczno – badawczą wykorzystywaną w procesie kształcenia, • inne nowoczesne rozwiązania pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce, wraz z dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego wyposażenia, w tym budowę lub rozwój bezpiecznych szerokopasmowych sieci komputerowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi.

More Related