Nowe media wyzwania dla regulacji
Download
1 / 22

Nowe media - wyzwania dla regulacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Nowe media - wyzwania dla regulacji. Bohdan Jung Zakład Mediów Elektronicznych Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH 02-521 Warszawa, Rakowiecka 24 bjungh@sgh.waw.pl. W ramach projektu PHARE Twinning PL 2001/IB/OTO1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowe media - wyzwania dla regulacji' - elaina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nowe media wyzwania dla regulacji
Nowe media - wyzwania dla regulacji

Bohdan Jung

Zakład Mediów Elektronicznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

02-521 Warszawa, Rakowiecka 24

bjungh@sgh.waw.pl

W ramach projektu PHARE Twinning PL 2001/IB/OTO1

„Kształtowanie i dostosowywanie polityki audiowizualnej w warunkach konwergencji technologicznej”


Polityka wobec medi w elektronicznych w ue
Polityka wobec mediów elektronicznych w UE

 • Polityka UE w dziedzinie mediów elektronicznych obejmuje : politykę audiowizualną oraz politykę w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

 • Wspólnotowa polityka audiowizualna jako instrument przenoszenia do telewizji zasad wspólnego rynku, ma cele głównie gospodarcze

 • Kulturalne aspekty tej polityki są wtórne wobec celów gospodarczych

 • Umieszczenie problematyki sektora info-komunika-cyjnego wśród „starych” i „poprawionych” priorytetów strategii lisbońskiej

 • W programie eEuropa interaktywna telewizja cyfrowa jako powszechna bramka do Internetu


Nowe media wyzwania dla regulacji

 • Komunikat Komisji Europejskiej „Komunikacja elektroniczna: droga do gospodarki opartej na wiedzy” (luty 2003) wzywa kraje członkowskie do stworzenia warunków dla długotermino-wych inwestycji w rozwój sieci szeroko-pasmowych i telefonii trzeciej generacji

 • Komputer, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa, telefonia UMTS oraz bezprzewodowe sieci W-LAN jako drogi dostępu do usług teleinformatycznych

 • Interoperacyjność – API, EPG, uczciwa konkurencja w systemach warunkowego dostępu


Media jako element gospodarki opartej na wiedzy
Media jako element gospodarki opartej na wiedzy droga do gospodarki opartej na wiedzy” (luty 2003)

 • Oparcie nowej regulacji prawnej o uznanie ekonomicznej roli mediów elektronicznych jako części tzw. „nowej gospodarki“

 • Polityka medialna musi być skoordynowana ze strategią informatyzacji

 • Myślenie w kategoriach „resortów“ utrudnia promowanie rozwoju nowych mediów i postępu technologicznego w tej dziedzinie


Sektor info komunikacyjny
Sektor info-komunikacyjny droga do gospodarki opartej na wiedzy” (luty 2003)

 • Sektor info-komunikacyjny (za ITU) - telekomunikacja, media, komputery (sprzęt i oprogramowanie)

 • Wartość w połowie lat 1990. ok. $1,5 biliona

 • Struktura: telekomunikacja 46%, komputery 33%, media 21%

 • Duża dynamika, nieustabilizowany oligopol jako „porządkowanie sytuacji“ przed cyfrową rewolucją


Nowe media wyzwania dla regulacji

Nowe media jako część DigiWorld droga do gospodarki opartej na wiedzy” (luty 2003)

 • Sektory gospodarki przechodzące proces cyfryzacji (usługi i infrastruktura telekomunikacyjna, usługi i sprzęt informatyczny, usługi audiowizualne oraz domowy sprzęt elektroniczny)

 • Udział w produkcie narodowym brutto na świecie: 6.8% (1995)  9% (2000)

 • Wartość DigiWorld w 2003: UE - € 808 mld, Europa Środkowo-Wschodnia - € 82 mld


Nowe media wyzwania dla regulacji

Niepokój na rynku, fala fuzji i przejęć droga do gospodarki opartej na wiedzy” (luty 2003)

 • Kres tradycyjnych mediów, „przestawianie krzeseł na pokładzie spacerowym Titanica – górą lodową miał tu być Internet z jego 500 milionami kanałów nadawczych”

 • Globalne firmy medialne poradzą sobie z ‘wchłonięciem” i skomercjalizowaniem Internetu, a egalitaryzujące działanie nowych technologii zostanie zminimalizowane

 • Ze szczególnym niepokojem oczekiwane jest faktyczne połączenie komputera, Internetu i telewizji w jedno medium (all-in-one)


Nowe produkty i technologie
Nowe produkty i technologie droga do gospodarki opartej na wiedzy” (luty 2003)

 • Spór o charakter medium przyszłości: kompuwizor czy teleputer (hybrydowość)

 • Telewizja interaktywna (ITV), PVR i usługi towarzyszące

 • Oglądanie asynchroniczne, nielinearne: buforowanie emisji

 • Nadawca jako „serwer”

 • Kino cyfrowe – indywidualizacja audytorium, elastyczność repertuarowa, minimalne koszty transakcyjne, bez pośredników


Pe na cyfryzacja produkcji dystrybucji i odbioru medi w
Pełna „cyfryzacja” produkcji, dystrybucji i droga do gospodarki opartej na wiedzy” (luty 2003) odbioru mediów

 • Cyfryzacja wszystkich etapów produkcji, dystrybucji i odbioru mediów, w tym tradycyjnych

 • Cyfryzacja „wstecz” – archiwa

 • Standaryzacja formatów zapisu plików multimedialnych

 • Nowe nośniki elektroniczne (epapier, miniaturowe energooszczędne pamięci masowe) pozwalają na nowe zastosowania mediów cyfrowych


Konsekwencje pe nej cyfryzacji nowe priorytety dla legislatora i regulatora
Konsekwencje pełnej cyfryzacji – nowe priorytety dla legislatora i regulatora

 • Zapewnienie szybkiego i pewnego przesyłu danych

 • Ochronaprywatności i danych odbiorcy (preferencje, mikropłatności, dane osobiste, karty kredytowe)

 • Rozwiązanie problemu konkurencji na „ostatniej mili“w celu dostawy do terminala domowego

 • Egzekwowanie płatności za zindywidualizowane usługi

 • Potrzeba zintegrowanej regulacji mediów i telekomunikacji stanie się jeszcze bardziej oczywista


Media staj si interaktywne upodabniaj si do komputera
Media stają się interaktywne legislatora i regulatora, upodabniają się do komputera

 • Korzystanie z interaktywnych możliwości telewizji cyfrowej wymagać będzie rozbudowy telewizora o kanał zwrotny do łączności internetowej, własny system operacyjny, twardy dysk

 • Asynchroniczne „pobieranie” przekazu medialnego upodobni się do ściągania plików z Internetu raczej niż do dotychczasowego oglądania „w czasie rzeczywistym”

 • 90% odbiorców wybiera oglądanie opóźnione w stosunku do czasu emisji o ok. 10 minut, ale pozbawione reklam


Konsekwencje upodobnienia telewizora i komputera
Konsekwencje upodobnienia legislatora i regulatoratelewizora i komputera

 • Prawdopodobna zmiana biznesowego modelu mediów komercyjnych

 • Pobieranie stałej opłaty za kodowaną emisję lub przejście na mikropłatności

 • Rozpad tzw. ramówki programowej

 • Wybieranie z globalnej podaży

 • Nadawca jako właściciel praw do własności intelektualnej


Hybrydy telewizoro komputerowe
Hybrydy telewizoro-komputerowe legislatora i regulatora

 • Sprzęt komputerowy trafia na „salony” (prostota obsługi, wzornictwo)

 • Łatwiejsza rozbudowa, modernizacja, samo-naprawa i regulacja, aktualizacja oprogramowania

 • Sprzęt tańszy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wielofunkcyjny

 • Przyzwyczajenia „wolnego jeźdźca”

 • Nieskończone możliwości kopiowania, kłopoty z praktyczną ochroną praw autorskich


Ulepszone standardy kompresji danych
Ulepszone standardy kompresji danych legislatora i regulatora

 • Wielość platform odbioru

 • Nowe możliwości rozwoju mediów strumieniowych i sieci peer-to-peer

 • Obniżenie kosztów kopiowania i dystrybucji, zwiększone zagrożenie nielegalnym kopiowaniem treści

 • Pobieranie tantiem (skoncentrowanie się na opodatkowaniu nośników?)

 • Dalsze uściślenia możliwości zrobienia przez użytkownika tzw. „kopii bezpieczeństwa“


Media globalne a indywidualizacja potrzeb odbiorc w
Media globalne a legislatora i regulatoraindywidualizacja potrzeb odbiorców

 • Fragmentacja popytu, postępująca segmentacja rynku, od broadcasting do narrowcasting

 • Indywidualizacja i personalizacja produktu, technologie „push“

 • Prosumpcja, zapping

 • Przybrana tożsamość odbiorcy internetowego vs odbiorca anonimowy


Konsekwencje globalizacji i indywidualizacji
Konsekwencje globalizacji i indywidualizacji legislatora i regulatora

 • Fragmentacja i indywidualizacja popytu powodują znaczne rozdrobnienie rynku medialnego

 • Rynek reklamy mniej interesujący dla głównych reklamodawców dóbr powszechnego użytku

 • Możliwe przyśpieszenie przejścia do modelu biznesowego opartego na modelu opłat miesięcznych lub pay-per-view / mikrotransakcji

 • Rozdrobniony rynek trudniejszy do monitorowania i regulacji (szczególnie panowanie nad zawartością)


Kompresja czasu i przestrzeni nowe metody pobudzania popytu na media
Kompresja czasu i przestrzeni – nowe metody pobudzania popytu na media

 • Media przenośne: efektywne wykorzystanie czasu dotychczas słabo zagospodarowanego (np. dojazdy)

 • Nadanie wielofunkcjonalnego charakteru czasowi mającemu dotychczas ściśle określoną formę

 • Nowe technologie umożliwiają natychmiastowy globalny obieg informacji, obrazu i dźwięku

 • Zaostrzona konkurencja o czas

 • Dalsze trudności w zdefiniowaniu obowiązku płacenia abonamentu, w udowodnieniu posiadania odbiornika


Absorpcja nowych medi w przez gospodarstwa domowe
Absorpcja nowych mediów przez gospodarstwa domowe popytu na media

 • Inwestycje w UMTS, DTT, Internet będą opłacalne wtedy, kiedy będą równie masowo kupowane jak telewizory czy magnetowidy

 • Wątpliwa „wartość dodana” nowych mediów

 • Nowe technologie medialne - marketing pod kątem młodych mężczyzn

 • Realia Europy - starzenie się społeczeństwa, rosnąca rola kobiet w podejmowaniu decyzji o zakupie nowych mediów

 • Konsekwencje w strukturze programowej, zawartości, normach obyczajowych


R ywalizacja ue z usa
R popytu na mediaywalizacja UE zUSA

 • Tradycja bardziej etatystycznego podejścia do postępu technologicznego w UE, bardziej rynkowego - w USA

 • UE kierując się solidaryzmem społecznym często wprowadza obowiązek usługi powszechnej (podrażanie warunków działania)

 • W obliczu opóźnień technologicznych UE i braku środków publicznych na wsparcie nowych technologii w mediach - przyzwolenie na sfinansowanie rozwoju nowych technologii informacyjnych przez duże korporacje transnarodowe

 • W konsekwencji - nośnikiem rozwoju nowych technologii w mediach - rozrywka


Kontekst mi dzynarodowej rywalizacji mo liwe konsekwencje
Kontekst międzynarodowej rywalizacji - możliwe konsekwencje

 • Bardziej liberalne podejście do procesów koncentracji kapitału w mediach

 • Bardziej tolerancyjne podejście do udziału kapitału zagranicznego „pozaunijnego” w mediach

 • Konieczność zapewnienia obecności polskich treści w Internecie, poparcie dla inicjatyw typu Polska Biblioteka Internetowa, „Narodowa skarbnica obrazu i dźwięku” w zapisie cyfrowym

 • Rozszerzenie obowiązków programowych nadawców publicznych o wprowadzanie treści programowych do cyberprzestrzeni


Przysz e wytyczne dla regulacji
Przyszłe wytyczne dla regulacji konsekwencje

 • Prawdopodobne odejście od modelu biznesowego opartego na reklamie i przejście na opłaty typu pay-per-view czy mikrotransakcje stwarza dla nadawców szczególnie trudne do przewidzenia warunki rozwoju, szczególnie gdy panuje przyzwyczajenie „wolnego jeźdźca“

 • Zagraniczne inwestycje w nowe technologie w mediach uwarunkowane zapewniem swobody ekonomicznej i programowej inwestorom, przejrzystych reguł i sprawnej regulacji


Wytyczne dla regulacji cd
Wytyczne dla regulacji (cd.) konsekwencje

 • Rozdrobniony rynek mediów trudniejszy do monitorowania i regulacji – tym bardziej istotnie jest wypracowanie dla niego standardów dobrego działania, kodów etycznych i samoregulacji

 • Dla regulatora komplikuje się możliwość prowa-dzenia polityki konkurencji czy oceny szans rozwojowych dla poszczególnych branż

 • Wraz ze wzrostem znaczenia mediów interaktyw-nych i zindywidualizowanych maleje też zakres i znaczenie regulacji, a wzrasta swoboda konsumenta