1 / 35

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Joanna Rudyj. Nowa Perspektywa Finansowa. Lata 2014-2020 kolejną szansą na rozwój przedsiębiorstw. Wprowadzenie do tematu, aktualności. 2.

jovan
Download Presentation

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Joanna Rudyj

 2. Nowa Perspektywa Finansowa. Lata 2014-2020 kolejną szansą na rozwój przedsiębiorstw. Wprowadzenie do tematu, aktualności. 2

 3. Umowa Partnerstwa, która jest kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską,(zatwierdzona przez KE 23 maja 2014 r.) stanowi podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. Określa ona kierunki działań, jakie będą podejmowane w oparciu o trzy polityki unijne, na które składają się: - Polityka Spójności- Wspólna Polityka Rolna- Wspólna Polityka Rybołówstwa W umowie tej zostały dokładnie opisane wszystkie krajowe i regionalne programy operacyjne, jakie realizowane będą w latach 2014-2020. Do krajowych programów operacyjnych zalicza się: - PO Infrastruktura i Środowisko- PO Inteligentny Rozwój- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój- PO Polska Wschodnia- PO Polska Cyfrowa- PO Pomoc Techniczna 3

 4. W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Na tę kwotę składają się: ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach krajowych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży, ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, ok. 287 mln z zarządzanej przez Komisję Europejską, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną, ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich. 4

 5. Projekty Programów Operacyjnych dostępne są na stronie: • www.funduszeeuropejskie.gov.pl 5

 6. Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez: wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych, zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych. 6

 7. Hasło przewodnie programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym. 7

 8. W PO IR priorytetowo traktowane są ekoinnowacje - innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska. • Zwiększenie wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach oraz budowanie warunków dla rozwoju e-gospodarki w Polsce. • zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla MŚP, realizujących innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym. • PO IR będzie realizowany zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, co oznacza koncentrację wsparcia na obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym. 8

 9. Osie priorytetowe PO IR: • OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ • PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE, • Cel: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R, • -wsparcie udzielane w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz w formie instrumentów finansowych w przypadku instrumentu dotyczącego wsparcia prac badawczo – rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. Tryb konkursowy. • OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, • Cel: Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną. • Kredyt na innowacje technologiczne - Środki te mogą zostać wykorzystane w dwojaki sposób: • 1) jako wsparcie o charakterze dotacyjnym, udzielane w celu częściowej spłaty kredytu • inwestycyjnego, przyznanego przedsiębiorstwu przez bank komercyjny (tzw. premia • technologiczna), • 2) w formie wsparcia zwrotnego, finansującego częściowo koszty projektu inwestycyjnego. • W procesie udzielania wsparcia wykorzystywane są doświadczenia związane z realizacją Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 2007-2013. 9

 10. OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, • Cel: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. • Bony na innowacje umożliwiają rozwijanie kontaktów MŚP prowadzących działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu lub technologii produkcji. • Wsparcie obejmuje projekty: • dotyczące innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, • dotyczące innowacji w sektorze usług, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, • dotyczące innowacji nietechnologicznych. • Przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych. • OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO • Cel: Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym. • Wsparcie skoncentrowane jest na projektach badawczo - rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe z możliwym , promowanym udziałem przedsiębiorców. 10

 11. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Kluczowe wskazówki UE dla opracowania POPC zawarte są w następujących dokumentach: − Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016, − Strategia Europa 20202, − EAC. 11

 12. Osie priorytetowe POPC • Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu • Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i • wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej. • Wsparcie w tym zakresie przyczyni się do ograniczenia terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu poprzez dalszy rozwój i uzupełnienie istniejącej sieci dostępowej oraz szkieletowej i dystrybucyjnej. • Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich • związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy • telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze). • Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. • Nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych w ramach osi I. • Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd • Wzmocnienie zastosowania technologii komunikacyjno – informacyjnych dla e- administracji, e- lerningu, e-integracji, e- kultury, e-zdrowia. • Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa – beneficjenci:jst oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa (w tym partnerstwa organizacji pozarządowych z jst). • Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna 12

 13. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 • Program Krajowy finansowany z EFRR i FS. • Cel główny programu: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. • Osie Priorytetowe POIiŚ: • I. OŚ PRIORYTETOWA Zmniejszenie emisyjności gospodarki, • II. OŚ PRIORYTETOWA Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, • III. OŚ PRIORYTETOWA Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej, • IV. OŚ PRIORYTETOWA Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej, • V. OŚ PRIORYTETOWA Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, • VI. OŚ PRIORYTETOWA Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, • VII. OŚ PRIORYTETOWA Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, • VIII. OŚ PRIORYTETOWA Pomoc techniczna. 13

 14. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 • PO WER 2014-2020 • Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 będzie współfinansował krajowy program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. • W ramach PO WER planowane są do realizacji projekty systemowe, w których przedsiębiorcy stanowią grupę docelową. • Opis Osi priorytetowych: • OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY, • W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Instrumentarium wsparcia stosowane w osi I odnosi się do wszystkich osób obejmowanych wsparciem we wszystkich regionach Polski. W związku z powyższym nie jest zasadne wydzielanie określonych działań ze względu na kategorię regionu. • Na co wsparcie: staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dofinansowanie studiów podyplomowych, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, • pożyczka szkoleniowa, stypendium na kontynuowanie nauki, bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe. • OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI, • Na co wsparcie: (m.in.) • Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans płci. • Upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi do lat 3, w tym poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry samorządów gmin odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi do lat 3, • Wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym działania edukacyjne, badawcze i informacyjne, • Realizacja działań niwelujących negatywne stereotypy związane z porażką biznesową, • Badania i analizy w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego, 14

 15. OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU, • Na co wsparcie: Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, • Wsparcie dla tworzenia wspólnych studiów doktoranckich z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi oraz międzynarodowych studiów doktoranckich, • OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA, • Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności polityk publicznych, • Programy mobilności ponadnarodowej będą służyć nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich • doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i • kariery zawodowej. Przyczynią się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia • metod pracy i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych. • Na co wsparcie: • − Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ • obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów. • − Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę • pracowników, job-shadowing. 15

 16. -Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie. • − Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie. • − Wymiana informacji i doświadczeń. • − Równoległe tworzenie nowych rozwiązań. • − Wsparcie sieci współpracy • Działania skierowane są m.in. do przedsiębiorców. • Co do zasady nie przewiduje się wykorzystywania instrumentów finansowych. • OŚ V – POMOC TECHNICZNA • W ramach Nowej Perspektywy Finansowej dostępne będą jeszcze następujące programy: • Program Operacyjny Polska Wschodnia -Makroregion Polski Wschodniej, który konstytuują województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, stanowi zwarty obszar o najniższym poziomie rozwoju • gospodarczego w Polsce i jeden z najsłabszych w Unii Europejskiej, • Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16

 17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 + • Jest jednym z 16 Programów Regionalnych dostępnych w Polsce w nowym okresie programowania. • W latach 2007-2013 WRPO był finansowany tylko z EFRR. W nowej perspektywie finansowej program regionalny dla Wielkopolski będzie dwu-funduszowy tzn. finansowany z EFRR i EFS co poza projektami inwestycyjnymi daje możliwość wsparcia projektów miękkich tj. np. szkolenia. • Osie i priorytety WRPO 2014+: • OŚ PRIORYTETOWA 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka • Na co wsparcie: • wsparcie działalności B+R, w szczególności związanej z rozwojem inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego), • wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, • wspieranie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach na wszystkich etapach powstawania i rozwoju nowych produktów i usług, • wsparcie transferu technologii, szczególnie dla inteligentnych specjalizacji, • wsparcie współpracy nauki i biznesu na rzecz wypracowania i wdrażania innowacji. 17

 18. tworzenie przedsiębiorstw i rozwoju w początkowym okresie działalności, • rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji, • tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych. • wsparcie potencjału instytucji otoczenia biznesu, • usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw, zwiększające ich zdolność do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej nas rynku, • wzmacnianie zdolności MŚP do korzystania z usług IOB, • sieciowanie instytucji otoczenia biznesu • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich sieci, w tym klastrów, • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, • promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych, • promocja gospodarcza i turystyczna regionu. • inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, • wsparcie rozwoju klastrów, • wsparcie inwestycyjne dla podmiotów ekonomii społecznej. 18

 19. Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego (cross financing), związanych m.in. z zatrudnieniem i rozwojem wykwalifikowanych kadr B+R przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych, a także z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących aparaturę badawczą. • Beneficjentami są m.in. przedsiębiorcy • Przewiduje się konkursowy tryb wyboru projektów. • W ramach Priorytetu Inwestycyjnego nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego. • OŚ PRIORYTETOWA 2.Społeczeństwo informacyjne • Na co wsparcie: • dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług, • wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw, • wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, • wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B). • wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie w relacjach administracja-administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel, • zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, • informatyzacja placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, 19

 20. wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i eduka-cyjnych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie po-wszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, • wsparcie budowy publicznych punktów i sieci dostępu do Internetu, • rozwój infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje, • tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS). • Beneficjenci: • przedsiębiorcy, • sieci przedsiębiorstw, w tym klastry. 20

 21. OŚ PRIORYTETOWA 3. Energia • Na co wsparcie: • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, • budowa, rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci, • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źró-deł odnawialnych w wysokosprawnej kogeneracji, • produkcja urządzeń dla OZE oraz dla biokomponentów i biopaliw. • działania ograniczające energochłonność, • racjonalizacja produkcji w celu zmniejszenia strat energii, ciepła i wody, • wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa • zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego oraz budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego, • budowa i przebudowa infrastruktury miejskiej w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast, • projekty z zakresu transportu zbiorowego wspierające integrację z transportem indywidualnym, • montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego, • działania informacyjno -promocyjne, • inwestycje w zakresie budownictwa niskoemisyjnego i pasywnego. • modernizacja energetyczna budynków oraz wymiana wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, • projekty modernizacji infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej w modernizowa-nych budynkach, a także podłączanie budynków do sieci, • instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 21

 22. Beneficjenci: • przedsiębiorcy • osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki bu-dżetowe • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym • Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych 22

 23. Oś PRIORYTETOWA 4 Środowisko • Na co wsparcie: • inwestycje w małą retencję wodną, • inwestycje w zakresie ochrony obszarów narażonych na powodzie i susze, • wzmocnienie systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych, • rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, • inwestycje zabezpieczające obszary miejskie przed niekorzystnymi zjawiskami po-godowymi i ich następstwami, • wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy, • zwiększanie potencjału ratowniczych organizacji pozarządowych przez szkolenia dla ich członków biorących udział w działaniach ratowniczych. • działania wynikające z planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi/wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. • wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z działaniami informacyjno edukacyjnymi w zakresie zapobiegania powstawiania odpadów, czy właściwego postępowania z odpadami. • projekty wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, • projekty z zakresu zaopatrzenia w wodę, • projekty z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych, • zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, • projekty w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. • wsparcie instytucji kultury, obiektów oraz obszarów zabytkowych, • wsparcie obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych, • ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, 23

 24. zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archi-waliów i starodruków, • wsparcie i rozwój centrów informacji kulturalnej i turystycznej, promocji i kultury, • promocja kultury, jej dziedzictwa, markowych produktów turystycznych i wydarzeń kulturalnych. • przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, • ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, • opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów chronionych, • wsparcie centrów ochrony różnorodności biologicznej, • wsparcie edukacji ekologicznej, • wsparcie rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystu-jącej walory środowiskowe, m.in. punkty i platformy widokowe, szlaki oraz ścieżki dydaktyczne, • inwentaryzacja przyrodnicza gmin, • kampanie informacyjno-promocyjne, • kanalizowanie ruchu turystycznego przez modernizację torów wodnych. • podnoszenie standardu bazy technicznej i wyposażenie obszarów chronionych, • rekultywacja lub remediacja terenów zdegradowanych, • inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza, w tym instalacje za-bezpieczające, oraz przebudowa (modernizacja) urządzeń filtrujących gazy i urzą-dzeń odpylających, • inwestycje ograniczające natężenie hałasu oraz jego monitoring, • wsparcie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach, • systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń • Nie planuje się wykorzystania instrumentów finansowych. • Beneficjenci: • podmioty posiadające osobowość prawną, • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki bu-dżetowe. 24

 25. Beneficjenci: • podmioty posiadające osobowość prawną, • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, • przedsiębiorcy, • osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1, • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym. 25

 26. OŚ PRIORYTETOWA 5. Transport – działanie skierowane jest do • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, zarządzających infrastrukturą kolejową, • podmiotów wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu prze-wozów regionalnych. • Na co wsparcie: • budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach, • budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg (obiekty mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne). • budowa, modernizacja, rehabilitacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T, • infrastruktura obsługi i serwisowania taboru. • OŚ PRIORYTETOWA 6. Rynek Pracy • Na co wsparcie: • wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy, • działania na rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy, • wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego, • wsparcie mobilności przestrzennej, w tym międzynarodowej w ramach sieci EURES, • monitoring i prognozowanie sytuacji na regionalnym rynku pracy. 26

 27. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, • finansowe wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej, • wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą • poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, • aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, • wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, • wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do zmian w gospodarce, • wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat i więcej, • wsparcie typu outplacement’owego dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn zakładu pracy, • wzmacnianie dialogu społecznego i lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności , • programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych, a także innych chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, • programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy, • przekwalifikowywanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatyw-nie wpływających na zdrowie, • programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w za-kresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych, • poprawa ergonomii pracy i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy. 27

 28. Beneficjenci: • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, • jednostki organizacyjne jst w zakresie aktywizacji zawodowej w trybie pozakonkursowym, • jednostki organizacyjne jst oraz ochotnicze hufce pracy w zakresie działań EURES w trybie pozakonkursowym, • podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w za-kresie działań EURES w trybie konkursowym, • jednostka organizacyjna samorządu województwa w zakresie monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy w trybie pozakonkursowym. • OŚ PRIORYTETOWA 7.Włączenie społeczne • Na co wsparcie: • aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystująca instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej, • działania na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych i pieczy zastępczej oraz opuszczającej te placówki, • koordynacja i monitoring wdrażanych w regionie działań z zakresu aktywnej integracji. 28

 29. projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcia dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego, • programy wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci, • projekty służące poprawie dostępu do usług wsparcia osób starszych i z niepełno-sprawnościami, • zwiększenie dostępu do usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego, • zwiększenie dostępu do różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego, wspomaganego, treningowego, • koordynacja i monitoring usług społecznych w regionie, • dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES, • zwiększenie dostępu do usług na rzecz PES, • projekty związane z tworzeniem lokalnych i regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju PES, • koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym monitoring, ewaluacja, działania informacyjno-edukacyjne, tworzenie regionalnych sieci kooperacji, • Beneficjenci: • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami, poradnictwa specjalistycznego, prawnego i obywatelskiego, • jednostka organizacyjna samorządu województwa w zakresie koordynowania i monitorowania usług społecznych w regionie. 29

 30. OŚ PRIORYTETOWA 8. Edukacja • Na co wsparcie: • projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, • przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, w tym tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK, • wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji, • wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, • wsparcie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych, • wsparcie działań profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów. • projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej, • przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków do kształcenia zawodowego i egzaminowania, • projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób dorosłych, • projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, • przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków do kształcenia zawodu, • projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. • Beneficjenci: • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. 30

 31. Nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego. • OŚ PRIORYTETOWA 9. Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego • Na co wsparcie: • inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, • inwestycje w infrastrukturę społeczną, • projekty wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych. • Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegro-wanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z kształtowaniem po-staw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne, • inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, • inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, • inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego, • inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje, 31

 32. Beneficjenci: • placówki wychowania przedszkolnego, • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne oraz ich ograna prowadzące, • zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, • pracodawcy, • organizacje pozarządowe, • szkoły wyższe, • przedsiębiorcy, • osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1, • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie sklasyfikowane w pkt. 1,2,3, • podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. • Oś PRIORYTETOWA 10. Pomoc Techniczna 32

 33. Zintegrowane podejście terytorialne w WRPO 2014+ • Terytorialne podejście jest ważnym instrumentem dostosowującym interwencję Programu do specyfiki potencjału Wielkopolski. • Zintegrowane podejście terytorialne obejmuje: • koperty finansowe, • system preferencji dla projektów, bądź odbiorców pomocy, z obszarów określanych jako regionalne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). • Na terenie Wielkopolski występują następujące OSI: • Miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny, • Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji , • Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe - działania koncentrować się będą przede wszystkim na usuwaniu przyczyn zagrażających trwałej marginalizacji. Przewiduje się wspieranie działań w ramach następujących PI: 7.2.; 9.2. 33

 34. Koperty finansowe w ramach OSI regionalnych: Dla OSI „Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne” (Gniezno, Konin, Leszno, Piła i ich obszary funkcjonalne), ustanowione zostaną koperty finansowe. Zakres interwencji wynegocjowany zostanie w partnerstwie z samorządami poszczególnych ośrodków, m.in. w ramach PI: 2.3; 3.1; 4.3; 4.5; 7.2; 9.7, 10.3 bis oraz 10.4. Obszary wiejskie w WRPO 2014+ Szacuje się, że na obszary wiejskie w WRPO 2014+ przeznaczonych zostanie min. 11% alokacji Programu. Wsparcie będzie dotyczyć m.in. przedsiębiorczości, lepszego wykorzystanie kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników, rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej. 34

 35. Interwencję WRPO 2014+ z punktu widzenia potrzeb rozwojowych miast można podzielić na: • Wsparcie ogólnie dostępne, także dla obszarów wiejskich, obejmujące takie sfery, jak gospodarka, transport, rozwój cyfrowy, energia i środowisko, rynek pracy, edukacja, czy sfera społeczna. • Instrumenty specyficzne dla miast, dostępne tylko dla tych ośrodków, oraz stosujące dla miast określone preferencje. • W ramach WRPO 2014+ określone zostaną koperty finansowe dla ZIT-ów oraz miast subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych. • W ramach WRPO 2014+ realizowane będą następujące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT-y): • ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania z Powiatem Poznański. • ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim • Wśród instrumentów realizacji WRPO 2014+ nie wyklucza się zastosowania grantów globalnych dla partnerów społecznych i interesariuszy wdrażania Programu (w tym organizacji pozarządowych) • Na tym etapie nie przewiduje się w ramach WRPO 2014+ przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych. 35

More Related