Download
forsker og bedrift et lykkelig ekteskap n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap?

Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap?

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap? Sven Samuelsen P2005 konferansen 9./10. februar 2006

 2. VAREMATVareproduksjon og materialforedling

 3. EUROPEAN MANUFUTURE

 4. Manufuture 2020 • MANUFUTURE 2020 – er en virkemidlene i LISBOA strategien • Teknologisk plattform for EU’s 7 rammeprogram og Strategisk FoU agenda • Hovedmål: kunnskapsintensiv og innovativ vareproduksjon, produkter og tilknyttede tjenester • www.manufuture.org

 5. Manufuture Norge

 6. Manufuture Norge • Arena for norsk vareproduserende industri • Seminarer og workshops for formidling av FoU • Synergieffekter – utveksling mellom pågående FoU aktivitet i Norge og eller i Europa • Etablering av nye FoU prosjekter • Større norsk deltagelse i EU-prosjekter • Økt internasjonalt fokus i nasjonalt finansiert FoU • Roadmap for norsk FoU sett i sammenheng med satsningen i EU

 7. IKT Varemat ProsBio Puls Maroff FIBA Ny struktur og nåværende programmer Gårsdagens programmer Ny struktur Brukerstyrt innovasjons arena Storeprogrammer Spesifikt program

 8. Brukerstyrt innovasjonsarena, karakteristika-1 • Det legges ikke bransjemessige eller tematiske begrensninger til grunn: • Søkerne trenger derfor ikke å forholde seg til bestemte tematiske prioriteringer • Bedriftenes egne strategier og prioritering skal stå i fokus ved utforming av prosjektene • Mottatte søknader på prosjekter som vil falle inn under andre program, vil om mulig kanaliseres til riktig program

 9. Brukerstyrt innovasjonsarena, karakteristika-2 • Forskningsbasert innovasjon er formålet • Prosjektene må ha høyt potensial for verdiskaping • Søkerne vil konkurrere om midler basert på prosjektforslagenes kvaliteter som bidrag til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. • Deltagerne må ha ambisjoner om å realisere særlig krevende forskningsbaserte innovasjonsprosjekter • Offentlig medvirkning må være avgjørende for gjennomføring av prosjektet

 10. Potensiell verdiskaping vil veie tungt • Ved prosjektseleksjon innebærer dette at: • et høyt vitenskapelig og/eller teknologisk nivå i prosjektet vil ikke kunne oppveie for et lavt potensial for økonomisk verdiskaping.

 11. Brukerstyrt innovasjonsarena skal: • finansiere større, mer ambisiøse FoU-prosjekter • fange opp de beste forskningsbaserte innovasjons-prosjektene innenfor sitt ansvarsområde • mobilisere næringslivet til økte investeringer i FoU • stimulere til nært og forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. • stimulere til nettverksbygging mellom aktører på tvers av bransjer og tema, nasjonalt og internasjonalt • være en aktiv partner for videre utvikling av et kunnskapsintensivt, norsk næringsliv

 12. Oppsummering, BIA-karakteristika

 13. Antall aktuelle bedrifter 6000-8000 100-200(+?)(kontr. partner) 20-40 Prosjekt- varighet 5-10 år 1-3 år 2-5 år 18-20% 25-50% 50% Støtte-grad De ulike virkemidlene skal komplettere hverandre SkatteFUNN Brukerstyrt SFI Relativtprosjekt-antall Årlig total-budsjett (MNOK)

 14. Søknadsfrister: • 26. april med utlysning primo mars for Brukerstyrte innovasjonsprosjekter, BIP • September for kompetanseprosjekter med brukermedvirkning, KMB? Se hjemmeside: www.forskningsradet.no