IA-bedrift …og stolt av det!!! - PowerPoint PPT Presentation

vanna
ia bedrift og stolt av det n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IA-bedrift …og stolt av det!!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
IA-bedrift …og stolt av det!!!

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation
IA-bedrift …og stolt av det!!!
116 Views
Download Presentation

IA-bedrift …og stolt av det!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IA-bedrift…og stolt av det!!! 10.09.2013 Therese Johannesen

 2. Therese Johannesen Erfaring • 2010-2013 Caverion Norge AS – HMS-koordinator • 2000-2004 Naturgass Vest AS (nå Gasnor) – Prosjektleder • 1996-1999 Esso Norge – Kassadame • 1997-1997 Global Alliance – Third World Trainee, Ghana West Africa Utdannelse • 2005-2009 Høyskolen i Bergen - Autorisert Ergoterapeut • 1999-2000 University of Ulster, Northern Ireland – International Business Studies • 1998-1999 University of Central England – Økonomi og Adm. • 1997-1998 BI Bergen - Markedsøkonomi HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 3. . HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 4. Hva er ergoterapi? Kjernekompetanse HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 5. Ergoterapi og arbeidshelse HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 6. Helsefremmende arbeidsplass WHO • Definerer en helsefremmende arbeidsplass som et sted der alle arbeider målrettet mot en felles visjon om å fremme ansattes helse og velbefinnende. Det europeiske nettverk for helsefremmende arbeidsplasser • Definerer helsefremming på arbeidsplassen som: ”the combined efforts of employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work”. • For å oppnå dette kreves en kombinasjon av at arbeidets organisering og omgivelser forbedres, at det tilrettelegges for ansattes aktive deltakelse i helseaktiviteter og at det oppmuntres til personlig utvikling. HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 7. Ergoterapi og de 7 grunnprinsippene for helsefremmende arbeid Helhetssyn på helse Det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige ses i sammenheng. Myndiggjøring Handler om å legge til rette for at individer eller samfunn kan få egen makt over personlige, sosio-økonomiske og miljøfaktorer som påvirker helsen. Deltakelse Deltakelse handler om at den eller de det angår skal involveres på alle nivå når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering. Sosial likhet og rettferdighet For å nå dette målet må ulikheter i dagens helse reduseres, og det må legges til rette for at folk får like ressurser og muligheter for å ta ut sitt helsepotensiale. Intersektorielt og multistrategisk arbeid Intersektorielt: å initiere samarbeid med relevante virksomhetsområder og sektorer. Multistrategisk: å kombinere ulike tilnærminger som policyutvikling, lovendringer, organisatoriske endringer, samfunnsutvikling, utdanning og kommunikasjon. Bærekraft/vedvarenhet HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 8. Målgruppe

 9. Caverion avdeling Oslo Avdeling Oslo Service • Antall ansatte195 stk • Teknikere 145 stk • Servicebiler 130 stk • Funksjonærer 55 stk • Fagområder • Ventilasjon/Kjøling • Rør • Elektro/Nødstrøm • AV • Sikkerhet/Brann • Telecom Avdeling Oslo Prosjekt • Antall ansatte 240 stk • Montører 195 stk • Funksjonærer 45 stk • Fagområder • Ventilasjon/Kjøling • Rør • Elektro • Sikkerhet/Brann HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 10. Individuell oppfølging

 11. . . HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 12. IA-fundamentet:Systematisk oppfølging av sykemeldte • Kursing av ledere i sykefraværsoppfølging • Etablering av rutiner som gjelder ALLE ansatte • Informasjon til alle ansatte om hva bedriften tilbyr de ansatte ved sykefravær, samt hva som kreves av de ansatte. • Nettbasert sykefraværsoppfølgingssystem • Sikrer oversikt • Sikrer at de ansatte får hjelp • Sikrer at de lovpålagte oppgavene utføres HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 13. Praktiske eksempler på bruk av IA-virkemidler ved individuell oppfølging BHT-tilskudd Varsleravtale Første fraværsdag Ifm oppfølgingsplan Dialogmøte 1 Unntak fra arbeidsgiveransvar Kronisk syke/ gravide trenger flere egenmeldingsdager. Samtidig får bedriften refundert kostnaden fra 1. fraværsdag. Bedriftsintern omskolering Eksempel «Jonas» Tilretteleggingstilskudd • Tekniske hjelpemidler • Avlastningsvikar Raskere tilbake – Spesialisthelsetjenesten Hver helseregion har knyttet til seg avtaler med lokale private og offentlige helseforetak. Omfatter forundersøkelser, operasjoner og rehabilitering Raskere tilbake - NAV Nav-kontorene i de ulike fylkene har knyttet til seg avtaler med lokale private og offentlige helseforetak. Gjelder både fysisk og psykisk helse. HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 14. Forebygging av helserelaterte plager

 15. Borders? I have never seen one…but I belive they existin the minds of some people. Thor Heyerdahl HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 16. Eksempler på helseforebyggende IA-Prosjekter periode 2010-2013 Fysisk helse • Verneskoprosjektet • Hørselvernprosjektet • Verktøykasseprosjektet • Stylteprosjektet • Innføring av variasjon ved el-tavlearbeid • Innføring av variasjon ved arbeid med veggkanaler • Reduksjon i belastning ved håndtering av kumlokk • Reduksjon av belastning ved håndtering av tungt utstyr Psyko-sosial helse • Antimobbekampanje • Stopp seksuell trakassering • Stressmestringskurs • Akan-kampanje HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 17. HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 18. Fordelen med å være IA-bedrift Ikke IA-bedrifter • Må gjøre alt på egenhånd: • Ingen veiledning fra erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret • Ingen helsepersonell fra bedriftshelsetjeneste til å være med å avdekke behov + foredle de ansattes forslag til tiltak (BHT-tilskudd) • Ingen finansiell støtte til prosjektet (tilretteleggingstilskudd) Å drive helseforebyggende arbeid er lovpålagt gjennom arbeidsmiljøloven. Så hvorfor ikke få hjelp til dette arbeidet, både kunnskapsmessig og finansielt? Caverion • Masse gratis veiledning fra dyktige, erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret. Kursing av ledere, kursing av tillitsvalgte, kursing på bruk av IA-virkemidler, • BHT-tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten som for eksempel kan kartlegge de ansattes behov og forslag til tiltak for bedriften. • Tilretteleggingstilskudd til selve gjennomføringen av IA-prosjektet (hjelpemidler, kursing av ansatte, etc). NB! Uten aktiv bruk av IA-avtalen hadde ikke Caverionbegynt å drive sitt HMS-arbeid på denne måten! HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 19. IA – MetodikkenHvorfor vi treffer med tiltakene

 20. Ledelsen har alltid rett… eller? HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 21. Partssamarbeid og involvering gir eierskap til prosess HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 22. Arbeidstakere er eksperter på sin egen arbeidssituasjon! HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 23. Infrastruktur for kommunikasjon av behov og forslag til tiltak; ALLE HAR ET ANSVAR! HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 24. Hvordan LAMU sikrer et helhetlig og systematisk HMS-arbeid HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 25. Lar IA-metodikken seg overføre til miljø- og sikkerhetsarbeid også?

 26. Rørlegger fra Caverion Oslo etter kuttskade med vinkelsliper 2012. HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 27. Praktisk eksempel på skade-/ulykkesforebyggende arbeid etter samhandlingsmetoden Problemstilling I 2012 var 80% av ulykkene i Oslo relatert til rørleggerne i prosjekt og service. Ingen spesielle forhold gikk igjen. Løsning • Informasjonsmøte og workshop med rørleggerne i prosjekt og service. • Rapport med tilbakemeldinger fra rørleggerne på deres behov og forslag til tiltak • Større sannsynlighet for adopsjon av tiltakene som iverksettes fordi; samhandling og eierskap til prosess er oppskrift på suksess. HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 28. Skader/ulykker og den tveeggede 0-visjonen Fordeler • Stort fokus på å unngå skader/ulykker i alle ledd Ulemper • Ulykker og skader underrapporteres for ikke å ødelegge bedriftens/prosjektets måltall • Fraværet skjules bak symptomer, ikke ulykken/skaden • Forhindrer avdekking av bakenforliggende årsaker, tiltak iverksettes ikke, og historien gjentar seg HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 29. Gevinster ved IA-arbeidet …slik at dere skal forstå,hvorfor vi i Caverion ikke kan forstå, hvorfor ikke ALLE bedrifter er IA-bedrifter 

 30. Ledelsen vår presenterte følgende under LO og NHO sitt besøk hos Caverion: Arbeidsmiljømessige gevinster • Bedre samarbeid og klima mellom de tillitsvalgte og ledelsen (bygger bro gjennom å samarbeide om konkrete prosjekter som kommer alle til gode) • Muligheter for økonomisk støtte til prosjekter gjennom tilretteleggingstilskudd • Gratis kurs og kompetanseheving gjennom Arbeidslivssenteret • Positivt klima blant de ansatte • Muligheter til å tilby helsetjenester kjapt gjennom BHT-tilskudd • Bistand ifm interne omskoleringer • Lavere sykefravær • Mindre turnover • Uønskede forhold blir kjapt tatt tak i (før de får vokse seg store) • Mindre tabuer (seksuell trakassering/ psykisk helse/ mobbing). Vi river ned barrierene ved å snakke om det! Konkurransemessige gevinster • Gjør oss attraktive/tiltrekker oss arbeidskraft (i kampen om de beste håndverkerne) • Mer lojale ansatte • Positiv PR • Lavere sykefravær • Økt effektivitet (en del hjelpemidler har resultert i dette) • Innovasjon • Mindre turnover • Har opplevd at kunder tar kontakt for å lære av IA-arbeidet vårt HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 31. Vår klubbleder (EL&IT) presenterte følgende under LO og NHO sitt besøk hos Caverion: • Samarbeid om IA prosjekter bringer partene tettere sammen • De ansatte opplever at: • De blir tatt vare på • De blir hørt på og at deres tanker blir realiteter • Belastningene i hverdagen er redusert • De får tett oppfølging og kommer raskt til behandling • Kanskje blir det normalt også for oss å kunne stå i arbeid frem til pensjonsalder HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 32. IA-prosjektet: Stopp seksuell trakassering

 33. TANKEEKSPERIMENTHva hadde du gjort dersom moren din, ektefellen din, samboeren din, kjæresten din, søsteren din, eller datteren din opplever følgende på jobb? HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 34. Hun opplever… HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 35. Og du vet… HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 36. Jentene våre… …opplever dette. Og det har foregått i lang, lang tid uten at vi har visst det, uten at de har fortalt oss om det. Det har de nå! HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 37. Spøkelsene får leve i mørket… HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013

 38. IA-prosjektet: Stopp Seksuell trakassering • Jentene i Caverion er heldige; de har noen kollegaer som sier ifra og griper inn når håndverkere fra andre firma utsetter de for dette ute på bygg. • I Caverion har vi satt søkelyset på det, brutt tabuet, og tatt det opp med alle ansatte. • Og våre mannlige kollegaer vet at de skal: • Se hva som skjer. Ikke lukk øynene for det. • Grip inn når det skjer. Ikke la de stå med det alene. • Snakk om det. Ikke la det forbli et tabu, sett lyskasteren på spøkelsene. …men vi trenger DERES hjelp! HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013