VI  Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego
Download
1 / 13

VI Posiedzenie Podkomitetu Monitoruj?cego - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn. Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VI Posiedzenie Podkomitetu Monitoruj?cego' - ravi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vi posiedzenie podkomitetu monitoruj cego

VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego

8 października 2009 r.

Olsztyn

Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 1
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1

Kryteria dostępu o wadze strategicznej

  • Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku powyżej 45 r.ż. oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej

  • Grupę docelową w projekcie stanowi w co najmniej 50% młodzież w wieku 15 – 24 lat oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 11
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1

Kryteria strategiczne

1. Realizacja projektu w partnerstwie – 5 punktów

2. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej oraz zakładów aktywności zawodowej, w gminach, na terenie których nie działają takie instytucje - 10 punktów


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 12
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1

Kryteria strategiczne

3. Projekt jest komplementarny z działaniami podejmowanymi w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” lub z projektami zrealizowanymi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” z Priorytetem 2, Działaniem 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego lub z Działaniem 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 5 punktów


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 13
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1

Kryteria strategiczne

4.Projekt w 100% jest skierowany do mieszkańców gminy/n, w której/ch procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa (wg danych „Analizy problemów społecznych województwa warmińsko – mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2008”)– 5 punktów


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 14
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1

Kryteria strategiczne

5. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia

na poziomie co najmniej 10 % w okresie do 3 miesięcy od zakończenia projektu– 5 punktów

6. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk

lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL – 5 punktów


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 15
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1

Kryteria strategiczne

7. Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem

na  dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

jednocześnie w grupie  docelowej znajduje się co najmniej 10% osób niepełnosprawnych - 5 punktów


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 2
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2

Kryterium dostępu o wadze strategicznej

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu obejmujący obszar interwencji, na którym dotychczas nie funkcjonuje ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, tj. na terenie powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego

i nowomiejskiego


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 21
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2

Kryteria strategiczne

1. Projekty realizowany jest w partnerstwie

– 10 punktów

2. Projekt zapewnia wykorzystanie modeli ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na podstawie ośrodków testowanych i zwalidowanych w ramach PIW EQUAL– 10 punktów


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 2 poddzia anie 7 2 22
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2

Kryteria strategiczne

3. Projekt przewiduje tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w obszarach deficytowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy –

10 punktów

4. Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem

na  dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie  docelowej znajduje się co najmniej 10% osób niepełnosprawnych - 10 punktów


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 3
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.3

Kryteria strategiczne

1. Projekty realizowany jest w partnerstwie– 5 punktów

2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL- 5 punktów

3. Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju - 5punktów


Za o enia planu dzia ania priorytetu vii na rok 2010 dzia anie 7 31
Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010Działanie 7.3

Kryteria strategiczne

4. Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tysięcy mieszkańców, w której do końca 2009 roku nie zrealizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 7.3 PO KL – 5 punktów


Vi posiedzenie podkomitetu monitoruj cego

Dziękuję za uwagę

Wiesława Przybysz

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Olsztyn, 08.10.2009 r.