Download
rekrutacja do szk ponadgimnazjalnych 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2014

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2014

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych2014

 2. Uczeń ma prawo wyboru trzech szkół, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ustalonej przez siebie kolejności.

 3. Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, kandydat zwiększa swoje szanse w trakcie rekrutacji.

 4. Każdy kandydat powinien zapoznać się ze stroną poświęconą rekrutacji i elektronicznym informatorem o szkołach i oddziałach https://nabor.pcss.pl/szczecin

 5. Uczeń otrzymuje punkty za: • Świadectwo, • Egzamin gimnazjalny, • Dodatkowe osiągnięcia. Maksymalnie 200 punktów.

 6. Punktacja za oceny na świadectwie: • za oceny z wybranych przedmiotów punktowanych na świadectwie gimnazjalnym: celujący – 15 pkt.bardzo dobry – 12 pkt.dobry – 9 pkt.dostateczny – 5 pkt. Maksymalnie 60 punktów.

 7. Punkty za egzamin gimnazjalny. Za każdy 1% uczeń otrzymuje 0,2 punktu z każdej z pięciu części egzaminu z zakresu: • Języka polskiego, • Historii i wiedzy o społeczeństwie, • Matematyki, • Przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), • Języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym). Maksymalnie 100 punktów.

 8. Za dodatkowe osiągnięcia: m. in. za: • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, • udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, • za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym. Maksymalnie 40 punktów.

 9. REKRUTACJA KROK PO KROKU

 10. Jak zacząć?

 11. Informator

 12. Ofertaszkół ponadgimnazjalnych

 13. Etapy działania Kandydaci powinni bardzo uważnie przeczytać wszystkie informacje dostępne na stronach internetowych szkół. Po zapoznaniu się z ofertą i dokonaniu wyboru szkół, kandydat może przystąpić do wypełniania podania.

 14. Wypełnianie podania

 15. Tworzenie listy preferencji

 16. Wybór preferencji

 17. Lista preferencji Lista preferencji

 18. Aby zwiększyć swoje szanse dostania się do jednej z wybranych szkół, uczeń może wpisać wszystkie zbliżone profile i zawody występujące w szkołach, które wybrał. Z punktu widzenia kandydata kolejność oddziałów na podaniu jest niesłychanie istotna.

 19. Jeżeli kandydata interesuje biologia i chemia,a dodatkowo chce się uczyć angielskiego, a w drugiej kolejności niemieckiego, to jego lista mogłaby wyglądać w następujący sposób:

 20. Przykładowa lista preferencji

 21. O przyjęciu kandydata do danego oddziału decyduje wyłącznie liczba zgromadzonych przez niego punktów. Im większa liczba punktów, tym większe szanse na przyjęcie do danego oddziału.

 22. Należy pamiętać, że czas na wypełnienie i dostarczenie podania do szkoły pierwszego wyboru jest od12 maja 2014 r. - - do5 czerwca 2014 r. do godz. 1500

 23. WAŻNE ! Podjęcie nauki w niektórych szkołach i oddziałach wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 24. Dodatkowe dokumenty • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej); • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające do nauki w części integracyjnej oddziału integracyjnego; • oświadczenie o praktyce zawodowej (w przypadku kandydatów do klas wielozawodowych ZSZ); • inne zaświadczenia wymagane przy ubieganiu się do danego oddziału, wynikające z regulaminu rekrutacji w danej szkole; • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

 25. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo przyjęcia mają: kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 26. W przypadku równej liczby punktów zyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: • Wielodzietność rodziny kandydata; • Niepełnosprawność kandydata; • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; • Objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

 27. Wydruk podania Po wypełnieniu wszystkich pól formularza uczeń drukuje z Systemu podanie, które podpisuje kandydat i jego rodzic lub prawny opiekun.

 28. PIN Jeżeli kandydat podczas wypełniania podania wybrał opcję dostępu do swoich danych poprzez Internet, z podaniem wydrukuje się na osobnej stronie jego indywidualny numer PIN, dzięki któremu będzie miał dostęp do swoich danych. PESEL i PINnależy chronić i nie udostępniać osobom postronnym.

 29. Uczeń dostarcza podanie do "szkoły pierwszego wyboru". Wraz z kwestionariuszem osobowym należy złożyć kopie: zaświadczeń wymaganych przez szkołę, poświadczonych przez gimnazjum, a także dokumenty poświadczające uprawnieniado pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

 30. Do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające uprawnienia do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów: • a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, • b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5)), • c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, • d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6));

 31. Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 5 czerwca 2014 r. o godz. 1500.

 32. UWAGA Dodatkowo kandydaci do klas dwujęzycznych i sportowych oraz klasy pre-IB powinni się zapoznać z regulaminem oraz harmonogramem sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, które są obowiązkowe dla tych oddziałów.

 33. UWAGA Szkoły zawodowe przedstawiając ofertę zawodów mogą wypisywać kilka zawodów, niezależnie od liczby klas, które rzeczywiście mają powstać w danej szkole. Chodzi o stworzenie możliwości szerszego wyboru wśród większej liczby zawodów. Pozwoli to na zbadanie rzeczywistych zainteresowań młodzieży.

 34. Np.: Szkoła zawodowa X ma docelowo otworzyć 2 oddziały, ale w ofercie podaje, że prowadzi nabór w 4 zawodach. Oznacza to, że po5 czerwca 2014r., oddziały w zawodach , które nie cieszą się zainteresowaniem zostaną zamknięte.

 35. Przykład

 36. Oddziały te zostaną zamknięte! 13 czerwca 2014 r.

 37. Co wówczas? Jeżeli po 13 czerwca 2014 r. kandydat dowie się, że nabór do oddziału, który był na jego liście wyborów został zamknięty musi stworzyć swoje podanie na nowo i zanieść je do szkoły, która na nowym podaniu będzie „szkołą pierwszego wyboru”. Będzie to zwykła zmiana preferencji znana z poprzednich lat.

 38. Zmiana preferencji Jeżeli uczeń chce lub musi zmienić swoje preferencje może to zrobić w dniach: od 18 czerwca do 25 czerwca 2014 r. do godz. 1200

 39. Zmiana preferencji W tym celu kandydat: • tworzy i drukuje „nowe”podanie, • zabiera „stare” podanie ze szkoły pierwszego wyboru (o ile ona uległa zmianie), - podpisane „nowe”podanie zanosi do szkoły, która teraz jest na pierwszym miejscu (szkoły pierwszego wyboru).

 40. Uwaga! Po zakończeniu roku szkolnego od27 czerwca do 1 lipca 2014 r.do godz. 1500 uczeń przynosi do szkoły "pierwszego wyboru" jednąkopięświadectwa ukończenia gimnazjum oraz jednąkopięzaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 41. Kopie zaświadczeń o dodatkowych osiągnięciach uczeń dostarcza do wszystkich trzech szkół do dnia 1 lipca 2014 r. do godz. 1500. Szkolne komisje rekrutacyjne naliczą i wprowadzą do systemu maksymalnie do 40 pkt. za dodatkowe osiągnięcia.

 42. 4 lipca 2014r. o godzinie 1500 na stronie osobistego konta kandydata oraz na listach wywieszonych w "szkole pierwszego wyboru", uczeń znajdzie informację, do którego oddziału został zakwalifikowany.

 43. W „szkole pierwszego wyboru” zostaną wywieszone cztery listy: • lista uczniów zakwalifikowanychdo danej szkołyz podziałem na oddziały, z podaną najniższą liczbą punktów, która uprawniała do przyjęcia; • lista uczniów, którzydo tej szkoły nie zostali zakwalifikowani, ale uzyskali miejsce w innej wybranej przez siebie szkole ze wskazaniem szkoły i oddziału, w którym będą kontynuowali naukę; • lista osób niezakwalifikowanych do żadnej z wybranych szkół; • lista wolnych miejsc w innych szkołach (z podziałem na oddziały).

 44. Istnieje możliwość powiadomienia poprzez SMSUWAGA! Usługa ta jest płatna!

 45. Potwierdzenie woli nauki. PAMIĘTAJ!!! Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca w oddziale, musisz obowiązkowo złożyć oświadczenie*)potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczyć oryginały dokumentów w dniach: od 4 lipca 2014r. od godz. 1430 do 8 lipca 2014r. do godz. 1200 *) sposób potwierdzenia woli nauki określa statut szkoły. W A Ż N E

 46. Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie oznacza to skreśleniez listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 47. Dokumenty składane przez ucznia do szkoły, do której został przyjęty: • oryginał świadectwa, • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, • oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu do tego oddziału, • trzy fotografie, • kwestionariusz osobowy.

 48. Listy kandydatów • 8 lipca 2014r. o godzinie 1400 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów. • Uczeń, który nie dostał się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, na stronie "Wolne miejsca" dostępnej w Systemie NABÓR, znajdzie informację, do której ze szkół może zostać jeszcze przyjęty.

 49. Nabór dodatkowy. Do 29 sierpnia 2014 r. trwać będzie dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami .

 50. Tryb odwoławczy W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość wystąpienia do szkolnej komisji rekrutacyjnejz wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału. Przewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjnej przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia, do dyrektora szkoły, odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Dyrektor szkoły w przeciągu 7 dni od dnia złożenia odwołania rozstrzyga je i uzasadnia pisemnie.