Øving 1 – TDT4210 Elektronisk pasientjournal - PowerPoint PPT Presentation

ving 1 tdt4210 elektronisk pasientjournal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Øving 1 – TDT4210 Elektronisk pasientjournal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Øving 1 – TDT4210 Elektronisk pasientjournal

play fullscreen
1 / 9
Øving 1 – TDT4210 Elektronisk pasientjournal
3 Views
Download Presentation
raimondo
Download Presentation

Øving 1 – TDT4210 Elektronisk pasientjournal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Øving 1 – TDT4210Elektronisk pasientjournal Gruppe 3: Merete Mandelid (fraværende) Elin Anette Brox Mirela Divic

  2. Agenda • Dagens situasjon • Hvordan vi vil ha det • Lover og forskrifter • Modeller

  3. Fokus • Hvordan informasjon flyter inn og ut av en EPJ • Hvem som er opphavet til informasjonen (aktører): • Pasient • Tjenesteyter • Ekstern aktør

  4. Dagens situasjon • 90% av allmennlegene bruker EPJ • Norge ligger langt foran de andre nordiske landene • Profdoc mest utbredt. Eks. på funksjoner: - registrere/hente pasient - avtalebok - diagnose - medikasjon

  5. Eksempel på problemorientert EPJ med SOAP-struktur

  6. Problemorientert medisinsk journal SOAP-struktur Endre rekkefølgen på registrerte tilfeller av problemer. De nyeste problemene blir vist først Endre navngiving av problemer Kombinere S og A (S:Subjective, A:Assesment) Slik vi vil ha det….

  7. Lover og forskrifter • LOV 1999-07-02 nr. 63: Lov om pasientrettigheter • Pasienten kan kreve at opplysninger i journalen rettes/slettes • Pasienten kan motsette seg utlevering av journalen • LOV 1999-07-02 nr. 64: Lov om helsepersonell • Journalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger • Pasientjournal kan føres elektronisk • FOR 2000-12-21 nr. 1385: Forskrift om pasientjournal • Pasienten og pårørende har rett til innsyn i journalen • Pasientjournalene skal oppbevares slik at de ikke blir ødelagt

  8. Modeller - kontekstdiagram

  9. Modeller – DFD - 0