Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově - PowerPoint PPT Presentation

radha
vyu it ict v medi ln slohov a komunika n v chov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově PowerPoint Presentation
Download Presentation
Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově
94 Views
Download Presentation

Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově

 2. Průběh semináře • ICT – základní výukový prostředek v mediální výchově • Vliv médií na společenský život • Proč zařadit mediální výchovu do rámce komunikační výchovy? • Cíle mediální výchovy • Zaměření mediální výchovy na pěstování dovedností a postojů • Na co zaměřit pozornost žáků? • Důležité otázky • Jazyk médií • Žánry • Mediální instituce • Mediální reprezentace • Žurnalistika a internet • Internetové noviny • Etika novinářské práce • Náměty pro přípravu na vyučovací hodinu slohu a komunikační výchovy • Ukázka dvou vyučovacích hodin slohu s využitím smart boardu

 3. ICT – základní výukový prostředek v mediální výchově Komunikační výchova orientovaná na oblast mediálního sdělování. Mediální komunikace - veškerá komunikace, která užívá k rozmnožování a šíření sdělení tzv. médií, jako jsou tiskoviny, film, rozhlas, televize, gramofon, magnetofon, videomagnetofon, počítačové sítě, CD-ROM apod Masová komunikace - definována masovostí šíření a příjmu sdělení, komunikace s celospolečenským nebo alespoň velmi širokým dosahem (Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999, s. 122) Využití ukázek: - z internetových novin (Neviditelný pes, Britské listy), - z internetových rádií, - z televizního vysílání (Nova, ČT1, Prima) archiv na webových stránkách

 4. Vliv médií na společenský život • poskytují společnosti témata (určují, o čem se bude mluvit a uvažovat a jak – tzv. agenda setting), • stanovují a mění jejich důležitost, • nabízejí hodnocení a postoje k jednotlivým událostem, • poskytují vzorce chování v různých společenských rolích, • vytvářejí nebo posilují názorové stereotypy (někdy i nežádoucí), • vytvářejí nebo posilují stereotypy v jednání. (Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999, s. 124)

 5. Proč zařadit mediální výchovu do rámce komunikační výchovy? • Úkolem komunikační výchovy je rozvíjet komunikační kompetenci žáků ve všech oblastech dorozumívání, které pro ně jsou nebo budou v budoucnu významné: to znamená i v oblasti mediálního sdělování. • Komunikační výchova se neomezuje na komunikaci verbální ale bere v úvahu také různé frekventované typy komunikace neverbální. To dokonale odpovídá potřebám mediální komunikace, jejíž komunikáty jsou zpravidla sémioticky heterogenní, smíšené, s vysokým podílem neverbálních prostředků. • Komunikační výchova klade důraz na rozvíjení receptivních dovedností žáků, na funkční diferenciaci čtení a na schopnosti kritické recepce sdělení, včetně schopnosti odhalovat manipulativní tendence projevu a bránit se jim. (Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999, s. 126)

 6. Cíle mediální výchovy • vypěstovat u žáků dovednost žít s médii • efektivně jich využívat ke svému osobnímu rozvoji • efektivně se bránit jejich tlaku

 7. Zaměření mediální výchovy na pěstování dovedností a postojů • dovednost vyhledávat v různých médiích informace různého typu • dovednost přijímat mediální sdělení s porozuměním co největšímu množství přenášených významů • dovednost přijímaná sdělení analyzovat a kriticky hodnotit

 8. Na co zaměřit pozornost žáků? • na jazyk médií (formální stránka mediálních textů) • na žánry • na mediální reprezentaci (způsob, jak jsou v médiích představeny osoby, věci, události a jiné skutečnosti) • na mediální instituce (proces výroby, majitelé a vedení, kontrola nad komunikací) • na příjemce mediálního sdělení (zaměření mediálního sdělení na příjemce a typy „chování“ příjemců při četbě textů

 9. Důležité otázky • Jak je předložen obsah sdělení? • K jakému žánru sledovaný text patří? • Jaké způsoby vyjádření v textu najdeme? • Kdo text předkládá a s jakým záměrem? • Jaké dovednosti a znalosti autorů jsou důležité pro vznik takového textu?

 10. Jazyk médií Prostředky , jimiž média vyjadřují význam sdělení: jazyk mluvený, psaný, vyjadřovací konvence Cesty jejich poznání: analýza mediálního sdělení, studium jeho výstavby: Srovnání jazyka bulváru a seriózního tisku: www.blesk.cz x www.ihned.cz • porovnání rubrik • porovnání dvou tematicky stejných zpráv • porovnání titulků • porovnání grafického vyjádření

 11. Žánry Sárközi Radek. Jak se dělá školní časopis (5) Novinářské žánry http://www.ceskaskola.cz. Využití charakteristik žánrů a ukázek

 12. Mediální instituce Poznání toho, kdo komunikuje a proč Cesty poznání: • vlastní aktivní činnost - vytváření školního časopisu • sledování příslušného textu a údajů o různých subjektech, které měly na jeho vzniku podíl • poznání mediálních institucí a toho, jak fungují Porovnání médií: • komerčních (Nova) • veřejnoprávních (Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář) • neziskových (Tvar, Host, školní časopisy)

 13. Mediální reprezentace Stereotypizace reality i postojů, které se k ní vážou: • stereotypy v zobrazování učitelky, dítěte, občanského demokrata, národa nebo etnika……. • stereotypy vázané k postojům společensky závažným či citlivým (rasismus, antisemitismus, xenofobie, sexismus).

 14. Výhody: nízké náklady neomezený rozsah příspěvků rychlost publikování neomezený náklad rychlá zpětná vazba snadné prohledávání archivu starých článků Nevýhody: kvalita zveřejňovaných informací nerespektování základních zásad novinářské etiky Žurnalistika a internet

 15. Internetové noviny • Neviditelný pes • Britské listy Zpravodajský portál (průběžník): • České noviny, • iDnes Diskusní fórum http://www.blisty.cz/art/9508.html  Elektronický redakční systém

 16. Etika novinářské práce • Etický kodex novináře (www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex.htm) • Deklarace principů novinářského chování (www.syndikat-novinaru.cz/etika/deklarace.htm) • Etika v různých profesích (www.vivaetika.org/docs/AAAETIKA.htm) • Rada pro rozhasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz) • Rada České televize (www.czech-tv.cz/ct/radact/) • Rada pro reklamu (www.rpr.cz)

 17. Náměty pro přípravu na vyučovací hodinu slohu a komunikační výchovy • Nápady pro výuku slohových útvarů v 6., 7., 8. a 9. ročníku http://www.kamizdat.wz.cz • Práce s textovým editorem – strukturovaný životopis, dopis • Internet - zdroj textů pro stylistickou analýzu http://www.cesky-jazyk.cz/cjl/ • Vyhledávání příkladů stylistických nedostatků na internetu