kap 10 oksidasjon og reduksjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kap.10 Oksidasjon og reduksjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kap.10 Oksidasjon og reduksjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
raanan

Kap.10 Oksidasjon og reduksjon - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Kap.10 Oksidasjon og reduksjon
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kap.10 Oksidasjon og reduksjon • Definisjon av oksidasjon og reduksjon • Oksidasjonstall og regler for hvordan de fastsettes. • Balansering av redoksreaksjoner

  2. Definisjon Cu + O CuO, kopperet blir oksidert CuO Cu + O, kopperet blir redusert • Ett stoff blir oksidert når det gir fra seg elektroner (ett eller flere) • Ett stoff blir redusert når det tar opp elektroner (ett eller flere) Eks Cu Cu2+ + 2e-,Cu blir oksidert O + 2e-O2-, O blir redusert

  3. Oppgave Hva blir oksidert og hva blir redusert i reaksjonen nedenfor? Na + ½ Cl2 NaCl Hvilke av disse delreaksjonene er oksidasjoner, og hvilke er reduksjoner? • Cl-1/2 Cl2 + e- • O + 2e- O2-

  4. Oksidasjonstall • Oksidasjonstallet angir elektronstatus for et enkelt atom i form av elektriske ladninger. Har det gitt fra seg ett elektron får det en positiv ladning og har det tatt opp ett får det en negativ ladning.

  5. Regler for oksidasjonstall • Alle grunnstoffer har oksidasjonstall 0. • For enatomig ioner er oksidasjonstallet lik ioneladningen. • Grunnstoffer i hovedgruppe 1 har alltid ladningen +1 i kjemiske forbindelser. Oksidasjonstallet blir dermed +1. Grunnstoffer i gruppe 2 har alltid ladningen +2 i kjemiske forbindelser, og oksidasjonstallet blir da +2. • Hydrogen har oksidasjonstallet + 1 i kjemiske forbindelser med ikke metaller, for eksempel H2S og H2O. (I ren metallforbindelser har hydrogen oksidasjonstallet –1). • Oksygen har oksidasjonstallet –2 i kjemiske forbindelser, for eksempel i H2O. (I peroksider har oksygen oksidasjonstall –1). • I en nøytral kjemisk forbindelse er summen av alle oksidasjonstallene lik null. • For sammensatte ioner er summen av alle oksidasjonstallene lik ionets ladning.

  6. Redoksreaksjoner • Et stoff blir oksidert når oksidasjonstallet øker i en kjemisk reaksjon • Et stoff blir redusert når oksidasjonstallet minker i en kjemisk reaksjon • Reaksjoner som fører til oksidasjon av ett stoff og reduksjon av et annet kalles reduksjons-oksidasjonsreaksjoner

  7. Balansering av redokslikninger Sur løsning: • Sett på oksidasjonstall for alle atomene i likningen. Plukk ut stoffene der det skjer endringer i oksidasjonstallene og skriv opp de to halvreaksjonene. • Balanser hver halvreaksjon med hensyn på andre atomer enn H og O.Balanser hver halv-reaksjon med hensyn på elektrisk ladning. Dvs. sett på riktig antall elektroner som overføres. • Skriv opp hele redokslikningen ved å legge sammende to halvreaksjonene og multipliser disse med en faktor slik at elektronene forsvinner. • Legg til O atomer, til den siden som mangler O ved å addere H2O i riktig antall. • Legg til H atomer, ved å addere H+ i riktig antall • Forenkle likningen ved å stryke stoffer som forekommer på begge sider. • Sjekk at summen av ladningene på venstre og høyre side er lik.

  8. Balansering av redokslikninger Basisk løsning • Følg pkt. 1- 5 for balansering av sure løsninger. • Skift fra surt til basisk løsning ved å tilsette like mange OH- til begge sider av likningen som det er overskudd av H+ . Kombiner H+ og OH- slik at vi får H2O og forenkle. • Sjekk at summen av ladningene på venstre og høyre side er like.