kommunikasjon og konflikt kap 6 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon og konflikt kap 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon og konflikt kap 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Kommunikasjon og konflikt kap 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Kommunikasjon og konflikt kap 6. Det er alltid riktig å anvende kommunikasjon for å løse konflikter Hvorfor er kommunikasjon så effektiv Hva er betingelsene for at kommunikasjon skal redusere konflikter? . Disposisjon. 4 modeller som omtaler kommunikasjon, fire kommunikasjons – paradigmer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunikasjon og konflikt kap 6' - JasminFlorian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunikasjon og konflikt kap 6
Kommunikasjon og konflikt kap 6
 • Det er alltid riktig å anvende kommunikasjon for å løse konflikter
 • Hvorfor er kommunikasjon så effektiv
 • Hva er betingelsene for at kommunikasjon skal redusere konflikter?
disposisjon
Disposisjon
 • 4 modeller som omtaler kommunikasjon, fire kommunikasjons – paradigmer
 • Uheldige forhold ved kommunikasjon som kan lede til konflikt
 • Aspekter ved kommunikasjon som demper konfliktnivå
 • Begrensninger ved kommunikasjon som konfliktdemper
fire kommunikasjons paradigmer
Fire kommunikasjons - paradigmer
 • Innkoding – avkodings paradigmet
 • Intensjonalitets (hensikts) – paradigmet
 • Perspektiv takings – paradigmet
 • Dialog – paradigmet
 • 7 kommunikasjons - prinsipper
kommunikasjon begrepsavklaring
Kommunikasjon -begrepsavklaring
 • Felles for alle definisjoner er ideen om overføring av informasjon. Informasjon oppstår et sted i et system og overføres til at annet sted. Hos mennesket kan dette forstås som mentale representasjoner som oppstår hos et menneske og overføres til et annet menneske; en ide som oppstår i et sinn overføres til et annet sinn
innkodings avkodings paradigmet
Innkodings–avkodings - paradigmet
 • Ideen om at informasjon overføres via koder.
 • En kode er et system som overfører et sett av signaler til et system av meninger, eksempelvis morsekoden (strek & prikk).
innkoding avkoding
Innkoding - avkoding

Ideen om kommunikasjon som innkoding – avkoding innebærer:

 • Innkoding av informasjon til et budskap
 • Overføring av informasjonen via en informasjonskanal til en mottager
 • Avkoding av det abstrakte budskapet til meningsfull informasjon
potensielle konflikter
Potensielle konflikter
 • Mottatt budskap kan være forskjellig fra avsendt budskap på grunn av kanalstøy, mye støy kan lage mange vansker ved overføring av mye informasjon
 • Et lav signal – til – støy forhold (signal-to-noise ratio) kan i verste fall føre til fullstendig meningsløshet
 • Søyen kan oppstå ved bruk av 3. person til å overføre budskap
kommunikasjons prinsipp 1
Kommunikasjons - prinsipp 1

Unngå kommunikasjons – kanaler med lavt signal – til – støy forhold; dersom det er mulig må man øke redundans (overflødighet) ved å overføre den samme informasjonen på forskjellig vis

sender mottager koder
Sender – mottager koder

Sender og mottager kan benytte ord og uttrykk som avviker noe fra hverandre. Holdninger, verdisett og ideologier kan avvike slik at kodesystemene er svært forskjellig blant sender og mottager

Problemet er synlig ved oversettelse mellom forskjellige språk, men kan også involvere ulik erfaringsbakgrunn

sender mottager koder10
Sender – mottager koder

Eksempel på forskjellige kodesystemer:

Under den ”kalde krigen” ble en uoffisiell kommentar fra den russiske statsminister Nikita Khrutsjev oversatt som ”We will burry you”. Hensikten var gjentagelse av Marxs maksime om kommunismens historiske unngåelighet og kapitalismens selv-utslettelse. En mer passende oversettelse ville være” We will be present at your burial ” (gravferd)

intensjonalitets paradigmet
Intensjonalitets - paradigmet

Kommunikasjons – prinsipp 2: Ved lytting, forsøk å forstå den intenderte mening som motparten forsøker å fremføre

Kommunikasjons – prinsipp 3: Ved formulering av et budskap, forsøk å ta hensyn til hvordan tilhøreren vil forstå budskapet

misforst elser
Misforståelser

I konfliktsituasjoner vil partene ha en tilbøyelighet til å fortolke formuleringer slik at de blir konsistente med egne holdninger og oppfatninger – forhold studert inngående av Solomon Asch (1946: Forming Impression of Personality).

formalisert misforst else
Formalisert misforståelse
 • Du sa X
 • Ja, men det skulle være klart at jeg mente Y
 • Hvordan kunne jeg forstå at du ikke mente X
usagte forutsetninger
Usagte forutsetninger
 • Psykolingvister undersøker felles grunnlag for usagte meningsforståelser, prosessen hvor lytter tillegger mening til budskap fremsatt fra en sender
 • Fellesskap kan være basert på språklig kompetanse, felles kulturell bakgrunn, intensjoner, mål, verdier og ideologi
kommunikasjon og intensjonalitet
Kommunikasjon og intensjonalitet
 • En sender av budskap må tilstrebe å overlate så lite som mulig til mottageren når det gjelder å etablere meningsbærende forståelse (unngå ”gjettelek”)
perspektiv takings paradigmet
Perspektiv – takings paradigmet

Perspektiv – takings paradigmet antar at individer persiperer verden fra forskjellig ståsted som bygger på forskjellig erfaringsgrunnlag

Kommunikasjon i konflikter kjennetegnes gjerne ved mangelfull evne og ferdighet i å ta den andre parts perspektiv

lingvistisk intergruppe bias
Lingvistisk intergruppe bias

(Maass & Arcuri, 1992): Negativ adferd som er utført av ut-gruppe medlemmer vil omtales med høy grad av abstraksjon, men omtales konkret for in-gruppe medlemmer. Positiv adferd som er utført av ut-gruppe medlemmer omtales spesifikt, men omtales abstrakt for in-gruppe medlemmer.

lingvistisk intergruppe bias18
Lingvistisk intergruppe bias

Abstraksjons-nivå ved uttalelser:

 • Jon bar Marys koffert
 • Jon hjalp Mary
 • Jon er en hjelpsom person
 • In-gruppe: deltager av samme sosiale enhet, ut-gruppe: medlemmer utenfor sosial enhet
lingvistisk intergruppe bias19
Lingvistisk intergruppe bias

Effekt: stereotypier blir resistente mot endringer

 • Jon er aggressiv mot Mary (neg – utgruppe)
 • Jon sa at Mary kunne bære kofferten sin selv(neg – ingruppe)
 • Jon er snill mot Mary (pos – ingruppe)
 • Jon sa at han kunne bære kofferten til Mary (positiv – utgruppe)
kommunikasjons prinsipp 4
Kommunikasjons – prinsipp 4

Ved tale må du ta hensyn til tilhørerens perspektiv

 • Perspektivet til den andre person kan være ukjent, eller uklart. Dette bør avklares.
 • Det kan være tilhørere med forskjellige perspektiv, hvordan skal dette håndteres?
 • Graden av sensitivitet for den andres perspektiv bør avklares , hvor mye hensyn skal tas?
dialog paradigmet
Dialog - paradigmet
 • Susanne Brennman har omtalt de forutgående prosesser som ”autonome informasjons prosesser” – kommunikasjonen kjennetegnes av diskurser, men er uavhengige episoder
 • Samtaler karakteriseres bedre ved å være indre samarbeidspregede aktiviteter
 • Kommunikasjon er en kollektiv aktivitet av høyeste orden (Clark & Brennan, 1991)
dialog paradigmet22
Dialog - paradigmet
 • Dialog – paradigmet fokuserer på det samarbeidspregede aspekt ved kommunikativ aktivitet
 • De øvrige tre paradigmer tar hovedsakelig adressatens perspektiv
 • Dialog – perspektivet innebærer gjensidig påvirkning mellom avsender og mottager av informasjon
 • En aktiv lytter (tilhører) gir verbale og ikke-verbale signaler som påvirker avsenderen
kommunikasjons prinsipp 5
Kommunikasjons prinsipp 5
 • Vær en aktiv tilhører (lytter)

Bismark har visstnok formulert at kommunikasjon er videreføring av en konflikt med verbale virkemidler

kommunikasjons prinsipp 6
Kommunikasjons prinsipp 6
 • Fokuser innledningsvis på betingelser som tillater at det inntrer effektiv kommunikasjon: når samarbeidet som kommunikasjonen krever først er etablert, vil det kunne generaliseres til andre sammenhenger
kommunikasjon form eller innhold begge delene gjelder
Kommunikasjon: form eller innhold: begge delene gjelder
 • Kommunikasjons – prinsipp 7: Vis oppmerksomhet til budskapets form
 • Generelt: indirekte tale oppfattes som mer dannet enn direkte tale (Lukk døra versus kan du vennligst lukke døra)
konklusjon
Konklusjon
 • Dårlig eller mangelfull kommunikasjon kan forverre konfliktsituasjon
 • Kommunikasjon kan dempe konfliktsituasjon
 • Kommunikasjonsferdigheter (formulert i prinsippene 1 – 7) kan virke effektivt for demping av konflikter