slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Begränsad klimatpåverkan PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Begränsad klimatpåverkan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
quintana-topaz

1. Begränsad klimatpåverkan - PowerPoint PPT Presentation

127 Views
Download Presentation
1. Begränsad klimatpåverkan
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ILLUSTRATIONer: Tobias Flygar. foto: Hans Geijer/JOHNER 1. Begränsad klimatpåverkan • För att undvika farlig klimatpåverkan bör den globala temperaturökningen hållas under två grader. • Världens samlade utsläpp av växthusgaser måste halveras fram till 2050 och vara nära noll vid seklets slut. • Ett globalt klimatavtal krävs för att miljökvalitetsmålet ska nås.

 2. foto: Peder Björkegren/JOHNER 2. Frisk luft • Luftkvaliteten generellt är god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. • Internationellt behövs insatser för att minska halterna av partiklar och marknära ozon. • Nationellt är ytterligare åtgärder angelägna för att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar från dubbdäck.

 3. foto: Hans Bjurling/JOHNER 3. Bara naturlig försurning • Nedfallet av svavel har minskat rejält de senaste decennierna. Ytterligare kraftfulla internationella åtgärder krävs dock, framför allt för att minska utsläppen av kväveoxider från internationell sjöfart. • Nationellt måste också åtgärder vidtas särskilt för att minska skogsbrukets försurningspåverkan.

 4. foto: Göran Nyrén/JOHNER 4. Giftfri miljö • Halterna av vissa miljögifter minskar, men långlivade ämnen är fortsatt ett problem. • Det finns ett mycket stort antal kemiska ämnen. Kunskapsnivån är ofta bristfällig om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper och om vilka risker människor utsätts för. • Styrmedel utvecklas positivt men fler åtgärder behövs.

 5. foto: Per Magnus Persson/JOHNER 5. Skyddande ozonskikt • Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat, och att ozonskiktet istället kommer att börja öka i tjocklek före 2020. • Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.

 6. 6. Säker strålmiljö foto: Kenneth Bengtsson/JOHNER • Strålskyddet inom kärnteknisk verksamhet bedöms generellt vara acceptabelt. • Strålskyddsarbetet inom sjukvård och industri uppvisar vissa brister. • Till följd av exponering för UV-strålning fortsätter antalet fall av hudcancer att öka. För att bryta trenden måste människors solvanor och livsstil ändras.

 7. foto: Lena Koller/JOHNER 7. Ingen övergödning • Övergödningssituationen är på många håll i hav och sötvatten otillfredsställande. Sämst förhållanden råder i Östersjön. • Återhämtningstiden i miljön är lång. Om målet ska nås behöver utsläppen minska, dels i länderna runt Östersjön, Skagerrak och Kattegatt dels från internationell sjöfart.

 8. foto: Annika Vannerus/JOHNER 8. Levande sjöar och vattendrag • Tillståndet i många sjöar och vattendrag når inte upp till god ekologisk status. Fysisk påverkan och fragmentering av livsmiljöer utgör problem i hela landet. • Värdefulla sjöar och vattendrag behöver restaureras. • Både natur- och kulturmiljöer måste skyddas för att säkerställa den biologiska mångfalden.

 9. foto: Jeppe Wikström/JOHNER 9. Grundvatten av god kvalitet • Förorenat grundvatten finns i hela landet men främst i jordbruks- och befolkningstäta områden. Av landets enskilda brunnar har var fjärde otjänligt vatten. • Skärpt lagstiftning har minskat användningen av naturgrus. För att nå miljökvalitetsmålet krävs åtgärder inom miljötillsyn och vattenförvaltning.

 10. foto: Jeppe Wikström/JOHNER 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård • Övergödning, miljögifter och ett intensivt fiske påverkar fortfarande biologisk mångfald och havens produktions-förmåga negativt. • Mer skydd av värdefulla områden och andra nationella åtgärder behövs. Många viktiga gränsöverskridande insatser beror på beslut utanför Sverige.

 11. foto: Pär Brännström/JOHNER 11. Myllrande våtmarker • Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Biologisk mångfald, kulturvärden och ekosystemtjänster har påverkats negativt. Fortfarande skadas värdefulla våtmarker. • Ökad hänsyn behövs och fler våtmarker måste skyddas, restaureras och anläggas.

 12. Levande skogar foto: Ulf Huett Nilsson/JOHNER • För flera skogstyper är tillståndet inte stabilt och många skogslevande arter är hotade. • Långsiktigt skydd av skogsmiljöer går framåt, men miljöhänsynen vid avverkning behöver förbättras. • Mer kunskap behövs om effekter på skogens ekosystem av åtgärder och ökad konkurrens om skogsmarken.

 13. foto: Tore Hagman/Naturfotograferna/Pixelfactory 13. Ett rikt odlingslandskap • Natur- och kulturvärden hotas av både igenväxning med färre betande djur och ett intensivt jordbruk. • Arealen jordbruksmark minskar. • Ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för miljökvalitetsmålet och påverkas av världsmarknadspriser och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

 14. foto: Hans Geijer/JOHNER 14. Storslagen fjällmiljö • Fjällmiljön är känslig och påverkas dessutom av pågående klimat-förändringar. • Vindkraft, gruvindustri och annan verksamhet bör inte etableras på obrutet fjäll. Fortsatt renbete behövsför den biologiska mångfalden. • Kunskapsbristen är stor om fjällens ekosystem och kulturmiljöer.

 15. foto: Göran Assner/JOHNER 15. God bebyggd miljö • Utvecklingen går åt rätt håll för radon och energieffektiva bostäder. • För att komma till rätta med buller och dålig inomhusmiljö krävs stora insatser, liksom för att stärka samhällsplaneringen och skydda kulturvärden. • Fler åtgärder och nya styrmedel behövs.

 16. foto: Kenneth Bengtsson/JOHNER 16. Ett rikt växt- och djurliv • Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas. • Mark och vatten nyttjas allt mer intensivt. • Större hänsyn behövs när olika resurser nyttjas samt ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer. Sverige måste också påverka det internationella arbetet.