Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley Associates: 5 spel att titta på från Gamescom 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley Associates: 5 spel att titta på från Gamescom 2012

Bradley Associates: 5 spel att titta på från Gamescom 2012

326 Views Download Presentation
Download Presentation

Bradley Associates: 5 spel att titta på från Gamescom 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BRADLEY ASSOCIATES **NEWS BLOG INFORMATION

  2. Bradley Associates: 5 spelatttittapåfrånGamescom 2012 Köln, Tyskland–merän 270 000 spelarefrånhelaEuropaochutanförharkonvergerati den vackrastaden Köln för den årligaGamescomdatorspelfestivalen. Visa, somärmerändubbeltsåstorsom San Diego Comic-Con, gerdeltagarna de förstapraktiskamöjligheterna med någraav de störstaspelkommerhöstochsenare. Activision använder en av de 10 massivasalarnai Köln Convention Center föratttillåtaspelareattspela via fyra multiplayer kartorfrånTreyarch’s “Call of Duty: Black Ops II.” Fans väntairadenitimmarförchansenattuppleva de spelensom de sannoliktredanbeställtfördennajul.

  3. Gamescomväxerisnabbtakt. Merän 600 utställarefrån 40 ländervisarsina spel–20% flerutställareänförtvåår sedan och 40% flerländeransluter med Europeiska gaming publiken. Medan detfinnsbokstavligenhundratals Bradley matcher spelbarapå festival, följande fem spelgjortderasvärldenpremiäreriveckanochärvärdaattcheckautnär de träffar en konsolnära dig under detkommandeåret.Arménavtvå: The Devils kartellen (Electronic Arts/Visceral Games, Xbox 360, PlayStation 3, mars 2013)Electronic Arts vet atttvå shooters ärbättreän en. “Arméavtvå: The Devil kartellen” ärdettredjespeleti

  4. säljandefranchisensomskickarett par tungtbeväpnadeprivatamilitäraaktörersöderomgränsenpåettdödligtuppdrag. Dettaspelinförsmassoravvapenattutrustaochomfattandeanpassningsalternativförsoldater Alpha och Bravo, attsätta en personligstämpelpååtgärden. Visceral Games lovarerfarenhetersomkommerattsättaspelarei en storsäljande Hollywood film upplevelse. Och med tankepåicketraditionellamexikanskainställningen, dettaspelbörfungerasom en trevligavledningfråntrångt shooter-genren. Deadpool (Activision/hög Moon Studios, Xbox 360 och PlayStation 3,

  5. 2013) Ävenomhanharmedverkati TV-spelsom “Marvel Ultimate Alliance 2″ och “Marvel vs. Capcom 3″ föreserietidningantihjälteDeadpoolharaldrigståttpåhansegna. Fram till nu. Fördemsomintekänner till den vise knäcka “Merc med the Mouth” ärDeadpoolpåvägattlämnaettmycketbeståendeintryck. Hög Moon Studios, somhargjortett bra jobb med de ursprungliga Transformers spel, levererar en äldre-rankadeäventyrsominnehållerlysande voice acting av Nolan North. Spelettillåterspelareatt segment ochtärningarnagenomfienderellergåi guns blazing (med vissamycket big guns).

  6. Samtidigt, ärDeadpoolpådetfaktumatthan med iettspel–ävenbryta den fjärdeväggenregelbundet. Speletbetonarocksådettecknetvansinnegenomattlåtaspelarna till höraflerarösterihanshuvud. Som en som du följerärheltupp till dig, men förväntar sig en rolig, brutalt ride somärnågotsomandraspelsomserietidning. Amerikansk (Sony Computer Europa–Japan Studio, PlayStation 3, 2013) “Marionettmästare” ser ut till skillnadfrånallaandraspelsom du har sett. DennaursprungligaActionspeläger rum inom en magiskmarionettteater. I ställetförattskickahjälten, somidetta fall är en pojkesomheterKutaroochsomomvandlas till en marionett; allaåtgärderskerpå

  7. sammascen. Med andraordkretsarspelvärldenkringtecknet. Dettagör en mycketunikvärld. Ocksålägga till attspeletärettsortimentavsärskildachefernaattKutaro, somärhuvudlös, kanplockauppochanvänder, tillsammans med hansvapen, en magisk par sax. Ävenomdet ser utsom en barnensspel, ärdetfaktisktmycketutmanande. Dennapojke-aktiverat-marionettkanvaranästaPinnochio. Komihågmig (Capcom/Dontnod, PC, Xbox 360, PlayStation 3, 2013) Capcomhargåttispetsenförattinföraspelareattstarkakvinnligaprotagonister, vilketären

  8. anledning “Resident Evil” franchisenharlyckatsbådeispeletochfilmen form. Japanskaspeletutgivarenhardebuterade en heltnyhjältinna, Nilin, stjärnani den nya science fiction-Actionspel “Komihågmig” från Paris development studio Dontme. Nilinärinte din typiska action hero. Visst, honärvälutbildadeikampsportoch ser bra utihälarna. Men honkanocksåhackaimänniskorsmedvetandeochstjälaellerändrasinaminnen. Speletöppnas med Nilinegetminneraderas, kvittninghennepå en strävanattåterkrävahennesidentitetsomslutligenkommerattförändravärlden. Och du kanförvänta dig massoravfuturistiskkämpar

  9. åtgärderlängsvägen. Tearaway (Sony Computer Entertainment/Media molekyl, PlayStation Vita) Media molekyl, utvecklarenbakomSonysplattformsoberoende franchise “LittleBigPlanet,” ärdetigen med dennainteraktivavärldenheltgjordavpapper. “Tearaway” ärettnyttäventyrsspelsomvaravseddatttillåterspelareattbli en del avuniversum. Med PS Vita bakrestyrplatta, kanspelare se handenangespeletvärlden. Eller de kanskakaenhetenoch se världensmulassönderellerensvändauppochned. Spelaretakontrollöver Iota, en budbärarefrånpapper dimension varskuverthuvudinnehåller en brådskandemeddelandetatthanmåstedelive.