1 / 9

Bradley Associates: 5 spel att titta på från Gamescom 2012

Köln, Tyskland–mer än 270 000 spelare från hela Europa och utanför har konvergerat i den vackra staden Köln för den årliga Gamescom datorspel festivalen. Visa, som är mer än dubbelt så stor som San Diego Comic-Con, ger deltagarna de första praktiska möjligheterna med några av de största spel kommer höst och senare. Activision använder en av de 10 massiva salarna i Köln Convention Center för att tillåta spelare att spela via fyra multiplayer kartor från Treyarch’s “Call of Duty: Black Ops II.” Fans vänta i raden i timmar för chansen att uppleva de spelen som de sannolikt redan beställt för denna jul. Gamescom växer i snabb takt. Mer än 600 utställare från 40 länder visar sina spel–20% fler utställare än för två år sedan och 40% fler länder ansluter med Europeiska gaming publiken. Medan det finns bokstavligen hundratals Bradley matcher spelbara på festival, följande fem spel gjort deras världen premiärer i veckan och är värda att checka ut när de träffar en konsol nära dig under det kommande året. Armén av två: The Devils kartellen (Electronic Arts/Visceral Games, Xbox 360, PlayStation 3, mars 2013) Electronic Arts vet att två shooters är bättre än en. “Armé av två: The Devil kartellen” är det tredje spelet i säljande franchisen som skickar ett par tungt beväpnade privata militära aktörer söder om gränsen på ett dödligt uppdrag. Detta spel införs massor av vapen att utrusta och omfattande anpassningsalternativ för soldater Alpha och Bravo, att sätta en personlig stämpel på åtgärden. Visceral Games lovar erfarenheter som kommer att sätta spelare i en storsäljande Hollywood film upplevelse. Och med tanke på icke traditionella mexikanska inställningen, detta spel bör fungera som en trevlig avledning från trångt shooter-genren. Deadpool (Activision/hög Moon Studios, Xbox 360 och PlayStation 3, 2013) Även om han har medverkat i TV-spel som “Marvel Ultimate Alliance 2″ och “Marvel vs. Capcom 3″ före serietidning antihjälte Deadpool har aldrig stått på hans egna.

neilman
Download Presentation

Bradley Associates: 5 spel att titta på från Gamescom 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BRADLEY ASSOCIATES **NEWS BLOG INFORMATION

  2. Bradley Associates: 5 spelatttittapåfrånGamescom 2012 Köln, Tyskland–merän 270 000 spelarefrånhelaEuropaochutanförharkonvergerati den vackrastaden Köln för den årligaGamescomdatorspelfestivalen. Visa, somärmerändubbeltsåstorsom San Diego Comic-Con, gerdeltagarna de förstapraktiskamöjligheterna med någraav de störstaspelkommerhöstochsenare. Activision använder en av de 10 massivasalarnai Köln Convention Center föratttillåtaspelareattspela via fyra multiplayer kartorfrånTreyarch’s “Call of Duty: Black Ops II.” Fans väntairadenitimmarförchansenattuppleva de spelensom de sannoliktredanbeställtfördennajul.

  3. Gamescomväxerisnabbtakt. Merän 600 utställarefrån 40 ländervisarsina spel–20% flerutställareänförtvåår sedan och 40% flerländeransluter med Europeiska gaming publiken. Medan detfinnsbokstavligenhundratals Bradley matcher spelbarapå festival, följande fem spelgjortderasvärldenpremiäreriveckanochärvärdaattcheckautnär de träffar en konsolnära dig under detkommandeåret.Arménavtvå: The Devils kartellen (Electronic Arts/Visceral Games, Xbox 360, PlayStation 3, mars 2013)Electronic Arts vet atttvå shooters ärbättreän en. “Arméavtvå: The Devil kartellen” ärdettredjespeleti

  4. säljandefranchisensomskickarett par tungtbeväpnadeprivatamilitäraaktörersöderomgränsenpåettdödligtuppdrag. Dettaspelinförsmassoravvapenattutrustaochomfattandeanpassningsalternativförsoldater Alpha och Bravo, attsätta en personligstämpelpååtgärden. Visceral Games lovarerfarenhetersomkommerattsättaspelarei en storsäljande Hollywood film upplevelse. Och med tankepåicketraditionellamexikanskainställningen, dettaspelbörfungerasom en trevligavledningfråntrångt shooter-genren. Deadpool (Activision/hög Moon Studios, Xbox 360 och PlayStation 3,

  5. 2013) Ävenomhanharmedverkati TV-spelsom “Marvel Ultimate Alliance 2″ och “Marvel vs. Capcom 3″ föreserietidningantihjälteDeadpoolharaldrigståttpåhansegna. Fram till nu. Fördemsomintekänner till den vise knäcka “Merc med the Mouth” ärDeadpoolpåvägattlämnaettmycketbeståendeintryck. Hög Moon Studios, somhargjortett bra jobb med de ursprungliga Transformers spel, levererar en äldre-rankadeäventyrsominnehållerlysande voice acting av Nolan North. Spelettillåterspelareatt segment ochtärningarnagenomfienderellergåi guns blazing (med vissamycket big guns).

  6. Samtidigt, ärDeadpoolpådetfaktumatthan med iettspel–ävenbryta den fjärdeväggenregelbundet. Speletbetonarocksådettecknetvansinnegenomattlåtaspelarna till höraflerarösterihanshuvud. Som en som du följerärheltupp till dig, men förväntar sig en rolig, brutalt ride somärnågotsomandraspelsomserietidning. Amerikansk (Sony Computer Europa–Japan Studio, PlayStation 3, 2013) “Marionettmästare” ser ut till skillnadfrånallaandraspelsom du har sett. DennaursprungligaActionspeläger rum inom en magiskmarionettteater. I ställetförattskickahjälten, somidetta fall är en pojkesomheterKutaroochsomomvandlas till en marionett; allaåtgärderskerpå

  7. sammascen. Med andraordkretsarspelvärldenkringtecknet. Dettagör en mycketunikvärld. Ocksålägga till attspeletärettsortimentavsärskildachefernaattKutaro, somärhuvudlös, kanplockauppochanvänder, tillsammans med hansvapen, en magisk par sax. Ävenomdet ser utsom en barnensspel, ärdetfaktisktmycketutmanande. Dennapojke-aktiverat-marionettkanvaranästaPinnochio. Komihågmig (Capcom/Dontnod, PC, Xbox 360, PlayStation 3, 2013) Capcomhargåttispetsenförattinföraspelareattstarkakvinnligaprotagonister, vilketären

  8. anledning “Resident Evil” franchisenharlyckatsbådeispeletochfilmen form. Japanskaspeletutgivarenhardebuterade en heltnyhjältinna, Nilin, stjärnani den nya science fiction-Actionspel “Komihågmig” från Paris development studio Dontme. Nilinärinte din typiska action hero. Visst, honärvälutbildadeikampsportoch ser bra utihälarna. Men honkanocksåhackaimänniskorsmedvetandeochstjälaellerändrasinaminnen. Speletöppnas med Nilinegetminneraderas, kvittninghennepå en strävanattåterkrävahennesidentitetsomslutligenkommerattförändravärlden. Och du kanförvänta dig massoravfuturistiskkämpar

  9. åtgärderlängsvägen. Tearaway (Sony Computer Entertainment/Media molekyl, PlayStation Vita) Media molekyl, utvecklarenbakomSonysplattformsoberoende franchise “LittleBigPlanet,” ärdetigen med dennainteraktivavärldenheltgjordavpapper. “Tearaway” ärettnyttäventyrsspelsomvaravseddatttillåterspelareattbli en del avuniversum. Med PS Vita bakrestyrplatta, kanspelare se handenangespeletvärlden. Eller de kanskakaenhetenoch se världensmulassönderellerensvändauppochned. Spelaretakontrollöver Iota, en budbärarefrånpapper dimension varskuverthuvudinnehåller en brådskandemeddelandetatthanmåstedelive.

More Related