1 / 9

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI. KONTRREFORMACJA. KONTRREFORMACJA. walka kościoła katolickiego z reformacją od połowy XVI do początków XVIII w., mająca na celu wzmocnienie pozycji kościoła, przeprowadzenie reform, odzyskanie wpływów. SOBÓR TRYDENCKI 1545-1563.

quilla
Download Presentation

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI KONTRREFORMACJA

  2. KONTRREFORMACJA • walka kościoła katolickiego z reformacją od połowy XVI do początków XVIII w., mająca na celu wzmocnienie pozycji kościoła, przeprowadzenie reform, odzyskanie wpływów

  3. SOBÓR TRYDENCKI 1545-1563 • potępiono protestantów, uznając ich za heretyków • sformułowano dogmaty wiary; zachowano 7 sakramentów, oddawanie czci Matce Bożej; ujednolicono liturgię; uznano, że wiara i dobre uczynki wiodą do zbawienia • wprowadzono obowiązek kształcenia duchownych, podniesienia ich poziomu umysłowego i moralnego, nakazano biskupom przebywać w diecezjach i przeprowadzać wizytacje

  4. INKWIZYCJA • instytucja do zwalczania herezji, zreformowana w XVI w. przez papieża Pawła III; na jej czele stało Święte Oficjum złożone z 6 kardynałów • podejrzani o herezje poddawani byli torturom, więzieni i paleni na stosie; z jej wyroku w 1600r. zginął Giordano Bruno • w Hiszpanii inkwizycja była organem państwowym

  5. INDEKS KSIĄG ZAKAZANYCH • w 1559r. za pontyfikatu papieża Pawła IV przedstawiono wykaz dzieł, który systematycznie powiększano • Znalazło się na nim m.in. dzieło Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich (do 1828r.)

  6. ZAKON JEZUITÓW • papież Paweł III w 1540r. zatwierdził regułę zakonu Towarzystwa Jezusowego, które założył Ignacy Loyola • w zakonie obowiązywała wojskowa dyscyplina, obok zwykłych ślubów zakonnych składano ślub bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi-dzięki temu zakon stał się skutecznym orężem kościoła w walce z reformacją i siłą ekspansji katolicyzmu na inne kontynenty • Jezuici mieli wpływ na szkolnictwo, kulturę

  7. KONTRREFORMACJA W POLSCE • reformacja w Polsce była krótkotrwała, gdyż brak było poparcia chłopów, a szlachta po zrealizowaniu postulatów ruchu egzekucyjnego powracała do katolicyzmu • w1565r. przyjęcie uchwały soboru trydenckiego przez Zygmunta Augusta, a w 1577r. –przez duchowieństwo • sprowadzenie w 1564r. przez biskupa Hozjusza jezuitów do Polski(Braniewo)-zakładanie przez nich szkół dla młodzieży szlacheckiej; jezuici przyczynili się do odbudowy pozycji kościoła

  8. KONTRREFORMACJA W POLSCE • 1596r. unia w Brześciu nad Bugiem –podporządkowanie kościoła prawosławnego papieżowi; powstał kościół greckokatolicki zwany unickim • nasilenie kontrreformacji nastąpiło pod rządami Zygmunta III Wazy –stosował cenzurę, zakazując druku książek; na urzędy powoływani byli tylko katolicy • w 1638r. zamknięto szkołę i drukarnię arian w Rakowie, a w 1658r. wygnano ich z Polski

  9. KONTRREFORMACJA W POLSCE • 1668r. –odstępstwo od katolicyzmu uznano za przestępstwo karane wygnaniem z kraju i konfiskatą majątku • tzw. tumulty- wzniecane najczęściej przez uczniów szkół jezuickich, fanatyków; niszczono zbory, których odbudowy zakazywano • w połowie XVIII w. nastąpił schyłek kontrreformacji

More Related