Syst m pl n a rozpo t v podniku
Download
1 / 28

SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ V PODNIKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ V PODNIKU. PLÁNY A ROZPOČTY. = velice významným nástrojem řízení po linii vnitropodnikových útvarů a po linii odpovědnosti. OSNOVA TÉMATU:. Vymezení základních pojmů Cíle systému plánů a rozpočtů Časová dimenze rozpočtů Soustava plánů a rozpočtů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ V PODNIKU' - quanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Syst m pl n a rozpo t v podniku
SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ V PODNIKU


PLÁNY A ROZPOČTY

= velice významným nástrojem řízení po linii vnitropodnikových útvarů a po linii odpovědnosti


Osnova t matu
OSNOVA TÉMATU:

 • Vymezení základních pojmů

 • Cíle systému plánů a rozpočtů

 • Časová dimenze rozpočtů

 • Soustava plánů a rozpočtů

 • Transformace rozpočtů podniku na nižší úrovně

 • Formy rozpočtů

 • Kontrola plnění rozpočtů


1 vymezen z kladn ch pojm
1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

PLÁNOVÁNÍ = proces formulování cílů a cest k jejich dosažení.

PLÁN = výstup tohoto procesu. Vyjadřuje věcně (naturálně) stanovené cíle a prostředky k jejich dosažení.

ROZPOČTOVÁNÍ = formulování hodnotově vyjádřených cílů.

Výstupem tohoto procesu jsou ROZPOČTY.


2 c le syst mu pl n a rozpo t
2. CÍLE SYSTÉMU PLÁNŮ A ROZPOČTŮ

 • Přispět ke zkvalitnění procesu řízení v podniku.

  Plány a rozpočty jsou:

  • Komunikační nástroj

  • Kontrolní nástroj

  • Motivační nástroj


3 asov dimenze rozpo t
3. ČASOVÁ DIMENZE ROZPOČTŮ

 • dlouhodobé rozpočty

 • taktické rozpočty

 • Úkoly z ročních rozpočtů se dále rozepisují na kratší období (např. měsíc) a stanovují se zpřesněné úkoly útvarům a jejich zodpovědným vedoucím.


Dlouhodob rozpo ty
DLOUHODOBÉ ROZPOČTY

 • Rozpočtované veličiny se vymezují globálně a zhuštěně.

 • V rámci dlouhodobých rozpočtů se zpracovávají variantní řešení.

 • Vychází ze zásady postupného zpřesňování.

 • Nejdůležitější konkretizací dlouhodobého rozpočtu je ověření formulovaných cílů z hlediska finanční přijatelnosti.

 • Rozpočtové období je vymezeno velmi flexibilně.

 • Často se využívá systém klouzavých rozpočtů.

 • Dlouhodobé rozpočty mají vzrůstající význam pro řízení režijních nákladů.


4 soustava pl n a rozpo t
4. SOUSTAVA PLÁNŮ A ROZPOČTŮ

konkretizuje cíle podniku jako celku do podoby kvantifikovatelných výstupů

systém integruje jednotlivé oblasti, které jsou rozpočtovány odděleně


Soustavu pl n a rozpo t tvo
SOUSTAVU PLÁNŮ A ROZPOČTŮ TVOŘÍ:

 • Plán prodeje

 • Plán výroby

 • Rozpočet výnosů z prodeje a inkasa tržeb

 • Rozpočet spotřeby jednicového materiálu a z něj vyplývající rozpočet jeho nákupu

 • Rozpočet jednicových mezd, resp. osobních nákladů a jejich výplaty

 • Rozpočet variabilních nákladů a výdajů a rozpočet fixních nákladů a výdajů


Soustavu pl n a rozpo t d le tvo
SOUSTAVU PLÁNŮ A ROZPOČTŮ DÁLE TVOŘÍ:

 • Rozpočet investiční činnosti

 • Rozpočet financování

 • Rozpočet „daňových“ příjmů a výdajů

 • Rozpočet peněžních toků z výsledkových operací finančních a investičních aktivit


Kritika v hradn orientace na hodnotov krit ria
KRITIKA VÝHRADNÍ ORIENTACE NA HODNOTOVÁ KRITÉRIA:

 • Cíle, vyjádřené v hlavním rozpočtu, vycházejí z požadavků vlastníků podniku.

 • Plnění vrcholových hodnotových kritérií je obvykle hodnoceno v pravidelných ročních intervalech.

Z toho plyne:

Cíle vyjádřené v hlavním rozpočtu je třeba formulovat (i vyhodnocovat) v širším kontextu dalších hodnotových a naturálních kriterií.


E en balanced scorecard
ŘEŠENÍ: BALANCED SCORECARD

 • Finanční kritéria

 • Vztah k zákazníkům

 • Vztah k zaměstnancům

 • Vyjádření schopnosti podniku organizovat vnitřní podnikové procesyJak veli iny transformovat
JAKÉ VELIČINY TRANSFORMOVAT?

Kritéria pro vnitropodnikové úrovně by měla

 • orientovat činnost pracovníků hierarchicky nižších útvarů k naplnění cílů podniku jako celku

 • být v pravomoci pracovníků, kteří za jejich plnění odpovídají

 • být útvarem a jeho pracovníky ovlivnitelná

 • být motivačně účinná (měla by podporovat zájem pracovníků útvarů na jejich plnění)


Jak veli iny transformovat1
JAKÉ VELIČINY TRANSFORMOVAT?

 • Základem rozpočtování jsou tokové veličiny.

 • Jde především o rozpočtování nákladů.

 • Jednicové náklady se odvozují z norem a kalkulací výkonů.

 • Rozpočty režijních nákladů jsou chápány jako úkol pro pracovníky útvarů na vymezené období a na předpokládaný rozsah jejich aktivity.


Jak zajistit prov zanost syst mu
JAK ZAJISTIT PROVÁZANOST SYSTÉMU?

 • postupně transformovat podnikové úkoly na nižší řídící a výkonné útvary

 • rozpočty se sestavují nejprve na nejnižší úrovni a postupně se syntetizují až na úroveň podniku

V podnikové praxi je nejčastěji aplikována KOMBINACE OBOU ZPŮSOBŮ.


6 formy rozpo t
6. FORMY ROZPOČTŮ

PEVNÝ ROZPOČET A VARIANTNÍ ROZPOČTY

Tendence: Vývoj směřuje k využívání variantních rozpočtů.


INDEXNÍ ROZPOČTY A ROZPOČTOVÁNÍ S NULOVÝM ZÁKLADEM

Tendence: Především u útvarů pomocných a obslužných činností má metoda rozpočtování s nulovým základem velký význam.


ROZPOČTY STANOVENÉ NA PEVNĚ URČENÉ OBDOBÍ A KLOUZAVÉ ROZPOČTY

Tendence: Roste využívání klouzavých rozpočtů. Klouzavé rozpočty zajišťují návaznost mezi rozpočty.


LIMITNÍ ROZPOČTY A INDIKATIVNÍ ROZPOČTY ROZPOČTY

Tendence: Indikativní rozpočty dávají managementu možnost zhodnotit rozhodovací problém ve všech jeho souvislostech.


7 kontrola pln n rozpo t
7. KONTROLA PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ROZPOČTY

Kontrola plnění rozpočtů je založena na KVANTIFIKACI A ANALÝZE ODCHYLEK mezi skutečně dosaženou a rozpočtovanou úrovní hodnocené veličiny.


Skute n dosa en veli iny se porovn vaj
SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ VELIČINY SE POROVNÁVAJÍ ROZPOČTY

 • s absolutním rozpočtem

 • s rozpočtem lineárně přepočteným na skutečný objem aktivity

 • s variantním rozpočtem


P klad
PŘÍKLAD ROZPOČTY

Plán výroby podniku na měsíc leden činí 2 mil. Kč.

Na tento objem výroby byly stanoveny režijní náklady v celkové výši 400 tis. Kč.

Ve skutečnosti však byl objem výroby 2,4 mil. Kč a skutečné režijní náklady 450 tis. Kč.

Zhodnoťte plnění plánu.


E en p kladu
ŘEŠENÍ PŘÍKLADU ROZPOČTY

Budeme-li považovat rozpočet režijních nákladů za pevný, pak lze spočítat absolutní překročení režijních nákladů o částku 50 tis. Kč (450 000 – 400 000)


Zohledníme-li změnu objemu výroby a přepočteme-li lineárně nákladový úkol na skutečný objem výroby:

Přepočtený nákladový úkol (400 000 : 2 000 000) . 2 400 000 = 480 000 Kč

Relativní úspora režijních nákladů = 450 000 – 480 000 = -30 000 Kč


Na základě analýzy režijních nákladů bylo zjištěno, že 60% celkových režijních nákladů je fixních.

Fixní složka režijních nákladů0,6 . 400 000 = 240 000 Kč

Přepočtený nákladový úkol v oblasti variabilních nákladů

(160 000 : 2 000 000) . 2 400 000 = 192 000 Kč

Přepočtený nákladový úkol v oblasti celkových nákladů 240 000 + 192 000 = 432 000 Kč

Porovnání skutečné výše režijních nákladů s přepočteným nákladovým úkolem

450 000 – 432 000 = 18 000 Kč

Jedná se tedy o překročení nákladů.


ad